Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Girls Gathering(202012) Sansan Sponsor LT

46342ba2b13fb202412adeb6ed13528e?s=47 na-tsu-san
January 07, 2021

Rails Girls Gathering(202012) Sansan Sponsor LT

46342ba2b13fb202412adeb6ed13528e?s=128

na-tsu-san

January 07, 2021
Tweet

Transcript

 1. Sansanגࣜձࣾ Eightࣄۀ෦&JHIU$BSFFS෦ େੴಸ௡ࢠ Rails Girls Gathering Japan Sponsor LT

 2. େੴಸ௡ࢠʢ/BUTVLP0IJTIJʣ ೥݄4BOTBOגࣜձࣾʹೖࣾɻ 3BJMTΤϯδχΞͱͯ͠ैࣄɻ ճͷ࢈ٳɾҭٳΛऔಘ͠ɺ ೔ʑՈఉͱ࢓ࣄͷཱ྆ʹۈ͠ΜͰ͍·͢ɻ 4BOTBOגࣜձࣾ &JHIUࣄۀ෦&JHIU$BSFFS෦ αʔόαΠυΤϯδχΞ

 3. ձࣾ঺հ

 4. 4

 5. Sansanגࣜձ͕ࣾల։͢Δ2ͭͷࣄۀ Ϋϥ΢υ໊ࢗ؅ཧαʔϏε ໊ࢗΞϓϦ

 6. ૊৫ߏ੒ ๏ਓ޲͚Ϋϥ΢υ໊ࢗ؅ཧαʔϏε Sansanͷ։ൃɺఏڙ ݸਓ޲໊͚ࢗΞϓϦ Eightͷ։ൃɺఏڙ Sansanࣄۀ෦ Eightࣄۀ෦ Data Strategy &

  Operation Center σʔλ౷ׅ෦໳ Sansanגࣜձࣾ
 7. &JHIU

 8. Company Profile Eightͷಛ௕ ؾܰʹ࿈བྷ ਖ਼֬ʹσʔλԽ ۙگ৘ใ͕ಧ͘ ΦϯϥΠϯͰ໊ࢗަ׵

 9. Company Profile EightΛϓϥοτϑΥʔϜͱͨ͠ࣄۀల։ ݸਓ޲͚༗ྉϓϥϯ اۀ޲͚ϓϥϯ ΩϟϦΞͷՄೳੑΛ޿͛Δ ϏδωεΠϕϯτ ޿ࠂαʔϏε #UP#اۀͷΤϯήʔδྗࢦඪ

 10. Eight Career Design ͷαʔϏε 10 ϝσΟΞ Eight Career Design Eightاۀϖʔδ

  Eight Career Design ԠืɾεΧ΢τ
 11. ΠνΦγࣾ಺੍౓

 12. ۀ຿ޮ཰޲্ʢ೛৷ɾҭࣇதͷϝϯόʔʣ ɾMOM ɹ࢈લ࢈ޙٳۀɾҭࣇٳۀΛऔಘͨࣾ͠һ͕ɺอҭԂྉͷશֹิॿΛ ɹؚΉ4ͭͷิॿΛड͚ΒΕΔ੍౓ ɾKISS ɹ݄3ສԁΛ্ݶͱͯ͠ɺϕϏʔγολʔ΍Ոࣄ୅ߦαʔϏεʹ͔͔Δ ɹඅ༻Λձ͕ࣾෛ୲͢Δ੍౓ ɾΠΤʔΠbaby ɹ ೛৷தͷࣾһΛର৅ͱͨ͠ࡏ୐ۈ຿੍౓

 13. ࣾ಺੍౓ʮ(FFL4FFLʯ ର৅ɿΤϯδχΞɺσβΠφʔɺϓϩμΫτϚωʔδϟʔɺσΟϨΫλʔ ɾGeek Seek Tools ɹϋʔυ΢ΣΞͷߪೖิॿʢ೥ؒ࠷େ 3ສԁ/ਓʣ ɹιϑτ΢ΣΞͷߪೖิॿʢ೥ؒ࠷େ 2ສԁ/ਓʣ ɾGeek

  Seek Skills ɹٕज़ॻߪೖ΍ࢿ֨औಘͳͲͷඅ༻ิॿʢ೥ؒ࠷େ 6ສԁ/ਓʣ ɾGeek Seek Books Plus ɹఆظൃߦࡶࢽͷߪಡඅิॿʢશֹձࣾෛ୲ʣ ɾGeek Seek Tools for Power Apps ɹεϚʔτϑΥϯ୺຤ͷߪೖิॿʢ೥ؒ࠷େ 7ສԁ/ਓʣ ɹ ※ϝϯόʔݶఆ
 14. 3BJMTΤϯδχΞืूதͰ͢ʂ

 15. ΤϯδχΞʹඞཁͳ lੈքͷ࠷৽৘ใzΛຖ݄͓ಧ͚ #VJMEFST#PYͱ͸ɺΤϯδχΞͷͨΊʹ࡞ΒΕͨ৘ใαϒεΫϦϓγϣϯʢແྉʣͰ͢ɻ ઌਐاۀͷΤϯδχΞͨͪʹऔࡐͨ͠ݫબ৘ใΛձһݶఆͰ͓ಧ͚͠·͢ɻ ৄࡉɾձһొ࿥͸ͪ͜Β ɹɹɹɹɹɹɹhttps://buildersbox-online.com/ ɹɹɹɹɹɹɹ˞ొ࿥ͷࡍɺ঺հίʔυͷཝʹʮEBZʯͱೖྗ͍ͩ͘͞ɻ ˞ొ࿥ͷࡍɺ঺հίʔυͷཝʹʮ3BJMT(JSMTʯͱೖྗ͍ͩ͘͞ɻ

 16. None