Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Mikä edistää syväsuuntautunutta oppimista ja osaamista?

Mikä edistää syväsuuntautunutta oppimista ja osaamista?

Esitykseni Pedaforumissa 2020

A9331b9f368fa392ad5cc6d93703e82e?s=128

Sanna Ruhalahti

August 20, 2020
Tweet

Transcript

 1. Mikä edistää syväsuuntautunutta oppimista ja osaamista? Yliopettaja Sanna Ruhalahti, TAMK

  Pedagogiset ratkaisut #pedaforum2020
 2. Taustaa •FT, yliopettaja •Opettajankouluttaja (ammatillinen opettajankoulutus) • TAMK, Pedagogiset ratkaisut,

  ammatillinen opettajankoulutus •Verkossa: • @somesanna •sannaruhalahti.com 20.8.2020 | 2
 3. Oletko moniajon mestari? Entä miten opiskelijasi? 20.8.2020 | 3

 4. Odotamme oppimisen olevan yhteisöllistä ja sosiaalista, vaan miten valmennamme opiskelijat

  työskentelemään yhdessä?
 5. Sanapilvi: Mitä syväoppiminen tai -osaaminen on? Mene verkko-osoitteeseen ja kirjaa

  oma näkemyksesi: https://answergarden.ch/1346668 Osallistujien mielipide 20.8.2020: 20.8.2020 | 5
 6. Syväoppimista edistäviä tekijöitä: • Kirjallisuudessa syväoppiminen määritellään korkeamman tason ajattelutaitojen

  saavuttamisen näkökulmasta: • analysoi, tulkitsee, tutkii, vertailee, arvioi, rakentaa ja luo (uutta) tietoa (esim. Anderson et al., 2001; Nelson Laird et al., 2014; Paavola, et al., 2002; Schraw et al., 2001). • Työelämä nyt ja tulevaisuudessa odottaa valmistuvien opiskelijoiden osaavan korkeamman tason ajattelutaitoja (esim. Adams Becker et al., 2017) • Autenttisuus ja autenttinen oppiminen luo tärkeä pohjan syväoppimiseen suuntaavalle yhteisölliselle tiedonrakentamiselle (esim. Aarnio, 2006; Herrington et al., 2010; Czerkawski, 2014; McGee & Wickersham, 2005; Cho & Rathbun, 2013 ). • Itseopiskeluvaiheet (self-paced) auttavat saavuttamaan syväoppimista (esim. Paavola et al., 2004; Sfard, 1998; Turkle, 2015, p. 61; Ruhalahti, et al. 2018). 20.8.2020 | 6
 7. … jatkuu • Oppijayhteisö nähdään keskeiseksi tekijäksi ja motivaattoriksi, kun

  tavoitellaan syväoppimista (esim. Ryan & Deci, 2000; Bereiter, 2002). • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen (esim. Paavola et al., 2004; Näykki, 2014) ja erityisesti dialoginen yhteisöllinen tiedonrakentaminen – ja luominen (esim. Enqvist & Aarnio, 2004; Aarnio, 2006; Tillema, 2006; Aarnio, 2015; Ruhalahti et al., 2017). • Projektit, projektissa oppiminen ja yhteisölliset artefaktit • Digitaalisen oppimisympäristöt vaativat struktuuria (Aarnio & Enqvist ,2007) ja ohjattu työskentely edistää korkeamman tason aajattelutaitojen kehittymistä (Lonka, 2015; Gibson, 2013) sekä ympäristöjen henkilökohtaisuus (Korhonen, 2020). 20.8.2020 | 7
 8. 20.8.2020 | 8

 9. Jotta syntyy syväoppimista, tarvitaan • oppimisprosessien ketterää suunnitteluosaamista • sitä

  tukevia oppimistehtäviä • edellyttävät myös korkeamman tason ajattelutaitoja • tutkivan oppimisotteen tukemista j • autenttisten lähtökohtien esille nostamista entistä läpinäkyvämmin • silloin opiskelijaryhmän muodostamat avoimet kysymykset oppimisprosessin keskiössä • erityisesti dialogiosaamista ja siihen valmentamista → yhteisöllinen dialoginen tiedonrakentaminen luonnollinen seuraus • oppimisprosessin eri vaiheisiin sijoitettua, ohjeistettua ja digisti tuettua itseopiskelua • ohjausta (scaffolding)
 10. Mitä sitten tutkimuksessa syntyi? Edelleen kehitetty pedagoginen malli ja syväoppimisen

  suunnitteluperiaatteet 20.8.2020 | 10
 11. Lähde: Ruhalahti, 2019 DDD pedagoginen malli • sosiokulttuurinen oppiminen •

  autenttisuus • dialogisuus • digitaalisuus
 12. Lähde: Ruhalahti, 2019

 13. 1. Dialogiosaaminen • Oppijayhteisön tukeminen kaikissa oppimisprosessin vaiheissa • Dialogisen

  yhteisöllisen työskentelyn, toiminnan ja tiedonrakentamisen tukeminen dialogimenetelmin •yhteisöllinen dialoginen tiedonrakentaminen luonnollinen seuraus 20.8.2020 | 13
 14. Dialogitaidoilla kohti korkeamman tason ajattelu- ja työskentelytaitoja Kuvio pohjautuu H.

  Aarnion aineistoihin Dialogimenetelmät oppijayhteisön valmentamiseen: http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/me netelmat/ 20.8.2020 | 14
 15. 2. Autenttiset lähtökohdat • Mahdollisuus rakentaa merkityksellistä tietoa autenttisessa asetelmassa,

  osallistaa opiskelijat toimintaan • Perustuu todellisen elämän tilanteisiin ja olemassa oleviin osaamisiin • Sisältö on relevanttia, sitouttavaa, aitoa ja merkityksellistä • Edellyttää dialogitaitoja (sosiokulttuurinen lähestyminen: oppiminen tapahtuu yhteisöissä yhdessä yhteisön osaamista kasvattaen, samalla yksilöä kehittäen) 20.8.2020 | 15
 16. 3. Itseopiskelu • Sijoitettava oppimisen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta tärkeisiin

  kohtiin • Jokaisella yksilöllinen lähtötaso • Yksilön tiedonhankintana ja/tai sisäistämisenä • Orientoituminen ja alustava sisäistäminen aiheesta (alussa) • Opitun sisäistäminen yksilötasolla (dialogisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen jälkeen) 20.8.2020 | 16
 17. Oppimisen lähikehityksen vyöhyke (Zone of Proximal Development) • Lähikehityksen vyöhykkeellä

  (ZPD) (noviisi) pystyy suoriutumaan tehtävistä yhteistyössä joko osaavamman aikuisen (ekspertti) tai taitavamman vertaisoppijan kanssa. • Oikeanlaisella tuella oppijan vasta kehittymässä olevat taidot ja tiedot muuttuvat myöhemmin itsenäiseksi osaamiseksi. • Oppiminen vyöhykkeellä ja tasoilla on dynaamista • Muotoutumiseen ja dynamiikkaan vaikuttavat oppijan osaamisen taso, aktuaalinen kehitystaso sekä opetus sekä organisoitu vuorovaikutus • Lähikehityksen vyöhykettä voidaan käyttää myös arvioinnin tukena • Opimme kaikki korkeammat ajattelun taidot (syväoppimista osoittavat) ensin sosiaalisella, avustetulla tasolla ja vasta sitten yksilöllisellä tasolla • Lähde: Vygotsky Potentiaalinen eli mahdollinen kehitystaso Lähikehityk- sen vyöhyke Aktuaalinen kehitystaso eli yksilön (nykyinen osaamistaso)
 18. 4. Ohjaus (scaffolding) • Oikea-aikaisia pedagogisia ohjaustekoja tai -interventioita •

  Dialogisen tiedonrakentamisen ja – luomisen tukeminen ohjauksella •Oppijayhteisön ja opiskelijan oppimisen ja osaamisen kehittymisen tuki 20.8.2020 | 18
 19. 5. Digiympäristöt • Oppimisprosessia ja dialogista yhteisöllistä tiedonrakentamista tukevat digitaaliset

  ympäristöt •Saumaton integroituminen • Henkilö- ja ryhmäkohtaisuus (PLE) 20.8.2020 | 19
 20. 6. Arviointi • Itsearviointi • Oppijayhteisön arviointi • Opettajan arviointi

  20.8.2020 | 20
 21. Syväoppimisen käytännönläheinen arviointikehys (vrt. Bloom 1956; Anderson et al., 2001,

  p. 31) Pintaoppimista osoittava yhteistoiminnallinen tiedonrakentaminen • haetaan ja tuodaan lähdetietoa irrallisena, luettelomaisesti • esitetään valmista tietoa ja käsityksiä kopioituna • käyttäen lähteitä kritiikittömästi • rakennetaan jäsentymätöntä tietoa • haetaan tiedon sisältöjä ja merkityksiä Syväoppimista osoittava dialoginen yhteisöllinen tiedonrakentaminen • sovelletaan tietoja ja taitoja teoriaa sekä käytäntöä yhdistäen • vertaillaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja • analysoidaan sekä arvioidaan erilaista tietoa ja käytännön toiminnan muotoja ja niiden merkityksiä • sovelletaan rakennettua tietoa ja pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja • rakennetaan, luodaan, suunnitellaan ja kehitetään uusi artefakti tai näkökulma Lähde: Ruhalahti, Aarnio, & Ruokamo, 2018
 22. Syväoppiminen ja KOPE (Flinga wall) Mihin syväoppimista edistäviin tekijöihin omassa

  opetuksessani kiinnitän huomiota nyt ja tulevaisuudessa? Klikkaa verkkosivulle ja jätä sydän (=tykkää) valitsemillesi kohdille • https://flinga.fi/s/FQA279M Osallistujien äänestyksen tulos 20.8.2020: 20.8.2020 | 22
 23. Päälähteet: 20.8.2020 | 23 Aarnio, H. (2012). Dialogimenetelmät. Luettavissa: http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/

  Korhonen, A.-M. (2020). Designing Scaffolding for Personal Learning Environments. A continuous Learning Perspective in the Vocational Teacher Education Context. Doctoral Dissertation, University of Turku. https://www.utupub.fi/handle/10024/150210 Ruhalahti, S. (2019). Redesigning a Pedagogical Model for Scaffolding Dialogical, Digital and Deep Learning in Vocational Teacher Education. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 257. http://urn.fi/URN:ISBN:978- 952-337-145-3 Ruhalahti, S. , Aarnio, H. & Ruokamo, H. (2018) Deep learning evaluation vocational in teacher education: Conducted on the principles of authentic and dialogical collaborative knowledge construction. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(2), 22-47. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.188222