Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

3Dアバターにおける権利と倫理、開発者が出来る対策 / Rights and ethics in 3D avatars, measures that developers can take.

3009eedce0d0f7ae45987a7bd8f57b85?s=47 Nakaji Kohki
September 06, 2019

3Dアバターにおける権利と倫理、開発者が出来る対策 / Rights and ethics in 3D avatars, measures that developers can take.

CEDEC2019にて使用した登壇資料です。

Twitter: https://twitter.com/nkjzm

3Dアバターにおける権利と倫理、開発者が出来る対策
https://cedec.cesa.or.jp/2019/session/detail/s5ca0c91a1aeee

3009eedce0d0f7ae45987a7bd8f57b85?s=128

Nakaji Kohki

September 06, 2019
Tweet

More Decks by Nakaji Kohki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Confidential - Do Not Share !1 3DΞόλʔʹ͓͚Δݖརͱྙཧɺ
 ։ൃऀ͕ग़དྷΔରࡦ

 2. !2 •ຊࢿྉ͸ൃදޙ͙͢ʹ
 SpeakerDeck, CEDiLʹͯެ։͠·͢ɻ
 •εϥΠυΛࡱӨ͍ͨ͠৔߹͸
 ແԻΧϝϥΛ͝࢖༻͍ͩ͘͞ɻ •SNS ΁ͷ౤ߘ͸େ׻ܴͰ͢ɻ •ެࣜϋογϡλά: #CEDEC2019

 3. !3 Nakaji Kohki / ϦϦΧͪΌΜ
 Mercari, Inc. R4D XR Engineer

  ೔ຊόʔνϟϧϦΞϦςΟֶձೝఆ VRٕज़ऀ ΞϛϡʔζϝϯτϝσΟΞ૯߹ֶӃ ήʔϜϓϩάϥϚʔֶՊ VRઐ߈ ߨࢣ Twitter: @nkjzm ஶॻ: ٕज़ධ࿦ࣾʰVRΤϯδχΞཆ੒ಡຊʱڞஶ ࡞඼: ʰCrevasseʱʰࢸۙڑ཭ΨʔϧVRʱ #VRMษڧձ #ϞʔγϣϯΩϟετ !3
 4. !4 • VRChat/VRMͳͲ3DΞόλʔΛར༻ͨ͠αʔϏεʹؔΘΔํɺڵຯ͕͋Δํ • ಛʹɺ։ൃ͢Δ্Ͱ஌͓͍ͬͯͨํ͕ྑ͍߲໨ʹ͍ͭͯٞ࿦͠·͢ɻ • ຊߨԋ͸ΤϯδχΞͰͳ͍ํ΋ର৅ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ • ઐ໳తͳ༻ޠʹ͍ͭͯ͸ग़དྷΔݶΓղઆ౳΋Ճ͍͑ͯ·͢ɻ ຊߨԋͷର৅ऀ

 5. !5 • ຊߨԋͰ͸ओʹαʔϏε։ൃऀͷࢹ఺͔Βݟ͖͑ͯͨ໰୊఺Λѻ͍·͢ɻ • ͜ͷൃද಺Ͱݴٴ͍ͯ͠Δ಺༰͸͋͘·ͰݸਓͷݟղͰ͋Γɺઐ໳తͳ஌ࣝ ʹجͮ͘΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜɻ • ΞόλʔΛѻ͏1։ൃऀͱͯ͠఻͑ΒΕΔ͜ͱΛ঺հ͠·͢ɻ • ग़དྷΔݶΓ٬؍తͳ৘ใʹج͍ͮͨઆ໌Λ৺͕͚·͢ɻ

  • ߨԋͷੑ্࣭ɺ๫ྗతɾੑతͳදݱʹ͍ͭͯͷݴٴؚ͕·Ε·͢ɻ ໔੹ࣄ߲
 6. !6 • എܠ • ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ •

  ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ • ·ͱΊ ΞδΣϯμ
 7. !7 • എܠ • ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ •

  ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ • ·ͱΊ ΞδΣϯμ
 8. !8 ग़య: A.I.Channel (https://www.youtube.com/watch?v=NasyGUeNMTs)
 ग़య: VRChat (https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/) ग़య: VRM (https://vrm.dev/)

  എܠ - 3DΞόλʔͷ޿͕Γ όʔνϟϧYouTuber
 9. !9 ग़య: PANORA (https://panora.tokyo/63044, https://panora.tokyo/archives/128) ग़య: User Local (https://virtual-youtuber.userlocal.jp/) όʔνϟϧYouTuber

  (VTuber) ͱ͸ • 3DΩϟϥΫλʔΛ༻͍ͨ
 ಈը౤ߘΛߦ͏YouTuber • 2017೥຤ࠒ͔ΒେϒʔϜʹ • 2018೥ʮωοτྲྀߦޠେ৆ʯͰ ͸ۚ৆ʹબ͹ΕΔ • ૯਺͸9,000ਓӽ͑
 (2019.9.4࣌఺) • ύϥμΠϜγϑτ • 3DΩϟϥΫλʔͷ֓೦͕มԽ
 10. !10 ग़య: τΠɾετʔϦʔ (https://www.disney.co.jp/studio/animation/0204.html) ग़య: ͚΋ͷϑϨϯζ ςϨϏ౦ژΞχϝެࣜ (https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/kemono-friends/) όʔνϟϧYouTuber (VTuber)

  ͱ͸ • ύϥμΠϜγϑτ
 → ࢥ૝΍Ձ஋؍͕
 ɹ ܶతʹมԽ͢ΔΑ͏ͳݱ৅ • 3DΩϟϥΫλʔͷ֓೦͕มԽ • Ҏલ: ʮ෺ޠͷதͷଘࡏʯ
 (ྫ: τΠɾετʔϦʔ, ͚΋ͷϑϨϯζ౳) • ݱࡏ: +ʮλϨϯτతͳଘࡏʯ
 (ྫ: ΩζφΞΠࢯ, Ͷ͜·͢ࢯ) ैདྷͷ3DΩϟϥΫλʔͷྫ
 11. !11 ग़య: A.I.Channel (https://www.youtube.com/watch?v=NasyGUeNMTs)
 ग़య: VRChat (https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/) ग़య: VRM (https://vrm.dev/)

  എܠ - 3DΞόλʔͷ޿͕Γ όʔνϟϧYouTuber
 12. !12 ग़య: VRChat (https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/) ग़య: SteamDB (https://steamdb.info/app/438100/graphs/) ग़య: όʔνϟϧϚʔέοτ (https://www.v-market.work/)

  VRChat ͱ͸ • ιʔγϟϧVRͷҰͭ • DL਺͸500ສΛ௒͑Δ • ίΞϢʔβʔͷϓϨΠ͕࣌ؒ ௕͍܏޲ʹ͋Δ • VRChatʹ͓͚ΔΞόλʔ • όʔνϟϧϚʔέοτ
 13. !13 VRChat ͱ͸ • VRChatʹ͓͚ΔΞόλʔ • BOOTHͰʮVRΞόλʔʯΛ ݕࡧ͢Δͱ454݅
 (2019.9.4࣌఺) •

  վมOKͷϞσϧ΋ଟ͍ • ΞόλʔΛࣗ࡞͢Δਓ΍ɺ
 Ϟσϥʔʹ੍࡞ґཔ͢Δਓ΋ • όʔνϟϧϚʔέοτ ग़య: VRChat (https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/) ࢀߟ: BOOTH (https://booth.pm/ja) ग़య: όʔνϟϧϚʔέοτ (https://www.v-market.work/)
 14. !14 ग़య: VRChat (https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/) ग़య: όʔνϟϧϚʔέοτ (https://www.v-market.work/) VRChat ͱ͸ •

  VRChatʹ͓͚ΔΞόλʔ • όʔνϟϧϚʔέοτ • VR্ۭؒͷలࣔଈചձ • VRChat಺Ͱ։࠵ • ୈ2ճ໨͸໿12ສਓΛಈһ
 15. !15 ग़య: A.I.Channel (https://www.youtube.com/watch?v=NasyGUeNMTs)
 ग़య: VRChat (https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/) ग़య: VRM (https://vrm.dev/)

  എܠ - 3DΞόλʔͷ޿͕Γ όʔνϟϧYouTuber
 16. !16 • VRΞϓϦέʔγϣϯ޲͚ͷਓܕ3DΞόλʔͷڞ௨ن֨ • גࣜձࣾυϫϯΰ͕ఏএ͠ɺݱࡏ͸VRMίϯιʔγΞϜʹҕৡ͞Εͨ • ༷ʑͳ3DϑΝΠϧܗࣜ(FBX, OBJ౳)΍ɺਓܕͷܗࣜΛڞ௨Խ͕໨త • Unity޲͚ʹUniVRM͕OSSͱͯ͠ެ։

  (2019.9.4࣌఺Ͱv0.53.0) • VRMରԠΞϓϦέʔγϣϯͰಉ͡ΞόλʔΛ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ΞόλʔʹಛԽͨ͠ϥΠηϯε • VRMରԠαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ࢀߟ: VRMίϯιʔγΞϜ (https://vrm-consortium.org/)
 17. !17 • ΞόλʔʹಛԽͨ͠ϥΠηϯε • ϥΠηϯεͱ͸ • ݖརऀҎ֎ͷਓ͕࢖༻͢ΔࡍͷϧʔϧΛఆΊͨ΋ͷ • VRMࣗମ΋ଞऀͷ࢖༻Λ૝ఆ͍ͯ͠Δ •

  Ξόλʔͷਓ֨ʹؔ͢Δڐ୚ൣғ • ࠶഑෍ɾվมʹؔ͢Δڐ୚ൣғ • VRMରԠαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/)
 18. !18 • ΞόλʔʹಛԽͨ͠ϥΠηϯε • Ξόλʔͷਓ֨ʹؔ͢Δڐ୚ൣғ • Ξόλʔʹਓ֨Λ༩͑Δ͜ͱͷڐ୚ൣғ • ΞόλʔΛૢ࡞͢Δ͜ͱ͸Ξόλʔ࡞ऀʹͷΈڐ͞ΕΔ •

  ໌֬ʹڐՄ͞Εͨਓݶఆ • શһʹڐՄ • ͜ͷΞόλʔΛ༻͍ͯ๫ྗදݱΛԋ͡Δ͜ͱͷڐՄ • ͜ͷΞόλʔΛ༻͍ͯੑతදݱΛԋ͡Δ͜ͱͷڐՄ • ঎༻ར༻ͷڐՄ • ͦͷଞͷϥΠηϯε৚݅ • ࠶഑෍ɾվมʹؔ͢Δڐ୚ൣғ • VRMରԠαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/)
 19. !19 • ΞόλʔʹಛԽͨ͠ϥΠηϯε • Ξόλʔͷਓ֨ʹؔ͢Δڐ୚ൣғ • Ξόλʔʹਓ֨Λ༩͑Δ͜ͱͷڐ୚ൣғ • ͜ͷΞόλʔΛ༻͍ͯ๫ྗදݱΛԋ͡Δ͜ͱͷڐՄ •

  ͜ͷΞόλʔΛ༻͍ͯੑతදݱΛԋ͡Δ͜ͱͷڐՄ • ঎༻ར༻ͷڐՄ • ͦͷଞͷϥΠηϯε৚݅ • ࠶഑෍ɾվมʹؔ͢Δڐ୚ൣғ • ϥΠηϯελΠϓ • ͦͷଞϥΠηϯε৚݅ • VRMରԠαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/)
 20. !20 • VRMରԠαʔϏε • ൃදޙɺଟ͘ͷVRMରԠαʔϏε͕ੜ·Εͨ • ެࣜϖʔδʹ͸41ΞϓϦ͕ܝࡌ (2019/09/04࣌఺) • VRM࡞੒αʔϏε

  • VRMϏϡʔΞ • ഑৴πʔϧ • ϝλόʔεɾήʔϜ • VRMରԠHubαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/)
 21. !21 • VRMରԠαʔϏε • VRM࡞੒αʔϏε • ։ൃऀ͸UniVRM౳Ͱม׵Մೳ • VRM࡞੒αʔϏεͷྫ(Ұ෦) •

  VΧπ • ηγϧม਎ΞϓϦ • VRoid Studio • ஶ࡞ݖ͸࡞ऀʹؼଐ͢Δ • VRMϏϡʔΞ • ഑৴πʔϧ • ϝλόʔεɾήʔϜ • VRMରԠHubαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ࢀߟ: VΧπ (http://vkatsu.jp/) ग़య: ηγϧม਎ΞϓϦ (https://fantia.jp/fanclubs/10552) ग़య: VRoid Studio (https://vroid.com/)
 22. !22 • VRMରԠαʔϏε • VRM࡞੒αʔϏε • VRMϏϡʔΞ • VPocket •

  Turning VRM Girl • ϞʔγϣϯΩϟετ • ഑৴πʔϧ • ϝλόʔεɾήʔϜ • VRMରԠHubαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ग़య: VPocket (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BooApps.VPocket) ࢀߟ: Turning VRM Girl (https://madewith.lookingglassfactory.com/app/78/)
 23. !23 • VRMରԠαʔϏε • VRM࡞੒αʔϏε • VRMϏϡʔΞ • ഑৴πʔϧ •

  όʔνϟϧΩϟετ • όʔνϟϧϞʔγϣϯΩϟϓνϟʔ • Luppet • ϝλόʔεɾήʔϜ • VRMରԠHubαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ग़య: όʔνϟϧΩϟετ (https://virtualcast.jp/) ग़య: Luppet (https://luppet.appspot.com/) ࢀߟ: όʔνϟϧϞʔγϣϯΩϟϓνϟʔ (https://github.com/sh-akira/VirtualMotionCapture)
 24. !24 • VRMରԠαʔϏε • VRM࡞੒αʔϏε • VRMϏϡʔΞ • ഑৴πʔϧ •

  ϝλόʔεɾήʔϜ • cluster • OldMaidGirl • VRMରԠHubαʔϏε VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ग़య: cluster (https://cluster.mu/) ग़య: OldMaidGirl (https://store.steampowered.com/app/672160/OldMaidGirl/)
 25. !25 • VRMରԠHubαʔϏε • VRMσʔλͷ؅ཧαʔϏε • ଞαʔϏεͱͷ࿈ܞػೳΛ࣋ͭ • ηΩϡϦςΟతͳར఺΋(ޙड़) •

  ྫ • χίχཱମ • VRoid Hub • THE SEED ONLINE VRM ͱ͸ ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ग़య: VRoid Hub (https://hub.vroid.com/) ࢀߟ: χίχཱମ (https://3d.nicovideo.jp/) ࢀߟ: THE SEED ONLINE (https://seed.online/)
 26. !26 VRM ͱ͸ App 1 App 2 App 3 VRM

  ௚઀VRMϞσϧΛ
 ಡΈࠐ·ͤΔ৔߹ Ξοϓϩʔυ ϩʔΧϧಡΈࠐΈ Ξοϓϩʔυ VRM VRM • VRMରԠHubαʔϏε • VRMσʔλͷ؅ཧαʔϏε • ଞαʔϏεͱͷ࿈ܞػೳΛ࣋ͭ • ηΩϡϦςΟతͳར఺΋(ޙड़) • ྫ • χίχཱମ • VRoid Hub • THE SEED ONLINE ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ग़య: VRoid Hub (https://hub.vroid.com/) ࢀߟ: χίχཱମ (https://3d.nicovideo.jp/) ࢀߟ: THE SEED ONLINE (https://seed.online/)
 27. !27 VRM ͱ͸ App 1 App 2 App 3 HubαʔϏε

  Ξοϓϩʔυ VRM ࿈ܞ HubαʔϏεΛ࢖ͬͨ৔߹ • VRMରԠHubαʔϏε • VRMσʔλͷ؅ཧαʔϏε • ଞαʔϏεͱͷ࿈ܞػೳΛ࣋ͭ • ηΩϡϦςΟతͳར఺΋(ޙड़) • ྫ • χίχཱମ • VRoid Hub • THE SEED ONLINE ग़య: VRM (https://vrm.dev/) ग़య: VRoid Hub (https://hub.vroid.com/) ࢀߟ: χίχཱମ (https://3d.nicovideo.jp/) ࢀߟ: THE SEED ONLINE (https://seed.online/)
 28. !28 • Ҏલ • 3DΩϟϥΫλʔ͸୯ͳΔʮ෺ޠͷதͷଘࡏʯͱ͍͏ଊ͑ํ͕ଟ͔ͬͨ • ݱࡏ • VTuber, VRChat,

  VRMͳͲ͕ීٴ • ʮ3DΞόλʔʯ͸ɺݟͨ໨͕3DCGͷਓ֨Λ൐ͬͨଘࡏʹ • ࣗ෼ࣗ਎ͷΞόλʔΛ࣋ͭਓ΋૿͖͍͑ͯͯΔ ঢ়گͷมԽ͔Βൃੜͭͭ͋͠Δݖརͱྙཧͷ໰୊ʹ޲͖߹͏ → 3DΞόλʔΛ҆৺҆શʹར༻Ͱ͖ΔੈքΛ໨ࢦ͢ ຊߨԋͷ໨త
 29. !29 • എܠ • ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ •

  ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ • ·ͱΊ ΞδΣϯμ
 30. !30 • ஶ࡞ݖ • ஶ࡞ݖͱ͸ • ஶ࡞ݖ৵֐ • ೋ࣍తஶ࡞෺ •

  ϥΠηϯε • Creative CommonsͱOSSϥΠηϯε • ΫϨδοτදهͷ೉͠͞ • ϥΠηϯεͷཻ౓ ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 31. !31 • ஶ࡞ݖͱ͸ • ஶ࡞ऀ͕ʮࣗݾͷஶ࡞෺ʯʹରͯ࣋ͭ͠ݖར • ஶ࡞ੑ͕͋Δ΋ͷશͯʹൃੜ͢Δ • ར༻ڐ୚͕͋Δ৔߹ʹར༻Ͱ͖Δ (ϥΠηϯε౳)

  • ஶ࡞ݖ৵֐ • ਌ࠂࡑͳͷͰɺ͙͢ʹࡑʹ͸ͳΒͳ͍ • ૌ͑ΒΕͨΒଛӹ෼Λ੥ٻ͞ΕΔ͜ͱ͕͋Δ • ೋ࣍తஶ࡞෺ ஶ࡞ݖ
 32. !32 • ஶ࡞ݖ৵֐ • ਌ࠂࡑͳͷͰɺ͙͢ʹࡑʹ͸ͳΒͳ͍ • ૌ͑ΒΕͨΒଛӹ෼Λ੥ٻ͞ΕΔ͜ͱ͕͋Δ • ࢀߟ: CGWORLDͷճऩࣄྫ

  • VRChatͷίʔφʔ಺ʹͯʮ࢖༻ڐ୚Λऔಘ͍ͯ͠ͳ͍ը૾͕ܝࡌ ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕൑໌ʯͨͨ͠Ίճऩͱͳͬͨࣄྫɻ • ग़య: ݄ץʮCGWORLD + digital videoʯvol.238ճऩͷ͓஌Βͤ (https://cgworld.jp/news/other/n0511-02.html) • ೋ࣍తஶ࡞෺ ஶ࡞ݖ
 33. !33 • ೋ࣍తஶ࡞෺ • ͋Δஶ࡞෺Λվม౳ͯ͠࡞ΒΕͨஶ࡞෺ • ݪ࡞ͱͳΔஶ࡞ऀͷڐ୚͕ඞཁ • ஶ࡞ͨ͠෦෼ʹؔͯ͠ஶ࡞ݖ͕ൃੜ͢Δ •

  2ͭͷஶ࡞ݖ͕಺แ͞Ε͍ͯΔ • ݪ࡞ͷஶ࡞ݖ (ݪ࡞Λஶ࡞ͨ͠ਓ͕ஶ࡞ऀ) • ೋ࣍త૑࡞ͷஶ࡞ݖ • ࢀߟ: Ϟσϧσʔλྲྀ༻ࣄྫ ஶ࡞ݖ
 34. !34 • ೋ࣍తஶ࡞෺ • ࢀߟ: Ϟσϧσʔλྲྀ༻ࣄྫ • ׬શࣗ࡞Ϟσϧ(Ұ࣍ஶ࡞෺)ͱͯ͠഑෍͍ͯͨ͠΋ͷ͕ɺ
 ڐ୚Λऔ͍ͬͯͳ͍ஶ࡞෺ΛؚΉೋ࣍తஶ࡞෺Ͱ͋ͬͨࣄྫ •

  ຊਓ͸Ұ࣍ஶ࡞෺ͷڐ୚Λऔ͍ͬͯͳ͍ͨΊஶ࡞෺৵֐ • Ճ͑ͯೋ࣍తஶ࡞෺Λར༻ͨ͠ਓͷঢ়گ (2ͭͷஶ࡞ݖʹ͍ͭͯ) • ೋ࣍తஶ࡞෺: ڐ୚͸औ͍ͬͯΔͨΊ໰୊ͳ͠ • ؚ·Ε͍ͯͨஶ࡞෺: ڐ୚Λऔ͍ͬͯͳ͍ͨΊஶ࡞ݖ৵֐ ஶ࡞ݖ ग़య: ຐԦϔϧωεͷϞσϧσʔλྲྀ༻ʹ͍ͭͯ (https://docs.wixstatic.com/ugd/9bce95_6a031af66d2343afa56d627fb3fc0291.pdf)
 35. !35 • ஶ࡞ݖ • ஶ࡞ݖͱ͸ • ஶ࡞ݖ৵֐ • ೋ࣍తஶ࡞෺ •

  ϥΠηϯε • Creative CommonsͱOSSϥΠηϯε • ΫϨδοτදهͷ೉͠͞ • ϥΠηϯεͷཻ౓ ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 36. !36 • Creative CommonsͱOSSϥΠηϯε • Creative Commons (CCϥΠηϯε) • දࣔ

  / ඇӦར / վมېࢭ / ܧঝ ͷ૊Έ߹ΘͤΛࣗ༝ʹબ୒Ͱ͖ΔϥΠηϯε • OSS(Φʔϓϯιʔειϑτ΢ΣΞ)ϥΠηϯε • ͋Δఔ౓ࣗ༝ʹ࢖͑Δ͕ɺଟ͘͸ΫϨδοτදه͕ඞཁ • ͦͷଞ: ʮࣗ͝༝ʹ͓࢖͍͍ͩ͘͞ʂʯ • ਓ֨Λ෇༩ͯ͠΋ྑ͍ʁ࠶഑෍͸ʁੑతදݱ͸ʁˠτϥϒϧʹ஫ҙ • ΫϨδοτදهͷ೉͠͞ • ϥΠηϯεͷཻ౓ ϥΠηϯε
 37. !37 • Creative CommonsͱOSSϥΠηϯε • ΫϨδοτදهͷ೉͠͞ • Ξόλʔར༻࣌ʹهࡌ͢Δ৔ॴ͕ᐆດ • VRChatͰදه͢Δ৔߹͸ʁ

  • ࢀߟ: VRoid༻ςΫενϟ • VRoidͰ෰ͳͲͷςΫενϟΛ഑෍͢ΔจԽ • ෰ͷΫϨδοτදهΛVRMʹؚΊΔ৔߹͸ʁ • ೋ࣍తஶ࡞෺ʹͳΔ೉͠͞΋ • ϥΠηϯεͷཻ౓ ϥΠηϯε ࢀߟ: BOOTH (https://booth.pm/ja/search/vroid༻ςΫενϟ) ࢀߟ: VRoid Wear (https://hub.vroid.com/wear/chloma)
 38. !38 • Creative CommonsͱOSSϥΠηϯε • ΫϨδοτදهͷ೉͠͞ • ϥΠηϯεͷཻ౓ • VRoid

  HubͰ͸VRMͷ঎༻ར༻ ߲໨ΛΑΓৄࡉʹઃఆՄೳʹ • ๏ਓͱݸਓɺಉਓΛ۠ผ • ࣮৘ʹଈͨ͠ܗʹରԠ͢ΔྲྀΕ ϥΠηϯε ग़య: VRoid Hubͷར༻৚݅ͱVRMϥΠηϯεʹ͍ͭͯ (https://vroid.pixiv.help/hc/ja)
 39. !39 • ஶ࡞ݖ • ஶ࡞ݖͱ͸ • ஶ࡞ݖ৵֐ • ೋ࣍తஶ࡞෺ •

  ϥΠηϯε • Creative CommonsͱOSSϥΠηϯε • ΫϨδοτදهͷ೉͠͞ • ϥΠηϯεͷཻ౓ ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 40. !40 • എܠ • ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ •

  ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ • ·ͱΊ ΞδΣϯμ
 41. !41 • Ξόλʔͱࣗ਎ͷؔ܎ • ϋϥεϝϯτ • ਓ֨ͷᆝଛ • දݱ(ੑతදݱ/๫ྗදݱ) •

  ৘ใϦςϥγʔ • ϥΠηϯεΛෆਖ਼ʹॻ͖׵͑Δ • Ϟσϧσʔλͷίϐʔ • ࢀߟ: VRMͷࢥ૝ ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 42. !42 • Ξόλʔͱࣗ਎ͷؔ܎ • ࣗݾͷ෼਎ͱͯ͠ͷΞόλʔ • ࣗݾͷࡏΔ΂͖࢟ͱͯ͠ͷΞόλʔ • ࢀߟ: ΰʔεταΠΤϯε

  • Ϛείοτͱͯ͠ͷΞόλʔ • ѪͰΔଘࡏ • ૢΓਓܗͱͯ͠ͷΞόλʔ • ϋϥεϝϯτ • ৘ใϦςϥγʔ ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 43. !43 • Ξόλʔͱࣗ਎ͷؔ܎ • ϋϥεϝϯτ • ਓ֨ͷᆝଛ • ࢀߟ: 3DΞόλʔ͕޿ࠂૉࡐʹෆਖ਼ར༻͞Εͨࣄྫ

  • ਓ֨Λ࣋ͭΞόλʔͱͯ͠ৼΔ෣͏ͷ͸Ͳ͔͜Βʁ • VTuber/VRChat͸ਓ͕֨͋ΔৼΔ෣͍ • ߗ೿ͳΩϟϥʹՄѪΒ͍͠ಈ͖Λͤ͞Δ͜ͱ͸ਓ֨ͷᆝଛʁ • දݱ(ੑతදݱ/๫ྗදݱ) • ৘ใϦςϥγʔ ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 44. !44 • Ξόλʔͱࣗ਎ͷؔ܎ • ϋϥεϝϯτ • ਓ֨ͷᆝଛ • දݱ(ੑతදݱ/๫ྗදݱ) •

  ηΫγϟϧϋϥεϝϯτ • ʮΞόλʔ ≒ ࣗ਎ʯͷਓʹͱͬͯ͸ݱ࣮ੈքͱಉ༷ͷμϝʔδ • ύϯπ໰୊ • 360౓ϏϡʔϫʔͰύϯπ͕ݟΒΕͯ͠·͏໰୊ • ৘ใϦςϥγʔ ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 45. !45 • Ξόλʔͱࣗ਎ͷؔ܎ • ϋϥεϝϯτ • ৘ใϦςϥγʔ • ϥΠηϯεΛෆਖ਼ʹॻ͖׵͑Δ •

  VRMϥΠηϯε͸༰қʹॻ׵ՄೳˠकΒΕΔ͜ͱ͸อূ͞Εͳ͍ • Ϟσϧσʔλͷίϐʔ • ಛʹΦϯϥΠϯαʔϏεͷ৔߹ɺಡΈࠐΜͩ؀ڥʹϞσϧσʔλ͕ ͋Δ͸ͣͳͷͰɺཧ࿦্நग़͕Մೳ • ࢀߟ: VRMͷࢥ૝ ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 46. !46 • Ξόλʔͱࣗ਎ͷؔ܎ • ϋϥεϝϯτ • ৘ใϦςϥγʔ • ϥΠηϯεΛෆਖ਼ʹॻ͖׵͑Δ •

  Ϟσϧσʔλͷίϐʔ • ࢀߟ: VRMͷࢥ૝ • ੑળઆʹج͖ͮɺΫϦΤΠλʔͷʮҙࢥΛ఻͑Δʯ͜ͱ • ѻ͍΍͢͞ͱอޢ͸׬શʹτϨʔυΦϑͷؔ܎ • ηΩϡϦςΟʹ͍ͭͯ͸։ൃऀ΍ར༻ऀ͕ߟ͍͑ͯ͘ඞཁ͕͋Δ ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ
 47. !47 • എܠ • ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ •

  ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ • ·ͱΊ ΞδΣϯμ
 48. !48 • େ͖͘෼͚ͯ2఺ • ݖརΛकΔ౒ྗ • ෆਖ਼Λͤ͞ͳ͍౒ྗ ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ

 49. !49 • ݖརΛकΔ౒ྗ • ଵΔͱɺஶ࡞ݖ৵֐Λॿ௕͢ΔϦεΫ΋͋Δ • ϥΠηϯεΛࣔ͢(ඞਢ) • VRM্Ͱઃఆͯ͠΋ɺΞϓϦଆͰରԠ͢Δ࣮૷͕ͳ͍ͱແҙຯ •

  Ή͠Ζɺར༻ऀ͕֮ࣗͳ͘ϥΠηϯεҧ൓Λͤͯ͞͠·͏Մೳੑ • ෆਖ਼Λͤ͞ͳ͍౒ྗ ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ
 50. !50 • ݖརΛकΔ౒ྗ • ෆਖ਼Λͤ͞ͳ͍౒ྗ • όϦσʔγϣϯΛೖΕΔ • HubαʔϏεͷରԠ •

  㱻 ࿈ܞαʔϏεؒͰ͸ηΩϡΞ • ࿈ܞαʔϏε։ൃऀͷෆਖ਼Ͱഁ୼ • ೝূ΍ใࠂͷ࢓૊Έ • ϒϩοΫνΣʔϯ ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ App HubαʔϏε Ξοϓϩʔυ VRM ࿈ܞ !50 ஶ࡞ऀ ར༻ऀ VRM Ξοϓϩʔυ ίϐʔ
 51. !51 • ݖརΛकΔ౒ྗ • ෆਖ਼Λͤ͞ͳ͍౒ྗ • όϦσʔγϣϯΛೖΕΔ • HubαʔϏεͷରԠ •

  ຊਓೝূ΍ใࠂͷ࢓૊Έ • ϒϩοΫνΣʔϯ • Gugenka®͕࠾༻ͨ͠A trust • ίϯςϯπ͕ʮਖ਼͍͠σʔλͰ͋Δ͜ͱʯͳͲΛূ໌͢Δ • Conata: VRMରԠͷσδλϧূ໌ॻചങSNS ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ ࢀর: Gugenka Market Place (https://gugenka-marketplace.jp/) ࢀর: VRMͱϒϩοΫνΣʔϯ (https://app.slidebean.com/p/mDXxY5NSLC/VRM)
 52. !52 • VRMରԠͷϞʔγϣϯ࠶ੜΞϓϦ • ੑతදݱ͕લఏ • → ෆਖ਼ͳར༻Λઈରʹආ͚͍ͨ • ※ݸਓͰ։ൃ͍ͯ͠Δ΋ͷͰ͢

  • ߦͳ͍ͬͯΔରࡦ ϞʔγϣϯΩϟετͷࣄྫ঺հ ग़య: ϞʔγϣϯΩϟετ (https://nkjzm.booth.pm/items/1165048) ग़య: VRoid Hub (https://vroid.com/)
 53. !53 • VRMରԠͷϞʔγϣϯ࠶ੜΞϓϦ • ੑతදݱ͕લఏ • ߦͳ͍ͬͯΔରࡦ • ϥΠηϯεσʔλͷදࣔ •

  όϦσʔγϣϯ • ݫ͠໨ʹ൑ఆ • VRoid HubରԠ • ηΩϡΞʹVRMͷ࿈ܞ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ Λண࣮ʹ΍ͬͨ ϞʔγϣϯΩϟετͷࣄྫ঺հ ग़య: ϞʔγϣϯΩϟετ (https://nkjzm.booth.pm/items/1165048) ग़య: VRoid Hub (https://vroid.com/)
 54. !54 • എܠ • ݖརʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ྙཧʹؔ͢Δॾ໰୊ͷ੔ཧ • ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔ͜ͱ •

  ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ • ·ͱΊ ΞδΣϯμ
 55. !55 • ଞऀͷૉࡐ΍VRΞόλʔΛ࢖͏৔߹ • ஶ࡞ݖʹ͍ͭͯཧղ͢Δ • ࣗ෼ͷVRΞόλʔΛ࢖͏৔߹ • ʮͲ͏ͳͬͯཉ͘͠ͳ͍͔ʯ͔ΒϥΠηϯεΛߟ͑Δ •

  ύϯπ໰୊ɺͳͲ • ࢖͍ͬͯ͘ͱײ͡ํ͕มΘΔ͜ͱ΋ • ݶఆతͳαʔϏεͷΈͰͷར༻ • HubαʔϏεͰηΩϡΞʹར༻ • ΦϑϥΠϯOnlyͷར༻ ར༻ऀ͔Βݟͨରࡦ
 56. !56 • VRΞόλʔͷѻ͍΍͢͞ͱอޢ͸τϨʔυΦϑͷؔ܎ • ѻ͍΍͘͢ͳ͔ͬͨΒͦ͜3DΞόλʔ͕޿͕ͬͨͱ΋ • ։ൃऀ͕ग़དྷΔରࡦ͸ʮٕज़తͳݶքʯ͕ଘࡏ͢Δͷ΋ࣄ࣮ • ͨͩ͠ɺ3DΞόλʔͷݖརͱྙཧ͸େ੾ʹߟ͑Δ΂͖ ։ൃऀͱͯ͠ग़དྷΔݶΓͷ౒ྗΛ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁ

  ·ͱΊ
 57. !57 • VRMʹؔ͢ΔίϛϡχςΟओ࠵ͷษڧձ • 3ϲ݄ʹ1ճϖʔεͰ։࠵ • ຖճ100ਓલޙ͕ࢀՃ • ίϯςϯπ •

  LT(8෼) × 8໊ • ։ൃͨ͠VRMΞϓϦͷలࣔ • ࠙਌ձ • ڵຯ͕͋Δํ͸ੋඇconnpass΁ VRMษڧձ https://vrm.connpass.com/
 58. !58 ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ Ұॹʹ޾ͤͳੈքΛ࡞Γ·͠ΐ͏!!

 59. !59

 60. !60

 61. !61