Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

noteの記事レコメンドについて

 noteの記事レコメンドについて

89e32cfc816655da5f21cf5e6299fb20?s=128

Akira Midorikawa

February 21, 2019
Tweet

More Decks by Akira Midorikawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. noteͷهࣄϨίϝϯυ ʹ͍ͭͯ note engineer meetup #2

 2. ࣗݾ঺հ • ྘઒ߊ (Akira Midorikawa) • 2018೥8݄ೖࣾ • αʔόαΠυͷ։ൃΛ΍͖ͬͯͨ •

  ࠷ۙɺٳ೔͸α΢φʹΑ͘ߦͬͯΔ
 3. noteͷهࣄϨίϝϯυͱ͸

 4. noteͷهࣄΛݟͯҰ൪Լ·Ͱ
 Ҡಈ͢Δͱग़ͯ͘Δػೳ

 5. None
 6. Ϩίϝϯυͷ͘͠Έ • noteʹ͸ςΩετ͕ओମͷهࣄ͕ଟ͍ • هࣄͷςΩετ͔Βࣅ͍ͯΔهࣄΛϢʔβʹ
 ͓͢͢Ί͍ͯ͠Δ

 7. Ϩίϝϯυͷ͘͠Έ • ࣅ͍ͯΔهࣄΛ୳͢ͷʹPythonͷϥΠϒϥϦ ͷgensim (Doc2Vec)Λར༻͍ͯ͠Δ

 8. Ϩίϝϯυͷ͘͠Έ • ͓͢͢Ίʹ࢖༻͢Δهࣄ͸ɺਓ͕໨Λ௨ͯ͠ ΫΦϦςΟͷߴ͍هࣄΛબΜͰ͍Δ • ׬શʹϗϫΠτϦετܗࣜʹͳ͍ͬͯΔ

 9. ͜ͷػೳ͸2018೥4݄ʹ
 ϦϦʔε͞Ε·ͨ͠

 10. ͔͠͠ॏେͳ໰୊Λ
 ๊͍͑ͯͨ

 11. ͦ΋ͦ΋Ϩίϝϯυͷ
 ਫ਼౓͕௿͗͢Δ

 12. Ϩίϝϯυͷਫ਼౓͕௿͍ • શવɺࣅ͍ͯΔهࣄΛϨίϝϯυͰ͖ͯͳ͍ • ͖͋Β͔ʹக໋తͳ໰୊ • લ೚ऀ͕طʹࣙΊͯͨͷͰγεςϜͷશମ૾ Λ஌ͬͯΔਓ΋͍ͳ͍

 13. ͦΜͳঢ়گ͔Β Ϩίϝϯυͷվળ͕࢝·Δ

 14. ·ͣ਺஋ΛऔΔ

 15. ਺஋ΛͱΔ • ϨίϝϯυͷදࣔͱΫϦοΫͷৄࡉΛͱΕΔ ࢓૊ΈΛͭ͘Δ • SQLͰूܭͰ͖Δ • RedashͰμογϡϘʔυ࡞ͬͯຖ೔ݟΔ

 16. ਺஋ΛݟͯϥϯμϜͳ
 Ϩίϝϯυ͕ඇৗʹଟ͍͜ͱ ͕෼͔Δ

 17. ϥϯμϜͳϨίϝϯυ? • Pythonͷόον͕Ϩίϝϯυ݁ՌΛੜ੒͢Δ ·ͰʹهࣄΛϥϯμϜʹද͍ࣔͯͨ͠ • ͔͠΋ϥϯμϜͰද͍ࣔͯ͠Δظ͕ؒҟ༷ʹ ௕͍͜ͱʹؾͮ͘ • ͕͢͞ʹϥϯμϜදࣔ͸CTR͕ͱͯ΋௿͍ͷͰ ظؒΛॖΊ͍ͨ

 18. ࠷ऴతʹ࢓૊ΈΛ1͔Β࡞Γ ௚͢͜ͱʹͳΔ

 19. APIαʔόΛͭ͘Δ • Ϩίϝϯυ݁ՌΛฦ͢APIαʔόΛFlaskͰ
 ࡞੒͢Δ • هࣄ͕ެ։͞ΕͨλΠϛϯάͰAPIαʔόʹϦ ΫΤετΛૹͬͯϨίϝϯυ݁ՌΛड͚औͬ ͯDBʹอଘ͢Δ

 20. OPUFBQQ 3BJMT +PC 4JEFLJR .-"1* 'MBTL %#

 21. APIαʔόΛͭ͘Δ • ͜ΕʹΑͬͯϥϯμϜͳϨίϝϯυ͕දࣔ͞Ε Δ͜ͱ͸΄΅ͳ͘ͳͬͨ • શମͷΫϦοΫ਺, CTR্͕ঢ͢Δ

 22. Ϩίϝϯυͷਫ਼౓Λ্͛Δ

 23. Ϩίϝϯυͷਫ਼౓Λ্͛Δ • ͜Ε͸ύϥϝʔλͷௐ੔ͨ͠ΓɺABςετ͠ ͨΓͯ͠ࢼߦࡨޡͯ͠·͢ • ͦͷதͰ΋Ұ൪ޮՌ͕͋ͬͨͷ͸ίʔύεͷ αΠζΛ૿΍͢͜ͱ

 24. Ϩίϝϯυͷਫ਼౓Λ্͛Δ • ͓͢͢Ί͢Δهࣄ͸ϗϫΠτϦετܗࣜͳͷ Ͱ1ສهࣄ͙Β͍͔͠ͳ͍ • Doc2Vecͷ୯ޠͷ෼ࢄදݱΛे෼ʹֶश͢Δ ʹ͸σʔλྔ͕଍Γͯͳ͍

 25. Ϩίϝϯυͷਫ਼౓Λ্͛Δ • ೔ຊ൛WikipediaͱnoteͰެ։͞Ε͍ͯΔ
 શهࣄΛDoc2Vecͷ୯ޠͷ෼ࢄදݱΛֶश͢ Δͷʹ࢖༻͢Δ • ͜ΕʹΑͬͯΑΓ͍ۙهࣄΛϨίϝϯυͰ͖ ΔΑ͏ʹͳͬͨ

 26. ֶशʹ࢖༻͢ΔίʔύεΛ ૿΍ͨ͠ޮՌΛൺֱ͢Δ

 27. None
 28. Ϩίϝϯυͷൺֱ (ఆੑධՁ)

 29. Ϩίϝϯυͷൺֱ (ఆੑධՁ) ϑΣϯωϧΛϋʔϒͱ͔߳ຯ໺ࡊͱ͍ۙ୯ޠͱ ֶश͍ͯ͠Δͷ͔ͦ͏͍ͬͨهࣄͷྨࣅ౓্͕ ͕͍ͬͯΔ

 30. Ϩίϝϯυͷൺֱ (CTR, ABςετ)

 31. վળͷਐḿ

 32. CTR: +4% ΫϦοΫ਺: 3~4ഒ

 33. CTR, ΫϦοΫ਺ͱ΋
 ॱௐʹ৳ͼ͍ͯΔ✨

 34. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠!