$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

golang tokyo go tools

mom0tomo
April 19, 2019

golang tokyo go tools

mom0tomo

April 19, 2019
Tweet

More Decks by mom0tomo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Go Λ͸͡ΊΔʹ͋ͨͬͯ
  ஌͓͍ͬͯͯ΄͍͠πʔϧ
  2019/04/19 @golang.tokyo
  1
  The Go gopher was designed by Renee French.

  View Slide

 2. Who?
  • ެ຿һʢࢁܗݝிʣ

  →WebσβΠφʔ

  →αʔόʔαΠυΤϯδχΞ

  w Women Who Go Tokyoελοϑ
  !2
  ID: mom0tomo

  View Slide

 3. Women Who Go Tokyo
  Go޷͖͕ू·ͬͯɺ݄ʹҰ౓ςʔϚֶश͍ͯ͠·͢
  !3

  View Slide

 4. ΩʔΩϟοϓ൦෍͠·ͨ͠
  ٕज़ॻయ#wwg_tokyo
  !4

  View Slide

 5. ஌͓ͬͯ͘ͱ
  ໾ʹཱͭ͜ͱ
  !5

  View Slide

 6. golang.orgΛࢀর͠Α͏
  !6

  View Slide

 7. golang.orgΛࢀর͠Α͏
  golang.jp͸಺༰͕WҎલͳͷͰ஫ҙ͢Δ
  !7

  View Slide

 8. Gophers.slack.comʹࢀՃ͠Α͏
  !8

  View Slide

 9. Gophers.slack.comʹࢀՃ͠Α͏
  https://invite.slack.golangbridge.org/
  !9

  View Slide

 10. Golang WeeklyΛಡ΋͏
  !10

  View Slide

 11. !11
  ஌͍ͬͯΔͱ
  ศརͳπʔϧ

  View Slide

 12. Go ͸ίϚϯυ/πʔϧ͕ॆ࣮ͯ͠
  ͍Δ
  • go ίϚϯυ
  • go tool
  • ඪ४ɾ४ඪ४ύοέʔδͰఏڙ͞Ε͍ͯΔ

  • IDEʹཔΒͳͯ͘΋շదʹ։ൃͰ͖Δ

  View Slide

 13. ؀ڥม਺Λදࣔ͢Δ
  $ go env
  13

  View Slide

 14. $ go env
  GOARCH="amd64"
  GOBIN=""
  GOCACHE="/home/alex/.cache/go-build"
  GOEXE=""
  GOFLAGS=""
  GOHOSTARCH="amd64"
  GOHOSTOS="linux"
  GOOS="linux"
  GOPATH="/home/alex/go"
  GOPROXY=""
  GORACE=""
  GOROOT="/usr/local/go"
  GOTMPDIR=""
  GOTOOLDIR="/usr/local/go/pkg/tool/linux_amd64"
  GCCGO="gccgo"
  CC="gcc"
  CXX="g++"
  CGO_ENABLED="1"
  GOMOD=""
  CGO_CFLAGS="-g -O2"
  CGO_CPPFLAGS=""
  CGO_CXXFLAGS="-g -O2"
  CGO_FFLAGS="-g -O2"
  CGO_LDFLAGS="-g -O2"
  PKG_CONFIG="pkg-config"
  GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-map=/tmp/go-
  build245740092=/tmp/go-build -gno-record-gcc-switches"
  14

  View Slide

 15. $ go env GOPATH GOROOT
  /Users/mom0tomo/dev/go
  /usr/local/go
  // ಛఆͷ؀ڥม਺Λൈ͖ग़ͯ͠දࣔ͢Δ
  15

  View Slide

 16. ίʔυΛformat͢Δ
  $ gofmt
  $ go fmt
  16

  View Slide

 17. $ gofmt .
  $ gofmt foo.go
  // Options
  // -d : diffΛඪ४ग़ྗ͢Δ
  // -l : ϑΝΠϧ໊Λඪ४ग़ྗ͢Δ
  // -w : ্ॻ͖อଘ͢Δ
  // -s : ه๏Λγϯϓϧʹ͢Δ
  // Ұཡ͸ https://godoc.org/github.com/gophersjp/go/src/cmd/gofmt
  17

  View Slide

 18. $ go fmt .
  $ go fmt foo.go
  // $ gofmt -l -w ͱಉ͡͸ͨΒ͖
  // formatͨ͠಺༰Ͱ্ॻ͖ͯ͠ϑΝΠϧ໊Λඪ४ग़ྗ͢Δ
  18

  View Slide

 19. ίʔυΛ੩తղੳͯ͠
  ଥ౰ੑΛνΣοΫ͢Δ
  $ go vet
  19

  View Slide

 20. $ go vet .
  $ go vet foo.go
  // ίʔυΛ੩తղੳͯ͠ه๏ΛνΣοΫ͢Δ
  // ίϯύΠϥʹ͸ݕ஌Ͱ͖ͳ͍΋ͷΛݟ͚ͭͯ͘ΕΔ
  20

  View Slide

 21. Ϧϯλʔʹ͔͚Δ
  $ golint
  21

  View Slide

 22. $ golint .
  $ golint foo.go
  // ίʔυ͕Effective GoͱCodeReviewCommentsʹ
  Ԋ͏͔νΣοΫ͢Δ
  22

  View Slide

 23. Thank you!
  @mom0tomo
  23

  View Slide