$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Rubyistのための型入門

mzp
March 28, 2015

 Rubyistのための型入門

浜松Ruby会議01 http://regional.rubykaigi.org/hamamatsu01/ の発表資料です。

http://mzp.hatenablog.com/entry/2015/03/29/213909 もあわせてご覧ください。

mzp

March 28, 2015
Tweet

More Decks by mzp

Other Decks in Technology

Transcript

 1. mzp
  RubyistͷͨΊͷ
  ܕೖ໳

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Twitter/Github: mzp
  • ໊ݹ԰͔Βདྷ·ͨ͠
  • ͓࢓ࣄͰ͸RailsΛॻ͍͍ͯ·͢
  • OCamlͱ͔ͷܕͷڧ͍ݴޠ͕޷͖Ͱ͢

  View Slide

 3. એ఻
  Ϋϥ΢υ੥ٻ؅ཧαʔϏεMisoca
  ʮࣄۀऀؒͷऔҾΛ࠷దԽ͢Δʯ

  View Slide

 4. ໊ݹ԰Rubyձٞ02

  View Slide

 5. Rubyͱͷग़ձ͍
  • େֶ1೥ͷͱ͖ʹ࢖͍͸
  ͡Ίͨɻ
  • ΋͏10೥ͨͬͯΔ…
  • ઌഐʹPerlΛקΊΒΕͨ
  ͷ͕͖͔͚ͬ
  ↓͜ΕಡΜͩ

  View Slide

 6. LLશ੝ظ
  • ౰࣌͸LL(Lightweight Language)ͱͯ͠ɺ·ͱΊͯޠ
  ΒΕ͍ͯͨɻ
  • Pݴޠ(Perl, Python, PHP, Ruby)Έ͍ͨͳݴ༿΋͋ͬͨ
  http://magazine.rubyist.net/?0016-LLRingReport
  ※ݸਓͷײ૝Ͱ͢

  View Slide

 7. ੩తܕ෇͖ݴޠͱͷൺֱ
  • Java/C++ͱ͍ͬͨ੩తܕ෇͖ݴޠͱൺֱ͞Εͯͨ
  • Ұ෦ͷਓ͸disͬͯͨ
  • ࢓ࣄͰ͸JavaɺझຯͰLLɺΈ͍ͨͳਓ͕ଟ͔ͬͨ
  ※ݸਓͷײ૝Ͱ͢

  View Slide

 8. ͦΕ͔Β10೥…
  • LLͰ࢓ࣄ͢Δͷ͸௝͍͠࿩Ͱ͸ͳ͘ͳͬͨ
  • Scala, Swift, F#, Go, TypeScript ͳͲ৽͍͠੩తܕ෇
  ͖ݴޠ΋ొ৔͍ͯ͠Δ
  • ੩తܕ෇͖ݴޠ͕ͳͥ໓ͼͳ͔ͬͨͷ͔ɻ
  • ౰࣌ͷඇ೉͕ؒҧͬͯͨ?
  • μϝͳ෦෼͕վળ͞Εͨ?

  View Slide

 9. ౰࣌ͷ੩తܕ෇͖ݴޠ

  View Slide

 10. ର৅ͱͳͬͨݴޠ
  • C++03: C++ 0x(΋͘͠͸11)͸·ͩϦϦʔε͞Εͯ
  ͍·ͤΜ
  • Java1.4: Java5͕ϦϦʔε͞ΕΔ௚લɺ΋͘͠͸Ϧ
  Ϧʔε௚ޙͰ͢

  View Slide

 11. ↓1िؒલͷ༑ਓͷπΠʔτ

  View Slide

 12. ඇ೉͞Εͨ఺
  1. ίϯύΠϧʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  2. จ๏͕৑௕
  3. ܕ͕ځ۶
  4. ܕͷ͍ͤͰهड़ྔ͕૿͑Δ

  View Slide

 13. ίϯύΠϧʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  • ίϯύΠϧܕݴޠ: ίϯύΠϧ͕ऴΘΔ·Ͱಈ࡞Λ
  ֬ೝͰ͖ͳ͍ɻ
  • ΠϯλϓϦλܕݴޠ: ͙͢ʹ࣮ߦͯ͠ಈ࡞Λ֬ೝͰ
  ͖Δɻ

  View Slide

 14. จ๏͕৑௕
  class Main {
  public static void main(String args[]) {
  System.out.println("Hello, world!!");
  }
  }
  puts “Hello, world!!”
  Java
  Ruby

  View Slide

 15. ܕ͕ځ۶
  (ͦͷ··Ͱ͸ॻ͚ͳ͍ɺ޻෉͕ඞཁ)
  x = [ 1, 2, “fizz”, [] ]
  ੩తܕ෇͖ݴޠ
  Ruby

  View Slide

 16. ܕͷ͍ͤͰهड़ྔ͕૿͑Δ
  ArrayList xs = new ArrayList();
  xs.add((Object)new Integer(1));
  xs.add((Object)new Integer(2));
  xs.add((Object)new Integer(3));
  [1, 2, 3]
  Java
  Ruby

  View Slide

 17. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  • ੩తܕ෇͖ݴޠ͸ॏްͰ͋Δ
  • هड़ྔ΋ଟ͍͠ɺಈ͔͢·Ͱͷ΋େม
  → ͍ܰݴޠ(Lightweight Language)ͷ΄͏͕ศར!!

  View Slide

 18. ࠷ۙͷ੩తܕ෇͖ݴޠ

  View Slide

 19. ࠷ۙొ৔ͨ͠੩తܕ෇͖ݴޠ
  • Scala: JVM্Ͱಈ࡞͢Δݴޠɻ better Javaͱͯ͠࢖ͬ
  ͍ͯΔͱ͜Ζ΋ଟ͍ɻ
  • F#: .NET্Ͱಈ࡞͢Δؔ਺ܕݴޠɻOCamlʹେ͖ͳӨ
  ڹΛड͚͍ͯΔɻ
  • OCaml/Haskell: ؔ਺ܕݴޠɻ࠷ۙɺొ৔ͨ͠Θ͚Ͱ͸
  ͳ͍͕ɺ࿩୊ʹͳΓ͕ͪɻ
  • ͦͷଞ: AltJSɺSwiftɺ….

  View Slide

 20. Ͳ͏มΘ͔ͬͨ
  1. ίϯύΠϧʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  2. จ๏͕৑௕
  3. ܕ͕ځ۶
  4. ܕͷ͍ͤͰهड़ྔ͕૿͑Δ

  View Slide

 21. ίϯύΠϧʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  • ʮίϯύΠϧ଎౓͕վળ͠·ͨ͠!!ʯͬͯݴ͓͏ͱ
  ͨ͠ΒɺScala͸ܹ஗ͩͬͨ…
  • ͨͿΜΈΜͳզຫͯ͠Δ

  View Slide

 22. http://tototoshi.hatenablog.com/entry/20130614/1371221918

  View Slide

 23. Q. Scala͸ͳͥ஗͍ͷ

  View Slide

 24. จ๏͕৑௕
  ϦονͳϦςϥϧ΍ܕਪ࿦͕ಋೖ͞Εɺ͍ͩͿ୹͘
  ͳͬͨ
  let () = print_endline "Hello, world!!"
  OCaml
  object Main extends App {
  println("Hello, world")
  }
  Scala

  View Slide

 25. ܕ͕ځ۶ɾܕͷ͍ͤͰهड़ྔ͕૿͑Δ
  • ౰࣌ͱࠓͰ͸ܕͷҐஔ෇͚͕ҟͳΔɻ
  • ౰࣌ͷܕ: ऑ͍ܕ෇͚ɻܕ҆શ͕อূ͞Εͳ͍ɻ
  • ࠓͷܕ: ڧ͍ܕ෇͚ɻܕ҆શ͕อূ͞ΕΔɻ
  • ܕ҆શ: ͜͜Ͱ͸ʮ࣮ߦ࣌ʹܕΤϥʔ͕ى͖ͳ͍ʯ
  ͘Β͍ͷҙຯɻ

  View Slide

 26. ऑ͍ܕ෇͚
  • ܕνΣοΫʹ௨ͬͯ΋ɺʮܕ҆શʯ͕อূ͞Εͳ͍
  • Java/C++ʹ͸Ωϟετ͕͋ΔͷͰɺίϯύΠϧʹ
  ੒ޭͯ͠΋ܕʹΑΔΤϥʔ͕ى͖Δ͔΋͠Εͳ͍
  Foo*p = (Foo*)0x42;
  p->f(); // ← ࢮ͵(ͨͿΜ)ɻ
  C++

  View Slide

 27. ڧ͍ܕ෇͚
  • ܕνΣοΫʹ௨Ε͹ɺʮܕ҆શʯ͕อূ͞ΕΔ
  • Ωϟετ౳ͷܕΛڧ੍తʹมߋ͢Δํ๏͸ͳ͍
  • ୯७ʹΩϟετΛͳ͚ͨͩͩ͘͠ͱɺ੍໿͕ݫ͘͠
  ͳΔ͚ͩͰخ͘͠ͳ͍
  • → ܕʹؔ͢Δڧྗͳػೳ͕༻ҙ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ
  ͍

  View Slide

 28. ࠷ۙͷܕγεςϜ

  View Slide

 29. ܕਪ࿦
  • ܕΛ(͋Δఔ౓)ॻ͔ͳͯ͘΋OK
  • Ͳ͜·Ͱਪ࿦ͯ͘͠ΕΔ͔͸ݴޠʹΑͬͯҟͳΔ
  // xsͷܕ͸string listͱਪ࿦͞ΕΔ
  let xs = ["foo"; "bar"; "baz"]
  OCaml

  View Slide

 30. Scalaͷܕਪ࿦
  • ϝιουͷҾ਺ɺฦΓ஋͸ਪ࿦͠ͳ͍
  • ม਺ఆٛͷܕ͸ਪ࿦͢Δ
  // ϝιουͷҾ਺ͱฦΓ஋ͷܕ͸ॻ͘(লུͰ͖ͳ͍)
  def f(x : Int, y : Int) : Int = {
  // ม਺ఆٛͷܕ͸লུͰ͖Δ
  val z = x + y
  z
  }
  Scala

  View Slide

 31. OCamlͷܕਪ࿦
  • ؔ਺ͷҾ਺ɺฦΓ஋΋ਪ࿦͢Δ
  (* ϝιουͷҾ਺ͱฦΓ஋ͷܕΛলུͰ͖Δ *)
  let f x y =
  (* ม਺ఆٛͷܕ΋লུͰ͖Δ *)
  let z = x + y in
  z
  OCaml

  View Slide

 32. ܕ͕͍ܰ
  • ܕΛ࡞Δํ๏͕ଟ͍
  • ϑΝΠϧΛ࡞ͬͯɺΫϥεΛఆٛͯ͠…ɺΈ͍ͨͳ
  ͜ͱΛ͠ͳͯ͘΋৽͍͠ܕΛ࡞ΕΔ
  • Ұ෦ͷਓ͸ʮܕ͕͍ܰʯͱදݱ͢Δ

  View Slide

 33. ௚ੵܕ
  • 2ͭҎ্ͷܕΛ૊ʹͨ͠ܕ
  def getPoint() : (Int, Int) = {
  (1, 2)
  }
  Scala
  def get_point
  [1, 2] # x࠲ඪͱy࠲ඪ
  end
  Ruby
  (Int, Int) Ͱɺ2ͭͷIntͷ஋ͷ
  ૊Λද͢ܕΛ࡞ΕΔ

  View Slide

 34. ௚࿨ܕ
  • ͓ޓ͍ʹ۠ผ͞ΕΔܕΛఆٛ͢Δ
  • C/Javaͷenumʹࣅ͍ͯΔ͕ύϥϝʔλΛ࣋ͯΔͷ
  ͰΑΓॊೈ
  (* τϥϯϓͷΧʔυΛఆٛ͢Δ *)
  type card = Number of int | J | Q | K
  OCaml

  View Slide

 35. ύλʔϯϚον
  • ௚࿨ܕʹରͯ͠ͷ෼ذ͸ɺઐ༻ͷߏจ͕͋Δ
  • ໢ཏ͍ͯ͠Δ͜ͱΛίϯύΠϥ͕อূ͢Δ
  (* Χʔυͷ਺஋Λऔಘ͢Δؔ਺ *)
  let get_number x =
  match x with
  | Numebr n -> n
  | J -> 11
  | Q -> 12
  | K -> 13

  View Slide

 36. ΋ͬͱ͍͢͝ܕ
  • Ϩίʔυܕ: ௚ੵܕͷ1छɻ0൪໨ɺ1൪໨ͱ͍͏஋
  ͷ͔ΘΓʹɺ໊લΛ༩͑ΕΔɻ
  • ߏ଄త෦෼ܕ: fͱ͍͏ϝιουͱgͱ͍͏ϝιου
  Λ͍࣋ͬͯΔܕɺͱ͍͏ͷ͕දݱͰ͖Δɻ(Ұ෦Ͱ
  ੩తduck typeͱݺ͹ΕΔ)
  • ܕ෇͖printf: printf "%s" ͸string͔͠ड͚ͱΒͳ
  ͍ɺͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 37. ܕͰՄೳʹͳΔ͜ͱ
  • ܕͷදݱྗ্͕͍ͬͯΔͷͰઃܭҙਤΛදݱͰ͖Δ
  • ίϯύΠϧ͕ҰछͷςετʹͳΔ
  • ྫ: ը໘ʹग़ྗ͢Δจࣈྻ͸ඞͣαχλΠζ͞Ε
  ͯͳ͚Ε͹ͳΒ͍(ϑΝϯτϜλΠϓ; ༓ྶܕ)
  • υΩϡϝϯτͷҰछʹͳΔ
  • ݕࡧ΋Ͱ͖Δ: Hoogle, OCamlScope

  View Slide

 38. Rubyͬͯܕ͸͔ͭͳ͍ͷ?
  • RubyʹܕΛ͚ͭΔ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ϓϩδΣΫτ
  ͕͋Δ
  • ྫ: Diamondback Ruby http://www.cs.umd.edu/projects/PL/druby/
  class String
  ##% "+" : (String) -> String
  def +(p0); end
  ##% insert : (Fixnum, String) -> String
  def insert(p0, p1); end
  ...
  end

  View Slide

 39. ·ͱΊ: Ͳ͕͍͍ͬͪͷ?
  • έʔεɾόΠɾέʔε
  • ܕ͸੍໿: Ͱ͖Δ͜ͱ͕ಘΔ͕ɺޡΓ΋ݮΒ͢
  • ҆શੑΛॏࢹ͢ΔͳΒܕΛ࢖͏΂͖ͩ͠ɺߴ଎ʹ
  ࡞Γ͍ͨͳΒܕΛ࢖Θͳͯ͘΋͍͍
  • ܕγεςϜʹ΋͍Ζ͍Ζ͋ΔͷͰɺঢ়گʹซͤͯબ
  ୒͠·͠ΐ͏

  View Slide