Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

知識と想いをオープンにしよう!

 知識と想いをオープンにしよう!

604e171669cf413917f03850e4b59ba6?s=128

Daisuke Masuyama

December 11, 2014
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ஌ࣝͱ૝͍ΛΦʔϓϯʹ͠Α͏ʂ Daisuke Masuyama @nyangryy

 2. Profile • @nyangryy • github.com/nyangry • ݩ ωτήഇਓ • ෆಈ࢈ձࣾ޲͚ASP

  ։ൃ • ϚωʔϑΥϫʔυ
 3. None
 4. None
 5. Qiita:Teamͷ׆༻ࣄྫͰ͢( Ŗ`дŖ´)ŝžŕ

 6. • Ͳ͏ͯ͠৘ใൃ৴͢ΔΜ͚ͩͬ • Ͳ͏͍͏͜ͱΛ৺͕͚͍ͯΔ͔ • Ͳ͏΍࣮ͬͯફ͍ͯ͠Δ͔

 7. Qiita:Teamಋೖલ

 8. • ৘ใͷ఻ୡϧʔτ͕όϥόϥ • ͜͜ΛݟΕ͹ྑ͍ͱ͍͏৔ॴ͕ͳ͍ • ৘ใΛ஌͍ͬͯΔ୭͔ʹґଘ͢Δ

 9. Qiita:Teamಋೖޙ

 10. • ৘ใ͕ू·Δڌ఺͕Ͱ͖ͨ • ੵۃతʹ৘ใΛྲྀ͢ਓ͕૿͑ͨ • ίϛϡχέʔγϣϯ͕૿͑ͨ • ͳΜ͔͍Ζ͍Ζҙࣝߴ·͖ͬͯͨ

 11. ৘ใൃ৴ͷϝϦοτ • ൃ৴͢Δͱ͞Βʹ৘ใ͕ू·ͬͯ͘Δ • ಉ͡૝͍ͷ஥͕ؒݟ͔ͭΔ • ίϛϡχέʔγϣϯ͕׆ൃʹͳΔ

 12. Ͳ͏͍͏͜ͱΛ৺͕͚͍ͯΔ͔

 13. • ෑډΛԼ͛Δ • ٛ຿ʹ͠ͳ͍ • ָ͘͢͠Δ • ܧଓ͢Δ

 14. ৘ใൃ৴Λࢧ͑Δٕज़ • Ά͑Ή( ˘ω˘) • ωλ • ೔ใ • υϠϦϯά(

  ŋ´Ŗŋʆ) • ஌ࣝɺ஌ݟ
 15. Ά͑Ήࣄྫ

 16. Ά͑Ήࣄྫ

 17. ωλࣄྫ

 18. ωλࣄྫ

 19. ωλࣄྫ

 20. ೔ใࣄྫ

 21. ৘ใڞ༗Λࢧ͑Δٕज़ • Ά͑Ή( ˘ω˘) • ωλ • ೔ใ • υϠϦϯά(

  ŋ´Ŗŋʆ) • ஌ࣝɺ஌ݟ
 22. ωλ͕͋Δ ൓Ԡ͕͋Δ ָ͠Ή ษڧʹͳΔ ݟʹߦ͘ ωλΛ࢓ࠐΉ

 23. ৘ใɺ૝͍Λྲౕྀ͕͢Ғ͍

 24. ωλ͕͋Δ ൓Ԡ͕͋Δ ָ͠Ή ษڧʹͳΔ ݟʹߦ͘ ωλΛ࢓ࠐΉ

 25. ৘ใ͕ᷓΕग़͢

 26. None
 27. None
 28. ৘ใ͕ᷓΕग़ͨ͠ΒʢӾཡଆʣ • ؾʹ͠ͳ͍ • શ෦ݟͳ͍ • ͍͍Ͷͱࢥͬͨ΋ͷ͸ετοΫ͓ͯ͘͠

 29. ৘ใ͕ᷓΕग़ͨ͠Βʢ์ྲྀଆʣ • ؾʹ͠ͳ͍ • ඞཁͩͱࢥͬͨΒ܁Γฦ͠ྲྀ͢ • ॏෳ΋ؾʹ͠ͳ͍ • ྲྀΕͯ΄͘͠ͳ͍΋ͷ͸ϓϩδΣΫτϖʔδʹ

 30. ఻͍͑ͨ૝͍( ˘ω˘)

 31. ৘ใൃ৴ʹ͸ϝϦοτ͔͠ͳ͍ ΈΜͳͰ΍Ε͹ָ͍͠͠ ࣗ෼ͷ஌Βͳ͍ੈք͕ͲΜͲΜ޿͕Δ ͔͍͍ͤͬ͘ΞΠσΞͩͬͨΓɺ ೤͍૝͍ɺਂ͍஌ࣝΛ͍࣋ͬͯͯ΋ ࣗ෼ͷͳ͔ʹ͋Δ͚ͩ͡ΌԿͷՁ஋΋ͳ͍ ׬ᘳ͡Όͳ͍͍ͯ͘͠ ୭΋׬ᘳͳΜͯ΋ͱΊ͍ͯ·ͤΜ ා͕Βͣʹൃ৴ͯ͠ΈΑ͏ ·ͣ͸ϙΤϜ͔Β

 32. ஌ࣝͱ૝͍ΛΦʔϓϯʹ͠Α͏ʂ

 33. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ