$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

TCJ開発秘話.pdf

 TCJ開発秘話.pdf

Tomokazu Hashimoto

March 27, 2019
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  01
  https://wano.co.jp
  5VOF$PSF +BQBO։ൃൿ࿩
  ʙ͋ͷࠒ๻౳͸೔ຊޠରԠ͢Δ͚ͩͩͱࢥ͍ͬͯͨʙ

  View Slide

 2. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  02
  https://wano.co.jp
  ˙ ࣗݾ঺հ
  ໊લɿڮຊ ੣ྑ
  ໾ׂɿ8BOPגࣜձࣾ औక໾ 71P&
  ࢓ࣄɿϚωʔδϝϯτͱ͔νʔϜϏϧσΟϯάͱ͔
  ࠾༻ͱ͔΍ͬͯ·͢ɻ
  ͜͜೥ఔ·ͱ΋ʹίʔυΛॻ͚͍ͯ·ͤΜ

  View Slide

 3. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  03
  https://wano.co.jp
  ˙ ΞδΣϯμ
  ɾͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ɾΑ͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ɾ5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ
  ͝ΊΜͳ͍ٕ͞ज़ͷ࿩͸΄΅͋Γ·ͤΜɻɻɻ

  View Slide

 4. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  04
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBOͱ͸
  ӦۀࢿྉΛޚཡ͍ͩ͘͞

  View Slide

 5. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  05
  https://wano.co.jp
  ˙ ΞδΣϯμ
  ɾͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ɾΑ͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ɾ5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ

  View Slide

 6. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  06
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ɾձࣾઃཱͯ͠೥ऩӹ΋҆ఆ͖ͯͨ͠
  ɾͦΖͦΖઃཱͷ໨తʹԊͬͨαʔϏεΛ΍Ζ͏
  ɾपΓͷΞʔςΟετ͕ωοτൢച͕͍ͨͬͯ͠Δ
  ೥ࠒͷ8BOP
  ɾ୭Ͱ΋ָۂ഑৴Ͱ͖ΔαʔϏε͋ͬͨΒྑ͍ΑͶ

  View Slide

 7. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  07
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ɾΞϝϦΧΛத৺ʹσϑΝΫτʹͳΓͭͭ͋Δ
  5VOF$PSFͬͯͷ͕΋͏΍ͬͯΔΒ͍͠
  ɾετΞͱͷఏܞ਺͕๛෋
  ɾ೔ຊͰ͸·ͩ஌໊౓͕௿ͦ͏
  ɾఏܞ͢Ε͹ϩʔΧϥΠζͯ͠࠷଎Ͱ࢝ΊΒΕͦ͏

  View Slide

 8. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  08
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ! D - B C ,E G G , A
  GB E G A B
  G B C DG DG CCD C
  E G G B
  ౰࣌ͷར༻ΞʔςΟετ
  ೥࣌ͷσʔλ
  ձһ਺ ɿສ
  ൢചָۂ਺ɿ ສ
  ൢചऩӹ ɿ ສυϧ

  View Slide

 9. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  09
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 10. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  010
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ

  View Slide

 11. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  011
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ࢖ͬͨ΋ͷ
  ਓ຺ɺύογϣϯ

  View Slide

 12. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  012
  https://wano.co.jp
  ˙ ͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ΍ͬͯΈͳ͸Ε

  View Slide

 13. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  013
  https://wano.co.jp
  ˙ ΞδΣϯμ
  ɾͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ɾΑ͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ɾ5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ

  View Slide

 14. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  014
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ

  View Slide

 15. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  015
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ɾϩʔΧϥΠζͰ͸ͳ͘ଟݴޠରԠ͕ඞཁ໰୊
  ཱͪ͸͔ͩΔ໰୊ୡ
  ɾ೔ຊͱւ֎ͷԻָۀք঎श׳ͷҧ͍໰୊
  ɾ೔ຊͷΞʔςΟετΫϨΧ࣋ͬͯͳ͍໰୊
  ɾ65$ͱ65$ͷน

  View Slide

 16. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  016
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ϩʔΧϥΠζͰ͸ͳ͘ଟݴޠରԠ͕ඞཁ໰୊

  View Slide

 17. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  017
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ͳͥଟݴޠରԠ͕ඞཁͳͷ͔

  View Slide

 18. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  018
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ೔ຊͷւ֎ͷԻָۀք঎श׳ͷҧ͍໰୊

  View Slide

 19. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  019
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ೔ຊͷւ֎ͷԻָۀք঎श׳ͷҧ͍໰୊

  View Slide

 20. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  020
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ೔ຊͷΞʔςΟετΫϨΧ࣋ͬͯͳ͍໰୊

  View Slide

 21. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  021
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ೔ຊͷΞʔςΟετΫϨΧ࣋ͬͯͳ͍໰୊

  View Slide

 22. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  022
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  65$ͱ65$ͷน
  ɾ.5(։࢝࣌ؒ࣌
  ɾ4LZQFଧͬͯ΋ฦ৴ཌ೔
  ɾαϚʔλΠϜͰ.5(ͬ͢Ά͔͠

  View Slide

 23. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  023
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ

  View Slide

 24. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  024
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  γεςϜͷࢿྉ
  ͜Ε͔͠ͳ͍

  View Slide

 25. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  025
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ԼهΛήοτ
  ɾ(JUϦϙδτϦ
  ɾߦఔ౓ͷ%%-

  View Slide

 26. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  026
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ

  View Slide

 27. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  027
  https://wano.co.jp
  ˙ Α͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ࢴͱςʔϓͰ࢝·ͬͨ։ൃ΋
  δϟϯϧͱͷઓ͍΍ɺؾ෇͍ͨΒ8BOPͷΤϯδχ
  Ξશһ։ൃͯͨ͠౳ͷࢼ࿅Λܦͯ೥݄
  ͍ͭʹϦϦʔεʂʂ
  ࡞Γ௚͠ʹΑΓ౰࣌64ʹ͸ແ͔ͬͨΞʔςΟετ
  ϖʔδ΍ɺΫʔϙϯػೳ౳ΛఏڙͰ͖·ͨ͠ʂʂ

  View Slide

 28. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  028
  https://wano.co.jp
  ˙ ΞδΣϯμ
  ɾͲͷΑ͏ʹͯ͠5VOF$PSF +BQBOΛ࢝Ί͔ͨ
  ɾΑ͠ϩʔΧϥΠζʹணख͠Α͏ɻɻɻ͋Εʁ
  ɾ5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ

  View Slide

 29. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  029
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ
  ೥ϦϦʔε࣌ͷ഑৴ՄೳετΞ

  View Slide

 30. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  030
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ
  ݱࡏͷ഑৴ՄೳετΞ

  View Slide

 31. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  031
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ
  ָۂ഑৴Ҏ֎ͷऩӹԽαʔϏεͷఏڙ

  View Slide

 32. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  032
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ

  View Slide

 33. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  033
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ
  ɾΞʔςΟετϑΝʔετͰͷػೳ௥Ճ
  ɾٕज़ෛ࠴ͷฦࡁ
  ɾ1FSMͱͷผΕ
  ɾ(Pͱͷग़⁊͍

  View Slide

 34. http://terminal.m
  u
  © 2019 Wano Co,.Ltd. All Rigths Reserved
  034
  https://wano.co.jp
  ˙ 5VOF$PSF +BQBO։ൃͷࠓޙ
  ྑ͚Ε͹͝Ұॹ͠·ͤΜ͔

  View Slide