Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Elixirの好きなところ

1d42b38276c3d2c7cc931fa444c13488?s=47 Masaya Nasu
November 15, 2016

 Elixirの好きなところ

勉強会当日に雑に作りました

1d42b38276c3d2c7cc931fa444c13488?s=128

Masaya Nasu

November 15, 2016
Tweet

Transcript

 1. Elixirͷ޷͖ͳͱ͜Ζ @tomato360

 2. ࣗݾ঺հ • twitter @tomato360 • github @nasum • גࣜձࣾΫϥ΢υϫʔΫεॴଐ •

  RailsͰ࢓ࣄͯ͠·͢ • JavaScript͕޷͖ʢಘҙͰ͸ͳ͍
 3. RubyͬΆ͍

 4. RubyͬΆ͍ • def … end • :atom • ීஈ࢓ࣄͰRuby࢖ͬͯΔͷͰͳ͡Έ͕͋Δ

 5. ύλʔϯϚον

 6. ύλʔϯϚον • Ұͭͷؔ਺ʹෳ਺ͷϘσΟ • ifจॻ͔ͳ͍Ͱ͢Ήͷ͍͍Ͷ • ࠶ؼ͕Θ͔Γ΍͘͢ॻ͚Δؾ͕͢Δ

 7. |>

 8. |> • ίϚϯυΛύΠϓͰܨ͙Α͏ʹؔ਺Λͭͳ͛ Δͷੌ͍͍͘

 9. Phoenix

 10. Phoenix • RailsͬΆ͍ • asset pipeline͕ͳ͍ • JSͰ޷͖์୊ग़དྷΔ • WebpackͰͰ͖Δ

 11. ͱ͸͍͑݁ߏ೉͍͠ • ؔ਺ܕ͸·ͩ׳Εͳ͍ • ৘ใ͕͋Μ·Γͳ͍ʢ୳ͤͯͳ͍͚͔ͩ΋ʁ • Erlang΋΍Δ΂͖ʁ

 12. Ͱ΋͓΋͠Ζͦ͏ • ϓϩηε୔ࢁ࡞ͬͯܭࢉͤ͞Δͬͯྑͦ͞͏ ʢখฒײ • ؔ਺ܕͬͯ಄ͷ࢖͍ํ͕ҧ͏ؾ͕͢Δ • νϟϯε͕જΜͰ͍Δؾ͕͢Δ

 13. ਎ʹ͚͍ͭͨ ʢͱΓ͋͑ͣWebΞϓϦέʔ γϣϯ࡞Ζ͏͔ͳʣ

 14. ༨ஊ

 15. WebΞϓϦέʔγϣϯҎ֎Ͳ ͏͍͏༻్͕͋ΔͷͩΖ͏͔ʁ