$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

The World of Inline Module

moznion
March 03, 2018

The World of Inline Module

YAPC::Okinawa 2018 Onnasonの資料です

moznion

March 03, 2018
Tweet

More Decks by moznion

Other Decks in Technology

Transcript

 1. The World of Inline Module
  YAPC::Okinawa 2018 Onnason
  @moznion

  View Slide

 2. View Slide

 3. @moznion
  Software Engineer
  ࣾ಺ʹPerlϓϩδΣΫτ͸
  ͋Γ·ͤΜ͕
  ΍Δؾ࣍ୈͰ͸Ͱ͖·͢

  View Slide

 4. Inline?

  View Slide

 5. Inline?
  • https://metacpan.org/pod/distribution/Inline/lib/Inline.pod
  • > Write Perl Subroutines in Other Programming Languages
  • ʮPerlͷؔ਺ΛଞͷݴޠͰॻ͍ͯ૊ΈࠐΜͰ࣮ߦ͢Δʯ
  • ͝ଘ஌ Ingy döt Net ޚେͷΞΠσΞ (2000೥)

  View Slide

 6. Sample Code

  View Slide

 7. Sample Code

  View Slide

 8. Sample Code

  View Slide

 9. Sample Code

  View Slide

 10. Sample Code

  View Slide

 11. Demo

  View Slide

 12. How does it work?

  View Slide

 13. How does it work? (Inline::C)
  • PerlͷίϯύΠϧϑΣΠζͰίϯύΠϧ͍ͯ͠Δ
  • _Inline/ σΟϨΫτϦʹ੒Ռ෺͕Ͱ͖Δ
  • md5ͷϑΟϯΨʔϓϦϯτ͕෇༩͞ΕΔ
  • ίϯύΠϧͯ͠Ͱ͖ͨόΠφϦΛμΠφϛοΫϦϯΫ

  View Slide

 14. How does it work? (Inline::C)

  View Slide

 15. How does it work? (Inline::Python)
  • Python.hΛXSϨΠϠͰ૊ΈࠐΜͰ͍Δ
  • Python.hΛ࢖ͬͯpythonίʔυΛevalͯ͠result objectʹ͢Δ
  • result objectΛperlίʔυʹม׵
  • Python.hͰpythonίʔυ͔Β໊લۭؒ৘ใΛҾͬ͜ൈ͘
  • Ҿͬ͜ൈ໊͍ͨલۭؒΛperlίʔυʹຒΊࠐΉ
  • Pythonͷݺͼग़͠෦෼Λϥοϓͯ͠perl͔Βݺͼग़͠Մೳʹ͢Δ
  • ͳͲ……

  View Slide

 16. Why Inline?

  View Slide

 17. Why Inline?
  • > The most obvious reason is performance.
  • > you may be able to remove a bottleneck in your Perl code
  by using another language

  View Slide

 18. Why Inline?
  • > There are already two major facilities for extending Perl with
  C. They are XS and SWIG.
  • > There is a big fat learning curve involved with setting up
  and using the XS
  • (SWIGʹର͢Δݴٴͳ͠)

  View Slide

 19. ࣮ࡍͳͥInlineΛ?
  • Perlͷࢿ࢈͕͋ΓɼͲ͏ͯ͠΋PerlͰ΍Δඞཁ͕͋Γɼ

  ͦͯ͠PerlͰ͸ύϑΥʔϚϯε͕ग़ͳ͍෦෼Λิ͏
  • ྫ͑͹਺஋ܭࢉ

  View Slide

 20. Seriously?

  View Slide

 21. Seriously?
  • (ঢ়گʹΑͬͯ͸) Ϛδ

  View Slide

 22. Benchmark
  • https://gist.github.com/moznion/83dfd5cccb6a8d59a7a7e9e101d64cf8

  View Slide

 23. Benchmark

  View Slide

 24. Pros/Cons

  View Slide

 25. Pros
  • طଘࢿ࢈Λ࢖্ͬͨͰ؆୯ʹυʔϐϯά͕Մೳ
  • ଞͷݴޠΛૉ௚ʹॻ͚ΔͷͰɼXSΑΓൺֱతͱ͖ͬͭ΍͍͢ [ཁग़య]
  • https://metacpan.org/pod/distribution/Inline-C/lib/Inline/C/Cookbook.pod
  • ΢ο

  View Slide

 26. Cons
  • ىಈ࣌ͷΦʔόϔου͕͋Δ
  • ؀ڥߏங͕େม
  • ଈࢮ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 27. Management Cost
  • ॲཧܥ͕2ͭ (͋Δ͍͸ͦΕҎ্) ʹͳΔίετ
  • ։ൃ؀ڥ੔උ͕͠ΜͲ͍ (όʔδϣϯϩοΫ౳)
  • ຊ൪؀ڥ੔උ΋͠ΜͲ͍
  • όʔδϣϯϩοΫ
  • όʔδϣϯΞοϓ
  • Inline::X ͕࢖͏Ϟδϡʔϧͷόʔδϣϯ؅ཧ

  View Slide

 28. ଈࢮʁ

  View Slide

 29. Mentality
  • ͦΕ͹͔Γ͸ͳΜͱ΋……
  • ͞·͟·ͳঢ়گʹΑΔ (৘ใྔ͕ແ)

  View Slide

 30. GLUE language

  View Slide

 31. άϧʔݴޠ
  • ଞͷιϑτ΢ΣΞίϯϙʔωϯτͱ࿈ܞͤ͞ΔͨΊͷݴޠ
  • e.g. γΣϧεΫϦϓτ

  View Slide

 32. PerlͷཱͪҐஔ
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠPerlΑΓൈਮ
  • > ಉ࣌ʹଟ͘ͷϑΝΠϧ΍ϓϩηεͱ௨৴Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱ͕ɺ
  Perl͕ྑ͍άϧʔݴޠͰ͋Δཧ༝ (ͷͻͱͭ) ʹͳ͍ͬͯΔ
  • > ΤΫεςϯγϣϯϞδϡʔϧʹΑͬͯ಺෦ʹଞͷ΋ͷΛ૊Έࠐ
  ΊΔ͜ͱ

  View Slide

 33. Glue => Inline
  • Inlineͱάϧʔݴޠͷࢥ૝͸ڧؔ͘࿈͍ͯ͠Δ
  • PerlΛ࣮ߦج൫ͱͯ͠ଞͷݴޠΛ૊ΈࠐΜͰಈ͔͢
  • Perlͷࢿ࢈ͱଞͷݴޠͷࢿ࢈ͱΛγʔϜϨεʹ݁ͼ͚ͭΔ͜ͱ͕

  Ͱ͖Δ

  View Slide

 34. ͔͠͠άϧʔݴޠͬͯฉ͔ͳ͘ͳΓ·ͨ͠Ͷ
  • Over HTTPͷAPI callingͷൃୡ
  • ݴޠΑΓ΋ԼͷϨΠϠͷΠϯλʔϑΣʔε͕੔ͬͨͷͰɼͦ͜
  ͰؤுΔඞཁ͕ബ͘ͳͬͨͱ͍͏ͷ͸͋Γͦ͏
  • ͔ͭͯͷCORBA΍SOAP΍XMLRPCΑΓஅવʹ؀ڥ͸Α͘ͳͬͨ

  View Slide

 35. • ͱ͸ݴ͑Over HTTPͰAPIΛݺͼग़ͦ͏ͱ͢ΔͱϨΠςϯγ͕͋Δ
  • ͦͷϨΠςϯγ͕ແࢹͰ͖ͳ͘ͳΔλΠϛϯά͸ଘࡏ͢Δ
  • ͦͷ࣌ͷͨΊͷ୤ग़ϋονͱͯ͠Inline͸࢖͑Δ
  ͔͠͠άϧʔݴޠͬͯฉ͔ͳ͘ͳΓ·ͨ͠Ͷ

  View Slide

 36. ର͢ΔLLVMͷख๏
  • ҃ΔݴޠΛ҃Δݴޠʹม׵͢Δͱ͍͏ख๏
  • ໌Β͔ʹਖ਼͍͠ʂʂʂʂʂ
  • ͜Ε΋ʮάϧʔݴޠʯ͕ਰୀ͍ͯͬͨ͠ҰҼͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 37. Perl6ͷເ
  • use Inline::Perl5
  • use Inline::Go
  • ͦͯ͠ଞݴޠ΁ͷม׵compiler
  • Java
  • Perl5
  • JavaScript
  • ͳΜͰ΋ॻ͚Δ!!!

  View Slide

 38. ॴײ

  View Slide

 39. ॴײ
  • Perlͷطଘࢿ࢈͕ࢧ഑తͰɼͲ͏ͯ͠΋࢖ΘͶ͹ͳΒͳ͍৔߹͸

  બ୒ࢶͷҰͭʹͳΓ͑Δ
  • ʮશ෦ॻ͖௚ͧ͢ʂʂʂʯ͕Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͸ੈͷதʹ͸ଟ͍
  • ͦͯ͠ಘͯͯ͠ʮશ෦ॻ͖௚ͧ͢ʂʂʂʯ͸ϙγϟΓ͕ͪ
  • ΢ο

  View Slide

 40. ॴײ
  • ͓ͱͳ͘͠XSͰॻ͘ͱ͍͏ํ๏΋͋Δ
  • ͓ͦΒ͘ϝϯόʔ͕XSͷΤΩεύʔτͰ͋Δඞཁ͕͋Δ
  • ͦ͏Ͱͳ͍৔߹͸υΩϡϝϯτʹ͋ΔΑ͏ʹ։ൃʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  • ͔ͦ͠͠͏ͳͬͯ͘ΔͱPerlͰॻ͍͍ͯΔͷ͔Կͳͷ͔Θ͔Βͳ͘

  ͳΔͧ……

  View Slide

 41. ॴײ
  • ʮPerlͷطଘࢿ࢈͕ࢧ഑తͰɼͲ͏ͯ͠΋࢖ΘͶ͹ͳΒͳ͍৔߹ʯͰ͸ͳ͍৔
  ߹
  • ಛʹ࢖͏ඞཁͳ͍ͱࢥ͏……
  • ʮͲ͏ͯ͠΋Perlॻ͖ͨ͘ͳ͍ʂʂʯͱ͍͏γνϡΤʔγϣϯʹର͢Δ୤ग़
  ϋονͰ͸ͳ͍ɹ
  • ʮPerlॻ͚ͳ͍͚Ͳϫϯνϟϯ……ʯͱ͔͸ͳ͍
  • ਓΛڻ͔ͤΔͷ͕໨తͷ৔߹͸༗ޮ (ʁ) ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 42. ॴײ
  • > Maybe the best reason is "Because you want to!". Diversity keeps the world
  interesting. TMTOWTDI!
  • ࢓ࣄͩͱͦ͏΋ݴͬͯ͸͓ΕΜ……

  View Slide

 43. ·ͱΊ

  View Slide

 44. ·ͱΊ
  • PerlͷInlineϞδϡʔϧʹ͍ͭͯ͝঺հΛ͠·ͨ͠
  • PerlͷInlineϞδϡʔϧͷpros/consʹ͍ͭͯઆ໌͠·ͨ͠
  • ओʹੑೳ໘Ͱͷڧ͞Λૂ͑·͢
  • άϧʔݴޠͷࠓੲʹ͍ͭͯ࿩͠·ͨ͠
  • Inline͸Perl͕ݏʹͳͬͨਓͷͨΊͷ୤ग़ϋονͰ͸ͳ͍

  View Slide

 45. མึͻΖ͍: ͜Μͳʹ͋ΔInlineϞδϡʔϧ

  View Slide

 46. ͜Μͳʹ͋ΔInlineϞδϡʔϧ

  View Slide

 47. ͜Μͳʹ͋ΔInlineϞδϡʔϧ

  View Slide

 48. ͜Μͳʹ͋ΔInlineϞδϡʔϧ
  • DAVIDO/Inline::CPP
  • RHOELZ/Inline::Lua
  • MIYAGAWA/Inline::Basic
  • RRS/Inline::Tcl
  • NEILW/Inline::ASM
  • etc...

  View Slide

 49. མึͻΖ͍: InlineϞδϡʔϧͷॻ͖ํ

  View Slide

 50. InlineϞδϡʔϧͷॻ͖ํ
  • આ໌͢Δʹ͸͋·Γʹ͕࣌ؒͳ͍͜ͱ͕༧૝͞ΕΔͷͰͬ͘͟Γ
  • registerॻ͘
  • buildॻ͘
  • load/bindॻ͘
  • ׬੒ʂʂʂ (͜͜ʹࢸΔ·Ͱʹͱͯͭ΋ͳ͍࿑ྗΛཁ͢Δ)

  View Slide

 51. InlineϞδϡʔϧͷॻ͖ํ
  • Inline::CͱInline::Python͸Α͘Ͱ͖͍ͯΔͷͰࢀߟʹͳΔͱࢥ͍·͢

  View Slide

 52. Q?

  View Slide