$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

社会人による社会人のための友達づくりのすゝめ

NakanishiTetsuhiro
February 01, 2019
36

 社会人による社会人のための友達づくりのすゝめ

那覇でLTしNight!!で発表したスライドです

NakanishiTetsuhiro

February 01, 2019
Tweet

Transcript

 1. ࣾձਓʹΑΔ
  ࣾձਓͷͨΊͷ
  ༑ୡͮ͘Γͷ͢ʍΊ
  גࣜձࣾRe:Build

  ͯͭ (Twitter: @kaoru6strings)
  2019೥02݄01೔ʢۚʣ
  ಹ೼ͰLT͠Nightʂʂ
  https://re-build.connpass.com/event/115442/

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • த੢ ఩େʢͯͭ͞Μ or ͯͬͪΌΜʣ
  • גࣜձࣾRe:BuildͰWebΤϯδχΞͯ͠·͢
  • ϦϞʔτϫʔΫͯ͠·͢
  • @kaoru6strings

  View Slide

 3. ٕज़ؔ࿈ͷεΩϧηοτ
  Ͱ͖Δ νϣοτσΩϧ ษڧத
  ϑϩϯτΤϯυ
  +4
  K2VFSZ
  7VFKT
  /VYUKT
  όοΫΤϯυ -BSBWFM
  3VCZPOSBJMT
  1ZUIPO
  (P
  Πϯϑϥ
  %PDLFS
  -JOVY
  7JSUVBM#PY
  7BHSBOU
  ,VCFSOFUFT

  View Slide

 4. Έͳ͞Μ࠷ۙௐࢠͲ͏Ͱ͔͢ʔʁ

  View Slide

 5. ͋ͦΜͰ·͔͢ʔʂʁ

  View Slide

 6. ΍͢ΜͰ·͔͢ʔʂʁ

  View Slide

 7. ࠓ೔͸ੜ͖ํʹ͍ͭͯͷLT͠·͢

  View Slide

 8. ฻Β͠ํʹ΋৭ʑ͋Γ·͢

  View Slide

 9. ݁ࠗͯ͠Δ

  View Slide

 10. γΣΞϋ΢ε

  View Slide

 11. 1ਓ฻Β͠

  View Slide

 12. ͦΜͳ͋Δ೔
  ʮ࢓ࣄʹઈ๬ͨͬ͠….ʯ

  View Slide

 13. ݁ࠗͯ͠Δ৔߹

  View Slide

 14. ݁ࠗͯ͠Δ৔߹

  View Slide

 15. ݁ࠗͯ͠Δ৔߹

  View Slide

 16. ݁ࠗͯ͠Δ৔߹

  View Slide

 17. 1ਓ฻Β͠

  View Slide

 18. 1ਓ฻Β͠

  View Slide

 19. 1ਓ฻Β͠

  View Slide

 20. 1ਓ฻Β͠
  ൱ʂࢲʹ͸େ੾ͳ༑ୡ͕͍Δʂ

  View Slide

 21. ਓੜͷϦεΫͬͯ
  ଞʹ΋৭ʑ͋ΔͷͰ͸

  View Slide

 22. ෳ਺ͷίϛϡχςΟΛ࣋ͭ
  ͜ͱͰϝϯλϧͷ
  ϦεΫϔοδ

  View Slide

 23. Ոఉͱ࢓ࣄҎ֎ͷίϛϡχςΟ
  • ༑ୡ
  • ϚϚ༑
  • ྉཧڭࣨ
  • εϙʔπ஥ؒ
  • ήʔϜͷίϛϡχςΟ
  • Իָʢಉ͡όϯυ͕޷͖ʂͱ͔όϯυ૊Ήͱ͔ʣ
  • ֆը
  • ߦ͖͚ͭͷళΛͭ͘Δ

  View Slide

 24. δϟϯΫλίε
  ձࣾͷͳ͔·
  ࣂ͍ೣͷ͸ͱΉ͗͘Μ
  த੢ʢҰਓ฻Β͠ʣͷݱঢ়ͷίϛϡχςΟ
  ΤϯδχΞͳ͔· όϯυϝϯόʔ
  ͨ·ʹͷΉ༑ୡ

  View Slide

 25. ·ͱΊ
  • ࣾձਓ͸΋ͬͱ༡ͼΛ͕Μ͹Ζ͏ʂ
  • ࣗ෼ͷਓੜͷ໨ࢦ͢৔ॴʹ͍ͭͯΑ͘
  ߟ͍͑ͯ͜͏
  • but… ͋Μ·Γߟ͑͗͢ͳ͍Α͏ʹ͠
  Α͏

  View Slide

 26. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide