Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

API仕様書ってどう運用したらいいの? / api_doc

API仕様書ってどう運用したらいいの? / api_doc

Jun Watanabe

August 08, 2017
Tweet

More Decks by Jun Watanabe

Other Decks in Programming

Transcript

 1. API࢓༷ॻ͕
  ؾ͍ͮͨΒ
  Excelʹͳͬͯͨ

  View Slide

 2. API࢓༷ॻ͕
  ؾ͍ͮͨΒ
  Excelʹͳͬͯͨ

  View Slide

 3. ͍ͬͯ͏
  ጻչΛ͠·͢

  View Slide

 4. ղܾͯ͠·ͤΜ

  View Slide

 5. Twitterͱ͔࠙਌ձͰ
  ͥͻͥͻ

  View Slide

 6. API࢓༷ॻͬͯ
  Ͳ͏ӡ༻͢Ε͹ྑ͍ͷ?
  2017/08/08 PHP BLT #8
  Jun Watanabe

  View Slide

 7. Jun Watanabe @rela1470
  • ORATTA, Inc. Chief Engineer
  • PHPer
  • αʔόʔνʔϜͰ޷͖উख
  • http://rela.red/

  View Slide

 8. https://www.asuka-zero.jp/

  View Slide

 9. ʲલఏ৚݅ʳ
  ৽ن։ൃҊ݅
  PCιʔγϟϧήʔϜ(PWA)
  αʔόʔ3ਓ+ωΠςΟϒ3ਓ
  REST API

  View Slide

 10. 2016೥4݄
  (ϓϩδΣΫτ࢝ಈ)

  View Slide

 11. ๭API
  υΩϡϝϯτ
  ʹײಈ

  View Slide

 12. http://docs.powerbi.apiary.io/

  View Slide

 13. ೖग़ྗ͕
  Θ͔Γ΍͘͢
  ·ͱ·͍ͬͯΔ

  View Slide

 14. ϞοΫαʔόʔ
  ࣮ࡍʹୟ͚Δ

  View Slide

 15. Debugging Proxy
  ࣮ࡍͷAPIΛhookͯ͠
  ݁ՌΛҰཡදࣔ

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. εΩʔϚΛఆٛͨ͠Β
  ͦͷܕʹ߹Θͤͨ
  μϛʔσʔλΛฦͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 19. View Slide

 20. yamlͰΰϦΰϦॻ͘
  or
  Ξϊςʔγϣϯʹॻ͍ͯม׵

  View Slide

 21. ΊΜͲ͍͘͞…

  View Slide

 22. ͋ͱͰ΍Ζ͏ͱ
  ࢥͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 23. apiaryΛॻ͍͔ͨͲ͏͔
  νΣοΫ͢Δද͕ग़དྷͨ

  View Slide

 24. ΋ͬͱΊΜͲ͍͘͞…

  View Slide

 25. 2016೥10݄
  (6ϲ݄໨)

  View Slide

 26. ୭΋ߋ৽͠ͳ͘ͳͬͨ

  View Slide

 27. PHPॻ͘Ҏ֎ͷ͜ͱ͸
  ΍Γͨ͘ͳ͍

  View Slide

 28. PHPॻ͍ͨΒ
  ࣗಈͰυΩϡϝϯτੜ੒
  ͢Ε͹ྑ͍ͷͰ͸

  View Slide

 29. phpDocumentor 2
  https://www.phpdoc.org/

  View Slide

 30. ApiGen
  http://www.apigen.org/

  View Slide

 31. View Slide

 32. ࢓༷มߋ͞Εͯ΋
  phpDoc͸ݹ͍··…

  View Slide

 33. ঃʑʹ๨ΕڈΒΕΔ

  View Slide

 34. 2016೥12݄
  (8ϲ݄໨)

  View Slide

 35. View Slide

 36. Excelӡ༻։࢝

  View Slide

 37. ਖ਼͘͠͸
  Google εϓϨουγʔτ

  View Slide

 38. ಉ࣌ߋ৽OK
  मਖ਼ཤྺ΋෼͔Δ
  ௚ײͰૢ࡞͠΍͍͢

  View Slide

 39. ϚΫϩ৬ਓ͕
  ࢓༷ॻ͔ΒίʔυΛ
  ࣗಈੜ੒

  View Slide

 40. ݱࡏਐߦܥ

  View Slide

 41. 2017೥5݄
  (13ϲ݄໨)

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. 2017೥6݄
  (14ϲ݄໨)

  View Slide

 45. Insomnia Teams ܖ໿

  View Slide

 46. View Slide

 47. ౴͑͸ݟ͔ͭͬͯ·ͤΜ

  View Slide

 48. Twitterͱ͔࠙਌ձͰ
  ͥͻͥͻ

  View Slide