Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

XUTPから学ぶ記述性の高いユニットテスト 〜俺たちを助けるユニットテストへ〜 / xUTP in #xpjug

B765faf519f19520e1495bd870f4d7f0?s=47 PoohSunny
September 15, 2017

XUTPから学ぶ記述性の高いユニットテスト 〜俺たちを助けるユニットテストへ〜 / xUTP in #xpjug

XP祭り2017での発表資料です。
http://xpjug.com/xp2017/

B765faf519f19520e1495bd870f4d7f0?s=128

PoohSunny

September 15, 2017
Tweet

More Decks by PoohSunny

Other Decks in Technology

Transcript

 1. XUTP͔ΒֶͿ هड़ੑͷߴ͍ Ϣχοτςετ ʙԶͨͪΛॿ͚ΔϢχοτςετ΁ʙ ߴڮཅଠ࿠(a.k.a. @PoohSunny) 1

 2. ߴڮ ཅଠ࿠(@PoohSunny) { team: ["͸ͨΒ͍͘", "ͱΒ͹ʔΏ"], role: "Engineer team leader",

  lang: ["Java", "Groovy", "Swift"] } 2
 3. εϥΠυ͸ ެ։ࡁΈͰ͢ 3

 4. QCDͷτϨʔυΦϑͳΜͯ ຊ౰͸ͳ͔ͬͨΜͩ1 1 http://i2key.hateblo.jp/entry/2017/05/15/082655 4

 5. ࣗಈςετͩͬͯҰॹ2 2 http://xunitpatterns.com/Goals%20of%20Test%20Automation.html 5

 6. ςετ ॻ͍ͯ·͔͢ʔʁ 6

 7. ʮ্खʹʯ ςετ ॻ͍ͯ·͔͢ʔʁ 7

 8. ΄Μ·͢·Μ͔ͬͨ class WorkingTimeCalculatorTest { @Test void ਖ਼ৗܥͷςετ() throws Exception {

  // (ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); } } 8
 9. xUTPͱͷग़ձ͍ 9

 10. ਺೥ޙ3 3 photo: https://www.flickr.com/photos/daverusso88/20860542330/in/photolist- xMnJsW-8H8jnW-8BDdLz-fS9XhN-e3qtWG-oaibHC-eRMCCx-q9Ftni-n7Lmvm-supyFV-gXyxGZ- fEKqSK-sqqxce-sfR8k1-q7N9Ta-dDw4Zq-9ML2MP-oa6sWm-J5F4zN-4vX6LP-nW3r1Q- rF4QJJ-8BWJj9-A1MjG7-sqqpKR-HgcdWN-7Dy6QC-s7M3Dn-w2RjN3-TZXibu-mMD2tR-o9TZi6- shS8mE-hWRzr-WJPkXw-xe6Rnv-DWz4Ra-yGju6j-fkfg3o-ghz6JD-wR4HYP-7xhvzK-rN2UEW- krfJu3-Duju1z-FSwQ8h-8yNSK2-4vXc2a-DaLuo5-zZyYuS 10

 11. xUTPͱͷग़ձ͍(෺ཧ)4 4 ಈը: https://engineers.sg/video/unit-test-craftsmanship-agile-singapore- conference-2016--1168 εϥΠυ: http://singapore2016.xunitpatterns.com/ 11

 12. xUTPͷྗΛआΓͯ ςετΛୟ͖௚͢ 12

 13. ͳΜͷͨΊͷ ςετࣗಈԽʁ 13

 14. ςετͷʮ΂͖ʯ࿦ • ςετ͸[඼࣭޲্, SUTͷཧղ, ϦεΫݮগ]Λ ॿ͚Δ • ςετ͸[࣮ߦ, ϝϯςφϯε, هड़]͕༰қ5

  5 http://xunitpatterns.com/Goals%20of%20Test%20Automation.html͔Βཁ໿ 14
 15. هड़ ཧղ ϝϯςφϯε 15

 16. ·ͣ΍Δ͜ͱ class WorkingTimeCalculatorTest { @Test void ਖ਼ৗܥͷςετ() throws Exception {

  // (ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); } } 16
 17. ͜Εͳʹͯ͠Δͷʁ class WorkingTimeCalculatorTest { @Test void ਖ਼ৗܥͷςετ() throws Exception {

  // (ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); } } 17
 18. ཧղʢղಡʣ͠Α͏ ͜ͷίʔυͬͯɺͦͷ೔ͷۈ຿࣌ؒΛೖΕͯɺ࿑ ಇ࣌ؒͱٳܜ࣌ؒΛܭࢉͯ͘͠ΕΔϝιουͳΜ ͩΑͶɻ ͜ͷςετͩͱɺҰ೔ೋճۈ຿͢Δ΍͔ͭͩΒɺ ࢝ۀबۀ࣌ؒΛෳ਺ೖΕͯςετͯ͠ΔͶɻٳܜ ͸ෳ਺ճܭࢉ͞ΕͯΔͶɻ — ϓϩμΫτઋਓ 18

 19. ۈ຿࣌ؒͱٳܜ࣌ؒͷ ܭࢉςετΛ͍ͯ͠Δ 19

 20. ͳʹΛͯ͠Δͷ͔Λ ςετ໊ʹ൓өͤ͞Δ class WorkingTimeCalculatorTest { @Test void ۈ຿࣌ؒͱٳܜ࣌ؒͷܭࢉςετ_ਖ਼ৗܥ() throws Exception

  { 20
 21. ໊લΛͳΔ΂͘۩ମతʹ class WorkingTimeCalculatorTest { @Test void _1೔ෳ਺ճۈ຿ͨ࣌͠ͷ_ۈ຿࣌ؒͱٳܜ࣌ؒͷܭࢉ() throws Exception {

  21
 22. with JUnit5! class WorkingTimeCalculatorTest { @DisplayName("ෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") @Test void workingTimeCalculation() throws

  Exception { 22
 23. ߏ଄Խ͍ͯ͠ͳ͍ class WorkingTimeCalculatorTest { @DisplayName("1೔ʹෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") @Test void workingTimeCalculationTest() throws Exception

  { // (ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); } } 23
 24. ஈམΘ͚Λ͠Α͏ 24

 25. 4 phase test6 6 http://singapore2016.xunitpatterns.com/ 25

 26. ߏ଄Խ͍Ζ͍Ζ 4 phase 3A7 BDD Spock setup arrange given given

  exercise act when - verify assert then expect teardown - - - 7 http://xp123.com/articles/3a-arrange-act-assert/ 26
 27. Given-When-Then class WorkingTimeCalculatorTest { @DisplayName("1೔ʹෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") @Test void workingTimeCalculationTest() throws Exception

  { // given Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); // when WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); // then assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); } } 27
 28. Given // given Contract contract = new Contract(); User targetUser

  = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); 28
 29. When WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2);

  Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); 29
 30. Then // then assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2,

  breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); 30
 31. Ͳ͔͜Βݟ͍ͯ͘ʁ • ͍ΖΜͳͱ͜ΖΛߦͬͨΓདྷͨΓ • ݸਓతʹ͸·ͣ͸Then͔Β 31

 32. ෳ਺ͷΞαʔγϣϯ // then assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2,

  breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); 32
 33. ໰୊఺ • ΞαʔγϣϯϧʔϨοτ8 • ͲΕ͕མͪͨͷ͔Θ͔Βͳ͍ 8 http://xunitpatterns.com/Assertion%20Roulette.html 33

 34. ରࡦ: γϯάϧΞαʔγϣϯ9 • ࿑ಇ࣌ؒܭࢉͷςετ // then assertEquals(720, result.getWorkTime()); • ٳܜ࣌ؒܭࢉͷςετ

  // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); 9 http://xunitpatterns.com/Principles%20of%20Test%20Automation.html#Single Condition Test 34
 35. ·ͱΊ͓͍ͯͨํ͕ Θ͔Γ΍ͦ͢͏ // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size());

  assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); 35
 36. ಡΈ΍͍͢ܗʹ ϦϑΝΫλϦϯά • ྫ͑͹JUnit5 + AssertJΛར༻ // then List<Integer> breakTimeList

  = result.getBreakTimeList(); assertThat(breakTimeList).hasSize(2).containsExactly(60, 45); 36
 37. ΧελϜΞαʔγϣϯ10 • ϔϧύʔΛ࡞੒͠ɺΞαʔγϣϯͷ࣮ॲཧ͸ͦ ͪΒʹҠಈ 10 http://xunitpatterns.com/Custom%20Assertion.html 37

 38. ϝιου೔ຊޠԽ΋ख // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); ٳܜ͸2ճ෼ܭࢉ͞Εͯ(breakTimeList, _1ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(60), _2ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(45));

  38
 39. ϝϯςφϯεੑ͕٘ਜ਼ʹͳ Δʁ • ςετͷڞ௨ԽͬͯͲΕ΄Ͳॏཁʁ • ͜ΕʹΑͬͯͲͷ͘Β͍ಡΈ΍͕͢͞૿͢ʁ 39

 40. ಡΈ΍͘͢ͳΒͳ͍Α͏ͳΒ ΋͠ಡΈ΍͘͢ͳΒͳ͍ͳΒɺγϯάϧΞαʔγ ϣϯਥʹͳΔͭ΋Γ͸ͳ͍Α — Principle: Verify One Condition per Test

  11 11 http://xunitpatterns.com/Principles%20of%20Test%20Automation.html#Single Condition Test ΑΓҙ༁ 40
 41. Then͸׬ྃ // given Contract contract = new Contract(); User targetUser

  = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); // when WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); ٳܜ͸2ճ෼ܭࢉ͞Εͯ(breakTimeList, _1ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(60), _2ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(45)); 41
 42. ଓ͍ͯWhen // when WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1,

  workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); 42
 43. ϦϑϨΫγϣϯʁ // when Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m =

  c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); 43
 44. ςετର৅ͷprivateʹհೖ͠ ͍ͨ • ର৅ϝιουΛσϑΥϧτείʔϓʹ • Test-Specific SubclassΛར༻ 44

 45. Test-Specific Subclass12 • ςετ༻ʹSUTͷαϒΫϥεΛ࡞੒͢Δ • Javaͩͱର৅ϝιουΛprotectedʹ 12 http://xunitpatterns.com/Test-Specific%20Subclass.html 45

 46. Test-Specific Subclass12 // ςετ಺ʹϔϧύʔͱͯ͠ class WorkingCaluculatorForTest extends WorkingCaluculator { public

  calucuation() { super.caluculation(); } } // ςετଆ͸ݺͿ͚ͩ workingCalculator.calucuation(); 12 http://xunitpatterns.com/Test-Specific%20Subclass.html 46
 47. When׬ྃ class WorkingTimeCalculatorTest { @DisplayName("1೔ʹෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") @Test void workingTimeCalculationTest() throws Exception

  { // given Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); // when workingCalculator.calucuation(); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); ٳܜ͸2ճ෼ܭࢉ͞Εͯ(breakTimeList, _1ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(60), _2ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(45)); } } 47
 48. ࠷ޙʹGiven // given Contract contract = new Contract(); User targetUser

  = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); 48
 49. ࣅͨΑ͏ͳσʔληοτ LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime

  workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); 49
 50. ͦ΋ͦ΋͜ͷςετʹඞཁͳ ৘ใʁ ͜ͷςετͩͱɺҰ೔ೋճۈ຿͢Δ΍͔ͭͩΒɺ ࢝ۀबۀ࣌ؒΛͦΕͧΕೖΕͯΔͶɻ — ϓϩμΫτઋਓ 50

 51. Creation Method13 13 http://xunitpatterns.com/Creation%20Method.html 51

 52. Creation Methodʹͯ͠ ෆཁ৘ใΛӅṭ LocalDateTime workingStartTime1 = createFirstWorkStartTime(); LocalDateTime workingEndTime1 =

  createFirstWorkEndTime(); LocalDateTime workingStartTime2 = createSecondWorkStartTime(); LocalDateTime workingEndTime2 = createSecondWorkEndTime(); 52
 53. ೔ຊޠʹ͢Δͷ΋ΞϦ LocalDateTime ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ = ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ = ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime

  ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ = ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ = ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(); 53
 54. Given // given(ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser

  = new User(contract); LocalDateTime ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ = ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ = ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ = ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ = ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(); 54
 55. Ϣʔβʔͷ࡞੒΋ // given(ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser

  = new User(contract); ܖ໿಺༰Λ࡞੒Λ໌ࣔ͢Δඞཁ͸ͳ͍ // given User ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔ = ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔͷ࡞੒(); 55
 56. Ұ࣌ม਺ඞཁʁ // given User ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔ = ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔͷ࡞੒(); LocalDateTime ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ =

  ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ = ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ = ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(); LocalDateTime ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ = ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(); WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculatorForTest(ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔ, ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ, ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ, ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒ, ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒ); 56
 57. Ұ࣌ม਺Λফڈ // given WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculatorForTest( ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔͷ࡞੒(), ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(),

  ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(), ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(), ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒()); 57
 58. implicit setup14 class WorkingTimeCalculatorTest { WorkingTimeCalculator target = null; @BeforeEach

  void WorkingTimeCalculatorͷ࡞੒() { // given target = new WorkingTimeCalculatorForTest( ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔͷ࡞੒(), ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(), ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(), ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(), ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒()); } @DisplayName("ෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") 14 http://xunitpatterns.com/Implicit%20Setup.html 58
 59. ׬੒ class WorkingTimeCalculatorTest { WorkingTimeCalculator target = null; @BeforeEach void

  WorkingTimeCalculatorͷ࡞੒() { // given target = new WorkingTimeCalculatorForTest( ਖ਼ࣾһͷϢʔβʔͷ࡞੒(), ࠷ॳͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(), ࠷ॳͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒(), ೋͭ໨ͷۈ຿ͷ։࢝࣌ؒΛ࡞੒(), ೋͭ໨ͷۈ຿ͷऴྃ࣌ؒΛ࡞੒()); } @DisplayName("ෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") @Test void breakTimeCalculation() throws Exception { // when workingCalculator.calucuation(); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); ٳܜ͸2ճ෼ܭࢉ͞Εͯ(breakTimeList, _1ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(60), _2ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(45)); } } 59
 60. ࠷ॳͷ࣌ͱൺֱ͢Δͱ class WorkingTimeCalculatorTest { @Test void ਖ਼ৗܥͷςετ() throws Exception {

  // (ུ) Contract contract = new Contract(); User targetUser = new User(contract); LocalDateTime workingStartTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 10, 00); LocalDateTime workingEndTime1 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 18, 00); LocalDateTime workingStartTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 1, 22, 00); LocalDateTime workingEndTime2 = LocalDateTime.of(2017, 9, 2, 4, 00); WorkingTimeCalculator target = new WorkingTimeCalculator(targetUser, workingStartTime1, workingEndTime1, workingStartTime2, workingEndTime2); Class<WorkingTimeCalculator> c = WorkingTimeCalculator.class; Method m = c.getDeclaredMethod("calculation", null); m.setAccessible(true); m.invoke(target, null); CalculationResult result = target.getCaluculationResult(); assertEquals(720, result.getWorkTime()); List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); assertEquals(2, breakTimeList.size()); assertEquals(60, breakTimeList[0]); assertEquals(45, breakTimeList[1]); } } 60
 61. ಡΈ΍͘͢ͳͬͨ @DisplayName("ෳ਺ۈ຿ͨ͠ࡍͷۈ຿࣌ؒͷ߹ܭͱٳܜ͕࣌ؒܭࢉ͞ΕΔ΂͖⏰") @Test void breakTimeCalculation() throws Exception { // when

  workingCalculator.calucuation(); CalculationResult result = sut.getCaluculationResult(); // then List<Integer> breakTimeList = result.getBreakTimeList(); ٳܜ͸2ճ෼ܭࢉ͞Εͯ(breakTimeList, _1ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(60), _2ͭ໨ͷܭࢉ࣌ؒ͸(45)); 61
 62. One more thing • ςετର৅ΛSUT(System Under Test)ͱهड़ ͢Δͷ͸xUTPจԽ15 CalculationResult result

  = sut.getCaluculationResult(); 15 http://xunitpatterns.com/SUT.html 62
 63. ·ͱΊʹ͔͑ͯ 63

 64. ͜͜·Ͱ ΍͖ͬͯͨ͜ͱ ʮಡΈ΍͍͢ʯ ςετࢤ޲ 64

 65. ಡΈ΍͍͢ςετ • ॻ͖΍͍͢ • ཧղ͠΍͍͢ • ϝϯςφϯε͕༰қ 65

 66. xUTPͰಡΈ΍͍͢ ςετΛ 66

 67. ಡΈ΍͢͞Λຯํ ʹ͚ͭͯ͋ͳͨΛ ॿ͚ΔςετΛ 67

 68. ͓͠·͍ 68