$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

本番環境をECSで構築した話

 本番環境をECSで構築した話

2019年05月07日(火)Cloud Native Okinawa #01 (https://cnjp.connpass.com/event/126877/) の発表用資料です

NakanishiTetsuhiro

May 07, 2019
Tweet

More Decks by NakanishiTetsuhiro

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ຊ൪؀ڥΛ
  AWS ECSͰߏஙͨ͠࿩
  גࣜձࣾRe:Build

  ͯͭ (@kaoru6strings)
  2019೥05݄07೔ʢՐʣ
  Cloud Native Okinawa #01
  https://cnjp.connpass.com/event/126877/

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • த੢ ఩େʢͯͭʣ
  • גࣜձࣾRe:BuildɿWebΤϯδχΞ
  • Laravel + Vue.js, Ruby on rails
  • ϦϞʔτϫʔΫͯ͠·͢
  • @kaoru6strings

  View Slide

 3. ٕज़ؔ࿈ͷεΩϧηοτ
  Ͱ͖Δ ͪΐͬͱͰ͖Δ ษڧத
  ϑϩϯτΤϯυ
  +4
  K2VFSZ
  7VFKT
  όοΫΤϯυ -BSBWFM
  3VCZPOSBJMT
  1ZUIPO 3VCZ
  Πϯϑϥ
  "84 %PDLFS
  -JOVY
  7JSUVBM#PY
  7BHSBOU
  ,VCFSOFUFT
  3BODIFS ($1

  View Slide

 4. Why ECS?

  View Slide

 5. ࠓ೔֮͑ͯؼͬͯ΄͍͜͠ͱ
  ʮECS΁ͷσϓϩΠ͸ECS CLIΛ͔͓ͭ͏ʯ

  View Slide

 6. Infrastructure Architecture

  View Slide

 7. Deploy Flow
  (JUQVTI 5FTUJOH
  1VTIJNBHF
  UP
  &$3
  6QEBUF
  &$45BTL
  CircleCI

  View Slide

 8. ϙΠϯτ1
  ECS΁ͷσϓϩΠ͸ECS CLIΛ͔͓ͭ͏
  • ecs-cli͸AWSެࣜͷECS΁ͷσϓϩΠࢧԉ
  πʔϧ
  • docker-compose.ymlͬΆ͘ઃఆϑΝΠϧΛ͔
  ͚ΔͨΊΘ͔Γ΍͍͢

  View Slide

 9. CircleCIͰͷઃఆྫ
  config.yml

  View Slide

 10. ϙΠϯτ1
  ECS΁ͷσϓϩΠ͸ECS CLIΛ͔͓ͭ͏
  • app-service.yml
  • ֤ίϯςφͷઃఆ৘ใ
  • Cloud watchͷઃఆ৘ใ
  • ecs-params.yml
  • ωοτϫʔΫఆٛ
  • SSMͱͷ࿈ܞ෦෼ͷઃఆ৘ใ

  View Slide

 11. ϙΠϯτ1
  ϋϚͬͨͱ͜
  • ࠷ॳecs-deployͱ͍͏πʔϧΛ࢖͓͏ͱͨ͠
  ͕ɺ2ͭҎ্ͷίϯςφͷߋ৽ํ๏͕Θ͔Β
  ͣɺ٧Μͩ
  • FargateΛར༻͢Δ৔߹͸ecs-params.ymlͷத
  Ͱnetwork_configurationͷઃఆΛ͢Δඞཁ͕
  ͋Δ

  View Slide

 12. ϙΠϯτ1
  ඞਢઃఆ߲໨ʹ໎ͬͨͱ͖͸ϒϥ΢βΛࢀߟʹ
  ͢Δ΂͠

  View Slide

 13. ϙΠϯτ2
  ൿಗ৘ใ͸SSMͰ؅ཧ͢Δ
  • RDS΁ͷ઀ଓ৘ใͳͲͷ࿙Εͯ͸͍͚ͳ͍৘
  ใ͸SSMͰ؅ཧ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 14. • ecs-cliͰͷઃఆྫ͸Լهͷ௨Γɹɹɹ
  ʢ࠷ॳઃఆํ๏͕Θ͔Βͣ೰Μͩ෦෼ʣ
  ϙΠϯτ2
  ൿಗ৘ใ͸SSMͰ؅ཧ͢Δ

  View Slide

 15. ECS + Fargate ͷϝϦοτͱ͔
  • ͩΕͰ΋؆୯ʹϩʔϦϯάΞοϓσʔτͷ࢓૊Έ͕
  ߏஙͰ͖Δ
  • ͏·ࣗ͘ಈσϓϩΠͷ࢓૊Έ͕ߏஙͰ͖Ε͹Πϯϑ
  ϥ෦෼ͷϨΠϠʔΛଐਓԽͤ͞ͳ͍ํ޲ʹ͍࣋ͬͯ
  ͖΍͍͢
  • GCPͰECSͬΆ͍αʔϏε࢖͍ͨ͘ͳͬͨΒCloud
  Run

  View Slide

 16. ࠓޙͷ՝୊
  • ͜Ε͔Βӡ༻ͷϑΣʔζʹೖ͍ͬͯ͘ͷͰυΩυΩ͠
  ͯΔ
  • ࣍ճҊ݅͸GCPͰΠϯϑϥߏஙͯ͠ΈΔ
  • ࠷ऴ໨ඪ͸ɺνʔϜϝϯόʔ͕Πϯϑϥͷ͜ͱߟ͑ͣ
  ʹΞϓϦέʔγϣϯͷ࣮૷ʹूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  • AWS Codepipeline͸ະݕূͷͨΊɺػձ͕͋Ε͹
  ৮ͬͯΈΔ

  View Slide

 17. ϦϯΫू
  • ECS CLIͷϦϙδτϦ
  • https://github.com/aws/amazon-ecs-cli
  • ECS CLIͷϦϑΝϨϯε
  • https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_CLI.html
  • ecs-deploy
  • https://github.com/silinternational/ecs-deploy

  View Slide