Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

すぐそこにある "異文化" コミュニケーション / Daily Intercultural Communication

OSA Shunsuke
February 14, 2018

すぐそこにある "異文化" コミュニケーション / Daily Intercultural Communication

2018-02-14 BallooMeetUp #1 で話したときのスライドです。
https://techplay.jp/event/656616

OSA Shunsuke

February 14, 2018
Tweet

More Decks by OSA Shunsuke

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͙ͦ͢͜ʹ͋Δ
  lҟจԽzίϛϡχέʔγϣϯ
  #BMMPP.FFU6Q

  [email protected]@

  View Slide

 2. ୭ʁ
  w 04"4IVOTVLF
  w 3BJMTͰ8FCΞϓϦέʔγϣϯΛॻ͍͍ͯ·͢
  w 8PSLJOHPO$PPLQBE*OD
  w ྉཧڭࣨࣄۀ෦ˠٕज़෦ܾࡁج൫άϧʔϓ
  w [email protected]@
  w (JU)VCTPTB
  w ͦͷଞIUUQTPTBJOOFU

  View Slide

 3. View Slide

 4. ࣭໰

  View Slide

 5. αʔϏε։ൃͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 6. ͏·͘αʔϏε։ൃͰ͖͍ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 7. αʔϏε։ൃ͸Ή͔͍ͣ͠

  View Slide

 8. Ή͔͍ͣ͠ཧ༝͸͍ͬͺ͍͋Δ

  View Slide

 9. ࠓ೔͸νʔϜʹ͍ͭͯ࿩͠·͢

  View Slide

 10. νʔϜ

  View Slide

 11. ͍Ζ͍Ζͳ໾ׂͷਓ͕͍Δ

  View Slide

 12. w ΤϯδχΞ
  w σβΠφʔ
  w σΟϨΫλʔ
  w ϓϩμΫτΦʔφʔ
  w ΧελϚʔαϙʔτ
  w ϚʔέςΟϯά
  w Ӧۀ
  w ܦཧ
  w ๏຿
  w FUD

  View Slide

 13. ͍ΖΜͳਓ͕͍Δͱ໰୊΋ى͜Δ

  View Slide

 14. ͨͱ͑͹

  View Slide

 15. ʮݴ༿͕Ωπ͍ʯ
  ʮౖͬͯΔͷʁʯ

  View Slide

 16. ͝ΊΜͳ͍͞

  View Slide

 17. Ͱ΋࣮͸

  View Slide

 18. ਅ᎜ʹ࿩͍ͯ͠Δͭ΋ΓͩͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 19. ίϛϡχέʔγϣϯελΠϧͷҧ͍

  View Slide

 20. ߟ͑ํ΍จԽ͕ͦΕͧΕҧ͏

  View Slide

 21. ߟ͑ํ͕ҧ͏ͷ͸ѱ͍͜ͱ͡Όͳ͍

  View Slide

 22. ͦΕͧΕͷڧΈ΍ࢹ఺Λ׆͔ͨ͢Ίʹ
  νʔϜΛ૊ΜͰ͍Δ

  View Slide

 23. ཧղ͠߹͏͜ͱ͕ඞཁ

  View Slide

 24. Ͳ͏΍Δ͔

  View Slide

 25. ҧ͏ͱ͍͏͜ͱΛҙࣝ͢Δ

  View Slide

 26. ࣗ෼͕ී௨ͩͱࢥ͍ͬͯΔ͜ͱ͸
  ී௨͡Όͳ͍͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 27. ෆՄղʹײ͡Δ૬खͷݴಈ͸
  ૬खʹͱͬͯͷී௨ͳͷ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 28. จԽͷҧ͍Λલఏʹͨ͠
  ίϛϡχέʔγϣϯ

  View Slide

 29. จԽతഎܠ͕໌Β͔ʹҧ͏৔߹͸
  ΈΜͳແҙࣝʹ΍Δ

  View Slide

 30. എܠ͕ҧ͏͜ͱΛҙࣝ͠ͳ͍ͱ
  ๨Εͯ͠·͏

  View Slide

 31. ͦΕͧΕҧ͏ઐ໳ੑΛ΋ͬͯ
  νʔϜʹՃΘ͍ͬͯΔ

  View Slide

 32. ҧ͏എܠΛ͍࣋ͬͯΔਓ͕ͨͪ
  ू·͍ͬͯΔͱೝࣝ͢Δ

  View Slide

 33. ҧ͍Λཧղͯ͠าΈدΔ

  View Slide

 34. ҧ͏͜ͱʹؾ͍ͮͨΒ
  ࣍͸ͦΕΛཧղ͢Δ

  View Slide

 35. ʮҾ͔͔ͬΓʯΛײͨ͡Β
  ฉ͍ͯΈΔɾݴͬͯΈΔɾड͚ࢭΊΔ

  View Slide

 36. ʮͳΜ͔ʜʜౖͬͯΔʁʯ
  ʮ͑ɺౖͬͯͳ͍͚ͲͳΜͰʁʯ
  ʮౖͬͯΔΑ͏ʹฉ͑ͨ͜ʯ
  ʮϚδ͔ɻͲͷ΁Μ͕ͦ͏ฉ͑ͨ͜ʁʯ

  View Slide

 37. ʮͦͷࢿྉɺΈΜͳ͕ݟΕΔͱ͜Ζʹஔ͍ͯΈͨΒʁʯ
  ʮ͑ɺͲ͏͍͏͜ͱɻࣗ෼͔͠࢖Θͳ͍΍͚ͭͩͲʯ
  ʮଞͷਓͷࢀߟʹͳΔ͔΋ʯ
  ʮͳΔ΄ͲɻͲ͏΍Ε͹͍͍ʁʯ

  View Slide

 38. ͦΕͧΕͷഎܠΛཧղ͠߹͓͏ͱ
  ίϛϡχέʔγϣϯ͢Δ

  View Slide

 39. ҟจԽίϛϡχέʔγϣϯ

  View Slide

 40. ྑ͍ͱ͜Ζ͸ਅࣅ͢Δ

  View Slide

 41. ௚ͨ͠΄͏͕ྑ͍ͱ͜Ζ͸௚͢

  View Slide

 42. ҧ͍Λڐ༰͢Δ

  View Slide

 43. ҟͳΔจԽΛ΋ͭਓͨͪͰ
  νʔϜͷจԽΛ͍ͭͬͯ͘͘

  View Slide

 44. ·ͱΊ

  View Slide

 45. ͦΕͧΕͷ໾ׂ΍ڧΈΛ΋ͬͯ
  νʔϜʹ͍Δ

  View Slide

 46. ҟͳΔഎܠΛ΋͍ͬͯΔ͜ͱʹ
  ֮ࣗతʹͳΖ͏

  View Slide

 47. Ͱ΋

  View Slide

 48. ҧ͏͜ͱ͹͔Γ
  ߟ͍͑ͯΔΘ͚Ͱ΋ͳ͍

  View Slide

 49. શһʮྑ͍αʔϏεΛͭ͘Γ͍ͨʯ

  View Slide

 50. എܠ͸ҧͬͯ΋ͦΕͧΕͷཱ৔͔Β
  αʔϏεͷ͜ͱΛߟ͍͑ͯΔ

  View Slide

 51. 5IBOLZPV

  View Slide

 52. ௒ཁ໿

  View Slide


 53. View Slide