Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IS1 - 1.3 การตั้งสมมติฐาน

IS1 - 1.3 การตั้งสมมติฐาน

วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

095f653ba8648c9e74c1c95b4d2f38d6?s=128

Ploykarn L.

June 18, 2021
Tweet

Transcript

 1. การตั้งสมมติฐาน รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS1 (I 20201) ครูผู้สอน นางสาวพลอยกานต์ ล าดวล

 2. สมมติฐาน คืออะไร ? ความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออาจกล่าวได้ว่า สมมติฐานเป็น สิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลคาด ว่าจะเกิดขึ้น โดยที่ความเชื่อหรือสิ่งที่คาด นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้

 3. - ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นโรค มากกว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ - การสูบบุหรี่มี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับ การเป็นมะเร็งในปอด -

  เปลือกของกล้วย ต่างชนิดกัน มีผลต่อการ ดับกลิ่นขยะได้ ต่างกัน
 4. สมมติฐานกับการพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน คือ การท านายผลล่วงหน้าโดยไม่มี หรือไม่ทราบความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างข้อมูล การพยากรณ์ คือ การท านายผลล่วงหน้าโดยทราบ

  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการท านายล่วงหน้า
 5. หลักการตั้งสมมติฐาน 1. สมมติฐานต้องเป็นข้อความที่บอก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 2. ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจตั้งหนึ่ง สมมติฐานหรือหลายสมมติฐานก็ได้ สมมติฐาน

  ที่ตั้งขึ้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องมี การทดลองเพื่อตรวจสอบ
 6. ตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน ปัญหา “อะไรมีผลต่อความเร็วรถ” (ความเร็วรถขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง) สมมติว่า นักเรียนเลือกขนาดของยางรถยนต์เป็นตัวแปร ที่ต้องการทดสอบ ตั้งสมมติฐานได้ว่า “เมื่อขนาดของยางรถยนต์ใหญ่ขึ้น ความเร็ว

  ของรถยนต์จะลดลง” (ตัวแปรต้น : ขนาดของยางรถยนต์) (ตัวแปรตาม : ความเร็วของรถยนต์)
 7. วิธีการตั้งสมมติฐาน 1) เป็นสมมติฐานที่เข้าใจง่าย แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยค าต่าง ๆ เช่น “มีผลกระทบต่อ” “มีอิทธิพลต่อ”

  “แปรผันกับ” “มากกว่า” “น้อยกว่า” “มีความสัมพันธ์กับ” และ ข้อความที่ใช้ตั้งสมมติฐานมักนิยมใช้วลี "ถ้า.....ดังนั้น....." หรือ “ถ้า……แล้ว…หรือ...”
 8. วิธีการตั้งสมมติฐาน 2) เป็นสมมติฐานที่แนะลู่ทางที่จะตรวจสอบได้ 3) เป็นสมมติฐานที่ตรวจได้โดยการทดลอง 4) เป็นสมมติฐานที่สอดคล้องและอยู่ในขอบเขต ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตและสัมพันธ์กับปัญหาที่ตั้งไว้

 9. ตัวอย่างสมมติฐาน ข้อสงสัย/ข้อสังเกต/ ปัญหา “ท าไมหญ้าบริเวณใต้ต้นไม้จึงไม่งอกงามเท่าหญ้าที่ อยู่กลางแจ้ง” ประเด็นปัญหา “แสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงามของ ต้นหญ้าหรือไม่” สมมติฐาน

  “ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงาม ของต้นหญ้า ดังนั้นต้นหญ้าบริเวณที่ไม่ได้รับ แสงแดดจะไม่งอกงามหรือตายไป” หรือ “ถ้าแสงแดดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญงอกงาม ของต้นหญ้า ดังนั้นต้นหญ้าบริเวณที่ได้รับแสงแดด จะเจริญงอกงาม”
 10. ตัวอย่างสมมติฐาน ข้อสงสัย/ข้อสังเกต/ ปัญหา “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/…..ชอบอ่าน หนังสือประเภทใด” ประเด็นปัญหา “ศึกษาพฤติกรรมการเลือกอ่านหนังสือของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/...”

  สมมติฐาน “ถ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ มีนิสัยชอบ เพ้อฝัน ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/..... ชอบอ่านหนังสือนวนิยาย”
 11. วิธีการก าหนดตัวแปร ตัวแปรต้น สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผล หรือสิ่งที่ต้องการทดลอง ตัวแปรตาม ผล ที่เกิดจากการกระท า

  ของตัวแปรต้นในการทดลอง
 12. ตัวอย่างตัวแปร เด็กชายบอยต้องการศึกษาว่าดินต่างชนิดกัน มีผลต่อความสูงของต้นพืชหรือไม่ ท าการทดลองโดยปลูกต้นถั่วเขียวลงในกระถางที่ มีขนาดเท่า ๆ กัน โดยกระถางแต่ละใบใส่ดิน 3

  ชนิด คือ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย รดน้ าปกติ ท าการทดลองเป็นเวลาสามสัปดาห์ สถานการณ์
 13. ตัวอย่างตัวแปร ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม ตัวแปร ควบคุม ชนิดของดินที่ใช้ปลูกต้นถั่วเขียว (เปลี่ยนชนิดของดิน เพื่อดูความสูงของต้นถั่วเขียวว่า

  เหมือนกันหรือไม่) ความสูงของต้นถั่วเขียว (เป็นผลของการทดลอง เป็นสิ่งที่ต้องเก็บค่า) พันธุ์ของถั่วเขียวที่ปลูก, ปริมาณน้ าที่รด, ปริมาณ แสง, ขนาดกระถาง เป็นต้น (เป็นสิ่งที่เราต้องท าให้ เหมือนกัน เป็นสิ่งที่เราต้องควบคุม เพราะส่งผลต่อการ ทดลอง สมมติว่าถ้ากระถางหนึ่งรดน้ า อีกกระถางหนึ่งไม่ได้ รด ก็อาจท าให้ความสูงของต้นถั่วเขียวแตกต่างกันก็ได้ )