Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JWT Boot Camp 2020

ritou
May 22, 2020

JWT Boot Camp 2020

チーム内勉強会のために作成したJSON Web Tokenについての資料です。

ritou

May 22, 2020
Tweet

More Decks by ritou

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JSON Web Token
  boot camp 2020
  ryo.ito (@ritou)


  View full-size slide

 2. ͜ͷࢿྉ͕๬ΉGOAL
  JSON Web Tokenͱ͸ͲΜͳ΋ͷ͔Λཧղ͢Δ
  ৭ʑͳαʔϏεɺγεςϜͰ࢖ΘΕ͍ͯΔJSON Web
  Signatureͷ࢓૊Έʹ͍ͭͯཧղ͢Δ
  Ϣʔεέʔεͱઃܭ/࣮૷ͷϙΠϯτΛ੔ཧ͠ɺۀ຿Ͱ
  ΋҆શʹJWTΛѻ͑ΔΑ͏ʹͳΔ


  View full-size slide

 3. JSON Web Token֓ཁ


  View full-size slide

 4. 3'$+40/8FC5PLFO +85

  “JSON Web Token (JWT) is a compact, URL-
  safe means of representing claims to be
  transferred between two parties.”


  View full-size slide

 5. JSON Web Tokenͱ͸
  ͍ΖΜͳσʔλ(ߏ଄Խ͞Εͨ΋ͷ΍όΠφϦ·Ͱ)Λ
  ෳ਺ͷαʔϏεɺγεςϜؒͰ΍ΓͱΓ͢ΔͨΊʹ
  URLηʔϑͳจࣈྻʹΤϯίʔυ͢Δ࢓૊Έ΋͘͠͸
  Τϯίʔυ͞Εͨจࣈྻࣗମ͕JWTͱݺ͹Ε͍ͯΔ
  ॺ໊Λ͚ͭͨΓ(JSON Web Signature, JWS)ɺ҉߸
  Խ΋Ͱ͖Δ(JSON Web Encryption, JWE)


  View full-size slide

 6. JWT஀ੜͷ͖͔͚ͬ
  OpenIDϑΝ΢ϯσʔγϣϯʹΑΔOpenID Connectͷ࢓༷
  ࡦఆʹ߹ΘͤͯIETFͷJOSE WGʹͯ࢓༷ࡦఆ։࢝
  Ϣʔβʔ৘ใɺೝূΠϕϯτ৘ใͷड͚౉͠ʹར༻
  SAMLͰ࢖ΘΕ͖ͯͨʮॊೈ͔ͭෳࡶͰ͋ΔXMLॺ໊ʯΑ
  Γ΋༰қʹ࣮૷Ͱ͖ɺίϯύΫτʹදݱͰ͖ΔηΩϡϦ
  ςΟτʔΫϯΛ໨ࢦͨ͠
  ͦΕͰ΋·ͩ࢓༷ͷҰ෦͔͠࢖ΘΕ͍ͯͳ͍


  View full-size slide

 7. Ϣʔεέʔε
  ൃߦऀ/ड৴ऀʹ஫໨
  ୯ҰͷαʔϏεɺγεςϜ͕ൃߦˍड৴
  ൃߦͱड৴Λߦ͏αʔϏεɺγεςϜ͕ผ


  View full-size slide

 8. Ϣʔεέʔε:
  ୯ҰͷαʔϏεɺγεςϜ͕ൃߦˍड৴
  WebΞϓϦέʔγϣϯͷηογϣϯCookie
  ϩάΠϯதͷϢʔβʔ৘ใΛ֨ೲ
  HTTP Responseͱͯ͠ൃߦɺWebϒϥ΢β͕อ
  ࣋ɺHTTP Requestͱͯ͠ड৴


  View full-size slide

 9. Ϣʔεέʔε:
  ୯ҰͷαʔϏεɺγεςϜ͕ൃߦˍड৴
  WebΞϓϦέʔγϣϯͷCSRFରࡦτʔΫϯ
  ηογϣϯʹඥͮ͘஋(ηογϣϯIDͷϋογϡ஋ͳ
  Ͳ)Λ֨ೲ
  HTMLϑΥʔϜ಺ʹࢦఆɺPOSTσʔλͱͯ͠ड৴


  View full-size slide

 10. Ϣʔεέʔε:
  ൃߦͱड৴Λߦ͏αʔϏεɺγεςϜ͕ผ
  Web APIΛར༻͢ΔࡍͷೝՄ༻τʔΫϯ
  APIΞΫηεʹඞཁͳϢʔβʔ৘ใͳͲΛ֨ೲ
  ೝূαʔόʔ͕ΫϥΠΞϯτʹൃߦɺAPIϦΫΤετ
  ʹ෇༩ͯ͠APIαʔόʔ͕ड৴


  View full-size slide

 11. Ϣʔεέʔε:
  ൃߦͱड৴Λߦ͏αʔϏεɺγεςϜ͕ผ
  Web APIΛར༻͢Δࡍͷॺ໊͖ͭϦΫΤετ
  3rdύʔςΟʔΞϓϦ͕ൃߦɺೝূαʔόʔ͕ड৴
  ιʔγϟϧϩάΠϯʹ͓͚ΔϢʔβʔ৘ใͷ఻ୡ
  ೝূαʔόʔ͕ൃߦɺ3rdύʔςΟʔΞϓϦ͕ड৴


  View full-size slide

 12. ϝϦοτ/σϝϦοτ
  ϝϦοτ
  ॊೈͳσʔλߏ଄Λ΍ΓͱΓՄೳ
  ॺ໊ʹΑΔൃߦऀ/ड৴ऀͷݕূɺ༗ޮظݶ΋͚ͭΒΕΔ
  σϝϦοτ
  ҉߸ԽͰ͸ͳ͍ͷͰத਎Λ೷͚Δ
  ֨ೲ͢Δ৘ใʹΑͬͯσʔλαΠζ͕૿େ


  View full-size slide

 13. ීٴ͍ͯ͠Δཧ༝
  ࢓༷͕RFCԽ͞Ε͓ͯΓɺϥΠϒϥϦ΋ॆ࣮
  ඪ४ԽϓϩτίϧͰͷ࠾༻࣮੷
  ಠࣗͷॺ໊͖ͭΤϯίʔσΟϯά͔ΒͷҠߦͳͲ
  ཱ֬͞ΕͨϕετϓϥΫςΟε
  RFC8725 JSON Web Token BCP


  View full-size slide

 14. JWT vs Cookie?
  SPAͷจ຺ͰJWT = WebStorageʹτʔΫϯอଘ
  +APIϦΫΤετͱ͍͏ղऍ͕͞Ε͍ͯΔ
  ηογϣϯID + Cookieͱൺֱ͞ΕΔ͕JWT͸͋͘·
  ͰΤϯίʔυํ๏ͳͷͰ࿩͕·ͱ·Βͳ͍
  ಺แܕ vs ηογϣϯID΋͘͠͸จࣈྻ + HTTP
  CookieͷଐੑͱͷൺֱͳͲ੔ཧ͕ඞཁ


  View full-size slide

 15. JWT = εςʔτϨε?
  JWT=εςʔτϨεͱ͍͏ݻఆ؍೦͸΋͍ͬͨͳ͍
  ৘ใΛ಺แ “Ͱ͖Δ” ಛੑΛ͍࣋ͬͯΔ͕ɺͦΕʹࢀ
  রͷͨΊͷΩʔΛ࣋ͬͯ΋ྑ͍
  σʔλετΞͱͷ૊Έ߹ΘͤΛߟྀ͢Δͱ෯޿͍
  Ϣʔεέʔεʹద༻Մೳ


  View full-size slide

 16. RFCs (7515 ~ 7519)
  αʔϏεɺγεςϜؒͷ΍ΓͱΓʹඞཁͳϝλσʔλ͸ʁ ->
  RFC7519 JSON Web Token
  ॺ໊ؔ࿈(ੜ੒ɺݕূɺඞཁͳύϥϝʔλ) -> RFC7515 JSON
  Web Signature
  ҉߸Խ -> RFC7516 JSON Web Encryption
  ҉߸Խ΍ॺ໊ͷͨΊͷ伴දݱ -> RFC7517 JSON Web Key
  ΞϧΰϦζϜ -> RFC7518 JSON Web Algorithms


  View full-size slide

 17. RFC7515 JSON Web Signature


  View full-size slide

 18. ͱ͋Δจࣈྻ
  eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3Mi
  OiJqb2UiLA0KICJleHAiOjEzMDA4MTkzODAsDQogImh0d
  HA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ.dBjftJeZ
  4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk


  View full-size slide

 19. ࢲʹ͸͜͏ݟ͑·͢
  eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJIUzI1NiJ9
  .
  eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjEzMDA4MTkzODAsDQogImh0dH
  A6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ
  .
  dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk


  View full-size slide

 20. ͜ͷจࣈྻͷਖ਼ମ
  RFC7515 JSON Web Signature
  JWS Compact Serialization : ୯Ұͷॺ໊Λ࣋ͭ
  γϦΞϥΠζܗࣜ
  ෳ਺ͷॺؚ໊͕ΊΒΕΔJWS JSON Serializationͱ
  ͍͏΋ͷ΋͋Δ͕࢖ΘΕ͍ͯΔͷ͸ݟ͔͚ͳ͍


  View full-size slide

 21. Header
  eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJIUzI1NiJ9
  .
  eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjEzMDA4MTkzODAsDQ
  ogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ
  .
  dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk


  Encoded header

  View full-size slide

 22. Header
  Base64 URL Encode͞ΕͨJWS Header
  {\"typ\":\"JWT\",\r\n \”alg\”:\”HS256\"}
  JWSࣗମͷछྨ΍ॺ໊ʹؔ͢ΔύϥϝʔλΛؚΉ


  {“͔Β࢝·Δ෦෼͕eyJͱͳΔ

  View full-size slide

 23. Payload
  eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJIUzI1NiJ9
  .
  eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjEzMDA4MTkzODAsDQ
  ogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ
  .
  dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk


  Encoded payload

  View full-size slide

 24. Payload
  Base64 URL Encode͞ΕͨJWS Payload
  {\"iss\":\"joe\",\r\n \"exp\":1300819380,\r\n \"http://
  example.com/is_root\":true}
  Payload͸JSONʹݶΒͳ͍͕ɺJSONʹؚΉඪ४తͳΫ
  ϨʔϜ(ύϥϝʔλ)ͷ஋͕ RFC7519 ʹͯఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  ൃߦऀɺड৴/ར༻ऀɺ༗ޮظݶͳͲ


  View full-size slide

 25. Signature
  eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJIUzI1NiJ9
  .
  eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjEzMDA4MTkzODAsDQ
  ogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ
  .
  dBjftJeZ4CVP-mB92K27uhbUJU1p1r_wW1gFWFOEjXk


  Encoded signature

  View full-size slide

 26. Signature
  Base64 URL Encode͞ΕͨJWS Signature
  Encoded Header ͱ Encoded PayloadΛ࿈݁ͨ͠΋ͷ
  ΛBase Stringͱͯ͠ར༻(໘౗ͳਖ਼نԽ͸ෆཁ)
  ͜ͷ஋Λੜ੒͢ΔࡍͷΞϧΰϦζϜ͕RFC7518, 伴ද
  ݱ͕RFC7517Ͱఆٛ͞Ε͍ͯΔ


  View full-size slide

 27. RFC7519 JSON Web Token


  View full-size slide

 28. JWTΫϨʔϜ
  ʮ୭͕ൃߦʁ୭͕ར༻ʁ୭ͷσʔλΛදݱʁʯ
  “jti” : JWTࣗମͷࣝผࢠ.ϦϓϨΠ߈ܸରࡦͳͲʹར༻.
  “iss” : ൃߦऀͷࣝผࢠ.υϝΠϯ΍αʔϏε಺ࣝผࢠ.
  “sub” : JWTͷओޠͱͳΔओମͷࣝผࢠ. ϢʔβʔͳͲ.
  “aud” : JWTͷड৴ऀɺར༻ऀͷࣝผࢠ


  View full-size slide

 29. JWTΫϨʔϜ
  ʮ͍͔ͭΒ͍ͭ·Ͱ༗ޮʁ͍ͭൃߦ͞Εͨʁʯ
  “iat” : ൃߦ೔࣌
  “exp” : ༗ޮظݶ
  “nbf” : ༗ޮظݶͷ։࢝೔࣌


  View full-size slide

 30. JWTΫϨʔϜͷྫ (OIDC)


  View full-size slide

 31. JWTΫϨʔϜ
  શͯར༻ඞਢͰ͸ͳ͍ : ίϯςΩετʹΑͬͯબ୒
  ϥΠϒϥϦʹΑͬͯ͸ݕূػೳΛ͍࣋ͬͯΔ΋ͷ΋
  ݕূͷཻ౓ͳͲɺཁ݅Λຬ͔ͨ͢ͷ֬ೝ͸ඞཁ


  View full-size slide

 32. RFC7518 JSON Web Algorithms


  View full-size slide

 33. ॺ໊༻ΞϧΰϦζϜ
  “none” : ॺ໊ͳ͠
  “HS256”, “HS384”, “HS512” : HMAC SHA-XXX
  “RS256”, “RS384”, “RS512” : RSASSA-PKCS1-v1_5
  “PS256”, “PS384”, “PS512” : RSASSA-PSS
  “ES256”, “ES384”, “ES512” : ECDSA


  ϋογϡؔ਺ + ڞ༗伴Ͱॺ໊Λੜ੒
  ൃߦɺݕূ͕ಉҰͷ৔߹ͳͲͰར༻

  View full-size slide

 34. ॺ໊༻ΞϧΰϦζϜ
  “none” : ॺ໊ͳ͠
  “HS256”, “HS384”, “HS512” : HMAC SHA-XXX
  “RS256”, “RS384”, “RS512” : RSASSA-PKCS1-v1_5
  “PS256”, “PS384”, “PS512” : RSASSA-PSS
  “ES256”, “ES384”, “ES512” : ECDSA


  RSAॺ໊
  ൿີ伴Ͱॺ໊ੜ੒ɺެ։伴Ͱݕূ
  RS256͕Α͘࢖ΘΕ͍ͯΔ͕…

  View full-size slide

 35. ॺ໊༻ΞϧΰϦζϜ
  “none” : ॺ໊ͳ͠
  “HS256”, “HS384”, “HS512” : HMAC SHA-XXX
  “RS256”, “RS384”, “RS512” : RSASSA-PKCS1-v1_5
  “PS256”, “PS384”, “PS512” : RSASSA-PSS
  “ES256”, “ES384”, “ES512” : ECDSA


  ପԁۂઢॺ໊
  ൿີ伴Ͱॺ໊ੜ੒ɺެ։伴Ͱݕূ
  ࠷ۙͷϓϩτίϧͰ͸ESܥ͕ਓؾ

  View full-size slide

 36. ΞϧΰϦζϜͷ࢖͍෼͚
  ൃߦ/ड৴͕ಉҰ : HSXXX
  ڞ༗ൿີ伴Λ҆શʹ؅ཧ͢Δ
  ൃߦ/ड৴͕ผ : RSXXX, PSXXX, ESXXX
  ൃߦଆ͕ड৴ଆʹެ։伴Λ౉͢
  ৔߹ʹΑͬͯ͸͓ޓ͍ʹެ։伴Λ౉͠߹͏


  View full-size slide

 37. RFC7517 JSON Web Key


  View full-size slide

 38. 伴ʹؔ͢Δ࢓༷
  伴ͷදݱ
  伴ϖΞ(ެ։伴ɺൿີ伴)ɺରশ伴
  伴ͷηοτͷදݱ
  ϩʔςʔγϣϯ
  αϙʔτ͢ΔΞϧΰϦζϜͷมߋ


  View full-size slide

 39. 伴දݱͷͨΊͷύϥϝʔλ
  “kty” : 伴ͷछྨ “RSA”, “EC”, “oct”
  “use” : “sig”
  “key_ops” : “sign”, “verify”
  “alg” : “RS256”, … , “PS256”, … , “ES256”, …
  “kid” : 伴ͷࣝผࢠ
  “x5u”, “x5c”, “x5t”, “x5t#s256” : X.509ূ໌ॻؔ࿈


  View full-size slide

 40. 伴ͷදݱ : ରশ伴


  View full-size slide

 41. 伴ͷදݱ : ൿີ伴(RSA)


  View full-size slide

 42. 伴ͷදݱ : ެ։伴(RSA)


  View full-size slide

 43. 伴ͷදݱ : ެ։伴(ପԁۂઢ)


  View full-size slide

 44. 伴ηοτͷදݱ (Google)


  View full-size slide

 45. Ϣʔεέʔε
  ༗ޮͳެ։伴৘ใΛެ։
  jwks_url : JSON ܗࣜͰ伴৘ใͷηοτΛฦ͢
  ઃఆϑΝΠϧͰͷอ࣋
  ൿີ伴


  View full-size slide

 46. JWT(JWS)࣮૷ͷϙΠϯτ


  View full-size slide

 47. RFC8725
  JSON Web Token BCP


  https://qiita.com/ritou/items/71e58fbc0c5605ec61cb

  View full-size slide

 48. JSON Web SignatureΛ؆୯͔ͭ҆શʹ
  ࢖͏ͨΊͷkid/typύϥϝʔλͷ࢖͍ํ


  https://ritou.hatenablog.com/entry/2020/03/31/142550

  View full-size slide

 49. JWT(JWS)Λ҆શʹ࢖͏ͨΊ
  ͷϙΠϯτ
  PayloadʹؚΉ৘ใΛΑ͘ݕ౼͢Δ
  ॺ໊ݕূॲཧΛ࣮֬ʹߦ͏
  ෳ਺ͷJWT(JWS)Λར༻͢Δࡍ͸༻్Λࢦఆ͠ɺഉଞ
  తʹݕূ͢Δ


  View full-size slide

 50. JWT(JWS)Λ҆શʹ࢖͏ͨΊ
  ͷϙΠϯτ
  PayloadʹؚΉ৘ใΛΑ͘ݕ౼͢Δ(Ϣʔεέʔεґଘ)
  ॺ໊ݕূॲཧΛ࣮֬ʹߦ͏(ϥΠϒϥϦΛར༻)
  ෳ਺ͷJWT(JWS)Λར༻͢Δࡍ͸༻్Λࢦఆ͠ɺഉଞ
  తʹݕূ͢Δ


  View full-size slide

 51. PayloadʹؚΉ৘ใΛΑ͘ݕ
  ౼͢Δ
  ࣗॗ


  View full-size slide

 52. ॺ໊ݕূॲཧΛ࣮֬ʹߦ͏
  ॺ໊ݕূ࣌ͷΞϧΰϦζϜͷ஋ΛͲ͔͜ΒҾ͔͘
  Headerͷalgύϥϝʔλͷ஋Λૉ௚ʹ࢖͏ͱ߈ܸΛड͚ΔڪΕ
  noneʹมߋ͞ΕͯεΩοϓ͞ΕͨΓ
  RS256 -> HS256 Ͱެ։伴ͷϋογϡ஋Λࢦఆ͞ΕͨΓ
  ؅ཧ͍ͯ͠Δ伴ʹඥͮ͘஋Λར༻͠ɺHeaderͷ஋͸ͦͷ஋ͱ
  ͷൺֱʹཹΊΔ


  View full-size slide

 53. ༻్ͱॺ໊ݕূʹ஫໨
  ༻్ͷදݱͱࢦఆ
  ॺ໊ੜ੒ɺݕূ༻ͷ伴ͷ؅ཧ
  ্هͷݕূ


  View full-size slide

 54. ༻్ͷදݱͱࢦఆ
  ࢖͑Δύϥϝʔλ͸ෳ਺͋Δ
  Header
  “typ” ύϥϝʔλ (ྫ: “secevent+jwt”) ɿ伴؅ཧͱ෼཭
  “kid” ύϥϝʔλ : ༻్͝ͱʹ伴ࣗମΛ෼͚Δ
  Payload
  ಠࣗΫϨʔϜ : “usage” ͳͲ


  View full-size slide

 55. ༻్ͷදݱͱࢦఆ
  ͲΕΛ࢖͏͔͸ॊೈʹ൑அ͢΂͖
  ػೳ୯ҐͰ伴Λ෼͚ΒΕΔ : Header “kid”
  伴पΓ͍͡Εͳ͍͕Header͸͍͡ΕΔ : Header “typ”
  伴पΓ΋Header΋͍͡Εͳ͍ : ಠࣗΫϨʔϜ


  View full-size slide

 56. “kid” Λ༻͍ͨ༻్ͷ؅ཧ
  ༻్͝ͱʹ伴ϦετΛΘ͚ɺॺ໊ݕূ࣌ʹར༻
  ॺ໊ݕূͱ༻్ͷݕূΛ݉ͶΔ
  ਓ͕ؒΘ͔Γ΍͍͢Α͏ʹ “(༻్) + (ϥϯμϜͳจࣈ
  ྻͱ͔೔෇ͱ͔)” ͱ͍͏idʹ͢Δ


  View full-size slide

 57. “typ” Λ༻͍ͨ༻్ͷ؅ཧ
  ॺ໊ݕূલʹ൑ఆͰ͖Δ
  ϥΠϒϥϦʹΑͬͯ͸ࢦఆͰ͖ͳ͍ɺࢦఆͰ͖ͯ΋ࣗ
  ಈͰݕূͰ͖ͳ͍΋ͷ΋͋ΔͷͰ஫ҙ


  View full-size slide

 58. ಠࣗΫϨʔϜͷར༻
  ॺ໊ݕূޙͷ൑ఆͱͳΔ
  ࢦఆɺݕূͱ΋ʹಠࣗͷ࣮૷ͱͳΔ


  View full-size slide

 59. JWSੜ੒ɺݕূσϞʢ΍Δ࣌ؒͳͦ͞͏ʣ


  View full-size slide

 60. ໨త
  ॺ໊͖ͭͷJSON Web Token(JSON Web Signature)ͷ
  ॺ໊ੜ੒/ݕূΛମݧ
  ࣮຿Ͱ͸ϥΠϒϥϦΛ࢖͏͜ͱΛ͓קΊ͠·͢ɻ


  View full-size slide

 61. ඞཁͳػೳ
  ͜ΕΒͷػೳ͕ඞཁͰ͢ɻϓϩάϥϛϯάݴޠʹΑͬͯ
  ͸഑ྻͷॲཧͳͲɺຊઆ໌ͱҟͳΔ݁ՌͱͳΔ৔߹΋͋
  Γ·͢ɻ
  Base64 URL Encode / Decode (Paddingͳ͠)
  JSON Encode / Decode
  HMAC-SHA256


  View full-size slide

 62. JWTੜ੒ͷྲྀΕ
  1. HeaderΛੜ੒
  2. PayloadΛੜ੒
  3. SignatureΛੜ੒
  4. ࿈݁ͯ͠׬੒


  View full-size slide

 63. (1) Header
  ར༻͢ΔHeaderύϥϝʔλ
  “typ” : “handson+JWT” # ϋϯζΦϯ༻ʹಠࣗఆٛ
  “alg” : “HS256” # HMAC-SHA256 ར༻Λએݴ
  “kid” : “handson01” # 伴؅ཧΛҙࣝ͢ΔͨΊʹར༻


  View full-size slide

 64. (1) Header
  1. JSON Encode
  “{\"alg\":\"HS256\",\"kid\":\"handson01\",\"typ\":
  \"handson+JWT\"}”
  2. Base64 URL Encode
  “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImhhbmRzb24wMSI
  sInR5cCI6ImhhbmRzb24rSldUIn0”


  View full-size slide

 65. (2) Payload
  ૹΓ͍ͨσʔλ
  “Foo”:”Bar”
  “Hoge”:”Fuga”


  View full-size slide

 66. (2) Payload
  1. JSON Encode
  "{\"Foo\":\"Bar\",\"Hoge\":\"Fuga\"}"
  2. Base64 URL Encode
  “eyJGb28iOiJCYXIiLCJIb2dlIjoiRnVnYSJ9"


  View full-size slide

 67. (3) Signature
  1. Header, PayloadΛ“.”Ͱ࿈݁ͤͯ͞Base StringΛ࡞੒
  “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImhhbmRzb24wMSI
  sInR5cCI6ImhhbmRzb24rSldUIn0.eyJGb28iOiJCYXIi
  LCJIb2dlIjoiRnVnYSJ9”


  View full-size slide

 68. (3) Signature
  2. Base StringΛHMAC-SHA256ͨ͠஋ΛBase64 URL
  Encode
  伴 : “THIS_IS_SAMPLE_KEY_FOR_JWT_HANDSON”
  “Tp0zcg2nEA1r94EijoymQTTVMwH6iaLoOpxEZf3Kc
  VM”


  View full-size slide

 69. (4) ׬੒
  Base StringͱSignatureͷ஋Λ“.”Ͱ࿈݁͢Δͱ׬੒
  “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImhhbmRzb24wMSI
  sInR5cCI6ImhhbmRzb24rSldUIn0.eyJGb28iOiJCYXIi
  LCJIb2dlIjoiRnVnYSJ9.Tp0zcg2nEA1r94EijoymQTTV
  MwH6iaLoOpxEZf3KcVM”


  View full-size slide

 70. JWTݕূͷྲྀΕ
  1. HeaderΛݕূ
  2. SignatureΛݕূ
  3. (PayloadΛݕূ)


  View full-size slide

 71. (1) Header
  Base64 URL Decode & JSON Decodeͨ݁͠ՌΛݕূ
  “typ” : “handson+JWT” # ظ଴͢Δ஋ͱҰக͢Δ?
  “kid” : “handson01” # αϙʔτ͍ͯ͠Δ伴?
  “alg” : “HS256” # kidʹඥͮ͘伴ͱΞϧΰϦζϜ͕Ұ
  க͢Δ?


  View full-size slide

 72. (2) Signature
  ੜ੒ͱಉ༷ʹHeader, PayloadΛ“.”Ͱ࿈݁ͤͯ͞Base
  StringΛ࡞੒
  “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImhhbmRzb24wMSI
  sInR5cCI6ImhhbmRzb24rSldUIn0.eyJGb28iOiJCYXIi
  LCJIb2dlIjoiRnVnYSJ9”


  View full-size slide

 73. (2) Signature
  2. Headerʹࢦఆ͞Εͨkidʹඥͮ͘伴ͰɺBase StringΛ
  HMAC-SHA256ͨ͠஋ΛBase64 URL Encodeͯ͠ൺֱ
  伴 : “THIS_IS_SAMPLE_KEY_FOR_JWT_HANDSON”
  “Tp0zcg2nEA1r94EijoymQTTVMwH6iaLoOpxEZf3Kc
  VM”
  ※ެ։伴҉߸Λར༻͢Δ৔߹͸ॺ໊ݕূ༻ͷؔ਺Λར༻


  View full-size slide

 74. (3) Payload
  ॺ໊ݕূ͕ऴΘͬͨޙʹඞཁͳΒ͹PayloadΛݕূ
  (ࠓճ͸RFC7519Ͱఆٛ͞Ε͍ͯΔiss, aud, expͳͲͷΫ
  ϨʔϜΛؚΜͰ͍ͳ͍ͨΊݕূෆཁ)


  View full-size slide

 75. https://jwt.io/ Ͱ΋ݕূՄೳ


  View full-size slide