$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WebエンジニアによるWebエンジニアのための今だからこそおすすめしたいLinux環境

 WebエンジニアによるWebエンジニアのための今だからこそおすすめしたいLinux環境

NakanishiTetsuhiro

July 06, 2019
Tweet

More Decks by NakanishiTetsuhiro

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebΤϯδχΞʹΑΔ
  WebΤϯδχΞͷͨΊͷ
  ࠓ͔ͩΒ͓ͦ͜͢͢Ί͍ͨ͠Linux؀ڥ
  גࣜձࣾRe:Build

  ͯͭ (Twitter: @kaoru6strings)
  2019೥07݄06೔ʢ౔ʣ
  ԭೄֶੜ×اۀΤϯδχΞ 7݄େLTେձ!!!
  https://connpass.com/event/132178/

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • த੢ ఩େʢͯͭ͞Μ or ͯͬͪΌΜʣ
  • גࣜձࣾRe:BuildͰWebΤϯδχΞͯ͠·͢
  • ϦϞʔτϫʔΫͯ͠·͢
  • @kaoru6strings
  ࣗݾ঺հ
  • த੢ ఩େʢͯͭʣ
  • גࣜձࣾRe:BuildɿWebΤϯδχΞ
  • Laravel + Vue.js, Ruby on rails
  • ϦϞʔτϫʔΫͯ͠·͢
  • @kaoru6strings

  View Slide

 3. ٕज़ؔ࿈ͷεΩϧηοτ
  Ͱ͖Δ ͪΐͬͱͰ͖Δ ษڧத
  ϑϩϯτΤϯυ
  +4
  K2VFSZ
  7VFKT
  /VYUKT
  όοΫΤϯυ -BSBWFM
  3VCZPOSBJMT
  1ZUIPO
  Πϯϑϥ
  %PDLFS
  -JOVY
  "84
  7JSUVBM#PY
  7BHSBOU
  ,VCFSOFUFT

  View Slide

 4. Copyright Re:Build.inc All Rights Reserved.
  ◆ձ໊ࣾ
  גࣜձࣾRe:Build
  ◆ॅॴ
  ԭೄݝԭೄࢢதԝ̍ஸ໨̍̒−̕
  ◆ࣄۀ಺༰
  ɾࣗࣾWEBαʔϏεͷاըɾ։ൃɻ
  ɾडୗ։ൃ
  ◆ࣾһ
  5໊
  ◆ΤϯδχΞͷಇ͖ํ
  ϦϞʔτϫʔΫՄೳͳࣗ༝ͳಇ͖ํΛਪ঑ͯ͠·
  ͢ʂ
  ձࣾ঺հ

  View Slide

 5. 5
  ࣗࣾWebαʔϏεͷ։ൃ
  ɾαʔϏε໊
  Tadoru
  ɾγεςϜ֓ཁ
  ΤϯδχΞಛԽܕͷ
  ϦϑΝϥϧ
  Ϋϥ΢υιʔγϯά
  ɾ࢖͍ͬͯΔٕज़
  ݴޠ : PHP,JavaScript
  ϑϨʔϜϫʔΫ: laravel5,Nuxt.jsͳ
  Ͳ

  View Slide

 6. ※WebΤϯδχΞͷํ
  ޲͚ͷ಺༰ʹͳͬͯ·͢

  View Slide

 7. ։ൃ؀ڥͲ͏͠Α͏͔ͳ͊

  View Slide

 8. Mac Windows

  View Slide

 9. Mac೿ͷҙݟ

  View Slide

 10. Mac͚ͨ͐ʂʂʂʂʂ
  Mac೿ͷҙݟ

  View Slide

 11. Windows೿ͷҙݟ

  View Slide

 12. Mac͚ͨ͐ʂʂʂʂʂ
  Windows೿ͷҙݟ

  View Slide

 13. ͜͜Ͱ͋͑ͯMacͷ୹ॴ঺հ
  • ஋ஈ͕ߴ͍
  • Linuxϕʔε͡Όͳ͍ʢBSDܥͷUNIXϕʔεʣ
  • Docker͕ωΠςΟϒεϐʔυͰಈ͔ͳ͍

  View Slide

 14. .BD049
  %PDLFS
  Mac Book Pro
  $POUBJOFS
  Docker for Mac͸Ծ૝Խ͞Ε͍ͯΔ
  -JOVY
  %PDLFS
  Linux Laptop
  $POUBJOFS
  -JOVY7.

  View Slide

 15. ͜Ε͔ΒઌWindows͸͙͍͙
  ͍དྷͦ͏
  • Windows޷͖ͳਓ͸ͦͷ··࢖͍ଓ͚Δઓུ
  Αͦ͞͏
  • ωΠςΟϒͷLinux͕ඪ४౥ࡌʹͳΔΒ͍͠
  https://japanese.engadget.com/2019/05/07/windows-10-linux-wsl-2/
  • LinuxରԠ͙͍͙͍͖ͯΔ

  View Slide

 16. Mac೿ɺWindows೿྆ऀͷҙݟ

  View Slide

 17. Mac೿ɺWindows೿྆ऀͷҙݟ
  ͸΍͍Linux͕
  ࢖͍͍ͨΜ͡Όʔʂ

  View Slide

 18. LinuxͰ։ൃ͢Δࡍͷ௕ॴ
  • ͸΍͍
  • ΍͍͢
  • ͏·͍

  View Slide

 19. LinuxͰ։ൃ͢Δࡍͷ௕ॴ
  • MacΑΓ͸҆͘ͰϋΠεϖοΫͳϚγϯ͕ߪೖ
  Ͱ͖Δ
  • ຊ൪؀ڥͱࣅͨΑ͏ͳ؀ڥΛϩʔΧϧ։ൃ؀ڥ
  ʹͰ͖ΔʢWeb։ൃʹ͓͍ͯɺαʔόʔ͕Linux
  ͷ৔߹ʣ

  View Slide

 20. LinuxͰ։ൃ͢Δࡍͷ୹ॴ
  • OSपΓͰجຊతʹἧͬͯΔػೳ GUI, IME, ϥ
  ΠϒϥϦͳͲɺશͯόϥόϥͷϓϩδΣΫτ
  Ͱಈ͍͍ͯΔ
  • ϥοϓτοϓʹೖΕΔ৔߹ɺϚγϯʹ౥ࡌ͞
  Ε͍ͯΔ֤Ϟδϡʔϧ͕ରԠ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ
  ͕͋Δ

  View Slide

 21. LinuxͰ։ൃ͢Δࡍͷ஫ҙ఺
  • ࠷ॳ͸༗໊ͳσΟετϦϏϡʔγϣϯ͕͓͢
  ͢ΊʢUbuntu, Fedoraʣ
  • ׳ΕΔ·Ͱ͸αϒػͱͯ͠ӡ༻ͯ͠ɺ׳Εͯ
  ͖ͨΒϝΠϯػ΁

  View Slide

 22. LinuxͰ։ൃ͢Δࡍͷ஫ҙ఺
  • Adobe CC ͸ಈ͖·ͤΜʢWine࢖͑͹ಈ͘ʣ

  View Slide

 23. Ubuntu Desktop
  certified hardware
  https://certification.ubuntu.com/certification/desktop/models/?
  release=12.04%252520LTS&category=Desktop&category=Laptop&category=Netbook

  View Slide

 24. ͓͢͢ΊLinuxϥοϓτοϓ
  https://www.lifewire.com/
  best-linux-laptops-4582617

  View Slide

 25. ·ͱΊ
  • ීஈͷۀ຿ʹ࢖͏͚ͩͳΒLinux௒ྑ͍ʂ
  • ͨ·ʹLinuxͰಈ͔ͳ͍ιϑτ࢖Θͳ͍ͱ͍͚
  ͳ͍ͱ͖͕͋ΔͷͰWin or Mac ඞਢ
  • 2019೥ɺChromeBook΋άΠάΠདྷͦ͏ͳͷ
  ͰཁνΣοΫʂ

  View Slide

 26. ͍͞͝ʹ…

  View Slide

 27. ͍͞͝ʹ…
  ͯͭ͞ΜLinuxϥοϓτοϓ
  ࢖ͬͱΒΜ΍Μʂ

  View Slide

 28. View Slide

 29. ࠓ೥ळߪೖΛ໨ඪʹஷۚத

  View Slide

 30. ୭͔Ұॹʹങͬͯ
  ηοτΞοϓ͠Α͏ʂ

  View Slide

 31. ࠂ஌ʂ

  View Slide

 32. ϦϏϧυBBQ2019ʂ

  View Slide

 33. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide