Rubyではじめる野球データ分析(なおPython) #tqrk11

Rubyではじめる野球データ分析(なおPython) #tqrk11

https://tokyurubykaigi.github.io/tokyu11/ 登壇資料

#Ruby #Daru #Python #Jupyter #Pandas

2c0947c6a28e7f771ebd9859ecf54e5c?s=128

Shinichi Nakagawa

July 29, 2017
Tweet

Transcript

 1. 3.

  Who am I ?(͓લ୭Α) • Pythonք۾ͷʮ໺ٿͷਓʯͰ͢ • Shinichi Nakagawa(@shinyorke) •

  Retty.Inc Engineering Manager
 ݉,ڕྉཧ୲౰ • Baseball Scientist/໺ٿσʔλ෼ੳऀ • #Python #SABRmetrics #໺ٿ౷ܭֶ #Agile #Scrum
 2. 4.

  ʲCMʳRetty #ͱ͸ • Recommend + Happy = Retty • ࣗ෼ʹͽͬͨΓͳ͓ళʹग़ձ͏


  ໊࣮ܕޱίϛαʔϏε • ͓͔͛͞·Ͱ3000ສϢʔβʔ/݄ಥഁ
 ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢m(_ _)m • ϓϩάϥϛϯάݴޠ • PHP(Web) • Java/Kotlin/Scala(API/Backend) • Python(Web/Backend/Data Science) • Ruby͸,͑ʔʔͬͱ…͋ͬ(࡯͠
 3. 11.

  զࢥ͏ʮRubyͱPythonʯ • Ruby • ͏͐ͬͿͷݴޠ • Ruby On Rails͕ͭΑ͍(͜ͳΈ) •

  Python • ʮPyDataʯͱ͍͏ݴ༿͕͋Δ͘Β͍,σʔλͷݴޠ • Jupyter notebook,pandasͱ͔ϥΠϒϥϦ͕ἧ͍ਿ಺