$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Accessible な実装を求めたら大変だった

Accessible な実装を求めたら大変だった

Yuichi Sugiyama
PRO

November 28, 2018
Tweet

More Decks by Yuichi Sugiyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Accessibleͳ

  ࣮૷ΛٻΊͨΒ

  େมͩͬͨ

  View Slide

 2. Who am I
  ‱ਿࢁ ༞Ұɹ@oogFranz
  ‱࢓ࣄ಺༰
  •ϓϩάϥϚ
  •εΫϥϜϚελʔ
  •δϟζϕʔγετʢMASHݭָஂʣ

  View Slide

 3. Who am I
  ‱ਿࢁ ༞Ұɹ@oogFranz
  ‱࢓ࣄ಺༰
  •ϓϩάϥϚ
  •εΫϥϜϚελʔ
  •δϟζϕʔγετʢMASHݭָஂʣ

  View Slide

 4. ϓϩάϥϚͷཱͪҐஔ
  • →HTMLͷ૊Έཱͯ͸σβΠφʔ
  • PG͸ԿΛ͢Δ͔ʁ
  • →Accessibleͳεςʔτͷ࣮૷
  / /
  A

  View Slide

 5. • →HTMLͷ૊Έཱͯ͸σβΠφʔ
  • PG͸ԿΛ͢Δ͔ʁ
  • →Accessibleͳεςʔτͷ࣮૷
  A D G
  /
  I
  /
  ϓϩάϥϚͷཱͪҐஔ

  View Slide

 6. PGͷཱͪҐஔ
  • →HTMLͷ૊Έཱͯ͸σβΠφʔ
  • PG͸ԿΛ͢Δ͔ʁ
  • →Accessibleͳεςʔτͷ࣮૷
  A D G
  /
  I
  /
  ૢ࡞ՄೳͰݎ࿚ͳ6*ͷ࣮૷Λ୲౰

  View Slide

 7. ࣮ྫ
  • ఱؾ༧ใͰશࠃ130Ҏ্ͷ஍ҬΛબ΂ΔπϦʔ

  View Slide

 8. ࣮ྫ
  • ఱؾ༧ใͰશࠃ130Ҏ্ͷ஍ҬΛબ΂Δπ
  Ϧʔ
  ΞΫηγϏϦςΟରԠͰ
  ૝ఆ޻਺ͷഒɺ࣮૷ʹ͔͔ͬͯ͠·ͬͨ

  View Slide

 9. ͳʹʹ͕͔͔͔࣌ؒͬͨ
  • ΩʔϘʔυରԠ
  • State ͱ View ͷ࿈ಈ
  • ಈ࡞֬ೝͷ೉͠͞
  ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨɺΛڞ༗͠·͢ʂ

  View Slide

 10. ΩʔϘʔυରԠ

  View Slide

 11. ΩʔϘʔυରԠ
  ಈ͖ΛҰͭҰ࣮ͭ૷

  View Slide

 12. ΩʔϘʔυରԠ
  ಈ͖ΛҰͭҰ࣮ͭ૷
  Ωʔ਺ºૢ࡞ύʔπ෼࣮૷
  ࣮૷ίετ͕Ұؾʹ;͘ΒΉɻɻɻ

  View Slide

 13. ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨ
  • ΩʔϘʔυͰͲ͏ಈ͔ͤΔ΂͖͔ɺ

  Λ͋Β͔͡Ί೺Ѳ͢Δ

  https://www.w3.org/WAI/GL/wiki/
  Using_ARIA_trees
  • ΑΓγϯϓϧͳUI͸ͳ͍͔ͷ௥ٻ

  View Slide

 14. State ͱ Viewͷ࿈ಈ
  id = "region_0"
  aria-label = "๺ւಓ"
  role = "treeitem"
  class = "icon_arrow_close"
  aria-expanded = "false" >
  id = "region_1"
  aria-label = "౦๺”
  role = "treeitem"
  class = "icon_arrow_open"
  aria-expanded = "true">

  View Slide

 15. State ͱ Viewͷ࿈ಈ
  id = "region_0"
  aria-label = "๺ւಓ"
  role = "treeitem"
  class = "icon_arrow_close"
  aria-expanded = "false" >
  id = "region_1"
  aria-label = "౦๺”
  role = "treeitem"
  class = "icon_arrow_open"
  aria-expanded = "true">
  4UBUFʹ࿈ಈͯ͠7JFX༻ʹDMBTTΛ੾Γସ͑

  View Slide

 16. ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨ
  • State ͱ View = ϓϩάϥϚʔ ͱ σβΠφʔ
  • σβΠφʔͱ࣮૷Λҙࣝͨ͠Viewͷ࡞੒
  • aria-expandedΛCSSηϨΫλʹ࢖͏

  ex.) li[aria-expanded=“true”]

  View Slide

 17. ಈ࡞֬ೝͷ೉͠͞
  • ͏·͘ಈ͔ͳ͍࣌ʹԿͷ໰୊ͳͷ͔Θ͔Βͳ͍
  • HTML͕ؒҧ͍ͬͯΔʁ
  • ϒϥ΢β͕ରԠ͍ͯ͠ͳ͍ʁ
  • ࢧԉٕज़͕ະରԠʁ
  • NVDA + ChromeͰಈ͚͘ͲVoiceOver + Safari

  ͩͱಡΈ্͛ΒΕͳ͍ͱ͔͟Βʢٯ΋·ͨવΓʣ

  View Slide

 18. ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨ
  • W3Cͷ࣮૷ྫͰ·ͣಈ࡞νΣοΫ
  • ϒϥ΢β/ࢧԉٕज़ͷ໰୊Λ͸΍ΊʹΩϟον͢Δ
  • ΘΓ͖Γେࣄ

  View Slide

 19. ·ͱΊ
  • ϦονͳUI͸༻๏༻ྔΛकͬͯ࢖͏
  • ΩʔϘʔυରԠ͸೦ೖΓʹ
  • σβΠφʔͱΑΓ࿈ܞ͍ͯͧ͘͠
  • ΘΓ͖Γେࣄ

  View Slide