Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hatena Engineer Seminar #14 デザイン編

Hatena Engineer Seminar #14 デザイン編

Satoshi Murata

July 15, 2020
Tweet

More Decks by Satoshi Murata

Other Decks in Design

Transcript

 1. id:murata_s 2020/7/15
  σβΠϯฤ
  ঁੑ޲͚ϞόΠϧWebΞϓϦͷσβΠϯ
  Hatena Engineer Seminar #14

  View Slide

 2. ϊϕϧνʔϜϦʔυσβΠφʔ
  ຐ๏ͷiΒΜͲɺΧΫϤϜ
  murata_s
  ΞʔτσΟϨΫλʔʗσβΠφʔ

  View Slide

 3. ϦχϡʔΞϧϓϩδΣΫτ

  View Slide

 4. νϡʔχϯάཁૉ͕ڧ͍

  View Slide

 5. ม͑ͯ΋ྑ͍ʗྑ͘ͳ͍ͱ͜Ζͷ
  ݟۃΊ
  • ղܾ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍໰୊Λ์ஔͯ͠͠·͏
  • ඞཁͳ΋ͷΛ࡟ͬͯ͠·͏
  • ٬؍తͳཧղ

  View Slide

 6. ม͑ͯ΋ྑ͍ʗྑ͘ͳ͍ͱ͜Ζͷ
  ݟۃΊ
  • ม͑ͳ͍
  • খઆͷ֓೦΍ߏ଄
  • ࣥච΍ಡॻͷϫʔΫϑϩʔ
  • ม͑ͨ
  • ࠓ೔͓࿩͢͠ΔςʔϚ

  View Slide

 7. •ࢹ֮ʹૌ͑ΔϏδϡΞϧཁૉ
  •ϦονͳମݧΛ໨ࢦͨ͠ઃܭ

  View Slide

 8. ࢹ֮ʹૌ͑Δ
  ϏδϡΞϧཁૉ

  View Slide

 9. “͋ͳͨͷໝ૝͔ͳ͑·͢ʂ
  ঁͷࢠͷͨΊͷখઆ౤ߘαΠτ”
  ຐ๏ͷiΒΜͲࣄۀࣨ

  View Slide

 10. ͋ͳͨͷໝ૝͔ͳ͑·͢ʂ
  ঁͷࢠͷͨΊͷখઆ౤ߘαΠτ
  υΩυΩɾϫΫϫΫ͢Δײ৘Λಧ͚Δ
  ײੑʹڹ͘ػձΛ૿΍͢
  ϏδϡΞϧཁૉ
  ૝͍
  खஈ
  ํ๏

  View Slide

 11. จԽతͳഎܠ
  • ࡞඼Λੈք؍ʹ߹Θͤͯ
  ০Δ
  • ޷ΈͱϚον͍ͯ͠Δ͔
  ֬ೝ͢Δ
  • ϏδϡΞϧʹՁ஋Λײ͡
  ͍ͯΔ

  View Slide

 12. View Slide

 13. ϦονͳମݧΛ
  ໨ࢦͨ͠ઃܭ

  View Slide

 14. Ϧονͳମݧ
  • લఏ
  • Web
  • ϞόΠϧϢʔβʔ
  • ϝσΟΞ͔Βπʔϧ
  • πʔϧɾϞόΠϧ
  • ͍ͪ͞ͳը໘Ͱ΋ෳࡶͳλεΫΛ਱ߦͰ͖ΔΑ
  ͏ͳ৘ใΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 15. Ϧονͳମݧ
  • 1ͭͷը໘ͷ৘ใྔΛ͠΅Δ
  • ֊૚͕ਂ͘ͳΔ͜ͱΛड͚ೖΕΔ
  • ϚΠΫϩΠϯλϥΫγϣϯͷ׆༻ͰίϯςΩετΛ
  Ҿ͖ܧ͙

  View Slide

 16. ࡞඼ฤूը໘
  • ࣥචͷى఺ͱͳΔը໘
  • ্෦͸࡞඼৘ใ
  • Լ෦͸ষฤू
  • ࠨӈεϫΠϓͰಡऀ͔Βͷ
  ൓Ԡ͕ݟΕΔ

  View Slide

 17. σβΠϯͷϙΠϯτ
  • ϏδϡΞϧΛ૿΍ͯ͠ײੑʹڹ͘ػձΛ૿΍ͨ͠
  • ݱ୅ͷUIύλʔϯΛ༻͍ͯπʔϧͱͯ͠࢖͍΍͘͢
  ͨ͠

  View Slide