$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

機材管理ツールをFirebaseで構築しようとした話 / Building equipment management software with Firebase

Yusei Yamanaka
September 13, 2018

機材管理ツールをFirebaseで構築しようとした話 / Building equipment management software with Firebase

Yusei Yamanaka

September 13, 2018
Tweet

More Decks by Yusei Yamanaka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ػࡐ؅ཧπʔϧΛ'JSFCBTFͰ ߏங͠Α͏ͱͨ͠࿩ גࣜձࣾ"CFNB57 :VTFJ:"."/"," !UPSJJNJZVLLJ

 2. ࣗݾ঺հ

 3. ࣗݾ঺հ 山中勇成 @toriimiyukki 株式会社サイバーエージェント 2017年新卒 株式会社AbemaTV 開発本部 コンテンツ配信チーム 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)

  卒業
 4. ػࡐ؅ཧπʔϧ

 5. ػࡐ؅ཧͷ՝୊ ‎ ػࡐ͕୭ͷ΋ͷͳͷ͔͕෼͔Βͳ͍ ‎ ػࡐΛ͍ͭ࢖͔͕ͬͨ෼͔Βͳ͍ ‎ ୭͔ʹିͯ͠͠͹Βͨ͘͠ޙʹͦͷػࡐ͕Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔෼͔Βͳ͍ ‎ ػࡐʹ͸Կ͕ηοτͰೖ͍ͬͯΔͷ͔෼͔Βͳ͍

  ͢΂ͯ'JSFCBTFͰղܾʂ
 6. ͳͥ'JSFCBTFʜʁ ‎ खܰʹΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Γ͔ͨͬͨ ‎ αʔόͷ؀ڥ΍σʔλϕʔεͷߏஙʹ࣌ؒΛ࢖͍ͨ͘ͳ͔ͬͨ ‎ Ͱ͖Δ͚͓ͩۚΛ͔͚ͣʹ࡞Γ͔ͨͬͨ ‎ ਺೥લʹ3FBMUJNF%BUBCBTFΛ࢖ͬͨ͜ͱ͸͕͋ͬͨɺ


  $MPVE'JSFTUPSFΛ࢖ͬͨ͜ͱ͕ͳ͔ͬͨͷͰ࢖ͬͯΈ͔ͨͬͨ
 7. ػࡐ؅ཧͷ՝୊ղܾํ๏ ‎ ػࡐ͕୭ͷ΋ͷͳͷ͔͕෼͔Βͳ͍ ‎ ػࡐΛ͍ͭ࢖͔͕ͬͨ෼͔Βͳ͍ ‎ ୭͔ʹିͯ͠͠͹Βͨ͘͠ޙʹͦͷػࡐ͕Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔෼͔Βͳ͍ ‎ ػࡐʹ͸Կ͕ηοτͰೖ͍ͬͯΔͷ͔෼͔Βͳ͍

  ‎ ػࡐʹ23ίʔυΛ෇͚ͯɺಡΈऔΔͱ8FCϖʔδ͕දࣔ͞ΕΔ ‎ ͭͷػࡐʹԿͷػࡐ͕ಉࠝ͞Ε͍ͯΔ͔ΛσʔλԽ͢Δ ‎ ػࡐΛ࢖͏࣌ʹɺ23ίʔυΛಡΈࠐΉ͜ͱͰ࢖༻ཤྺΛ؅ཧ͢Δ ‎ 23ίʔυΛಡΈऔͬͨࡍʹݱࡏͷ৔ॴΛه࿥͢Δ
 8. ػࡐλά ‎ ػࡐ͝ͱʹλάΛൃߦ͢Δ ‎ 23ίʔυ͸ػࡐ͝ͱʹݻ༗ͷ63-͕ೖ͍ͬͯΔ

 9. "OESPJEΞϓϦͱ8FCαΠτ ‎ ػࡐΛ؅ཧ͢Δਓ͕࢖͏ͨΊͷ"OESPJEΞϓϦ ‎ 23ίʔυͷεΩϟϯ ‎ ػࡐͷ௥Ճฤू ‎ ػࡐλάͷ23ίʔυΛεΩϟϯͨ࣌͠ʹ։͘8FCαΠτ

  ‎ खೖྗ΋Ͱ͖ΔΑ͏ʹ୹͍63-Λൃߦ͢ΔʢγϣʔτΧοτʣ ‎ ػࡐͷৄࡉͷ֬ೝ ‎ ΞϓϦΛ͍࣋ͬͯͳ͍ਓͰ΋࢖͑Δ ‎ ฆࣦ࣌ʹ23ίʔυ͔Β࿈བྷઌΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
 10. ࢖༻ྫ ػࡐΛ࢖͏࣌ ػࡐͷ࢖༻ཤྺΛ௥Ճ ಡΈऔͬͨ৔ॴͷه࿥ ઐ༻ΞϓϦ

 11. ࢖༻ྫ ػࡐΛ୳͍ͨ࣌͠ ػࡐͷҰཡ ػࡐͷಡΈऔΓཤྺ

 12. ࢖༻ྫ த਎͕஌Γ͍ͨฆࣦͨ࣌͠ ػࡐͷৄࡉͷ8FCϖʔδ

 13. σʔλߏ଄

 14. σʔλߏ଄ ‎ ෳ਺ͷάϧʔϓͰར༻Ͱ͖ΔΑ͏ͳߏ଄ʹ͢Δ ‎ γϣʔτΧοτ͸શάϧʔϓͰڞ௨ͱ͢Δ /groups/{group} /addresses /equipments /scans

  /tags /shortcuts/{code} /users/{id} ‐Ϣʔβʔ ‐ػࡐͷอ؅৔ॴ ‐ػࡐ ‐ػࡐͷεΩϟϯཤྺ ‐λάϦετ ‐γϣʔτΧοτίʔυ ‐σόΠε /devices/{id} ‐άϧʔϓ
 15. Ϣʔβʔ ‎ Ϣʔβʔͷσʔλ ‎ 'JSFCBTF"VUIFOUJDBUJPOͰαΠϯΠϯαΠϯΦϯͨ͠ޙʹ࡞੒ /users/{id} -uid String -belongingGroups

  Array(Reference(Group)) -name String /users/{id}/devices/{id} -name String
 16. ػࡐ ‎ Ұ൪ॏཁͳσʔλ ‎ ໊લɺը૾ͷύεɺಉࠝ͢ΔػࡐɺλάͳͲΛೖΕΔ /groups/{group}/equipments/{id} -image String -includingEquipments

  Array(Reference(Equipments)) -name String -tags Array(String)
 17. γϣʔτΧοτ ‎ 23ίʔυΛੜ੒͢ΔͨΊͷγϣʔτΧοτίʔυͱػࡐΛඥ͚ͮͨ σʔλ /shortcuts/{code} -group Reference(Group) -equipment Reference(Equipments)

  IUUQTYYYYYT\DPEF^
 18. "OESPJEΞϓϦ

 19. "OESPJEΞϓϦ ‎ "OESPJE4UVEJPΛ࢖ͬͯ։ൃ ػࡐҰཡ ػࡐৄࡉ εΩϟϯ

 20. "OESPJEΞϓϦ // Lombok compileOnly 'org.projectlombok:lombok:1.16.22' annotationProcessor "org.projectlombok:lombok:1.16.22" // ZXing

  implementation 'com.journeyapps:zxing-android-embedded:3.6.0' // Firestore implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.1' implementation 'com.google.firebase:firebase-storage:16.0.1' // FirebaseUI (for authentication) implementation 'com.firebaseui:firebase-ui-auth:4.0.0' // Other Firebase/Play services deps implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.0' implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:16.0.1' implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:15.0.1' // Butterknife implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.8.1' annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.8.1' // Glide implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.7.1' annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.7.1' // Tag implementation 'me.gujun.android.taggroup:library:1.4@aar' ࢖༻ͨ͠ओͳϥΠϒϥϦ
 21. 8FCαΠτ

 22. 8FCαΠτ ‎ 3FBDUΛ࢖ͬͯ։ൃ ‎ ϗεςΟϯά͸'JSFCBTF)PTUJOHΛ࢖༻ ‎ ඞཁͳ"1*͸$MPVE'VODUJPOTͰ"1*Λߏங 

 23. Ϛελʔσʔλͷ౤ೖ

 24. Ϛελʔσʔλͷ౤ೖ ‎ શͯͷػࡐΛεϚϗ΍ϒϥ΢βͷϑΥʔϜͰೖྗ͢Δͷ͸ۤ௧ grahamearley / FirestoreGoogleAppsScript IUUQTHJUIVCDPNHSBIBNFBSMFZ'JSFTUPSF(PPHMF"QQT4DSJQU ‎ ϘλϯͭͰ'JSFTUPSFʹσʔλΛ౤ೖͯ͠ཉ͍͠

  ‎ εϓϨουγʔτͰ࠷ॳͷσʔλΛೖྗͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ ʴ
 25. Ϛελʔσʔλͷ౤ೖ ‎ ("4Λ࢖ͬͯπʔϧόʔͷϘλϯΛԡ͢ͱσʔλͷߋ৽Λߦ͏Α͏ʹ 

 26. ͭ·͍ͣͨͱ͜Ζ

 27. ͭ·͍ͣͨͱ͜Ζ ‎ 'JSFTUPSFͷ3VMF4JNVMBUPS͕3FGFSFODFΛ͏·͘ѻ͑ͳ͍ʜʁ ‎ Ϣʔβʔ͕ॴଐ͍ͯ͠ΔάϧʔϓͷΈɺಡΈॻ͖ͷݖݶΛ༩͍͑ͨ TFSWJDFDMPVEpSFTUPSF\ NBUDIEBUBCBTFT\EBUBCBTF^EPDVNFOUT\ ʜ NBUDIHSPVQT\HSPVQ^\

  BMMPXSFBE VQEBUF EFMFUF JGSFRVFTUBVUIVJEOVMMEBUBCBTFT EBUBCBTF EPDVNFOUTHSPVQT HSPVQ JO HFU EBUBCBTFT EBUBCBTF EPDVNFOUTVTFST SFRVFTUBVUIVJE EBUBCFMPOHJOH(SPVQT ʜ ‎ ࣮ࡍͷϦΫΤετ͸͏·͘ಈ͚͘ͲγϛϡϨʔλʔ͚ͩಈ͔ͳ͍ʜʁ
 28. ͭ·͍ͣͨͱ͜Ζ ‎ 'JSFTUPSF(PPHMF"QQT4DSJQUͰಛఆͷΩʔͷΈߋ৽͢Δग़དྷͳ͍ ‎ ΦϒδΣΫτΛճऔಘ͔ͯ͠Βɺߋ৽͢Δඞཁ͕͋Δ \ lOBNFzl໊લz ^

  \ lBOPUIFS,FZzl໊લz ^ \ lBOPUIFS,FZzl໊લz ^ ݩͷσʔλ ߋ৽͢Δσʔλ อଘ͞ΕΔσʔλ
 29. ͭ·͍ͣͨͱ͜Ζ ‎ λάʹΑΔݕࡧΛ͍ͨ͠ ‎ $MPVE'JSFTUPSFͰ͸ɺ഑ྻͷத਎ʹରͯ͠ΫΤϦΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱ ͸ग़དྷͳ͍ 

 30. λάʹΑΔݕࡧ ‎ $MPVE'VODUJPOTΛ࢖༻͠ɺ'JSFTUPSFͷPO8SJUFΠϕϯτΛϑοΫ ‎ ػࡐͷσʔλ͕ߋ৽͞ΕͨλΠϛϯάʹ߹ΘͤͯλάΛߋ৽͢Δ /groups/{group}/tags/{name} -equipments Array(Reference(Equipment))

 31. ·ͱΊ

 32. ·ͱΊ ‎ 'JSFCBTFΛ࢖ͬͯαʔϏεΛ࡞Δͱ͢͹΍͘࡞ΕΔ ‎ 'JSFTUPSF)PTUJOH'VODUJPOT͕Ϛδศར ‎ "OESPJEΞϓϦΛ࡞Δͷ΋ϥΠϒϥϦ͕͋ΔͷͰศར ‎ εϓϨουγʔτܦ༝ͰσʔλΛೖΕΔͷ΋Ϛδศར

  ‎ 'JSFTUPSF(PPHMF"QQT4DSJQU͸ಡΊΔίʔυͷྔͳͷͰಡΉͱྑ ‎ 3FGFSFODF͸ϊϦͰ࢖͏ͱ௧͍໨ΛݟΔ