$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Amazon Pinpointを用いてEmailやLINE通知を自動化した基盤 / Story of CRM platform using LINE by Amazon Pinpoint

Amazon Pinpointを用いてEmailやLINE通知を自動化した基盤 / Story of CRM platform using LINE by Amazon Pinpoint

【スナックミー】
Real Food(リアルフード)のみからできたおやつのパーソナライズ型サブスクリプションBOX
https://snaq.me

hayato miyoshi

October 03, 2019
Tweet

More Decks by hayato miyoshi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Amazon PinpointΛ༻͍ͯEmail΍LINE௨஌Λ
  ࣗಈԽͨ͠ج൫
  2019.10.03
  AWS DevDay Tokyo 2019 C-4
  גࣜձࣾεφοΫϛʔ CTO & co-founder ࡾ޷ ൏ਓ

  View Slide

 2. • גࣜձࣾεφοΫϛʔ
  • ࡾ޷ ൏ਓ co-founder & CTO
  • ౦ژੜ·Ε౦ژҭͪ
  • ݐஙग़਎ΤϯδχΞ
  • τϥΠΞεϩϯ΍ϚϥιϯΛᅂΉ
  @miyoshihayato

  View Slide

 3. 1. snaq.me(εφοΫϛʔ) ʹ͍ͭͯ
  1,980ԁ (੫ࠐ)
  100छҎ্͔Β8छͷ͓΍ͭΛҰਓͻͱΓʹηϨΫτ͓ͯ͠ಧ͚
  Real Food͔Β࡞ͬͨɺඒຯͯ͘͠Χϥμʹ༏͍͓͠΍ͭΛ͓ҰਓͻͱΓʹ
  ΧελϚΠζ͓ͯ͠ಧ͚͢ΔαϒεΫϦϓγϣϯαʔϏε

  View Slide

 4. Mission
  Vison
  ৽͍͓͠΍ͭମݧΛ૑଄͠ɺ ͓΍ͭͷ࣌ؒΛՁ஋ͷ͋Δ΋ͷʹ͢Δɻ
  ਺ඦԯԁن໛ͷ Real FoodεφοΫࢢ৔Λ૑Γɺ ͦͷࢢ৔ͷφϯόʔ1ϒϥϯυͱͳΔɻ
  ӫཆՁ͕ߴ͘ɺͦΕͰ͍ͯඒຯ͠͞ʹଥڠ͠ͳ͍εφοΫʹΑͬͯɺ͓΍ͭͦͷ΋ͷ࣭Λ্͛Δɻ
  ·ͨɺϞϊ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ৽͍͓͠΍ͭମݧΛσβΠϯ͠ɺ͓΍ͭͷ࣌ؒͷՁ஋Λ޲্ͤ͞Δɻ
  ͦΕʹΑͬͯɺ͓΍ͭͷ͕࣌ؒ࠼ΓͱͳΓɺ๛͔ͳੜ׆Λ࣮ݱ͢Δɻ
  Real FoodεφοΫͱ͸ɺܗ͋ΔReal FoodͷΈ͔Β࡞ΒΕͨεφοΫɻ
  ૉࡐຊདྷ͕࣋ͭӫཆͱඒຯ͠͞Λ࠷େݶʹ׆͔͠ɺਓ޻తͳݪྉ΍Խֶ෺࣭͸࢖Θͳ͍ɻ
  ӫཆՁ͕ߴ݈͘߁తͰɺͦΕͰ͍ͯඒຯ͠͞ʹଥڠ͸͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 5. εφοΫϛʔͷ঎඼։ൃج४
  Made From Real Food
  Խֶ෺࣭ʹཔΒͣɺࣗવͳૉࡐ͔Βඒຯ͠͞ͱӫཆΛҾ͖ग़͢
  Create a New Culture
  ৽͍͠৯จԽ΍৯श׳Λ࡞Γग़͠͏Δ
  Without Compromise
  ඒຯ͠͞ʹଥڠ͠ͳ͍

  View Slide

 6. υϥΠϑϧʔπɾφοπ
  τϨΠϧϛοΫε
  ম͖՛ࢠ
  νϣί
  νοϓε
  ถ՛
  ͦͷଞ
  ϑϧʔπ՛ࢠ
  قઅʹ߹Θͤͨ঎඼100SKUҎ্Λৗ࣌ࡏݿɻຖ݄10ʙ20%ΛೖΕସ͑ɻ
  1. snaq.me(εφοΫϛʔ) ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 7. 1. snaq.me(εφοΫϛʔ) ʹ͍ͭͯ
  ੡଄ࢦࣔॻ
  ࡞੒
  ੡଄ ࡏݿొ࿥ ΞαΠϯ ϐοΩϯά ൃૹ
  ੡଄͔Βൃૹ४උ·ͰҰ؏

  View Slide

 8. 1. snaq.me(εφοΫϛʔ) ʹ͍ͭͯ
  ෼ੳ
  TOBDLCPY
  ͓΍ͭͷධՁ/
  ϦΫΤετ
  ৽঎඼։ൃ
  ͓΍ͭͷA/Bςετ
  ͓ಧ͚͢Δ͓΍ͭΛܾఆ

  View Slide

 9. ։ൃͷओͳπʔϧ
  - αʔόʔαΠυ : Ruby on Rails (PHP)
  - ϑϩϯτΤϯυݴޠ : BabelɺҰ෦TypeScript
  - ϑϩϯτΤϯυ : React, Redux, webpack
  - UIίϯϙʔωϯτΧλϩά : Storybook
  - σʔλ෼ੳ : python
  - σʔλϕʔε : Aurora, DynamoDB
  - Πϯϑϥ : AWS
  - ։ൃ؀ڥ : Vagrant, Docker
  - ϦϙδτϦ؅ཧ : GitHub / codecommit
  - CI / CDͳͲ : CodePipeLine / jest / RSpec
  - ίϛϡχέʔγϣϯ : Qiita:Team, Slack

  View Slide

 10. Amazon PinpointΛ༻͍ͯEmail΍LINE௨஌ΛࣗಈԽͨ͠ج൫ͷ࿩
  ͔͜͜Βຊ୊΁

  View Slide

 11. ͦ΋ͦ΋ɺͳͥLINE(νϟοτUI)Λ༻͍ͨͷ͔ʁ

  View Slide

 12. 2015೥ͷ૑ۀલ͔ΒҎԼͷΑ͏ʹߟ͍͑ͯ·ͨ͠
  • UX͕໌֬
  • νϟοτUI͸࿝एஉঁ࢖͑Δ
  • ͜Ε͔Β͸νϟοτUI͕ϕʔεʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ
  • LINE͔ΒpushͰ͖Δ
  • LINE্ͩͱϑϨΩγϒϧʹUIΛૢΕͳ͍ͷͰwebʹҊ಺͢ΔΑ͏ʹͨ͠

  View Slide

 13. εφοΫϛʔ౰ॳ͸ʁ

  View Slide

 14. ౰ॳ͸

  View Slide

 15. ΍ΓͱΓશͯνϟοτܗࣜ
  ධՁ΋ϦΫΤετ΋

  View Slide

 16. νϟοτUI͸͍͍ͱ͜Ζ͚ͩ͡Όͳ͍
  ໨త͕͔ͬ͠Γ͍ͯ͠Δ৔߹͸ճΓ͘Ͳ͍
  ॳճɺॳݟϢʔβʔʹνϟοτͰҊ಺͢Δͱ࢖͍উख޲্


  2प໨(ֶशࡁΈͷUIUX)

  View Slide

 17. CSͱͯ͠ͷίϛϡχέʔγϣϯ1ຊʹ
  ͦͷͨΊ

  View Slide

 18. LINE Messaging API
  ༻͍͍ͯΔͷ͕

  View Slide

 19. • اۀͱϢʔβʔͷ૒ํίϛϡχέʔγϣϯ͕Մೳ
  • ϓογϡϝοηʔδͱԠ౴ϝοηʔδ
  • 1ର1ɺάϧʔϓͰτʔΫՄೳ
  • ͞·͟·ͳঢ়گʹ߹ΘͤͨϝοηʔδλΠϓ
  • ςΩετ
  • ελϯϓ
  • Ի੠
  • ը૾ͳͲ
  LINE Messaging APIͰͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 20. ߏ੒ਤ
  Ϣʔβʔૹ৴
  ελοϑૹ৴
  ελοϑ΁௨஌
  Amazon
  Route 53
  Elastic
  Load
  Balancing
  Elastic
  Load
  Balancing
  EC2
  EC2
  Amazon
  Aurora

  View Slide

 21. ߏ੒ਤ
  Ϣʔβʔૹ৴
  ελοϑૹ৴
  ελοϑ΁௨஌
  Amazon
  Route 53
  Elastic
  Load
  Balancing
  Elastic
  Load
  Balancing
  EC2
  EC2
  Amazon
  Aurora

  View Slide

 22. ߏ੒ਤ
  Ϣʔβʔૹ৴
  ελοϑૹ৴
  ελοϑ΁௨஌
  Amazon
  Route 53
  Elastic
  Load
  Balancing
  Elastic
  Load
  Balancing
  EC2
  EC2
  Amazon
  Aurora

  View Slide

 23. ૹड৴Λ෼͚͍ͯΔཧ༝
  Ϣʔβʔ͔Βͷϝοηʔδड৴͸ઈରʂམͱͤͳ͍

  View Slide

 24. • αʔϏε͕άϩʔε͢Ε͹ɺCS΋૿΍͢ඞཁ͕͋Δ
  • Ͳ͜·ͰΞ΢τό΢ϯυ(ελοϑൃ৴)Λߦ͏͔
  • ͕ͩɺϢʔβʔͱͷ઀఺͸ଟ͍࣋ͪͨ͘
  • ৽͍͠ࢪࡦΛࢼ͍ͨ͠
  ͳͲ
  ՝୊

  View Slide

 25. • αʔϏε͕άϩʔε͢Ε͹ɺCS΋૿΍͢ඞཁ͕͋Δ
  • Ͳ͜·ͰΞ΢τό΢ϯυ(ελοϑൃ৴)Λߦ͏͔
  • ͕ͩɺϢʔβʔͱͷ઀఺͸ଟ͍࣋ͪͨ͘
  • ৽͍͠ࢪࡦΛࢼ͍ͨ͠
  ͳͲ
  ՝୊

  View Slide

 26. 1ର1ͷରԠ͸࢒͠ɺ1ରଟΛͰ͖Δ࢓૊Έͷߏங
  Ϣʔβʔͱ઀͢Δʹ͸1า(௨)໨͕େࣄͳͷͰ

  View Slide

 27. ηάϝϯτର৅ͷ1௨໨͸
  awsΛ༻͍ͨγεςϜ
  ͦͷޙ͸1ର1Ͱ
  ϝοηʔδͷ΍ΓऔΓ
  ͜͏͍͏͜ͱ

  View Slide

 28. ηάϝϯτͨ͠Ϣʔβʔ΁഑৴ΛࣗಈԽͰ͖Δج൫͕ཉ͍͠

  View Slide

 29. Amazon Pinpoint

  View Slide

 30. Amazon Pinpoint ͱ͸
  Τϯήʔδϝϯτνϟωϧ
  ϝοηʔδΛͻͱͭͷνϟωϧ͔ɺଟ͘ͷνϟωϧܦ༝ͰૹΔ͔ʹ͔͔ΘΒͣɺੈքதͷԿඦສ΋ͷސ٬ʹ؆୯
  Ͱ৴པੑߴ͘ϝοηʔδΛಧ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  Τϯήʔδϝϯτ؅ཧ
  ద੾ͳސ٬ʹɺద੾ͳϝοηʔδΛɺద੾ͳλΠϛϯάͰɺద੾ͳνϟωϧΛ௨ͯ͠ૹ͍ͬͯͩ͘͞ɻ
  ෼ੳ
  ސ٬ͱوࣾͷΤϯήʔδϝϯτʹؔ࿈ͨ͠σʔλΛू໿ɺՄࢹԽɺΧελϚΠζɻ
  ࢀর : https://aws.amazon.com/jp/pinpoint/

  View Slide

 31. Amazon Pinpoint ͱ͸
  Τϯήʔδϝϯτνϟωϧ
  EϝʔϧɺԻ੠ɺSMSɺϓογϡ௨஌ɺ֦ுػೳ(LINEͳͲ)
  Τϯήʔδϝϯτ؅ཧ
  ΩϟϯϖʔϯͷΑ͏ʹಛఆͷର৅ऀηάϝϯτʹૹ৴͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺಛఆͷड৴ऀʹૹ৴͢ΔΦϯσϚϯυϝο
  ηʔδΛૹΔ͜ͱ΋Մೳ
  ෼ੳ
  ސ٬σʔλͷऩूͱཧղɺ͓Αͼσʔλʹج͍ͮͨߦಈɺΤϯήʔδϝϯτͷऔΓ૊ΈͷύϑΥʔϚϯεʹର͠
  ͯɺ͞·͟·ͳ෼ੳ͕Մೳ
  ࢀর : https://aws.amazon.com/jp/pinpoint/

  View Slide

 32. Amazon Pinpoint ͱ͸
  ࢀর : https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/aws-mobile/latest/developerguide/mobile-hub-add-aws-mobile-analytics.html

  View Slide

 33. Amazon Pinpoint Ͱemail/push௨஌ ͷϢʔεέʔε
  AWS Batch
  Amazon Simple
  Storage Service
  (S3)
  Amazon
  Pinpoint
  લॲཧ
  ηάϝϯτͷϢʔβʔΛ
  S3ʹΞοϓϩʔυ
  ࣌ؒࢦఆ or ଈ࣌഑৴

  View Slide

 34. • json΍csvϑΝΠϧ͕͋Ε͹GUI͔Βૢ࡞͢Δ͜ͱ΋Մೳ
  • ࣌ؒࢦఆ or ଈ࣌഑৴͕Մೳ
  • 1ඵؒʹ0 ~ 25,000௨·Ͱ഑৴଎౓Λม͑Β͑Δ
  • ։෧཰΍Click཰Ҏ֎ͷ෼ੳΛ਺෼Ҏ಺Ͱ෼ੳͯ͘͠ΕΔ
  • ϑΝωϧ෼ੳ΋Ͱ͖Δ & Amazon Personalize
  Amazon Pinpointͷخ͍͠ϙΠϯτ
  ௚ײͰ৮ΕΔ
  ༧໿഑৴(batchॲཧ)΍ۓٸੑͷߴ͍഑৴(଎ใχϡʔεͳͲ)
  ΞΫηε਺ΛίϯτϩʔϩͰ͖Δ
  ͨͩૹΔ͚ͩ͡Όͳ͘ɺͦͷޙͷΞΫγϣϯʹ΋ͭͳ͛ΒΕΔ
  ͞·͟·ͳCVRௐ͕ࠪՄೳ
  ϑΝωϧ෼ੳ

  View Slide

 35. Ͳ͏͍͏ߏ੒ਤʹ͠Α͏͔ʁʁ

  View Slide

 36. Email or LINE Ͱ௨஌͍ͨ͠

  View Slide

 37. LINE௨஌Λ͢Δʹ͸AWS LambdaΛ࢖༻ͨ͠ΧελϜνϟωϧͰͰ͖ΔΒ͍͠
  ※ ࠓ(2019೥10݄ݱࡏ)͸ύϒϦοΫϕʔλ൛ͳͷͰ࢓༷มߋͷՄೳੑ͋Γ

  View Slide

 38. Amazon Pinpoint͸౦ژϦʔδϣϯͰར༻Ͱ͖ͳ͍
  ※ ࠓ(2019೥10݄ݱࡏ)

  View Slide

 39. Amazon PinpointΛىಈͤ͞Δʹ͸Ͳ͏͠Α͏
  σʔλ͸౦ژϦʔδϣϯʹ͋Δ

  View Slide

 40. AWS Step FunctionsͰ؅ཧͰ͖Δʁ
  AWS Lambda͸ʁ

  View Slide

 41. AWS Step Functions΍AWS Lambda͸ϦʔδϣϯؒΛͭͳ͛ΒΕͳ͍

  View Slide

 42. ҟͳΔϦʔδϣϯͷAWS LambdaΛར༻͢Δํ๏͕͋Δ
  ࢀর : https://dev.classmethod.jp/cloud/trigger-lambda-on-other-regions/

  View Slide

 43. • ϢʔβʔΞϓϦέʔγϣϯͷݺͼग़͠͸ɺPC/αʔόʔ্ͷAWS SDK·ͨ͸εϚʔτ
  ୺຤্ͷAWS Mobile SDKͰՄೳ
  • AWSͷ௨஌αʔϏεͰ͋ΔSNSͷ௨஌ઌͱͯ͠AWS LambdaΛࢦఆ͢Δ
  • S3 Cross-Region ReplicationͰAWS Lambdaؔ਺ͱಉ͡ϦʔδϣϯʹόέοτΛෳ੡
  ͠ɺෳ੡όέοτʹAWS Lambda΁ͷΠϕϯτ௨஌Λઃఆ͢Δ
  ҟͳΔϦʔδϣϯͷAWS LambdaΛར༻͢Δํ๏
  ࢀর : https://dev.classmethod.jp/cloud/trigger-lambda-on-other-regions/

  View Slide

 44. • ϢʔβʔΞϓϦέʔγϣϯͷݺͼग़͠͸ɺPC/αʔόʔ্ͷAWS SDK·ͨ͸εϚʔτ
  ୺຤্ͷAWS Mobile SDKͰՄೳ
  • AWSͷ௨஌αʔϏεͰ͋ΔSNSͷ௨஌ઌͱͯ͠AWS LambdaΛࢦఆ͢Δ
  • S3 Cross-Region ReplicationͰAWS Lambdaؔ਺ͱಉ͡ϦʔδϣϯʹόέοτΛෳ੡
  ͠ɺෳ੡όέοτʹAWS Lambda΁ͷΠϕϯτ௨஌Λઃఆ͢Δ
  ҟͳΔϦʔδϣϯͷAWS LambdaΛར༻͢Δํ๏͕͋Δ
  ࢀর : https://dev.classmethod.jp/cloud/trigger-lambda-on-other-regions/

  View Slide

 45. ηάϝϯτ৘ใ͔Β഑৴·Ͱͷϑϩʔ͸AWS Step FunctionsͰ͍ͨ͠

  View Slide

 46. Amazon Pinpoint ηάϝϯτΛΠϯϙʔτ͢Δʹ࣌ؒΛཁ͢Δ(௕࣌ؒͰ͸ͳ͍)

  View Slide

 47. ΧελϜνϟωϧͰىಈ͞ΕͨAWS Lambda͸50໊෼Ͱ1Lambdaىಈ͢Δ

  View Slide

 48. • σʔλϕʔε͕౦ژϦʔδϣϯͷͨΊLambdaܦ༝ͰPinpointΛىಈͰ͖ͳ͍
  • ഑৴ͷϫʔΫϑϩʔΛStep FunctionsΛ༻͍Δ༧ఆ͕Ϧʔδϣϯؒ͸setͰ͖ͳ͍
  • ηάϝϯτͨ͠δϣϒΛΠϯϙʔτ׬ྃʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  • ࠷ޙͷLINE഑৴࣌Ͱ͸഑৴ਓ਺ / 50໊෼ͷLambda্ཱ͕͕ͪΔ
  • ଐੑͷίϯτϩʔϧ
  AWS LambdaͱࣗಈԽʹ൐͏՝୊
  ΦϨΰϯͳͲಉϦʔδϣϯ಺Ͱ͋Ε͹ىಈՄೳ
  Pinpointͷϑϩʔ͚ͩStep FunctionsΛ༻͍ΔͳͲ
  Πϯϙʔτ׬ྃΛϙʔϦϯά͢Δඞཁ͕͋Δ
  ্ݶ؇࿨·ͨ͸ಉ࣌ʹ50,000ਓʹૹΒͳ͚Ε͹جຊ໰୊ͳ͍
  ଐੑ͸40ݸ·ͰͳͷͰɺܭըతͳઃܭ͕ඞཁ

  View Slide

 49. AWS Step Functions
  Amazon S3
  AWS Lambda AWS Lambda Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  DONE import?
  ഑৴ ϑϩʔ
  Amazon Simple
  Notification Service
  Tokyo Region (ap-northeast-1) Oregon Region (us-west-2)
  AWS Batch

  View Slide

 50. AWS Step Functions
  Amazon S3
  AWS Lambda AWS Lambda Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  DONE import?
  ഑৴ ϑϩʔ
  Amazon Simple
  Notification Service
  Tokyo Region (ap-northeast-1) Oregon Region (us-west-2)
  AWS Batch
  ౦ژϦʔδϣϯ

  View Slide

 51. AWS Step Functions
  Amazon S3
  AWS Lambda AWS Lambda Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  DONE import?
  ഑৴ ϑϩʔ
  Amazon Simple
  Notification Service
  Tokyo Region (ap-northeast-1) Oregon Region (us-west-2)
  AWS Batch
  ΦϨΰϯϦʔδϣϯ

  View Slide

 52. AWS Step Functions
  Amazon S3
  AWS Lambda AWS Lambda Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  DONE import?
  ഑৴ ϑϩʔ
  Amazon Simple
  Notification Service
  Tokyo Region (ap-northeast-1) Oregon Region (us-west-2)
  AWS Batch
  Ϣʔβʔηάϝϯτͨ͠σʔλΛ
  S3ʹputͰSNSΛணՐ
  SNS͸Ϧʔδϣϯؒ͸ؔ܎ͳ͍ͷͰɺ
  Step Functions Λىಈͤ͞Δ
  Amazon PinpointΛ༻͍ͯ഑৴

  View Slide

 53. AWS Step Functions
  Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  DONE import?
  ഑৴ AWS Step Functions
  Step Functionsͷελʔτ͸
  DynamoDB͔Β഑৴͢Δ
  pinpointͷΞϓϦέʔγϣϯΛ
  औಘ͢Δ
  import͞ΕͨJSONσʔλΛ
  ݩʹηάϝϯτΛ࡞੒
  ഑৴͢ΔνϟωϧλΠϓ͔Β
  ΧελϜνϟωϧ
  ඪ४Λऔಘ͢Δ
  importޙ͸݅਺͕ଟ͘ͳΔͱ
  importʹ͕͔͔࣌ؒΔ(਺࣌ؒ
  Ͱ͸ͳ͍ͳ͍)
  ͦͷͨΊɺimport͕׬͔ྃͨ͠
  ఆظνΣοΫ͢Δඞཁ͋Γ
  ׬ྃޙΩϟϯϖʔϯͷੜ੒
  ΧελϜͷ৔߹͸
  ΧελϜνϟωϧͰ഑৴͢Δ
  LambdaΛىಈͤ͞Δ

  View Slide

 54. AWS Step Functions
  Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  DONE import?
  ഑৴ AWS Step Functions
  Step Functionsͷελʔτ͸
  DynamoDB͔Β഑৴͢Δ
  pinpointͷΞϓϦέʔγϣϯΛ
  औಘ͢Δ
  import͞ΕͨJSONσʔλΛ
  ݩʹηάϝϯτΛ࡞੒
  ഑৴͢ΔνϟωϧλΠϓ͔Β
  ΧελϜνϟωϧ
  ඪ४Λऔಘ͢Δ
  importޙ͸݅਺͕ଟ͘ͳΔͱ
  importʹ͕͔͔࣌ؒΔ(਺࣌ؒ
  Ͱ͸ͳ͍ͳ͍)
  ͦͷͨΊɺimport͕׬͔ྃͨ͠
  ఆظνΣοΫ͢Δඞཁ͋Γ
  ׬ྃޙΩϟϯϖʔϯͷੜ੒
  ΧελϜͷ৔߹͸
  ΧελϜνϟωϧͰ഑৴͢Δ
  LambdaΛىಈͤ͞Δ

  View Slide

 55. AWS Lambda
  ഑৴ AWS Step Functions
  ׬ྃޙΩϟϯϖʔϯͷੜ੒
  ΧελϜͷ৔߹͸
  ΧελϜνϟωϧͰ഑৴͢Δ
  LambdaΛىಈͤ͞Δ
  import os
  import json
  import boto3
  def lambda_handler(event, context):
  s3 = boto3.client(‘s3')
  # ϝοηʔδ಺༰
  msg = event["Message"]["smsmessage"]["body"]
  arr = json.loads(msg)
  # ΤϯυϙΠϯτҰཡ
  endpoints = event["Endpoints"]
  for item in endpoints:
  # ΤϯυϙΠϯτ
  line_id = endpoints[item][‘Address']
  # ഑৴΁

  View Slide

 56. S3ͷߏ଄ߏ੒
  json : ഑৴σʔλҰཡ
  email_format : ഑৴಺༰
  ഑৴͢Δ্Ͱ؅ཧ͠΍͍͢
  Α͏ʹઃఆ
  ͳͷͰɺձࣾํ਑Ͱ͓೚ͤ
  email: ϝʔϧ഑৴
  line: LINE഑৴
  email_line: ϝʔϧ & LINE഑৴
  xxxxʹ͸
  line: LINE഑৴ͷϑΥʔϚοτ
  html: ϝʔϧͷHTMLܕ
  txt: ϝʔϧςΩετܕ
  title: ϝʔϧλΠτϧ
  Amazon S3
  s3:// BUCKET_NAME / format / ਌ΧςΰϦ / ϒϥϯυ໊ / ഑৴λΠϓ / ࢠΧςΰϦ_xxxx.txt
  s3:// BUCKET_NAME / json / ਌ΧςΰϦ / ϒϥϯυ໊ /഑৴λΠϓ / ࢠΧςΰϦ / yyyy-mm-dd.json
  json / format ਌ɾࢠΧςΰϦ
  ϒϥϯυ໊
  ഑৴λΠϓ ࢠΧςΰϦʔ_xxxx.txt
  ηάϝϯτϑΝΠϧ໊
  ഑৴ϑΝΠϧ໊

  View Slide

 57. AWS Lambda
  LINE ഑৴ AWS Lambda
  {
  "text": {
  "text": "xxxxxx"
  }
  }
  ςΩετ ver. ը૾ ver. ΠϝʔδϚοϓ ver.
  {
  "image": {
  "original_content_url": "xxx",
  "preview_image_url": "yyy"
  }
  }
  {
  "imagemap":{
  "alt_text": "ccccccccccccccccccccc",
  “base_url": "https://snaq.me",
  "h": xxx,
  "w": yyyy,
  "actions": [
  {
  "uri_text": "https://snaq.me",
  "type": "uri",
  "x": 0,
  "y": 0,
  "w": aaaaa,
  "h": bbbbb
  }……..
  ]
  }
  }

  View Slide

 58. AWS Step Functions
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  ΞϓϦέʔγϣϯ࡞੒ AWS Step Functions
  pinpointͷΞϓϦʔγϣϯ࡞੒ ࡞ΒΕͨΞϓϦέʔγϣϯΛ
  DynamoDBʹೖΕࠐΉ
  &
  ঢ়گnotificationͤ͞Δ
  ༗ޮޙͷঢ়گΛ
  Dynamoʹput
  &
  ঢ়گΛnotificationͤ͞Δ
  Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  Amazon
  DynamoDB
  ΞϓϦέγϣʔϯͰ
  EMAILΛ༗ޮʹͤ͞Δ

  View Slide

 59. ௨஌
  AWS Step Functions
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  ΞϓϦέʔγϣϯ࡞੒ AWS Step Functions
  Amazon
  DynamoDB
  AWS Lambda
  AWS Lambda
  Amazon
  DynamoDB
  {
  “app_email": "[email protected]",
  "app_name": "xxxxxxxxxxx"
  }

  View Slide

 60. ͜ΕͰ࠷ॳͷϢʔβʔηάϝϯτͷ෦෼ΛೖΕସ͑Δ͚ͩͰࣗಈ഑৴͕Մೳʹ

  View Slide

 61. Amazon PinpointͰቕͬͯ͠·ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 62. • ଐੑͷ্ݶΛ௒͑ͯ΋Τϥʔ͕ฦΒͳ͍
  • ߏจϛε͸Τϥʔ͕ͩɺର৅߲໨ͷ্ݶจࣈ਺Λ௒͑ͯ΋Τϥʔ͸ฦΒͳ͍
  • ଐੑ͕ର৅ϢʔβʔʹΑۭͬͯͷ৔߹ɺCSVͩͱ[]ͱͯ͠࢒Δ͕json͸ฏؾ
  Amazon PinpointΛቕͬͯ͠·ͬͨ͜ͱ
  ্ه2ͭ͸ΤϯυϙΠϯτʹର৅ऀ͕͍Δ͔֬ೝ͕ඞཁɻ1ͭͰ΋outͩͱશͯૹΕͳ͍
  CSV؅ཧ͸ޙʑϚʔέ͕ѻ͍΍͍͕͢ɺjson͸૊ΈࠐΈ΍͍͢

  View Slide

 63. Amazon Pinpointͷ੍ݶ (ओʹ஫ҙ͕ඞཁͳpoint)
  Ϧιʔε σϑΥϧτͷ੍ݶ ૿Ճͷର৅
  AttributesɺMetricsɺUserAttributes ύϥϝʔ
  λʹ·ͱΊׂͯΓ౰ͯΒΕͨଐੑ
  ΞϓϦ͝ͱʹ 40 ͍͍͑
  ଐੑ஋ͷ௕͞ 100 จࣈ ͍͍͑
  ಉ͡Ϣʔβʔ ID Λ࣋ͭΤϯυϙΠϯτ
  Ϣʔβʔ ID ͝ͱʹ 10 ݸͷҰҙ
  ͷΤϯυϙΠϯτ
  ͍͍͑
  ηάϝϯτͷ࡞੒ʹ࢖༻Ͱ͖ΔσΟϝϯγϣ
  ϯͷ࠷େ਺
  ηάϝϯτ͝ͱʹ 100 ͍͍͑
  ηάϝϯτ಺ʹಉҰͷΤϯυϙΠϯτ ॏෳ͸࡟আ͞ΕΔ ͍͍͑

  View Slide

 64. ·ͱΊ
  • Amazon PinpointͰ͞·͟·ͳνϟωϧ΁௨஌͕Մೳ
  • ΧελϜνϟωϧΛ༻͍Ε͹LINE഑৴΋Մೳ(β൛ͳͷͰมΘΔ͜ͱ΋)
  • ଐੑͷ্ݶ͔ΒΞϓϦέʔγϣϯͷ؅ཧํ๏Λߟ͑Δඞཁ͕͋Δ
  • Τϥʔ͡Όͳ͍͕ૹΕͯͳ͍͜ͱ͕͋ΔͷͰɺ֬ೝͷϑϩʔ͸ඞਢ
  • AWS Step Functionsʹ·ͱΊΔ͜ͱͰҰݩ؅ཧ
  • Ϧʔδϣϯؒ͸SNSαϒεΫϥΠϒΛ༻͍Δ͜ͱͰεϜʔζʹ

  View Slide

 65. ࠓޙ͍ͨ͜͠ͱ
  • Amazon PersonalizeΛ༻͍ͯΑΓ֬౓ͷߴ͍௨஌Λ
  • ͓՛ࢠͷબఆͷڧԽ
  • OEMઌͷγεςϜ
  • ύςΟγΤ޲͚ͷ৽঎඼։ൃγεςϜ
  • ࣗಈൃૹ
  • ධՁΛ͠ͳͯ͘΋ࣗಈͰ޷͖ݏ͍Λ൑அͰ͖Δ࢓૊Έ
  ͳͲ

  View Slide

 66. ৽͍͓͠΍ͭମݧΛ૑଄͠ɺ ͓΍ͭͷ࣌ؒΛՁ஋ͷ͋Δ΋ͷʹ
  ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ͝ڵຯ͋Δํ͸ snaq.me (εφοΫϛʔ) ΁

  View Slide