Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今風のフロントエンド開発をする最短で最小限の装備

 今風のフロントエンド開発をする最短で最小限の装備

PHP関西2017 スライドです。

Nobuhiko Futagami

July 15, 2017
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࠓ෩ͷϑϩϯτΤϯυ։ൃΛ͢
  Δ࠷୹Ͱ࠷খݶͷ૷උ
  ೋਆ ெ඙ / Nobuhiko Futagami
  Twitter ϊϏ(nobii) @bobu_web
  Qiita http://qiita.com/bobu_web

  View full-size slide

 2. ຖ೥ग़ΔϑϩϯτΤϯυࣄ৘ɻɻ
  • ͜ΕΒಡΜͰԿ͔໾ʹͨͬͨ͜ͱ͋Γ·͔͢ʁ
  • ʮ;ʔΜʯͰऴΘΓ·ͤΜʁ

  View full-size slide

 3. ͚ͲPHPerͷΈͳ͞Μ΋ͳΜ͔ͩΜͩͰ
  ϑϩϯτͷ࣮૷͢Δ͜ͱ͋Γ·͢ΑͶʁ

  View full-size slide

 4. ࠓ෩ͷϑϩϯτΤϯυ։ൃΛ͢Δ
  ࠷୹Ͱ࠷খݶͷ૷උ

  View full-size slide

 5. ͪΐͬͱࢲʹ͍ͭͯ͝঺հ
  • ͱʹ͔͘͸΍͘࡞ͬͯϒϥογϡΞοϓ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍
  • ͳͷͰɺόοΫΤϯυͱͷؔ܎͸APIͷΈ
  • ͓ޓ͍ͷ࡞ΓํͳͲ͸΄ͱΜͲׯব͠ͳ͍
  • ͍͍ͩͨSlackͷ΍ΓऔΓͰਐΉ

  View full-size slide

 6. ։ൃ࣌ͷϓϥΠΦϦςΟ
  • ਖ਼͘͠ॻ͘͜ͱΑΓ΋׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕େࣄ
  • ϑϩϯτʹ͓͚Δ༷ʑͳ৔໘ʹରԠग़དྷΔ͜ͱ
  • มߋΛͲΜͲΜՃ͍͑ͯ͘ͷͰɺγϯϓϧͰ͍ܰߏ੒͕
  Α͍

  View full-size slide

 7. ։ൃ࣌ͷϓϥΠΦϦςΟ
  • ਖ਼͘͠ॻ͘͜ͱΑΓ΋׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕େࣄ
  • ϑϩϯτʹ͓͚Δ༷ʑͳ৔໘ʹରԠग़དྷΔ͜ͱ
  • มߋΛͲΜͲΜՃ͍͑ͯ͘ͷͰɺγϯϓϧͰ͍ܰߏ੒͕
  Α͍
  ͜ΕͬͯPHPer͞Μ͕ϑϩϯτΛ࣮૷͢Δ৔໘Ͱ΋ಉ͜͡
  ͱ͕͍͑ΔΜ͡Όͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ

  View full-size slide

 8. ඞཁͳͷ͸HTTP௨৴ͱ
  ϦΞΫςΟϒͳ࢓૊Έ

  View full-size slide

 9. • node
  • yarn
  • Webpack
  • babel or TypeScript
  • axios
  • Vue.js
  ඞཁͳͷ͜Ε
  ύοέʔδ؅ཧ
  όϯυϧπʔϧ
  τϥϯεύΠϥɺaltJS
  HTTP௨৴ϥΠϒϥϦ
  JSϑϨʔϜϫʔΫ

  View full-size slide

 10. yarn
  • FacebookɺGoogleͳͲʹΑͬͯ։ൃ͞Εͨύοέʔδ
  Ϛωʔδϟ
  • ಛ௃ʢnpmͱൺֱʣ
  • ֤ύοέʔδΛฒߦͯ͠Πϯετʔϧ͢ΔͷͰ଎͍
  • όʔδϣϯΛϩοΫ͢Δ࢓૊Έ͕σϑΥϧτͰಈ͘
  • npm͕ಈ͘ͱ͜ΖͳΒyarn΋ಈ͘
  • Ͷ͕͜ΠϝʔδΩϟϥ
  brew install yarn
  Πϯετʔϧ͸͜Ε͚ͩ

  View full-size slide

 11. Webpack
  • ࠓ·Ͱ͋ͬͨ։ൃ༻πʔϧͷશ෦ೖΓ
  • browserify => JSͷϞδϡʔϧ؅ཧ
  • gulp,grunt => Sass,LessίϯύΠϧɺlinterͱ͔
  • browser-sync => webpack-devserver
  • ࣍ͷbabel΍TypeScriptͷίϯύΠϧʹ΋࢖ΘΕΔ
  • Angular,React,Vue.js౳ͷओཁϑϨʔϜϫʔΫʹ΋࠾༻͞Ε͍࣮࣭ͯͯͷσ
  ϑΝΫτʹͳ͍ͬͯΔ
  • version2͔ΒTree ShakingʹରԠ
  • laravel-mix?
  ग़དྷΔ͜ͱ͕ଟ͍෼ɺ࠷ॳ͸JSόϯυϧ͚ͩͷγϯϓϧͳͱ͜Ζ͔Β
  ࢝Ίͨ΄͏͕͍͍ͱࢥ͍·͢

  View full-size slide

 12. var path = require('path');
  module.exports = {
  entry: './src/index.js',
  output: {
  filename: 'bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
  }
  }
  Webpack
  JSϞδϡʔϧΛϑΝΠϧ୯ҐͰࢦఆɺΦϒδΣΫτʹ
  ͢Δ͜ͱͰෳ਺ࢦఆ͢Δ͜ͱ΋ग़དྷΔ
  ग़ྗϑΝΠϧͷࢦఆɺෳ਺ࢦఆͨ͠৔߹͸
  '[name].bundle.js'ͱ͔͘ͱnameͷ෦෼͕key໊ʹͳΔ

  View full-size slide

 13. babel, TypeScript
  • babel
  • JavaScriptͷ৽͍͠࢓༷ES6,ES7ͳͲΛoldϒϥ΢βʹରԠग़དྷΔΑ
  ͏ίʔυΛτϥϯεύΠϧ͢Δπʔϧ
  • Webpackʹ૊ΈࠐΉ
  • ES6·ͰͩͬͨΒIEͷͨΊʹಋೖ͢ΔΑ͏ͳ΋ͷ
  • TypeScript
  • Microsoft͕։ൃ͍ͯ͠ΔaltJS
  • ES6Ҏ্ͷ৽͍͠࢓༷ʹ΋ରԠ͍ͯ͠Δ
  • ੩తܕ෇͖ΛJSͰ͢Δ΍ͭ
  • ͜Ε΋Webpackʹ૊ΈࠐΊΔ

  View full-size slide

 14. babelΛWebpackʹ௥Ճ͢Δ
  yarn add babel-loader babel-core babel-preset-env webpack --dev
  babelͷηοτΛ௥Ճ
  webpack.config.jsʹ௥ه var path = require('path');
  module.exports = {
  entry: './src/index.js',
  output: {
  filename: 'bundle.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
  },
  rules: [
  {
  test: /\.js$/,
  exclude: /(node_modules)/,
  use: {
  loader: 'babel-loader',
  options: { presets: [‘env'] }
  }
  }
  ]
  }

  View full-size slide

 15. axios
  • HTTP௨৴Λ͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  • Promise Based
  • axios.default, axios.createͰڞ௨߲໨Λઃఆग़དྷΔ
  • axios.all,axios.spreadͰฒྻͷϦΫΤετॲཧʹରԠ
  • adapterػೳΛ࢖͏ͱ؆қmocking͕ग़དྷΔ

  View full-size slide

 16. axiosͱͦͷଞ αϯϓϧίʔυൺֱ
  $.ajax({
  url: URL,
  dataType: 'json',
  cache: false,
  success: function(data) {
  console.log(data)
  },
  error: function(xhr, status, err) {
  console.log(err)
  }
  });
  request
  .get(URL)
  .end(function(err, res) {
  if (res.ok) {
  console.log(res.body);
  } else {
  console.log('error');
  }
  });
  axios
  .get(URL)
  .then(function(response) {
  console.log(response.data)
  })
  .catch(function(err) {
  console.log(err)
  })
  jQuery superagent axios

  View full-size slide

 17. const result = axios
  .get(URL)
  .then(function(response) {
  return response.data
  })
  .catch(function(err) {
  return false
  })
  .then(function(result) {
  if(result) {
  …..
  axiosͳΒ࿈ଓͯ͠APIΛୟ͘ͱ͖͸͜͏ॻ͚Δ
  const asyncResult = axios
  .get(URL)
  .then(function(response) {
  return response.data
  })
  .catch(function(err) {
  return false
  })
  asyncResult.then(function(result)
  {
  if(result) {
  …..

  View full-size slide

 18. JSϑϨʔϜϫʔΫʹԿΛ࢖͏͔

  View full-size slide

 19. Angular,React,Vue.js
  ߃ྫͷGoogle Trend

  View full-size slide

 20. Vue.jsΛબͿཧ༝
  • ࢥ૝͕ڧ͗͢Δ
  • JSXΑΓςϯϓϨʔτߏจ
  • Reduxͷهड़ྔ͓͓͗͢ɺ૒ํ޲όΠϯσΟϯά࢖͍͍ͨ
  vs React

  View full-size slide

 21. Vue.jsΛબͿཧ༝
  vs Angular
  Hello world͢Δ͚ͩͰϑΝΠϧ͓͓͗͢

  View full-size slide

 22. Vue.jsΛબͿཧ༝
  • ϑϨʔϜϫʔΫͷ࢖͑Δن໛ͷબ୒ࢶ͕޿͍
  • cdnಡΈࠐΈͷΈ or vue-loader, vuex, vue-router

  ※vue-resouceͱ͍͏httpΫϥΠΞϯτ΋͋Γ·͕ͨ͠։ൃ͕ऴΘͬͯΔͷ
  ͰaxiosΛ࢖͍·͠ΐ͏
  • ཉ͍͠ػೳ͕ద౓ʹ͋Δɺγϯϓϧʹॻ͚Δ
  • ϑΥʔϜͳͲͰ࢖͑Δ૒ํ޲όΠϯσΟϯά v-model
  • on-clickܗࣜͷΠϕϯτϋϯυϦϯά v-on: click
  • ReactͷΑ͏ʹίϯϙʔωϯτ෼ׂɺJSX΋ͱΓ͍ΕΑ͏ͱࢥ͑͹ग़དྷΔ
  • ୹ॴ
  • ςϯϓϨʔτ෦෼ͷΤϥʔ͕Θ͔Γʹ͍͘
  • dataͰΦϒδΣΫτɺ഑ྻΛѻ͍

  View full-size slide

 23. ͍࣮͟૷
  • σʔλΛऔಘ͢Δ
  import axios from 'axios'
  export default {
  name: 'app',
  data () {
  return {
  url: 'https://api.github.com/search/repositories',
  events: []
  }
  },
  created() {
  axios.get(this.url, {
  params: {
  q: 'vuejs'
  }
  })
  .then(response => this.events = response.data.item
  }
  }

  View full-size slide

 24. ͍࣮͟૷
  • σʔλΛՃ޻͢Δ
  name: 'app',
  data () {
  return {
  url: 'https://api.github.com/search/repositories',
  events: []
  }
  },
  created() {
  axios.get(this.url, {
  params: {
  q: 'vuejs'
  }
  })
  .then(response => {
  this.events = response.data.items)
  }
  }
  }

  View full-size slide

 25. ͍࣮͟૷
  • දࣔ͢Δ


  Vue.js boilerplate
  google  {{event.full_name}}

  <br/>

  View full-size slide

 26. σόοάɺΦʔτϦϩʔυ
  • σόοά
  • Chrome֦ுͷvue-devtools
  • ΦʔτϦϩʔυ
  • webpack-dev-server
  • λʔϛφϧͰ௚઀࣮ߦɺ΋͘͠͸package.jsonͷ
  scriptsͰهड़࣮ͯ͠ߦ͢Δ
  • ϓϩμΫγϣϯͱσϕϩοϓͷ੾Γସ͑
  • ίϯύΠϧ࣮ߦ࣌ʹύϥϝʔλΛ౉ͯ͠෼ذ

  if ( process.env.NODE_ENV !== ‘production' ) {
  // ͜͜ʹ։ൃ༻ͷઃఆॲཧΛॻ͍ͨΓग़དྷΔ
  }
  scripts: {
  ”hot”: "cross-env NODE_ENV=development webpack-dev-server --inline --hot —config=webpack.config.js",
  }

  View full-size slide

 27. ΋ͬͱ΋࠷খͰ࢖͏ͨΊͷVue.js
  • HTMLϑΝΠϧ1ຕͰ׬݁͠·͢


  Welcome to Vue

  {{ greeting }}


  To learn more about Vue, visit

  {{ humanizeURL(docsURL) }}  For live help with simple questions, check out

  the Gitter chat  For more complex questions, post to

  the forum
  <br/>new Vue({<br/>el: '#app',<br/>data: {<br/>greeting: 'Welcome to your Vue.js app!',<br/>docsURL: 'http://vuejs.org/guide/',<br/>gitterURL: 'https://gitter.im/vuejs/vue',<br/>forumURL: 'http://forum.vuejs.org/'<br/>},<br/>methods: {<br/>humanizeURL: function (url) {<br/>return url<br/>.replace(/^https?:\/\//, '')<br/>.replace(/\/$/, '')<br/>}<br/>}<br/>})<br/>


  ࠓ೔ͷσϞͷαϯϓϧίʔυ
  https://gist.github.com/
  nobu222/4e396afca307eaaf497ce33bdbd917c9

  View full-size slide

 28. ͕࣌ؒ͋Ε͹αϯϓϧίʔυղઆ

  View full-size slide

 29. Let’s enjoy Frontend!!

  View full-size slide