Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Accessible な実装を求めたら大変だった

Accessible な実装を求めたら大変だった

Yuichi Sugiyama

November 28, 2018
Tweet

More Decks by Yuichi Sugiyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Accessibleͳ
 ࣮૷ΛٻΊͨΒ
 େมͩͬͨ

 2. Who am I ‱ਿࢁ ༞Ұɹ@oogFranz ‱࢓ࣄ಺༰ •ϓϩάϥϚ •εΫϥϜϚελʔ •δϟζϕʔγετʢMASHݭָஂʣ

 3. Who am I ‱ਿࢁ ༞Ұɹ@oogFranz ‱࢓ࣄ಺༰ •ϓϩάϥϚ •εΫϥϜϚελʔ •δϟζϕʔγετʢMASHݭָஂʣ

 4. ϓϩάϥϚͷཱͪҐஔ • →HTMLͷ૊Έཱͯ͸σβΠφʔ • PG͸ԿΛ͢Δ͔ʁ • →Accessibleͳεςʔτͷ࣮૷ / / A

 5. • →HTMLͷ૊Έཱͯ͸σβΠφʔ • PG͸ԿΛ͢Δ͔ʁ • →Accessibleͳεςʔτͷ࣮૷ A D G /

  I / ϓϩάϥϚͷཱͪҐஔ
 6. PGͷཱͪҐஔ • →HTMLͷ૊Έཱͯ͸σβΠφʔ • PG͸ԿΛ͢Δ͔ʁ • →Accessibleͳεςʔτͷ࣮૷ A D G

  / I / ૢ࡞ՄೳͰݎ࿚ͳ6*ͷ࣮૷Λ୲౰
 7. ࣮ྫ • ఱؾ༧ใͰશࠃ130Ҏ্ͷ஍ҬΛબ΂ΔπϦʔ

 8. ࣮ྫ • ఱؾ༧ใͰશࠃ130Ҏ্ͷ஍ҬΛબ΂Δπ Ϧʔ ΞΫηγϏϦςΟରԠͰ ૝ఆ޻਺ͷഒɺ࣮૷ʹ͔͔ͬͯ͠·ͬͨ

 9. ͳʹʹ͕͔͔͔࣌ؒͬͨ • ΩʔϘʔυରԠ • State ͱ View ͷ࿈ಈ • ಈ࡞֬ೝͷ೉͠͞

  ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨɺΛڞ༗͠·͢ʂ
 10. ΩʔϘʔυରԠ

 11. ΩʔϘʔυରԠ ಈ͖ΛҰͭҰ࣮ͭ૷

 12. ΩʔϘʔυରԠ ಈ͖ΛҰͭҰ࣮ͭ૷ Ωʔ਺ºૢ࡞ύʔπ෼࣮૷ ࣮૷ίετ͕Ұؾʹ;͘ΒΉɻɻɻ

 13. ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨ • ΩʔϘʔυͰͲ͏ಈ͔ͤΔ΂͖͔ɺ
 Λ͋Β͔͡Ί೺Ѳ͢Δ
 https://www.w3.org/WAI/GL/wiki/ Using_ARIA_trees • ΑΓγϯϓϧͳUI͸ͳ͍͔ͷ௥ٻ

 14. State ͱ Viewͷ࿈ಈ <li id = "region_0" aria-label = "๺ւಓ"

  role = "treeitem" class = "icon_arrow_close" aria-expanded = "false" > <li id = "region_1" aria-label = "౦๺” role = "treeitem" class = "icon_arrow_open" aria-expanded = "true">
 15. State ͱ Viewͷ࿈ಈ <li id = "region_0" aria-label = "๺ւಓ"

  role = "treeitem" class = "icon_arrow_close" aria-expanded = "false" > <li id = "region_1" aria-label = "౦๺” role = "treeitem" class = "icon_arrow_open" aria-expanded = "true"> 4UBUFʹ࿈ಈͯ͠7JFX༻ʹDMBTTΛ੾Γସ͑
 16. ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨ • State ͱ View = ϓϩάϥϚʔ ͱ σβΠφʔ •

  σβΠφʔͱ࣮૷Λҙࣝͨ͠Viewͷ࡞੒ • aria-expandedΛCSSηϨΫλʹ࢖͏
 ex.) li[aria-expanded=“true”]
 17. ಈ࡞֬ೝͷ೉͠͞ • ͏·͘ಈ͔ͳ͍࣌ʹԿͷ໰୊ͳͷ͔Θ͔Βͳ͍ • HTML͕ؒҧ͍ͬͯΔʁ • ϒϥ΢β͕ରԠ͍ͯ͠ͳ͍ʁ • ࢧԉٕज़͕ະରԠʁ •

  NVDA + ChromeͰಈ͚͘ͲVoiceOver + Safari
 ͩͱಡΈ্͛ΒΕͳ͍ͱ͔͟Βʢٯ΋·ͨવΓʣ
 18. ͜͏Ͱ͖ͯͨΒΑ͔ͬͨ • W3Cͷ࣮૷ྫͰ·ͣಈ࡞νΣοΫ • ϒϥ΢β/ࢧԉٕज़ͷ໰୊Λ͸΍ΊʹΩϟον͢Δ • ΘΓ͖Γେࣄ

 19. ·ͱΊ • ϦονͳUI͸༻๏༻ྔΛकͬͯ࢖͏ • ΩʔϘʔυରԠ͸೦ೖΓʹ • σβΠφʔͱΑΓ࿈ܞ͍ͯͧ͘͠ • ΘΓ͖Γେࣄ