Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ヲタクに運動は難しい

4f89bc9d32377699f88c7be3d7855513?s=47 Yuya Oka
May 04, 2018
4.8k

 ヲタクに運動は難しい

#kosen10s LT12 の知り合い枠LTスライド
iOS + watchOS Workout入門的なソレ

4f89bc9d32377699f88c7be3d7855513?s=128

Yuya Oka

May 04, 2018
Tweet

Transcript

 1. ϮλΫʹӡಈ͸೉͍͠ খઘͻ΍͔͠(@nnsnodnb)

 2. None
 3. はい。かわいい

 4. ͪΐ͏Ͳઌि ਪ͠ࣄͰവؗʹߦ͖·ͨ͠

 5. Saint Snow PRESENTS LOVELIVE! SUNSHINE!! HAKODATE UNIT CARNIVAL

 6. typealias オタク = ヲタク

 7. ਪ͠ࣄͱ͸ w ਪ͠ʹձ͍ʹߦͨ͘ΊʹνέοτΛ֬อ͢Δ(ब৬ɾ໘ஊ) w ਪ͠ʹձ͍ʹߦ͘(ग़ࣾ) w ਪ͔͠Βੜ͖͕͍Λ௖͘(څ༩) w ਪ͠ͷπΠʔτΛݟΔ(ϘʔφεɾৼΓฦΓɾ໨ඪઃఆ)

 8. ਪ͠ࣄ͸͓࢓ࣄͱҧͬͯ ࿑ಇ͕͋Γ·ͤΜʂ

 9. ձࣾ(ձ৔)ʹߦ͘ͱ ͓څྉ(ੜ͖͕͍)͕௖͚·͢

 10. ෆ࿑ॴಘ   ஹ ԁ

 11. ͱ͜ΖͰ

 12. ΦλΫ͸ ಈ͔ͳ͍΍͕ͭଟ͍Β͍͠

 13. ͓ͬʁ ϥΠϒʹߦ͘ΦλΫ͓Δͳʁ

 14. ͦͷΧϩϦʔ ௐ΂ͨ͜ͱ͋Δʁ

 15. ຊ୊

 16. iOS + watchOS Workout ೖ໳

 17. ࣮ࡍʹଌͬͯΈͨ

 18. None
 19. ໿L$BM ࣌ؒΫϩʔϧΛ͢Δ ちょっと盛った

 20. 2࣌ؒ൒ಈ͍ͯ Ϋϩʔϧ໿1࣌ؒ෼

 21. ӡಈͬͯ೉͍͠Ͷ

 22. Workoutͷ࢓ํ

 23. ͓ख࣋ͪͷ AppleWatchΛ ४උ͍ͯͩ͘͠͞

 24. None
 25. ϫʔΫΞ΢τ͕࢝·ͬͨΒ ਪ͠ࣄʹྭΜͰ͍͖ͨͩ·͢

 26. ΞϓϦΛ࡞Γ·ͨ͠ ϦϦʔε͸ͯ͠·ͤΜ

 27. None
 28. ΦλΫ৘ใΛऔಘ͢Δʹ͸ ͢΂ͯͷΧςΰϦΛΦϯ͕ඞਢ

 29. ͜ͷΞϓϦ͸ ͦͷଞͷΈͷWorkoutΛऔಘ

 30. ػೳ w ਪ͠ࣄཤྺͷӾཡ w ਪ͠ࣄ໊ͷ؅ཧ w ੜ͖͕͍νϟʔδͰফඅͨ͠ΧϩϦʔͷӾཡ w ੜ͖͕͍νϟʔδ࣋ଓ࣌ؒӾཡ w

  ੜ͖͕͍νϟʔδதͷΦλΫͷ৺ഥ਺Ӿཡ
 31. αϯϓϧ

 32. w ઌिͷΦλΫ ࢲ ͷσʔλ w 2࣌ؒ൒ಈ͍ͯ·͢Ͷ w 815ΧϩϦʔফඅ͍ͯ͠·͢ʂ w ฏۉ͸͍͍ײ͡Ͱ͢Ͷɻ

 33. w 17:53͔Βͷ5෼ؒ͸ͪΐͬͱ ۓுͯ͠·ͨ͠ɻ w 1ۂ໨ͷʮDROP OUT!?ʯͰ ςϯγϣϯ্͕͕ͬͨΜͰ͠ΐ ͏͔ɻ w ͸͍ɻ্͕Γ·ͨ͠ɻ

  w ݴ༿͸ͱ΋͔͘ɺ࠷௿ɾ࠷ߴɾ ฏۉΛάϥϑͰӾཡ
 34. ࢖༻ͨ͠΋ͷ • Xcode9.3 • Swift4.1 • HealthKit • UIKit •

  Carthage • danielgindi/Charts • SVProgressHUD/SVProgressHUD • LicensePlist
 35. ͓·͚

 36. ࡶʹεϓϥογϡը໘

 37. ·ͣ͸ૉࡐΛूΊ·͢

 38. None
 39. None
 40. ΦλΫ(ࢲ)Λ੾Γൈ͖·͢ গʑࡶͳͷ͸͝Ѫᇷ

 41. None
 42. ΦλΫΛృΓͭͿ͢

 43. None
 44. ΦλΫͱഎܠΛ߹੒

 45. None
 46. -BVODI4DSFFOTUPSZCPBSEʹ షΔ

 47. None
 48. Ϗϧυ͢Δ

 49. None
 50. 6*69σβΠφʔ ืू͍ͯ͠·͢

 51. ϮλΫʹӡಈ͸೉͍͠ ׬