$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Modern CSS: architecture, future specs and build flow

Modern CSS: architecture, future specs and build flow

at DevFest Tokyo 2016.

Masaaki Morishita

October 09, 2016
Tweet

More Decks by Masaaki Morishita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Modern CSS: architecture, future
  specs and build flow
  morishi'er @ #Devfest16

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  .about-me {
  name: Masaaki Morishita;
  twitter: @morishitter_;
  github: morishitter;
  qiita: morishitter;
  works-at: 'Increments, inc.';
  specializing-in: CSS;
  }

  View Slide

 3. About Increments
  We are hiring!
  h"ps:/
  /github.com/increments/job-descrip6ons

  View Slide

 4. 1994.10.10

  View Slide

 5. Happy CSS Birthday!
  ! ໌೔Ͱ22ࡀ !

  View Slide

 6. CSS: It was twenty years ago today — an
  interview with Håkon Wium Lie
  ʮCSS͸500೥ޙ΋ಡΉ͜ͱ͕
  Ͱ͖Δ͸ͣʯ
  h"ps:/
  /dev.opera.com/ar0cles/css-twenty-years-
  hakon/

  View Slide

 7. ࠷ۙͷCSS
  animation, @keyframes,
  box-sizing, border-radius
  currentColor, color(),
  Custom Properties, @apply,
  containment,
  display: flex, display: grid,
  em, rem, vw, vh, vmin, vmax,
  @font-face,
  object-fit, filter,
  transition, transform,
  will-change, writing-mode, etc...

  View Slide

 8. CSS ͰදݱͰ͖Δ͜ͱ͸૿͑ͨ
  ͔͠͠ɺࠓ΋ੲ΋มΘ͍ͬͯͳ͍͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 9. CSS ͸յΕ΍͍͢

  View Slide

 10. Agenda
  1. CSSͷ໰୊఺
  2. CSSͷઃܭख๏
  3. CSSͷ৽͍͠࢓༷
  4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔ

  View Slide

 11. CSSͷ໰୊఺

  View Slide

 12. ͦͷલʹɺCSSͷ"جຊ"ʹ͍ͭͯ
  • CSS (Cascading Style Sheets)
  • ͋Δཁૉʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔϓϩύςΟએݴ͕ෳ਺ଘࡏ͢Δͱ
  ͖ɺએݴͷڧ͞ͷؔ܎ΛఆΊͯɺ1ͭͷએݴͷΈΛ༗ޮʹ͢Δ
  ͘͠Έ
  p { color: black; }
  p { color: red; }

  View Slide

 13. ஋͕ܧঝ͞ΕΔϓϩύςΟ
  • color ΍ font-size ͳͲ
  • ਌ཁૉ͔Β஋͕ܧঝ͞ΕΔ͜ͱͰ৑௕ͳهड़͕ͳ͘ͳΔ

  View Slide

 14. ηϨΫλͷৄࡉ౓
  • #id > .class, [attr] > Element
  • ࠷ڧͷढจ !important , styleଐੑ
  h1#title {
  font-size: 24px;
  }
  h1 {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 1em;
  }

  View Slide

 15. ͜Ε͚ͩ
  ϦϑΝϨϯεΛݟͳ͕ΒͲΜͲΜॻ͍͍͚ͯΔ

  View Slide

 16. View Slide

 17. CSSͷ໰୊఺ʢٕज़తଆ໘ʣ
  • ؆୯ = ߏจ͕ශऑ
  • ந৅Խɾߏ଄Խ ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ϧʔϧηοτͷӨڹൣғ͕Θ͔Βͳ͘ͳΔ
  • શͯͷϧʔϧ͕ άϩʔόϧείʔϓ

  View Slide

 18. CSSͷ໰୊఺ʢӡ༻తଆ໘ʣ
  • σβΠϯͷมΘΒͳ͍webΞϓϦ͸ͳ͍
  • ৔౰ͨΓతͳमਖ਼͕܁Γฦ͞ΕΔ

  View Slide

 19. CSSͷ໰୊఺ʢࣾձతଆ໘ʣ
  • CSSᢞΊΒΕ͗͢
  • ϓϩάϥϚʹ͸ܟԕ͞ΕɺσβΠφʔ͕ࡶʹॻ͘
  • ยखؒCSS
  • ίʔυͷైḤͳ؅ཧ

  View Slide

 20. CSS͸ͨͩwebͷϏδϡΞϧσβΠϯΛ
  දݱͰ͖Ε͹ྑ͍΋ͷͰ͸ͳ͍

  View Slide

 21. զʑ͸৘ใγεςϜΛ࡞͍ͬͯΔ
  CSS΋
  ιϑτ΢ΣΞͷҰ෦ͱͯ͠อक͞ΕΔ΂͖Ͱ
  ϦϑΝΫλϦϯάͷର৅

  View Slide

 22. 1. CSSͷ໰୊఺ʢ·ͱΊʣ
  • ٕज़తଆ໘
  • ந৅Խɾߏ଄Խ͕Ͱ͖ͳ͍
  • άϩʔόϧείʔϓ
  • ӡ༻తଆ໘
  • ࣾձతଆ໘

  View Slide

 23. Agenda
  1. CSSͷ໰୊఺
  2. CSSͷઃܭख๏
  3. CSSͷ৽͍͠࢓༷
  4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔ

  View Slide

 24. CSSͷઃܭख๏
  1. ྑ͍CSSίʔυΛॻͨ͘Ίʹ
  2. طଘͷCSSઃܭख๏
  3. CSSઃܭͷຊ࣭

  View Slide

 25. 1. ྑ͍CSSίʔυͱ͸
  • ಡΜͰɺ࠷୹࣌ؒͰཧղͰ͖Δ
  • ୈࡾऀ͕ಡΜͩͱ͖ʹ1ਓ͕ॻ͍͔ͨͷΑ͏ʹ
  • ϝϯςφϯε͢ΔଞͷਓͷͨΊʹɺະདྷͷࣗ෼ͷͨΊʹ

  View Slide

 26. ίʔσΟϯάن໿
  • Google HTML/CSS Style Guide (Google)
  • idioma8c CSS (Nicolas Gallagher)
  • Code Guide by @mdo (Mark OBo)
  • CSS Guidelines (Harry Roberts)
  ໋໊نଇ΍ϑΥʔϚοτ

  View Slide

 27. ෆ٢ͳ೏͍
  • ʮCode smells in CSSʯby Harry Roberts
  • h5p:/
  /csswizardry.com/2012/11/code-smells-in-css/

  View Slide

 28. ελΠϧͷऔΓফ͠
  BAD !
  h2 {
  font-size: 2rem;
  margin-bottom: .5em;
  padding-bottom: .5em;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  }
  .no-boader {
  padding-bottom: 0;
  border-bottom: none;
  }

  View Slide

 29. ελΠϧͷऔΓফ͠
  GOOD !
  h2 {
  font-size: 2rem;
  margin-bottom: .5em;
  }
  .headline {
  padding-bottom: .5em;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  }

  View Slide

 30. ϋʔυίʔσΟϯά
  BAD !
  .userIcon {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 20px;
  }

  View Slide

 31. ϋʔυίʔσΟϯά
  GOOD !
  .userIcon {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border-radius: 50%;
  }

  View Slide

 32. 2. طଘͷCSSઃܭख๏
  ઌਓ͕ͨͪங͍ͨ CSSΛ্ख͘ॻ͘ ํ๏
  • OOCSS
  • BEM
  • ITCSS

  View Slide

 33. OOCSS
  Object Oriented CSS
  by Nicole Sullivan

  View Slide

 34. ߏ଄ͱݟͨ໨ͷ෼཭
  • CSSͷϓϩύςΟ͸େ͖͘2ͭͷ༻్ʹ෼ྨͰ͖Δ
  • ߏ଄
  • display, float, width, margin, etc..
  • ݟͨ໨
  • background-color, font-weight, border-radius, etc..

  View Slide

 35. OK
  Cancel
  .button {
  display: inline-block;
  /* with other properties */
  }
  .button--success {
  color: #fff;
  background-color: #2e6da4;
  }
  .button--danger {
  color: #fff;
  background-color: #d43f3a;
  }

  View Slide

 36. ίϯςϯπͱίϯςφͷ෼཭
  • CSSͷηϨΫλ͸HTMLͷߏ଄ʹґଘ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍
  .list {
  padding: 12px;
  list-style: none;
  }
  .list-item {
  display: block;
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 12px;
  text-decoration: none;
  color: #757575;
  }

  View Slide


 37. A
  B
  C

  or

  A
  B
  C

  View Slide

 38. Create a component library
  of reusable "legos"

  View Slide

 39. BEM
  Block, Element, Modifier
  by Yandex

  View Slide

 40. BEM
  • ϖʔδΛߏ੒͢Δཁૉͷ෼ׂͱɺͦͷཁૉͷ໊લΛܾΊΔͨΊ
  ͷࢦ਑
  • Block: WebΞϓϦέʔγϣϯΛߏ੒͢Δཁૉ
  • Element: BlockΛߏ੒͢Δཁૉ
  • Modifier: Block΍Elementͷ૷০ͷύλʔϯ΍ঢ়ଶ

  View Slide

 41. BEMͷϚʔΫΞοϓ

  ΞΫςΟϒ
  λϒ
  λϒ

  View Slide

 42. .Tab { /* Block */
  display: flex;
  align-items: center;
  }
  .Tab__item { /* Element */
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  flex: 0 0 calc(100% / 3);
  height: 50px;
  color: #444;
  background-color: #eee;
  }
  .Tab__item--active { /* Modifier */
  color: #fff;
  background-color: #444;
  }

  View Slide

 43. BEMͷ໋໊نଇ
  • MindBEMding
  • Block__Element
  • Block--Modifier
  • Block__Element--Modifier
  h"p:/
  /csswizardry.com/2013/01/mindbemding-ge;ng-your-head-round-bem-syntax/

  View Slide

 44. ITCSS
  Inverted Triangle CSS
  by Harry Roberts

  View Slide

 45. ITCSS
  • ৄࡉ౓Λ͏·͘؅ཧ͠ɺϧʔϧηοτͷӨڹൣғΛ೺Ѳ͠΍͢
  ͘͢Δ

  View Slide

 46. ৄࡉ౓άϥϑ
  • CSSͷෳࡶ౓ΛධՁ͢Δࢦඪ

  View Slide

 47. ৄࡉ౓άϥϑ
  • ԣ࣠: CSSϑΝΠϧ಺ͷͦͷϧʔϧηοτ͕ଘࡏ͢ΔҐஔ
  • ॎ࣠: ͦͷϧʔϧηοτͷৄࡉ౓Λࣔͨ͠
  • ৄࡉ౓͕ӈ্͕ΓʹͳΔΑ͏ʹCSSΛॻ͘
  • ҙਤ͠ͳ͍ελΠϧͷ্ॻ͖Λ๷͙

  View Slide

 48. ITCSSͷελΠϧ෼ׂ
  • Se$ngs: શମͷઃఆ΍ΧϥʔύϨοτ΍ϑΥϯταΠζΛSass
  ͳͲͷม਺Λ࢖ͬͯఆٛ
  • Tools: Mixin ΍ Func4on
  • Generics: ελΠϧͷϦηοτ (e.g. normalize.css)
  • Base: ཁૉηϨΫλΛ࢖ͬͨϧʔϧηοτΛఆٛ

  View Slide

 49. ITCSSͷελΠϧ෼ׂ
  • Objects: ૷০Λؚ·ͳ͍ϨΠΞ΢τͷύλʔϯ
  • Components: ૷০ΛؚΜͩUIͷ1ཁૉ (Objectsʹ૷০Λ͋ͯΔ
  ͱ)
  • U5li5es: ൚༻Ϋϥε
  Se#ng -> U*li*es ͷॱʹৄࡉ౓͕ߴ͘ͳΔ

  View Slide

 50. 3. CSSઃܭͷຊ࣭
  ݸਓͷײ૝Ͱ͢

  View Slide

 51. Q. ʮͲ͏͢Ε͹յΕͳ͍CSS͕ॻ͚Δͷʁʯ

  View Slide

 52. A. σβΠϯཧղ

  View Slide

 53. CSSઃܭͷຊ࣭
  • ʮσβΠϯͷҙਤʯ͕Θ͔Ε͹ࣗવͱηϨΫλ໊͕ܾ·Δ
  • σβΠϯͷҙਤΛਖ਼͘͠ཧղͯ͠ॻ͔ΕͨCSS͸ഁ୼͠ͳ͍

  View Slide

 54. CSSઃܭͷຊ࣭͸ɺ
  ໋໊نଇͰ͸ͳ͘
  σβΠϯཧղͱελΠϧͷ෼ׂཻ౓

  View Slide

 55. ECSSIST
  Extensible CSS Idealis0c
  Structure Theory
  by morishi*er
  h"ps:/
  /medium.com/@morishi"er/extensible-
  css-idealis8c-structure-theory-36bd892d3a50

  View Slide

 56. ʮCSSͷઃܭख๏ͳΜ͍ͯΖ͍
  Ζ͋Δ͚Ͳɺࣗ෼ࣗ਎ͷߟ͑
  ΍νʔϜͷ։ൃମ੍ɺσβΠ
  ϯϓϩηεʹ߹Θͤͯௐ੔͠
  ͍ͯ͘΋ͷͩͱࢥ͏ɻʯ
  h"p:/
  /morishi"er.hatenablog.com/entry/
  2016/07/29/204642

  View Slide

 57. 2. CSSͷઃܭख๏ʢ·ͱΊʣ
  • ྑ͍CSSίʔυΛॻͨ͘Ίʹ
  • ίʔσΟϯάن໿ɺCSSͷෆ٢ͳ೏͍
  • طଘͷCSSઃܭख๏
  • OOCSS, BEM, ITCSS
  • CSSઃܭͷຊ࣭
  • σβΠϯཧղͱελΠϧͷ෼ׂཻ౓

  View Slide

 58. Agenda
  1. CSSͷ໰୊఺
  2. CSSͷઃܭख๏
  3. CSSͷ৽͍͠࢓༷
  4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔ

  View Slide

 59. CSSͷ৽͍͠࢓༷
  1. Flexible Box Layout
  2. CSS Custom Proper9es for Cascading Variables
  3. tabatkins / specs

  View Slide

 60. 1. Flexible Box Layout
  • a.k.a Flexbox
  • ݩʑ͸XULͱ͍͏UIݴޠ͕ϕʔε
  • ॊೈͳϨΠΞ΢τΛՄೳʹ͢ΔͨΊͷ࢓༷

  View Slide

 61. Flexboxͷϒϥ΢βରԠঢ়گ

  View Slide

 62. FlexboxͷϞσϧ

  View Slide

 63. FlexίϯςφͱFlexΞΠςϜ

  FlexΞΠςϜ
  FlexΞΠςϜ
  FlexΞΠςϜ

  • display: flex Λࢦఆ͢Δͱͦͷཁૉ͸FlexίϯςφʹͳΔ
  • Flexίϯςφͷࢠཁૉ͕FlexΞΠςϜ

  View Slide

 64. FlexίϯςφͷϓϩύςΟ
  • flex-direction: ϝΠϯ࣠ͷ޲͖
  • flex-wrap: ϝΠϯ࣠ͷऴ఺ʹୡͨ͠ͱ͖ʹંΓฦ͔͢Ͳ͏͔
  • justify-content: ϝΠϯ࣠ʹରͯ͠ͷ੔ྻ
  • align-items: Ϋϩε࣠ʹରͯ͠ͷ੔ྻ
  • etc..

  View Slide

 65. FlexΞΠςϜͷϓϩύςΟ
  • flex-grow: FlexΞΠςϜͷ৳ͼ۩߹
  • flex-shrink: FlexΞΠςϜͷॖΈ۩߹
  • flex-basis: FlexΞΠςϜͷॳظϝΠϯαΠζΛࢦఆ
  • align-self: FlexΞΠςϜͷΫϩε࣠ʹରͯ͠ͷ੔ྻ
  • etc..

  View Slide

 66. FlexboxͷϓϩύςΟΛ֮͑Δίπ
  • FlexboxͷϞσϧΛཧղ͢Δ
  • Flexίϯςφ͔FlexΞΠςϜͷϓϩύςΟͳͷ͔Λҙࣝ

  View Slide

 67. Flexboxͷόά
  • ಛʹIE, Safariʹଟ͍
  • h,ps:/
  /github.com/philipwalton/flexbugs
  • Flexboxͷόά·ͱΊ
  • ※ใࠂ͞Ε͍ͯͳ͍όά΋ଟ͍

  View Slide

 68. 2. CSS Custom Proper/es for Cascading Variables
  • ҎԼ Custom Proper-es
  • ϓϩύςΟͷ஋Λม਺ͱͯ͠؅ཧ͢Δ͘͠Έ
  • CSSͷʮந৅ԽͰ͖ͳ͍໰୊ʯͷͻͱͭͷղܾࡦ

  View Slide

 69. Custom Proper,es ϒϥ΢βରԠঢ়گ

  View Slide

 70. Custom Proper,esͷఆٛͱ࢖༻
  :root {
  --thumbnailSize: 40px;
  --mainColor: #55acee;
  }
  .logo {
  fill: var(--mainColor);
  }
  .thumbnail {
  width: var(--thumbnailSize, 32px);
  height: var(--thumbnailSize, 32px);
  border-radius: 100%;
  }

  View Slide

 71. Custom Proper,esΛ࢖͏্Ͱͷ஫ҙ఺
  • Custom Proper-es΋ΧεέʔσΟϯάͷର৅
  • var()ؔ਺ͷ࣮ߦͷλΠϛϯά

  View Slide

 72. Custom Proper,esͷΧεέʔσΟϯά

  λΠτϧ

  :root { --textColor: red; }
  #title { --textColor: green; }
  h1 { --textColor: blue; }
  h1 {
  color: var(--textColor); /* green */
  }

  View Slide

 73. var()ؔ਺ͷ࣮ߦͷλΠϛϯά

  λΠτϧ

  :root { --textColor: red; }
  #title { --textColor: blue; }
  section { color: var(--textColor); }
  h1 {
  color: inherit; /* red */
  }
  var()ؔ਺ͷධՁ͸ܧঝΑΓ΋ઌʹߦΘΕΔ

  View Slide

 74. 3. tabatkins / specs
  • by Tab Atkins Jr.
  • in CSSWG, Google
  • Flexboxͱ͔CustomProper?esͷΤ
  σΟλ
  • ࣗ෼ͷϦϙδτϦʹCSSͷ࢓༷ΛఏҊ

  View Slide

 75. 3. tabatkins / specs
  • Nes%ng
  • will-change
  • font-display
  • @apply
  • @extend
  • etc...

  View Slide

 76. Ͱ΋·ͩ·ͩ࢖͑ͳ͍ΜͰ͠ΐʁ

  View Slide

 77. ࢖͑·͢ʂ
  ͦ͏ɺPostCSS ͳΒͶɻ

  View Slide

 78. 3. CSSͷ৽͍͠࢓༷ʢ·ͱΊʣ
  • Flexbox
  • ॊೈͳϨΠΞ΢τͷͨΊͷ࢓༷
  • Custom Proper1es
  • CSSͰม਺Λ࢖͏ͨΊͷػߏ
  • tabatkins / specs
  • GoogleΤϯδχΞͷఏҊ

  View Slide

 79. Agenda
  1. CSSͷ໰୊఺
  2. CSSͷઃܭख๏
  3. CSSͷ৽͍͠࢓༷
  4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔ

  View Slide

 80. 4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔ
  • ϓϦϓϩηοαʔͷར༻͕౰ͨΓલͷ࣌୅ʢҟ࿦͸ೝΊΔʣ
  • Sass, Less, Stylus, etc
  • ʮந৅Խɾߏ଄Խ͕Ͱ͖ͳ͍໰୊ʯͷղܾࡦ
  • ࠷దԽ
  • minify, Ϋϩεϒϥ΢βରԠ, ϓϩύςΟͷιʔτ, etc
  • ϦϯλʔͱϑΥʔϚολʔ

  View Slide

 81. PostCSSͰશ෦Ͱ͖ΔΑʂ

  View Slide

 82. PostCSS ͱ͸
  • by Andrey Sitnik
  • Transforming styles with JS plugins
  • PostCSSࣗମ͸CSSύʔαʔ
  • ASTΛૢ࡞͢ΔAPIΛఏڙ
  • ASTͷૢ࡞͸શͯϓϥάΠϯ͕୲౰

  View Slide

 83. PostCSSͷॲཧͷྲྀΕ

  View Slide

 84. ϓϦϓϩηοαʔͱͯ͠ͷPostCSS
  • ݴޠ֦ு༻ϓϥάΠϯ
  • cssnext, precss, atcss, etc

  View Slide

 85. cssnext
  ະདྷͷCSSͷߏจΛࠓͷϒϥ΢β͕ղऍͰ͖Δ
  Α͏ʹτϥϯεύΠϧ͢ΔPostCSSϓϥάΠϯू
  h"p:/
  /cssnext.io/

  View Slide

 86. Custom Proper,es
  input:
  :root { --fontSize-m: 18px; }
  p { font-size: var(--fontSize-m); }
  output:
  p { font-size: 18px; }

  View Slide

 87. Custom media queries
  input:
  @custom-media --small-viewport (max-width: 600px);
  @media (--small-viewport) {
  /* styles for small viewport */
  }
  output:
  @media (max-width: 600px) {
  /* styles for small viewport */
  }

  View Slide

 88. Custom selectors
  input:
  @custom-selector :--heading h1, h2, h3;
  article :--heading {
  margin-bottom: 2em;
  }
  output:
  article h1,
  article h2,
  article h3 {
  margin-bottom: 2em;
  }

  View Slide

 89. @apply
  input:
  :root {
  --truncate: {
  white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;
  }
  }
  p { @apply --truncate; }
  output:
  p {
  white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;
  }

  View Slide

 90. @extend
  input:
  .error { color: red; }
  .serious-error {
  @extend .error;
  }
  output:
  .error,
  .serious-error {
  color: red;
  }

  View Slide

 91. ϓϦϓϩηοαʔͱͯ͠PostCSSΛ࢖͏ϝϦοτ
  • ඞཁͳػೳ͚ͩΛબ୒Ͱ͖Δ
  • ΧελϚΠζ͕༰қ
  • ύϑΥʔϚϯε

  View Slide

 92. ඞཁͳػೳ͚ͩΛબ୒
  • ʮSass࢖ͬͯΔ͚Ͳ@importͱม਺͚ͩ͋Ε͹͍͍Θʔʯ
  • ʮmixinͱ͔extend͸؅ཧͰ͖ͳ͍͔Β࢖ͬͯͳ͍ʯ
  • PostCSSͳΒඞཁͳϓϥάΠϯ͚ͩΛ௥ՃͰ͖Δ

  View Slide

 93. ΧελϚΠζ͕༰қ
  • ։ൃऀ͸PostCSSͷϓϥάΠϯΛ࡞Δ͜ͱͰࣗ༝ʹCSSʹม׵ॲ
  ཧΛՃ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • 1ͭ1ͭͷϓϥάΠϯ͸খ͍͞ͷͰίϯτϦϏϡʔτ΋͠΍͍͢
  • SassʹίϯτϦϏϡʔτͰ͖·͔͢ʁ

  View Slide

 94. ύϑΥʔϚϯε
  PostCSS: 42 ms
  Rework: 68 ms (1.6 times slower)
  libsass: 77 ms (1.9 times slower)
  Less: 142 ms (3.4 times slower)
  Stylus: 200 ms (4.8 times slower)
  Stylecow: 259 ms (6.2 times slower)
  Ruby Sass: 877 ms (21.0 times slower)
  h"ps:/
  /github.com/postcss/benchmark

  View Slide

 95. ͦͷଞPostCSSϓϥάΠϯ

  View Slide

 96. Autoprefixer
  Can I UseͷσʔλΛࢀরͯ͠
  ϕϯμʔϓϦϑΟοΫεΛࣗಈ
  Ͱ෇༩͢Δπʔϧ
  h"ps:/
  /github.com/postcss/autoprefixer

  View Slide

 97. cssnano
  CSSͷminifyπʔϧ
  h"ps:/
  /github.com/ben-eb/cssnano

  View Slide

 98. stylelint
  ϞμϯCSSϦϯλʔ
  h"ps:/
  /github.com/stylelint/stylelint

  View Slide

 99. stylefmt
  stylelintͷϧʔϧΛݩʹCSSΛ
  ϑΥʔϚοτ
  h"ps:/
  /github.com/morishi"er/stylefmt

  View Slide

 100. PostCSS.parts
  h"p:/
  /postcss.parts

  View Slide

 101. 4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔʢ·ͱΊʣ
  • PostCSSͱ͸
  • Node.js੡CSSύʔαʔ
  • cssnext
  • ະདྷͷγϯλοΫεΛτϥϯεύΠϧ
  • ଞͷPostCSSϓϥάΠϯ
  • Autoprefixer, cssnano, stylelint, stylefmt, etc..

  View Slide

 102. Agenda
  1. CSSͷ໰୊఺
  2. CSSͷઃܭख๏
  3. CSSͷ৽͍͠࢓༷
  4. CSSϞμϯϏϧυϑϩʔ

  View Slide

 103. Thanks :D
  Any ques)ons?
  @morishi(er_

  View Slide