Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザインに込められたエモを知りたい/Emotion in Service Design

mogaming
July 10, 2018

デザインに込められたエモを知りたい/Emotion in Service Design

DXEL1で発表した内容です!

mogaming

July 10, 2018
Tweet

More Decks by mogaming

Other Decks in Design

Transcript

 1. σβΠϯʹࠐΊΒΕͨΤϞΛ஌Γ͍ͨ
  BU%9&-
  J04"QQ%FWFMPQFS"1*%FWFMPQFS
  [email protected]

  View Slide

 2. w [email protected]
  w J04"1*࡞ͬͯ·͢!%F/"
  w αʔϏε࡞Δͷେ޷͖
  w σβΠφ͞Μͱ஥ྑ͘ͳΓ͍ͨ


  "CPVU.F

  View Slide 3. ͜ͷൃදʹ͍ͭͯ
  5XJUUFS΍࠙਌ձͰ
  Ͳ͠Ͳ͠͝ҙݟ͍ͩ͘͞

  View Slide 4. લఏɿ͜͜Ͱ͍͏σβΠϯ
  w ը໘ͷϏδϡΞϧσβΠϯ
  w Ͳͷը໘ͰͲͷΑ͏ʹػೳΛఏڙ͢Δͷ͔

  View Slide 5. લఏɿ΅͘ͷνʔϜͷαʔϏε։ൃͷεεϝํ
  a৽͍͠ʓʓͷػೳΛఏڙ͠Α͏

  View Slide 6. લఏɿ΅͘ͷνʔϜͷαʔϏε։ൃͷεεϝํ
  اը࿅Δ

  View Slide 7. લఏɿ΅͘ͷνʔϜͷαʔϏε։ൃͷεεϝํ
  σβΠφ͞Μ͕4LFUDIʹى͜͢

  View Slide 8. લఏɿ΅͘ͷνʔϜͷαʔϏε։ൃͷεεϝํ
  ΤϯδχΞ͕ͦΕΛݟͯܗʹ͢Δ

  View Slide 9. લఏɿ΅͘ͷνʔϜͷαʔϏε։ൃͷεεϝํ
  Ͱ͖ͨ΋ͷΛσβΠφ͞ΜʹݟͤΔ

  View Slide 10. લఏɿ΅͘ͷνʔϜͷαʔϏε։ൃͷεεϝํ
  ܁Γฦ͢

  View Slide 11. ΅͘͸ࢥͬͨ
  σβΠϯʹࠐΊΒΕͨΤϞΛ஌Γ͍ͨͳ͋

  View Slide 12. ΅͕͘ߟ͍͑ͯͨΤϞͱ͸
  ΤϞͬͯԿͩʁ

  View Slide 13. ΅͕͘ߟ͍͑ͯͨΤϞͱ͸
  ئ͍ɾ૝͍ɾૂ͍

  View Slide 14. ΅͕͘ߟ͍͑ͯͨΤϞͱ͸
  ʮ͋͊ʙ࠷ߴ΍Μʙʯ

  View Slide 15. ΤϞΛ஌ͬͯͲ͏͢Δ
  Ͱ΋ɺΤϯδχΞ͕ΤϞΛ஌ͬͯԿ͕خ͍͠Μͩ

  View Slide

 16. w ΤϞʹٕ͋ͬͨज़αΠυ͔ΒͷఏҊͰ͖ͦ͏
  w ։ൃͷϞνϕʔγϣϯ্͕͕Γͦ͏
  w σβΠφ͞ΜͱΘ͔Γ͍͋౓͕͕͋Γͦ͏


  ΤϯδχΞ͕σβΠϯͷΤϞΛ஌ΔϝϦοτʢ૝૾ʣ

  View Slide

 17. w ΤϯδχΞ͕ݟ౰ҧ͍ͳ͜ͱݴͬͯ͘Δͷ͕ݮΓͦ͏
  w ΋͔ͨ͠͠ΒΤϞΛ࠶֬ೝͰ͖Δ͔΋


  σβΠφ͞Μ͕σβΠϯͷΤϞΛڭ͑ΔϝϦοτʢ௒૝૾ʣ

  View Slide 18. ΤϞΛ஌ΔͨΊʹ
  ΤϞΛ஌ΔͨΊͷखஈ͸Կ͕͋ΔͩΖ͏͔

  View Slide 19. ΤϯδχΞ͕σβΠϯͷΤϞΛ஌ΔͨΊͷखஈ
  ΤϯδχΞ͕ΤϞΛ἞ΈऔΔ

  View Slide 20. ΤϯδχΞ͕σβΠϯͷΤϞΛ஌ΔͨΊͷखஈ
  ౎౓σβΠφ͞Μʹฉ͘

  View Slide 21. ΤϯδχΞ͕σβΠϯͷΤϞΛ஌ΔͨΊͷखஈ
  σβΠϯͷΤϞΛڞ༗ͯ͠΋Β͏ձΛ։͘

  View Slide 22. ΤϯδχΞ͕σβΠϯͷΤϞΛ஌ΔͨΊͷखஈ
  σβΠϯͷΤϞΛڞ༗ͯ͠΋Β͏ձ

  View Slide 23. ΤϯδχΞ͕σβΠϯͷΤϞΛ஌ΔͨΊͷखஈ
  ུͯ͠ΤϞձʁ

  View Slide 24. ΍͍͖ͬͯ
  Α͠ɺͱΓ͋͑ͣΤϞձ΍ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 25. #Θ͍͕10΍ͧ
  $%6*69σβΠφʔͰ͢Α
  $8FC'SPOUॻ͍ͯ·͢
  ''''όοΫΤϯυ͸͓Εͨͪʹ·͔ͤΖʂ
  ݽߴͷJ04ΤϯδχΞͳΓʜ


  લఏɿ΅͕͍͘ΔνʔϜ

  View Slide

 26. w ߹ܭਓͷϓϩμΫτ։ൃνʔϜ
  w αʔϏεͷϦχϡʔΞϧΛ͍ͯ͠Δ
  w ஥͕Α͍


  લఏɿ΅͕͍͘ΔνʔϜ

  View Slide 27. ΍͍͖ͬͯ
  ΤϞձ΍Δͧ

  View Slide 28. ΤϞձʹݺΜͩਓ
  ϑϩϯτΤϯυʹؔΘΔਓୡ
  $%'

  View Slide 29. ΤϞձʹ੠ֻ͚
  ͜Μͳ;͏ʹ4MBDLʹͳ͛ͯΈͨ

  View Slide 30. ΤϞձʹ੠ֻ͚
  αʔϏεͷσβΠϯʹࠐΊΒΕͨΤϞΛ஌Γ͍ͨͳʙ
  $%ʹޠͬͯ΄͍͠ͳʙ
  ͍͍Ͷʔͬͯݴ͍߹͏Α͏ͳ
  ϙδςΟϒͳձʹ͍ͨ͠ͱࢥͬͯ·͢ʂʂ
  ʢ΄΅ݪจϚϚʣ

  View Slide 31. ͳΜͱ
  શһࢀՃͯ͘͠Εͨ

  View Slide 32. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  ΤϞձ࣮ࢪ
  $%'

  View Slide 33. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  σβΠφ͞Μ͕࿩ͯ͘͠Εͨ͜ͱ

  View Slide 34. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %αʔϏεશମͰେࣄʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸ʙ

  View Slide 35. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %ۭ͔ؒΒ૝૾Λૡཱ͖͍ͯͨͷΑ

  View Slide 36. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ΤϞ͍ʂ

  View Slide 37. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %·Μ·ΔΑΓ΋·Δ͍දݱΛେࣄʹ͍ͨ͠

  View Slide 38. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ͸ʁ·Μ·ΔΑΓ΋·Δ͍ʁ

  View Slide 39. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ΤοοοοοοοοοοϞ

  View Slide 40. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  $ϚςϦΞϧσβΠϯΛ࠾༻͍ͯ͠Δͷ͸ʙ

  View Slide 41. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ѹ౗తೲಘײ

  View Slide 42. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  $σβΠφͱΤϯδχΞͷؔ܎ੑ͸ʙ

  View Slide 43. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  $ΤϯδχΞ͸଍ᐫͰ͸ͳ͘ཌྷͰ͋Δ΂͖ͩ
  ͜ͷํ͸8FC'SPOU։ൃͷϦʔυ୲౰΋͞Ε͍ͯ·͢

  View Slide 44. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ΅͘͸͖Έͷͭ͹͞ʹͳΔʂʂʂ

  View Slide 45. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %͜ͷը໘ػೳͷૂ͍΍ҙਤ͸ʙ

  View Slide 46. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  Ձ஋ʂՁ஋ͩʂಧ͚ͯΔΑʂ

  View Slide 47. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ

  ͳΔ΄Ͳͦ͏͍͏ૂ͍ͳΒ͜͏͍͏͜ͱ͕
  ࠓޙى͜Γͦ͏͔ͩΒͦΕ͕͠΍͍͢Α͏ʹ
  ։ൃ͠ͱ͜͏

  View Slide 48. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ΤϯδχΞͱͯ͠΅͕͘࿩ͨ͜͠ͱ

  View Slide 49. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  4LFUDIͷ׬શτϨʔεͬͯͲΕ͘Β͍ҙຯ͋Μͷʁ

  View Slide 50. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %
  େࣄͳͱ͖΋͋Δ͠ɺͦΕΑΓ΋
  େࣄͳ͜ͱ͕͋Δͱ͖΋͋Δ

  View Slide 51. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %
  ͱΓ͋͑ͣͦΕͳΓʹࣅͤͯ࡞ͬͯ
  ΋Βͬͯͦͷޙௐ੔ͯ͘͠ͷ͕͍͍͔΋

  View Slide 52. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  %
  ׬ᘳʹ࠶ݱͨ͠ΓQYͷͣΕΛͳ͓͢ͱ
  ͙ͬͱҾ͖క·Δ͜ͱ΋Α͋͘ΔΑ

  View Slide 53. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ͦΕΛମݧͯ͠Έͯ͐ʂʂ

  View Slide 54. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ΈΜͳͰ୤ઢͯ͠࿩ͯ͠͠·ͬͨ͜ͱ

  View Slide 55. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  w ϓϩμΫτνʔϜ͸Ͳ͏΍ͬͨΒΑ͘ͳ͍ͬͯ͘ͷ͔
  w ϏδωεͷνʔϜͱͷؔ܎ੑΛΑ͍ͯ͘͘͠ʹ͸

  View Slide 56. ΤϞձͰ࿩ͨ͜͠ͱ
  ࣌ؒͷ༧ఆ͕࣌ؒ൒΋࿩ͨ͠

  View Slide

 57. w ίϛϡχέʔγϣϯ͕ͱͯ΋׆ൃʹऔΕͯΘ͔Γ͋͑ͨ
  w ਓ਺͕ଟ͗ͣ͢ɺશһ͕ࢥ͍ͬͯΔ͜ͱΛݴۭ͑ͨؾײ͕Α
  ͔ͬͨ
  w ΤϞΛฉ͍ͯͱͯ΋Ϟνϕʔγϣϯ͕͕͋ͬͨ
  w σβΠϯͷΤϞ͕Ϟνϕʹ͸ͳΒͣɺ͕ͦ͜ԁ׈ʹ΍͍ͬͯͬ
  ͯ΋Β͑ΔΑ͏ʹ͢Δ෦෼ͰϞνϕ͕͕͋Δਓ'΋͍ͨ


  ΤϞձͷৼΓฦΓ

  View Slide 58. ·ͱΊ
  ΤϞձɺ͓͢͢ΊͰ͢ɻ

  View Slide