Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TDDBC Online #01 開幕編/tddbc-online-01-opening

B3acd5ca5925c466705d79a18f1a066c?s=47 mohira
August 01, 2020

TDDBC Online #01 開幕編/tddbc-online-01-opening

B3acd5ca5925c466705d79a18f1a066c?s=128

mohira

August 01, 2020
Tweet

Transcript

 1. TDDBC Online #01 ։ນฤ 2020.08.01൛ @mohira

 2. ࠷ॳͷௐ੔ ;ͨͨͼ (Discord͸ը໘ڞ༗΁ͷࢀՃ͕ͪΐͬͱϜζ͍) ͜ͷεϥΠυͷจࣈαΠζ͸େৎ෉ʁ(͜Ε͕ಡΊ͍ͯΕ͹OK) εϥΠυΛදࣔͭͭ͠ςΩετνϟοτ΋ݟ͑Δঢ়ଶʹͳ͍ͬͯ·͔͢ʁ (ςΩετ͸εϚϗΛ࢖͏ઓ๏΋ΞϦ) (ಉ͕࣌೉͔ͬͨ͠ΒεϥΠυ༏ઌͰ͓ئ͍͠·͢) ͬͪ͜ͷԻ੠͸ಧ͍͍ͯ·͔͢ʔʁ Ͱ͖ͨਓ͸ʮͰ͖ͨʂʯͱ౤ߘ͍ͯͩ͘͠͞

  ✋ Θ͔ΒΜʂ ͱ͍͏ํ͸HELPΛ͍ͩͯͩ͘͠͞ʙ
 3. ओ࠻͔Βͷ͓࿩

 4. ࠓ೔ͷྲྀΕͷ͓࿩

 5. ͓͠ͳ͕͖ ୈ෦جௐߨԋ جௐߨԋϫΠϫΠ෦԰΁ʂ ୈ෦ϥϯν !3FNPࢀՃ͸೚ҙͰ͢ʂ ୈ෦5%%ϖΞϓϩ ʮϖΞϓϩˠϨϏϡʔʯ ʮৼΓฦΓʯ˞৔ॴ͸ޙड़ ୈ෦࠙਌ձ

  !3FNPࢀՃ͸೚ҙͰ͢ʂ ୈ෦։ນ ͍·͜͜
 6. ͳʹ͔ىͬͨ͜ͱ͖ͷ࿩

 7. ݱ৔൑அͰϤγʂ

 8. Ͳ͜ʹҠಈ͢Ε͹͍͍͔෼͔ΒΜ࣌ͷ࿩

 9. ஌͍ͬͯΔਓͷͱ͜Ζʹߦ͜͏ʂ (૬ํͱTA͚ͩೝࣝͯ͠Ε͹͍͚Δ)

 10. ࠓ೔ͷϝϯόʔΛ঺հ͢Δͥʂ

 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. ࣍ճʹ޲͚ͯ (·ͩ࢝·ͬͯ΋ͳ͍͚Ͳʂ)

 16. ײ૝ ײ֮ ײ৘ Λ࢒ͯ͠ཉ͍͠ʂ (खஈ͸೚ͤͨʂ) UEECD

 17. #νϟϨϯδද໌ ͷίʔφʔ (·ͣ͸ Assertion ͩΑͶ)

 18. ࠓ೔ͷTDDBCʹࢀՃ͢Δʹ͋ͨͬͯɺීஈࣗ෼͕ ΍Ε͍ͯͳ͍νϟϨϯδΛ1͍ͭ͋͛ͯͩ͘͞ʂ #νϟϨϯδද໌

 19. جௐߨԋͷࢀՃͷ͓࿩ (দԬ͞ΜΑΓ)