$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

振る舞いからモデリングするオブジェクト指向な開発プロセス / OOC 2020

振る舞いからモデリングするオブジェクト指向な開発プロセス / OOC 2020

集約のエンティティ

February 16, 2020
Tweet

More Decks by 集約のエンティティ

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ৼΔ෣͍͔ΒϞσϦϯά͢Δ
  !QJDUJOZ
  0CKFDU0SJFOUFE$POGFSFODF

  ։ൃϓϩηε
  ΦϒδΣΫτࢦ޲ͳ

  View Slide

 2. 2020.02.16 2

  View Slide

 3. 2020.02.16 3
  ೥݄૑ۀ
  αϒεΫϦϓγϣϯϏδωεͷऩӹ࠷େԽ؅ཧ4BB4

  ೥݄ϦϦʔε
  ࣾһ໊

  Ϗδωε໊ɹσβΠφ໊ɹΤϯδχΞ໊

  View Slide

 4. 2020.02.16 4
  ςΫϊϩδʔͷྗͰ
  اۀͷܦࡁ׆ಈΛ
  ࢧ͑ɺ֦ு͢Δɻ

  View Slide

 5. 2020.02.16 5
  ʮαϒεΫϦϓγϣϯϏδωεʹ͓͚Δ

  શۀ຿ΛҰؾ௨؏ͰΧόʔʯ

  ɾϓϥΠγϯά
  ɾ঎඼؅ཧ

  ɾސ٬؅ཧ
  ɾܖ໿؅ཧ
  ɾ੥ٻॻͷൃߦˍૹ෇

  ɾΫϨδοτΧʔυܾࡁ

  ɾ֤छσʔλ෼ੳ
  ɾ࢓༁ొ࿥ɺձܭॲཧ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹetc…

  View Slide

 6. 2020.02.16 6
  ɹɹɹɹɹɹͷ։ൃମ੍
  ϓϩμΫτΦʔφʔ໊
  σβΠφ໊
  ΤϯδχΞd໊
  ʢۀ຿ҕୗd໊ʣ

  View Slide

 7. 2020.02.16 7
  ɹɹɹɹɹɹɹɹͷٕज़ελοΫ
  ϑϩϯτΤϯυ
  αʔόαΠυ
  σʔλϕʔε
  Πϯϑϥ
  ͦͷଞ
  3FBDUKT
  4DBMB
  .Z42- "NB[PO"VSPSB
  "84 "NB[PO&,4
  1SPUPDPM#V⒎FST %%%

  View Slide

 8. 2020.02.16 8
  ɹɹɹɹɹɹɹɹͷٕज़ελοΫ
  ϑϩϯτΤϯυ
  αʔόαΠυ
  σʔλϕʔε
  Πϯϑϥ
  ͦͷଞ
  3FBDUKT
  4DBMB
  .Z42- "NB[PO"VSPSB
  "84 "NB[PO&,4
  1SPUPDPM#V⒎FST %%%

  View Slide

 9. 2020.02.16 9

  View Slide

 10. 2020.02.16 10
  %%%

  View Slide

 11. 2020.02.16 11
  %PNBJO%SJWFO%FTJHO
  ɹɹɹɹɹɹɹɹ͸αϒεΫϦϓγϣϯྖҬͷ4BB4

  ෳࡶ౓͕ඇৗʹߴ͍
  ͦͷͨΊ։ൃॳظ͔Β%%%Λಋೖ
  ϏδωεαΠυؚΊશһͰ࣮ફ

  View Slide

 12. 2020.02.16 12
  ɹɹɹɹɹɹͷυϝΠϯ
  ސ٬
  ঎඼ ྉۚઃఆ
  ܖ໿੥ٻ
  ձܭ
  ܾࡁ
  FUD

  View Slide

 13. 2020.02.16
  ɹɹɹɹɹɹͷυϝΠϯ
  13
  ސ٬
  ঎඼ ྉۚઃఆ
  ܖ໿੥ٻ
  ձܭ
  ܾࡁ
  FUD
  ෳࡶ
  $0.1-&9

  View Slide

 14. 2020.02.16 14
  %%%ʹ͓͚Δͭͷॴ࡞
  υϝΠϯཧղ
  υϝΠϯ
  ϞσϦϯά
  ࣮૷  View Slide

 15. 2020.02.16 15
  a
  υϝΠϯྖҬ΁ͷղ૾౓Λ্͛Δ࡞ۀ
  Ӧۀ΍ώΞϦϯά͔Β΋φϨοδ͕஝ੵ
  ೔ʑΞοϓσʔτ͕ඞཁ
  υϝΠϯཧղ

  View Slide

 16. 2020.02.16 16
  a
  υϝΠϯ஌ࣝΛ֓೦ Ϟσϧ
  ʹ൓ө͢Δ࡞ۀ
  υϝΠϯͷڥքɺυϝΠϯΦϒδΣΫτΛઃܭ
  ࢥߟͱٞ࿦ͱ໛ࡧͷϑΣʔζ
  υϝΠϯ
  ϞσϦϯά

  View Slide

 17. 2020.02.16 17
  ࣮૷
  υϝΠϯϞσϧΛϓϩμΫτʹ൓ө͢Δ࡞ۀ
  σʔλઃܭɺը໘σβΠϯɺίʔσΟϯάͳͲશͯ
  ސ٬ʹՁ஋ΛఏڙͰ͖Δ
  ࣮૷

  View Slide

 18. 2020.02.16 18
  ࠓ೔ͷ಺༰
  υϝΠϯཧղ
  υϝΠϯ
  ϞσϦϯά
  ࣮૷  View Slide

 19. 2020.02.16 19
  ࠓ೔ͷ಺༰
  υϝΠϯཧղ
  υϝΠϯ
  ϞσϦϯά
  ࣮૷  View Slide

 20. 2020.02.16 20
  ࠓ೔ͷ಺༰
  υϝΠϯཧղ
  υϝΠϯ
  ϞσϦϯά
  ࣮૷  υϝΠϯϞσϦϯάͷ

  ਫ਼౓Λ্͛ΔͨΊʹ

  ࣮ફ͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View Slide

 21. 2020.02.16 21
  υϝΠϯϞσϦϯάͰୡ੒͍ͨ͜͠ͱ
  ސ٬ʹՁ஋ͷ͋Δػೳ͕࣮૷͞ΕΔ͜ͱ

  ˞ܧଓతʹɺૉૣ͘
  ͦͷͨΊʹ
  ֓೦Λਖ਼͘͠ มߋʹڧ͘

  աෆ଍ͳ͘ ඞཁे෼ʹ

  ϞσϦϯά͍ͨ͠

  View Slide

 22. 2020.02.16 22
  υϝΠϯϞσϦϯάͰΑ͋͘Δ͜ͱ
  ෆཁͳॊೈੑɺߴ͗͢Δࣗ༝౓
  ࢓༷ͷᐆດ͞΍ߟྀ࿙ΕʹΑΔ࣮૷ϑΣʔζ͔Βͷख໭Γ

  View Slide

 23. 2020.02.16 23
  Ϣʔεέʔε

  View Slide

 24. 2020.02.16 24
  Ϣʔεέʔε
  ΞΫλʔ͕໨తΛୡ੒͢ΔͨΊͷγφϦΦΛهड़͢Δ
  γεςϜ͕ຬͨ͢΂͖ৼΔ෣͍Λચ͍ग़ͤΔ
  ϞσϦϯάͷͨΊͷ

  ίϛϡχέʔγϣϯπʔϧ

  View Slide

 25. 2020.02.16 25
  Ϣʔεέʔεͷ໨ඪ
  ࣮૷͢΂͖࢓༷͕໢ཏ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δ
  ઃܭʹඞཁͳ৘ใ͕ἧ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δ
  Ͳͷ͘Β͍۩ମతʹॻ͔͘͸ਖ਼௚೉͍͠

  View Slide

 26. 2020.02.16 26
  Ϣʔεέʔεͷந৅౓
  ٕज़తͳ஌͕ࣝͳͯ͘΋ಡΊΔΑ͏ʹந৅తʹ
  ࣮૷ͷΠϝʔδ͕Ͱ͖Δఔ౓ʹ۩ମతʹ
  ॻ͍ͯϨϏϡʔΛ܁Γฦ͠

  ϝϯόʔશһ͕ཧղͰ͖Δந৅౓Λ໛ࡧ͢Δ

  View Slide

 27. 2020.02.16 27
  Ϣʔεέʔεͷॻ͖ํ
  ओγφϦΦʹ௨ৗͷྲྀΕΛॻ͘
  ෭γφϦΦʹ৚݅ʹΑΔ෼ذΛॻ͘
  Ϣʔεέʔεલޙͷ৚͕݅͋Ε͹ॻ͘
  ඦฉ͸Ұݟʹ͔ͣ͠

  View Slide

 28. 2020.02.16 28
  Ϣʔεέʔε࣮ԋ

  View Slide

 29. 2020.02.16 29
  2Ϣʔεέʔε͸୭͕ॻ͘ͷ͔ʁ
  "୭Ͱ΋Α͍
  ϓϩμΫτΦʔφʔʹݶΒͣ

  ΤϯδχΞ΋σβΠφ΋ॻ͍͍ͯΔ
  ଟਓ਺Ͱॻ͍ͯ΋Α͍

  View Slide

 30. 2020.02.16 30
  2Ϣʔεέʔε͸͍ͭॻ͘ͷ͔ʁ
  "͍ͭͰ΋Α͍
  ࣮૷ͷલʹඞཁͳͷͰ࠷ॳʹॻ͘͜ͱʹ͸ͳΔ
  Ϣʔεέʔεʹมߋ͕͋Ε͹͍ͭͰ΋ߋ৽͢Δ

  View Slide

 31. 2020.02.16 31
  2Ϣʔεέʔε͸ػೳ୯ҐͰॻ͘ͷ͔ʁ
  "ػೳ୯ҐͰ͸ͳ͍

  ϢʔβʔετʔϦʔΑΓ΋খཻ͍͞౓
  ෳ਺ͷϢʔεέʔεͰ࣮ݱ͢Δػೳ΋͋Ε͹

  طଘͷϢʔεέʔεΛฤू͢Δ͚ͩͷػೳ΋͋Δ

  View Slide

 32. 2020.02.16 32
  2Ϣʔεέʔεਤ͸ඳ͘ͷ͔ʁ
  "ඞཁ͕͋Ε͹ඳ͘
  ࣗવݴޠͰ఻ΘΔͳΒॻ͘ඞཁ͸ͳ͍
  γʔέϯεਤͳͲ΋ಉ͘͡

  View Slide

 33. 2020.02.16 33
  $3$

  View Slide

 34. 2020.02.16 34
  Ϣʔεέʔε͕೉͍͠ͱ͖
  ࣮ݱखஈͷબ୒ࢶ͕ଟͯ͘໎͍ͬͯΔ
  ෆ࣮֬ੑ͕ߴ࣮͘ݱՄೳੑ͕Θ͔Βͳ͍
  ϢʔεέʔεΛॻ͘લʹ

  $3$Λ΍Δ

  View Slide

 35. 2020.02.16 35
  $MBTT3FTQPOTJCJMJUZ$PMMBCPSBUPS
  Ϋϥε੹຿ίϥϘϨʔλ
  Ϋϥε͝ͱʹ੹຿ͱίϥϘϨʔλΛॻ͍ͯฒ΂Δ
  ΫϥεͷৼΔ෣͍Λٞ࿦ͯ͠ద੾ͳҐஔΛ୳Δ

  View Slide

 36. Ϋϥε
  ੹຿
  ίϥϘϨʔλ

  View Slide

 37. Ϋϥε
  ੹຿
  ίϥϘϨʔλ

  View Slide

 38. View Slide

 39. 2020.02.16 39
  $3$ͷΑ͍ͱ͜Ζ
  ΦϒδΣΫτͷৼΔ෣͍Λ۩ମతʹٞ࿦Ͱ͖Δ
  ϢʔεέʔεΑΓ΋࣮૷ʹ͍ۙٞ࿦͕Ͱ͖Δ
  ΦϒδΣΫτͷ੹຿͕͸͖ͬΓ͢Δ

  View Slide

 40. 2020.02.16 40
  $3$ʹΑΔΦϒδΣΫτͷ෼ੳ
  ίϥϘϨʔλ͕ଟ͗͢ΔͳΒ

  Ϋϥε͕ґଘؔ܎Λ͍࣋ͪ͗ͯ͢Δ͔΋
  ੹຿͕ଟ͗͢ΔͳΒ

  Ϋϥε͕େ͖͗͢Δ͔΋

  View Slide

 41. Ϋϥε
  ੹຿
  ίϥϘϨʔλ

  View Slide

 42. 2020.02.16 42
  Ϋϥε
  ੹຿
  ίϥϘϨʔλ

  View Slide

 43. 2020.02.16 43
  Ϋϥε
  ੹຿
  ίϥϘϨʔλ
  Ϋϥε͕େ͖͗͢Δ͔΋

  View Slide

 44. 2020.02.16 44
  $3$ͷίπ
  Χʔυͷ৘ใ͸શͯΛ໢ཏ͠ͳͯ͘΋Α͍
  υϝΠϯϞσϧਤ΍ίϯςΩετϚοϓΛΠϝʔδͯ͠

  ΧʔυΛ഑ஔ͢ΔͱΑ͍
  Ϣʔεέʔε͕ॻ͚Δ͔֬ೝ͢Δʹ͸

  ΢ΥʔΫεϧʔͯ͠ΈΔͱΑ͍

  View Slide

 45. View Slide

 46. ͦͷଞ
  ΍͍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 47. 2020.02.16 47
  ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  13%
  Ϟϒϓϩάϥϛϯά
  ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά

  View Slide

 48. 2020.02.16 48
  1SPEVDU3FRVJSFNFOUT%PDVNFOU
  ػೳ୯Ґͷຬͨ͢΂͖ཁ݅Λٞ࿦͍ͨ͠ͱ͖
  ཧ༝ɺഎܠ͔Βهड़͢Δ

  ຬͨ͞ͳͯ͘Α͍ཁ݅Λॻ͘͜ͱ͕େࣄ
  Ϣʔεέʔεͷલʹॻ͘

  View Slide

 49. 2020.02.16 49
  Ϟϒϓϩάϥϛϯά
  $3$ΑΓ΋͞Βʹղ૾౓Λ্͍͛ͨͱ͖
  ίʔυΛϓϩτλΠϐϯά͠ͳ͕ΒਐΊΔ
  ։ൃϝϯόʔͷ

  εΩϧ޲্ͷ෭࡞༻΋͋Δ

  View Slide

 50. 2020.02.16 50
  ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά
  ͨ͘͞ΜͷϢʔεέʔεΛ੔ཧ͍ͨ͠ͱ͖
  ϢʔβʔετʔϦʔΛ၆ᛌͰ͖Δ
  ༏ઌॱҐΛ෇͚ΒΕΔ

  View Slide

 51. ಓ۩ͷ঺հ

  View Slide

 52. 2020.02.16 52
  ࢖͍ͬͯΔπʔϧ΍αʔϏε

  View Slide

 53. 2020.02.16 53
  /PUJPO
  "MMJOPOFXPSLTQBDF
  Ϣʔεέʔεͷهड़ɺϨϏϡʔɺ؅ཧͰ࢖͏
  όοΫϩά
  ɺλεΫ؅ཧɺٞࣄ࿥ɺυΩϡϝϯτͳͲ͸

  શͯΛू໿

  View Slide

 54. 2020.02.16 54
  .*30
  ΦϯϥΠϯϗϫΠτϘʔυ
  $3$΍ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯάͰ࢖͏
  ϦϞʔτϝϯόʔͱΦϯϥΠϯͰ࡞ۀ͢Δͱ͖ʹॏๅ

  View Slide

 55. 2020.02.16 55
  .*30Ͱͷ$3$Χʔυ

  View Slide

 56. 2020.02.16 56
  ·ͱΊ

  View Slide

 57. 2020.02.16 57
  ·ͱΊ
  υϝΠϯϞσϦϯάͷਫ਼౓Λ্͛Δ͜ͱͰ

  ࣮૷׬ྃ·Ͱͷ଎౓Λ্͛Δ
  Ϣʔεέʔε΍$3$Λ࢖͏ͱৼΔ෣͍Ͱٞ࿦͕Ͱ͖Δ
  ίϛϡχέʔγϣϯ͸େࣄ

  View Slide

 58. 2020.02.16 58
  ʮαϒεΫϦϓγϣϯϏδωεʹ͓͚Δ

  શۀ຿ΛҰؾ௨؏ͰΧόʔʯ

  ɾϓϥΠγϯά
  ɾ঎඼؅ཧ

  ɾސ٬؅ཧ
  ɾܖ໿؅ཧ
  ɾ੥ٻॻͷൃߦˍૹ෇

  ɾΫϨδοτΧʔυܾࡁ

  ɾ֤छσʔλ෼ੳ
  ɾ࢓༁ొ࿥ɺձܭॲཧ
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹetc…

  View Slide

 59. 2020.02.16 59
  ΤϯδχΞσβΠφ࠾༻த
  αϒεΫϦϓγϣϯͷۀ຿ϩδοΫ͸ͱͯ΋ෳࡶ
  ෳࡶͳυϝΠϯʹରͯ͠%%%Ͱ޲͖߹͏

  View Slide

 60. View Slide