$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

I finally understand instance_eval

I finally understand instance_eval

Masafumi Okura

February 01, 2020
Tweet

More Decks by Masafumi Okura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. instance_eval׬શʹཧ
  ղͨ͠ɿinstance_exec
  ΋๨ΕΔͳฤ
  Speaker: େ૔խ࢙
  Event: Burikaigi2020
  Date: 2020-02-01

  View Slide

 2. self.inspect
  • ໊લɿେ૔խ࢙
  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε
  • Rubyྺɿ໿7೥
  • ޷͖ͳΤσΟλɿVim

  View Slide

 3. self.inspect
  • ࠷ۙͷ՝୊ɿ໊ࢗͱϚελεϥΠυͷσβΠ
  ϯΛͲ͏͢Δ͔
  • झຯɿᘖᘣΛᔸΕΔʢࠓ͸ϑϨϯνϓϨεʣ
  • ޷͖ͳϝιουɿinstance_eval <- ࠓ೔ͷ࿩

  View Slide

 4. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. ͜ͷτʔΫʹ͍ͭͯʢϝλʣ
  • εϥΠυຕ਺ɿ29ຕ
  • ࣌ؒɿ25෼
  • ओͳλʔήοτɿϝλϓϩάϥϛϯάॳ৺ऀ
  ͔Βதڃऀ
  • σϞ༗Γ

  View Slide

 6. ·ͣ͸͓͞Β͍

  View Slide

 7. instance_eval ͱ͸
  • eval଒ͷ1ͭͰɺ೚ҙͷΦϒδΣΫτ
  ʢBasicObjectؚΉʣͷίϯςΩετͰจࣈྻ
  ͷධՁ·ͨ͸ϒϩοΫͷ࣮ߦ͕Մೳ
  • DSLͷߏஙͳͲʹଟ༻͞ΕΔ
  • RubyͷॊೈੑΛࢧ͍͑ͯΔʢݸਓͷݟղʣ

  View Slide

 8. ॳֶऀ޲͚ิ଍ɿධՁͬͯʁ
  • eval଒͸จࣈྻΛRubyͷίʔυʹݟཱ࣮ͯͯ
  ߦ͢Δ
  • irb͕΍͍ͬͯΔ͜ͱɺͱ͍͏ͱΠϝʔδ͠΍
  ͍͔͢΋
  • ධՁ͸ӳޠͰevaluationͳͷͰॖΊͯeval

  View Slide

 9. ॳֶऀ޲͚ิ଍ɿϒϩοΫ
  • ϒϩοΫͷதͷίʔυ͸͙͢ʹ͸࣮ߦ͞Εͳ
  ͍ʢίʔϧόοΫ͞ΕΔɺͱ΋ݴ͏ʣ
  • ϒϩοΫ͸ͦͷ··Ͱ͸ม਺୅ೖͰ͖ͳ͍
  ͕ɺ&blockͳͲͰड͚ͨ΋ͷ͸୅ೖՄೳ
  • ϒϩοΫΛݺͼग़͢ʢcallͱ͔yieldͱ͔ʣͱ
  ͖ɺҾ਺Λ౉͢ͱͦΕ͕ϒϩοΫҾ਺ʹͳΔ

  View Slide

 10. instance_evalͱଞͷeval଒͸
  Ͳ͏ҧ͏ͷ͔
  • eval͸จࣈྻ͔͠ධՁͰ͖ͳ͍ʢϒϩοΫΛ࣮
  ߦͰ͖ͳ͍ʣ
  • class_eval͸ධՁͷίϯςΩετ͕ҧ͏
  • ʢeval଒Ͱ͸ͳ͍͚Ͳʣinstance_exec͸จࣈྻ
  ͷධՁ͕Ͱ͖ͳ͍ʢϒϩοΫͷ࣮ߦ͔͠Ͱ͖ͳ
  ͍ʣɺϒϩοΫҾ਺͕౉ͤΔ

  View Slide

 11. σϞͱ͍͏͔؆୯ͳ࢖͍ํ

  View Slide

 12. σϞ͔ΒΘ͔Δ͜ͱ
  • instance_evalʹ౉ͨ͠ϒϩοΫ಺Ͱ͸self͸Ϩ
  γʔόΛࢦ͍ͯ͠Δ
  • ͳͷͰɺϒϩοΫ಺ͰselfΛলུ͢ΔͱϨγʔό
  ͷϝιου͕ݺ΂Δ
  • self͕লུͰ͖ΔͷͰϓϥΠϕʔτϝιου΋Π
  ϯελϯεม਺΋ΞΫηε͠์୊

  View Slide

 13. ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉ

  View Slide

 14. ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉ
  • https://docs.ruby-lang.org/en/2.7.0/
  BasicObject.html#method-i-instance_eval
  • https://docs.ruby-lang.org/ja/2.7.0/class/
  BasicObject.html#I_INSTANCE_EVAL
  • ༨ஊͳ͕Βɺinstance_eval͸BasicObjectʹੜ
  ͍͑ͯΔ

  View Slide

 15. ཁ͢ΔʹԿ͕ॻ͍ͯ͋Δͷ͔
  • จࣈྻΛड͚Δͱ͖ͱϒϩοΫΛड͚Δͱ͖
  ͱͰڍಈ͕ҧ͏ʢ౰ͨΓલʣ
  • จࣈྻΛड͚Δͱ͖͸جຊతʹevalͱಉ͡ಈ
  ͖Λ͢Δ
  • ϒϩοΫΛड͚Δͱ͖͸ϒϩοΫΛ࣮ߦ͢Δ
  ࡍʹϒϩοΫҾ਺ʹϨγʔόΛ౉͢

  View Slide

 16. ॏཁͳ͜ͱ
  • ϒϩοΫʹҾ਺Λ౉ͤͳ͍
  • ϒϩοΫʹҾ਺Λ౉ͤͳ͍ <-େࣄͳ͜ͱ
  • DSLΛߏங͢Δࡍʹ࢖͍ͮΒ͍ͱ͖͕͋Δ

  View Slide

 17. ࣮ྫ

  View Slide

 18. ࣮ྫσϞ͔ΒΘ͔ͬͨ͜ͱ
  • instance_evalͱinstance_exec͸ڍಈ͕ҟͳ
  Γɺ༻్΋·ͨҟͳΔ
  • instance_exec͸ड͚ͨϒϩοΫͷҾ਺ʹ೚ҙͷ
  ΦϒδΣΫτΛ౉ͤΔ
  • ϒϩοΫΛ࣮ߦ͢Δ͚ͩͳΒinstance_execͷ΄
  ͏͕͍͍ͷ͔΋ʁ

  View Slide

 19. ͪΐͬͱ͓΋͠Ζ͍࿩

  View Slide

 20. ಛҟʢγϯάϧτϯʣϝιου
  • Πϯελϯεʹ͔͠ఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍ϝιο
  υ
  • instance_evalΛ࢖͏ͱେྔੜ੒͕؆୯
  • ࣮͸Ϋϥεϝιουͱݺ͹Ε͍ͯΔ΋ͷ͸͜
  ͷҰछ

  View Slide

 21. ಛҟϝιουΛੜ΍ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 22. instance_eval಺Ͱdef͕ݺ΂Δ
  • Կ͕ى͖͍ͯΔͷͩΖ͏͔
  • ͦͷṖΛ໌Β͔ʹ͢΂͘ɺզʑ͸RubyͷԞ஍
  ʢιʔείʔυʣ΁ͱཱཱྀͬͨ…

  View Slide

 23. RubyͷιʔείʔυΛಡΉ

  View Slide

 24. ιʔείʔυ͔ΒΘ͔Δ͜ͱ
  • CݴޠͰॻ͍ͯ͋ΔʢͦΕ͸ͦ͏ʣ
  • vm_eval.cͱ͍͏ϑΝΠϧʹinstance_evalͷ࣮
  ૷͕͋Δ
  • execution_contextͱ͍͏ͷ͕ॏཁͦ͏

  View Slide

 25. ೉͍͠

  View Slide

 26. RubiniusΛಡΜͰΈΔ

  View Slide

 27. Rubiniusͷinstance_evalΑΓ
  • RubyͷϒϩοΫ࣮ߦʹ͓͍ͯείʔϓ͸ඇৗ
  ʹॏཁʢʰϝλϓϩάϥϛϯάRubyʱಡ΋
  ͏ʣ
  • CRubyͱಡΈൺ΂Δͱ͍͍͔΋

  View Slide

 28. ·ͱΊ

  View Slide

 29. instance_evalָ͍͠

  View Slide