$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

外よりも中からの攻撃・
事故がヤバイ、今やるべきクラウドセキュリティ対策

 外よりも中からの攻撃・
事故がヤバイ、今やるべきクラウドセキュリティ対策

クラウド使うとリスクはどうなる?それでも便利なクラウドサービス、正しく安全に使う方法をご紹介します。

Sudachi-Kun

March 12, 2016
Tweet

More Decks by Sudachi-Kun

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ֎ΑΓ΋த͔Βͷ߈ܸɾ

  ࣄނ͕ϠόΠɺࠓ΍Δ΂͖
  Ϋϥ΢υηΩϡϦςΟରࡦ
  Ϋϥ΢υ࢖͏ͱϦεΫ͸Ͳ͏ͳΔʁͦΕͰ΋ศར
  ͳΫϥ΢υαʔϏεɺਖ਼҆͘͠શʹ࢖͏ํ๏Λ͝
  ঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 2. ͬͦ͘͞Ͱ͕͢
  ͝ΊΜͳ͍͞

  View Slide

 3. ͜ͷεϥΠυ͸
  ߹ܭ
  365εϥΠυ͋Γ·͢
  ͔͠΋Webެ։͠·ͤΜ
  ʢͨͿΜʣ
  ͲΜͲΜߦ͖·͢

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 5. ᴡ౻ ጏਔ
  αΠτ΢ γϯδ

  ΞΠϨοτגࣜձࣾ
  cloudpackࣄۀ෦
  2013೥8݄ೖࣾ
  ʲϒϩάʳ
  ϩʔυόϥϯεͩͪ͘͢Μ
  http://blog.animereview.jp/

  View Slide

 6. ϒϩά
  ׂͱ͍Ζ͍Ζॻ͍ͯ·ͯ͠

  View Slide


 7. ݸਓϒϩά͚ͩͲ40ສPV
  ̍೔ฏۉ1500PV

  View Slide

 8. ͦͷલ͸HPC΍ͬͯ·ͨ͠
  ʢϋΠɾύϑΥʔϚϯεɾίϯϐϡʔςΟϯάʣ

  View Slide

 9. GPU͍ͬͺ͍ͷͤͯ

  View Slide

 10. Ϋϥελ
  ૊ΜͩΓ
  ͢ΔΘ͚Ͱ͢

  View Slide

 11. ͦͷલ͸2೥͘Β͍
  χʔτͯ͠·ͨ͠
  ʢ24/365ۈ຿ʣ
  ʢͣͬͱήʔϜͯͨ͠ʣ

  View Slide

 12. ߋʹͦͷલ͸
  υεύϥͷ
  ๏ਓ෦ୂʹ͍·ͨ͠

  View Slide

 13. 2009೥ʹ
  GMO͞Μͷ
  αʔόʔ࡞ͬͨ࣌ͷ
  هࣄ
  ʢITmedia͞Μʣ

  View Slide

 14. ͋Δ೔γϯδ͸
  ໨֮ΊΔͷͰ͢

  View Slide

 15. ࣌୅͸Ϋϥ΢υ͡ΌͶʁ

  View Slide

 16. ͦͯ͠ΞΠϨοτʹ
  ඈͼࠐΉ

  View Slide

 17. ·ͣ୲౰ͨ͠ͷ͸
  ϓϩδΣΫτϚωʔδϟʔ

  View Slide

 18. ͦͯࣗࣾ͠Webߋ৽

  View Slide

 19. ͔Βͷ٬ઌৗற

  View Slide

 20. ΋͸΍ԿͰ΋԰

  View Slide

 21. ݱࡏͷݞॻ͖

  View Slide

 22. ৘ใηΩϡϦςΟ؅ཧ੹೚ऀ

  View Slide

 23. ݸਓ৘ใ؅ཧ੹೚ऀ

  View Slide

 24. PCI DSS؅ཧ੹೚ऀ

  View Slide

 25. ܦྺͱηΩϡϦςΟͷ
  γϯΫϩ཰͕ઈ๬త

  View Slide

 26. ͖͔͚ͬ͸
  ৽ͨͳ؂ࠪରԠͱ
  લ೚ͷୀ৬

  View Slide

 27. CTOླ໦
  ʮγϯδ܅ηΩϡϦςΟ΍ͬͯʔʯ

  View Slide

 28. ͍͍ͬ͢Αʔ

  View Slide

 29. 1͔Βݱ৔Ͱୟ͔Εͯ
  ࠓʹࢸΓ·͢

  View Slide

 30. ͦͯ͠ޛͬͨ

  View Slide

 31. ٕज़ྗʢITϦςϥγʔʣͱ
  ηΩϡϦςΟϦςϥγʔ͸
  શ͘΋ͬͯൺྫ͠ͳ͍

  View Slide

 32. ΞΠϨοτגࣜձࣾ
  cloudpackࣄۀ෦
  ͝঺հ

  View Slide


 33. ΞΠϨοτגࣜձࣾ
  ઃཱ
  ࢿຊۚ
  ୅දऀ
  ैۀһ਺
  ࣄۀ಺༰ γεςϜ։ൃɾอक
  ϚωʔδυϗεςΟϯά
  2003೥10݄15೔
  7,000ສԁ
  ᜊ౻ কฏ
  117໊ʢ2016೥3݄ݱࡏʣ

  View Slide


 34. AWSΛ׆༻͠ͳ͕ΒϏδωεʹूதͰ͖Δ
  ίϯγΣϧδϡαʔϏε

  View Slide


 35. 4 ࣾ

  600
  6೥
  6 ೥ؒAWSͷΈͰ
  2 0 1 0
  2 0 1 6

  View Slide


 36. AWSϓϨϛΞίϯα
  ϧςΟϯά
  ύʔτφʔ
  ΞδΞ஍Ҭ5ࣾ
  ࠷্Ґύʔτφʔ 4೥࿈ଓ͸2ࣾͷΈ
  Premier > Advanced > Standard > Registered
  શੈք2331ࣾத

  View Slide


 37. AWSίϯϐςϯγʔೝఆ
  AWSͷӡ༻อक
  ϏοάσʔλͷऔΓѻ͍

  View Slide


 38. AWSύʔτφʔΞϫʔυ
  ࠷ߴӫ༪ͷ
  APN Partner of the Year 2೥࿈ଓड৆

  View Slide


 39. ཁ͢Δʹ
  ಛʹAWSͷߏஙӡ༻อक͕
  ಘҙͳձࣾͰ͢

  View Slide

 40. ͳͷͰ͕͢

  View Slide

 41. ࠓ೔͸AWSʹݶΒͣ
  Ϋϥ΢υͱ͍͏෼໺Ͱ
  ηΩϡϦςΟతͳ͓࿩Λ
  ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 42. Ϋϥ΢υͷ
  ηΩϡϦςΟʹ͍ͭͯߟ͑Δ

  View Slide

 43. ࢢ৔͸Ϋϥ΢υ΁ෆ͕҆͋Δ
  ͦͷ1Ґ͕ηΩϡϦςΟ

  View Slide

 44. ͳ͔ͥ

  View Slide

 45. ͳΜ͔ͩΑ͘෼͔Βͳ͍͔Β

  View Slide

 46. ͍΍͍΍
  ΦϯϓϨͩΖ͏͕
  Ϋϥ΢υͩΖ͏͕
  ΍Δ͜ͱ͸ҰॹͰ͠ΐ

  View Slide

 47. ͱɺࢥ͍ͬͯͨ࣌ظ͕
  ࢲʹ΋͋Γ·ͨ͠

  View Slide

 48. ྫ͑͹AWS

  View Slide

 49. ੹೚ڞ༗Ϟσϧ

  View Slide


 50. View Slide

 51. ͬͦͪ͘͞ΐͬͱ
  ಠಛͳײ͡͠·͢ΑͶ

  View Slide

 52. ͡Ό͋΋ͬͱΧδϡΞϧͳ
  αʔϏεΛݟͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 53. Dropboxͱ͔
  Evernoteͱ͔
  Google Appsͱ͔

  View Slide

 54. ͜ΕΒ΋શ෦
  Ϋϥ΢υαʔϏεͰ͢ΑͶ

  View Slide

 55. தʹ͸ۀ຿Ͱ
  ར༻͞Ε͍ͯΔํ΋
  ͍Βͬ͠ΌΔ͔΋͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 56. ͦͷ࣌ͷબఆج४ͬͯ
  ԿͰ͔͢ʁ

  View Slide

 57. ศར͔ͩΒʁ
  ͔͔҆ͬͨΒʁ

  View Slide

 58. ηΩϡϦςΟͷଆ໘Ͱ
  ධՁ͠·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 59. ԿΛ࣋ͬͯͯ͠
  ʮ҆શʯ
  ͱ͢Δ͔

  View Slide

 60. ೉͍͠Ͱ͢ΑͶ

  View Slide

 61. cloudpackͰ͸
  Ͳ͏͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏ͱ

  View Slide

 62. ύεϫʔυΛೖྗͤ͞Δ
  αʔϏε͸
  શͯ੬ऑͱ͍͏ߟ͑ํ

  View Slide

 63. ͦΜͳ͜ͱݴͬͨΒͳΜʹ΋
  ࢖͑ͳ͍͡Όͳ͍͔ʂ
  ͱ͍͏ͷ͸ͦͷ௨Γ
  ͳͷͰ͕͢ɺ

  View Slide

 64. ࣗࣾͷActive Directory͔Β
  SSOʢγϯάϧαΠϯΦϯʣ
  Ͱ͖ͳ͍αʔϏε͸
  ݪଇ࠾༻͠ͳ͍΋Μʂ
  ͱ͍͏ϙϦγʔΛ
  ͍࣋ͬͯ·͢

  View Slide

 65. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 66. cloudpack͸ݪଇɺ
  AWSͳͲ΁ͷϩάΠϯʹ
  ΞΧ΢ϯτ໊΋
  ύεϫʔυ΋࢖͍·ͤΜ

  View Slide

 67. ࣾ಺Ͱ͸ύεϫʔυΛ࢖͏
  γνϡΤʔγϣϯ͸ɺ
  ύιίϯʹ
  ϩάΠϯ͢Δͱ͖ͱɺ
  SSO͢Δͱ͖ͷΈ

  View Slide

 68. ΋ͪΖΜSSOͳͷͰɺ
  Active Directoryʹ
  ొ࿥͞Ε͍ͯΔ
  ΞΧ΢ϯτ໊ͱ
  ύεϫʔυΛ༻͍·͕͢

  View Slide

 69. υϝΠϯͱಉ͡
  ໊લɺύεϫʔυͰ
  ֤छΫϥ΢υαʔϏεʹ
  ొ࿥͍ͯ͠Δ
  ͱ͔͍͏
  མͪͰ͸ͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 70. SAMLʢαϜϧʣΛ
  ࢖͍ͬͯ·͢
  ͋ͱKerberosೝূͰ͢Ͷ

  View Slide

 71. ͳͷͰ
  ࣾ಺ͷดҬʹ͋Δ
  Active DirectoryΛ
  ઈରʹܦ༝͠ͳ͍ͱ
  ֤छαʔϏεʹ
  ϩάΠϯग़དྷͳ͍ͷͰɺ

  View Slide

 72. ୈࡾऀ͕Πϯλʔωοτܦ༝
  ͰΞΧ΢ϯτΛ৐ͬऔΔ͜ͱ
  ͕ઈରʹग़དྷͳ͍࢓૊Έ
  Ͱ͢

  View Slide

 73. ΋͠΋ɺ΋͠΋ɺ͋Γ͑ͳ͍
  ͱ͸ࢥ͏͚Ͳ

  View Slide

 74. ࣾ಺ͷωοτϫʔΫʹ
  ܨ͕Εͯ

  View Slide

 75. ΞΧ΢ϯτ໊΋όϨͯͯ

  View Slide

 76. ύεϫʔυ΋
  ࿙Εͯͨͱͨ͠Β

  View Slide

 77. ϩάΠϯͰ͖ͪΌ͏͡ΌΜ
  ͬͯ͜ͱͰ

  View Slide

 78. શαʔϏεʹ
  ରԠग़དྷΔΑ͏ͳ
  ଟཁૉೝূ΋
  ೖΕͯ·͢

  View Slide

 79. 1. ϋʔυ΢ΣΞೝূ
  2. ΞΧ΢ϯτೝূ
  3. ଟཁૉೝূ
  ͜ͷ3ͭΛ࢖͍ͬͯ·͢

  View Slide

 80. ͱ͸͍͑

  View Slide

 81. ΈΜͳ͕ΈΜͳ
  SSOͳ؀ڥΛ࡞ΕΔ
  Θ͚Ͱ͸ͳ͍Ͱ͢͠

  View Slide

 82. ͦ͜·Ͱ͍ΒͶʔ͢
  ͬͯձࣾ͞Μ΋
  ͍Βͬ͠ΌΔͷͰ

  View Slide

 83. ࠷௿ݶɺ͜Ε͚ͩ͸
  ΍ͬͯཉ͍͠ͳͱ
  ࢥ͏͜ͱ͕͋Γ·͢

  View Slide

 84. αʔϏεͷص্ධՁ

  View Slide

 85. ಠཱߦ੓๏ਓ
  ৘ใॲཧਪਐػߏ
  ηΩϡϦςΟηϯλʔ͔Β
  ൃߦ͞Ε͍ͯΔɺ
  தখاۀͷͨΊͷ
  Ϋϥ΢υαʔϏε҆શར༻ͷ
  खҾ͖

  View Slide


 86. View Slide

 87. ͜Ε͕͘͢͝ྑ͘ग़དྷ͍ͯͯ
  cloudpackͷ಺෦؂ࠪ΍
  ֎෦؂ࠪͰ΋࢖͍ͬͯ·͢

  View Slide

 88. 1߲໨ͣͭݟͯΈ·͢

  View Slide

 89. Google AppsΛ
  ධՁͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 90. 1. ར༻ൣғͷ໌֬Խ
  Ϋϥ΢υαʔϏεͰͲͷۀ຿ɺ
  Ͳͷ৘ใΛѻ͏͔ݕ౼͠ɺ
  ۀ຿ͷ੾Γ෼͚΍ӡ༻ϧʔϧ
  ͷઃఆΛߦ͍·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 91. ిࢠϝʔϧɺϑΝΠϧڞ༗ɺ
  εέδϡʔϧ؅ཧͱͯ͠
  ར༻͢Δɻ

  View Slide

 92. 2. αʔϏεͷछྨͱίετ
  ۀ຿ʹ߹͏Ϋϥ΢υαʔϏε
  Λબఆ͠ɺίετʹ͍ͭͯ
  ֬ೝ͠·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 93. ໾һձঝೝࡁΈ

  View Slide

 94. 3. ѻ͏৘ใͷॏཁ౓
  Ϋϥ΢υαʔϏεͰऔΓѻ͏ɺ
  ৘ใͷ؅ཧϨϕϧʹ͍ͭͯ
  ֬ೝ͠·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 95. ݸਓ৘ใɺސ٬৘ใɺ
  ސ٬؀ڥ৘ใͳͲɺ
  ॏཁͳ৘ใΛऔΓѻ͏

  View Slide

 96. 4. ϙϦγʔ΍ϧʔϧͱͷ
  ੔߹ੑ
  ηΩϡϦςΟ্ͷϧʔϧͱ
  Ϋϥ΢υαʔϏεͷ
  ׆༻ͷؒʹ
  ໃ६΍ෆҰக͕
  ੜ͡·ͤΜ͔

  View Slide

 97. ࣾ಺ͷ౷߹ೝূج൫ʹ
  ΞαΠϯՄೳ͔ͭɺ
  ୯ಠͰ΋
  ଟཁૉೝূʹରԠ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 98. 5. ར༻؅ཧ୲౰ऀ
  Ϋϥ΢υαʔϏεͷಛੑΛ
  ཧղͨ͠ར༻؅ཧ୲౰ऀΛ
  ࣾ಺ʹ֬อ͠·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 99. ద੾ͳ؅ཧऀΛ֬อͨ͠

  View Slide

 100. 6. Ϣʔβ؅ཧ
  Ϋϥ΢υαʔϏεͷϢʔβʹ
  ͍ͭͯద੾ʹ؅ཧग़དྷ·͔͢ʁ

  View Slide

 101. ࣾ಺ͷ౷߹ೝূج൫ʹͯ
  ؅ཧՄೳ

  View Slide

 102. 7. ύεϫʔυ
  ύεϫʔυͷద੾ͳ
  ઃఆɾ؅ཧ͸࣮ࢪͰ͖·͔͢ʁ

  View Slide

 103. ࣾ಺ͷ౷߹ೝূج൫ʹͯ
  ؅ཧՄೳ

  View Slide

 104. 8. σʔλͷෳ੡
  αʔϏεఀࢭ౳ʹඋ͑ͯɺ
  ॏཁ৘ใΛखݩʹ֬อͯ͠
  ඞཁͳ࣌ʹ࢖͑ΔͨΊͷ
  උ͑͸͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 105. αʔυύʔςΟ੡πʔϧ΍
  αʔϏεΛར༻͢Δ
  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 106. 9. ࣄۀऀͷ৴པੑ
  Ϋϥ΢υαʔϏεΛఏڙ͢Δ
  ࣄۀऀ͸
  ৴པग़དྷΔࣄۀऀͰ͔͢

  View Slide

 107. ੈքత༗໊اۀͰ͋Δɻ
  ISAE 3402 Type II ͱ SSAE
  16 ೝূ ͱ ISO27001 ͳͲΛ
  औಘ͍ͯ͠Δɻ

  View Slide

 108. 10. αʔϏεͷ৴པੑ
  αʔϏεͷՔಇ཰ɺ
  ো֐ൃੜස౓ɺ
  ো֐࣌ͷճ෮໨ඪ࣌ؒͳͲͷ
  αʔϏεϨϕϧ͸
  ࣔ͞Ε͍ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 109. อূ͢ΔՔಇ཰͸99.9%

  View Slide

 110. 11. ηΩϡϦςΟରࡦ
  Ϋϥ΢υαʔϏεʹ͓͚Δ
  ηΩϡϦςΟରࡦ͕
  ۩ମతʹެ։͞Ε͍ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 111. ԼهWebαΠτͰ֬ೝͰ͖Δ
  https://support.google.com/
  a/answer/60762?hl=ja

  View Slide

 112. 12. ར༻ऀαϙʔτ
  αʔϏεͷ࢖͍ํ͕
  Θ͔Βͳ͍ͱ͖ͷࢧԉ
  ʢϔϧϓσεΫ΍FAQʣ͸
  ఏڙ͞Ε͍ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 113. FAQɺϝʔϧɺ24࣌ؒ365೔
  ରԠͷి࿩αϙʔτ͕͋Δ

  View Slide

 114. 13. ར༻ऴྃ࣌ͷ
  σʔλͷ֬อ
  αʔϏεར༻͕
  ऴྃͨ͠ͱ͖ͷɺ
  σʔλͷऔѻ৚݅ʹ͍ͭͯ
  ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 115. Google ͷ
  ϓϥΠόγʔ ϙϦγʔʹ
  ैͬͯɺ
  ͢΂ͯͷσʔλ͕
  Google ͷαʔόʔ͔Β
  ࡟আ͞ΕΔ

  View Slide

 116. 14. ܖ໿৚݅ͷ֬ೝ
  Ұൠతܖ໿৚݅ͷ֤߲໨ʹͭ
  ͍ͯ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 117. ར༻ن໿Λ֬ೝͨ͠ɻ
  http://www.google.com/
  apps/intl/ja/terms/
  premier_terms.html

  View Slide

 118. ൑ఆ

  View Slide

 119. ߹֨

  View Slide

 120. ߹൱ཧ༝
  cloudpackαʔϏεͷఏڙʹ
  ͓͍ͯॏཁͳπʔϧͱͳΔɻ
  े෼ͳSLA΍ɺ؅ཧऀػೳ͕
  ఏڙ͞Ε͓ͯΓɺߋʹ͸
  ౷߹ೝূج൫΁ͷ౷߹͕
  Մೳͳ఺͔Βɺ߹֨ͱ͢Δɻ

  View Slide

 121. ঝೝ
  ೔෇ͱঝೝऀΛॻ͘

  View Slide

 122. View Slide

 123. ֤߲໨ʹ
  ʮద߹͍ͯ͠ͳ͚Ε͹
  ࠾༻ग़དྷͳ͍ʯ
  Ͱ͸ͳͯ͘

  View Slide

 124. ϦεΫΛચ͍ग़ͯ͠
  ೝࣝ͠·͠ΐ͏ͱ͍͏ͷ͕
  ओࢫͰ͢

  View Slide

 125. ͖ͪΜͱϦεΫධՁ͢Ε͹
  ࢖͑ΔΫϥ΢υαʔϏε͔
  ൑அͰ͖·͢

  View Slide

 126. ͦͯ͠ϦεΫΛࣾ಺ʹ
  ڞ༗͠·͠ΐ͏
  ͦ͏͢Δ͜ͱͰ

  View Slide

 127. Ϋϥ΢υͷεϐʔυײΛ
  อͪͭͭɺ
  اۀͱͯ͠ͷࣄۀܧଓੑΛ
  ߴΊΔ͜ͱ͕
  ग़དྷΔ͔΋͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 128. ΍ͬͺ؂ࠪ͸େࣄͩͳͬͯ

  View Slide

 129. ηΩϡϦςΟΫϥελʹ͸
  3छྨͷਓ͕͍ؒΔͱ
  ࢥ͍ͬͯ·͢

  View Slide

 130. ؂ࠪܥ

  View Slide

 131. ߈ܸܥ

  View Slide

 132. ҉߸Խɾೝূٕज़ܥ

  View Slide

 133. γϯδ͸؂ࠪܥ͔ͳʁ
  ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 134. վΊͯ؂ࠪʹ͍ͭͯ
  ߟ͑ͯΈ·ͨ͠

  View Slide

 135. զʑ͕ݴ͏ͱ͜Ζͷ
  ηΩϡϦςΟͬͯͷ͸

  View Slide

 136. ͓͏ͪʹ伴͔͚Δͱ͔

  View Slide

 137. ໷஗͍ͱ͖͸ిؾ෇͚Δͱ͔

  View Slide

 138. ͦ͏͍͏ͷ͡Όͳͯ͘

  View Slide

 139. ৘ใηΩϡϦςΟͷࣄ
  Ͱ͢ΑͶ

  View Slide

 140. ͦ΋ͦ΋
  ৘ใηΩϡϦςΟͬͯ
  ͳΜͷ͜ͱͰ͔͢

  View Slide

 141. ৘ใͷ
  ػີੑ
  ׬શੑ
  Մ༻ੑ

  View Slide

 142. ͜ͷ3ຊபͷࣄͰ͢

  View Slide

 143. ػີੑ

  View Slide

 144. ΞΫηεΛೝՄ͞Εͨऀ͚͕ͩ
  ৘ใʹ࣮֬ʹ
  ΞΫηεͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 145. ׬શੑ

  View Slide

 146. ৘ใࢿ࢈͕׬શͳ
  ঢ়ଶͰอଘ͞Εɺ
  ಺༰͕ਖ਼֬Ͱ͋Δ͜ͱ

  View Slide

 147. Մ༻ੑ

  View Slide

 148. ৘ใࢿ࢈͕ඞཁʹͳͬͨͱ͖ɺ
  ར༻Ͱ͖Δঢ়ଶʹ͋Δ͜ͱ

  View Slide

 149. cloudpack͕औಘ͍ͯ͠Δ
  ֎෦؂ࠪɾೝূ͸
  ͍Ζ͍Ζ͋ΔͷͰ͕͢

  View Slide

 150. ʢެ։ग़དྷͳ͍ʣ

  View Slide

 151. ʢެ։ग़དྷͳ͍ʣ

  View Slide

 152. γϯδ͸ཱ৔্
  ͍ΖΜͳ؂ࠪʹ
  ཱͪձ͏ͷͰ͕͢

  View Slide

 153. ࠷ۙࢥ͏͜ͱ͕͋Γ·͢

  View Slide

 154. ೝূऔ͔ͬͨΒͬͯ
  ͳΜͳͷʁ

  View Slide

 155. ࠃ಺ج४
  ࠃࡍج४
  ͍Ζ͍Ζ͋Γ·͚͢Ͳ

  View Slide

 156. ຊདྷ͸ɺࣗࣾͷηΩϡϦςΟ
  ج४Λ໌֬ʹ͢Δͱ͔ɺηΩϡ
  ϦςΟҙࣝΛ্͛ΔͨΊʹ͋
  ΔͨΊͷೝূن֨

  View Slide

 157. Ͱ΋Կ೥͔΍ͬͯΔͱ
  ;ͱࢥ͏ΜͰ͢

  View Slide

 158. ؂ࠪͷҝʹࢿྉ༻ҙͯ͠

  View Slide

 159. ؂ࠪͷҝʹ͍Ζ͍Ζௐ੔ͯ͠

  View Slide

 160. ؂ࠪͷҝ
  ؂ࠪͷҝ

  View Slide

 161. ηΩϡϦςΟͲ͍ͬͨ͜

  View Slide

 162. ಛʹࢥͬͨͷ͸
  SOC2΍ͬͨͱ͖Ͱ͢

  View Slide

 163. SOC2ͱ͸ͳΜͳͷ͔

  View Slide

 164. ಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓ
  ೔ຊηΩϡϦςΟ؂ࠪڠձ
  JASA

  View Slide


 165. View Slide

 166. SOC 2
  ͱ
  SOC 3
  ͬͯҰ൪্ʹॻ͍ͯ͋Δ
  ʢISMS͕෺଍Γͳ͍ͱ͔
  ॻ͔Εͯ·͕͢ʣ

  View Slide

 167. Α͠ɺ͜ΕऔΖ͏

  View Slide

 168. SOC 2ͬͯͳʹ

  View Slide

 169. ถࠃެೝձܭ࢜ڠձ
  ʢAICPAʣ͕ఆΊͨ
  αʔϏε૊৫ʢService
  Organization Controlʣͷ
  ౷੍ʹؔΘΔ
  ධՁۀ຿ͷ࢓૊Έ

  View Slide

 170. ʁ

  View Slide

 171. SOC 3ͷํ͕Ғ͍ʁ
  ʢ਺ࣈతʹʣ

  View Slide

 172. ௚઀ɺ؂ࠪ๏ਓʹฉ͍ͯΈͨ

  View Slide

 173. ·ͣ
  SOC 1
  SOC 2

  SOC 3
  ͕͋Γ·͢

  View Slide

 174. SOC1
  ࡒ຿ධՁ

  View Slide

 175. SOC 2
  ηΩϡϦςΟ
  Մ༻ੑ
  ॲཧͷΠϯςάϦςΟ
  ػີอ࣋
  ϓϥΠόγʔ
  ͜ΕͷͲΕ͔1ͭҎ্

  View Slide

 176. SOC 3
  SOC 2ͷ಺༰Λ؆ૉʹͯ͠
  ެ։จষʹͨ͠΋ͷ

  View Slide

 177. ͳΔ΄Ͳ
  ໾ׂ͕ҧ͏ͷ͔
  ࠓճ͸ηΩϡϦςΟʹ
  ϑΥʔΧε͍ͨ͠ͷͰ
  SOC 2Ͱ͢Ͷʂ

  View Slide

 178. ͍΍࣮͸΋͏1఺͋Γ·ͯ͠

  View Slide

 179. Type 1
  ͱ
  Type 2

  View Slide

 180. Type 1
  ͋Δ1೔Λ੾Γग़ͯ͠؂ࠪ͢Δ

  View Slide

 181. Type 2
  3ϲ݄Ҏ্ͷظؒΛ੾Γग़ͯ͠
  ؂ࠪ͢Δ

  View Slide

 182. ͳΔ΄Ͳ
  ໨ࢦ͢͸SOC 2 Type 2
  ͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷʂ

  View Slide

 183. ؂ࠪ๏ਓ
  ʮ͸͍ɺͰ͕͢
  ·ͣ͸Type 1͔Β
  औಘ͞ΕΔͷ͕
  ྑ͍ͱࢥ͍·͢ʯ

  View Slide

 184. Αʔ͠
  ͡Ό͋
  SOC 2 Type 1ͩʂ

  View Slide

 185. ͦͯ͠
  2೥΋ͷࡀ݄͕͔͔Γ

  View Slide

 186. ͳΜ΍͔Μ΍͋ͬͯ
  2015೥8݄31೔
  ΞΠϨοτגࣜձࣾ
  cloudpackࣄۀ෦
  SOC2 Type1 डྖ
  ʢηΩϡϦςΟͱՄ༻ੑʣ

  View Slide

 187. SOC2ͬͯɺ
  ͨͩͷϨϙʔτͰ
  ೝূͰ͸ͳ͍ΜͰ͢Ͷ

  View Slide

 188. Ͱ΋΍Δͱ෼͔ΔͷͰ͕͢
  ͲΜͳೝূΑΓ΋
  ج४͕ݫͯ͘͠
  ਏͯ͘ਏͯ͘ਏͯ͘

  View Slide

 189. ߋʹ಺༰͕ެ։͞ΕΔ
  ͍ͬͯ͏

  View Slide

 190. ී௨ɺྫ͑͹ɺ
  ISMSऔ͔ͬͨΒͬͯ
  ͲΜͳ؂ࠪ಺༰Ͱ
  ࢦఠࣄ߲͕͜Μͳ಺༰Ͱ
  ͜ΜͳձࣾͰͨͬͯ͠

  View Slide

 191. ެ։͞Εͳ͍Ͱ͢ΑͶ

  View Slide

 192. SOC2͸ɺ
  શ෦ެ։͞ΕͪΌ͏

  View Slide

 193. ฐ͓ࣾ٬༷ʹ͸
  େखاۀ༷΋
  ͍Βͬ͠ΌΔͷͰ

  View Slide

 194. ηΩϡϦςΟઐ໳෦ୂ͕͍ͯ
  ͔ͳΓࡉ͔͘
  ݟͯ͘ΔΜͰ͢Ͷ

  View Slide

 195. Լखͳ͜ͱॻ͔ΕͨΒ΋͏
  ΍͹͍
  ΍͹͍
  ΍͹͍

  View Slide

 196. ͦ͏͍͏ҙຯͰ͸
  SOC2 ͕࠷΋ߟ͑ͤ͞ΒΕͨ
  ͱࢥ͍·ͨ͠
  ԿΛߟ͔͑ͨͬͯݴ͏ͱ

  View Slide

 197. ੑѱઆ

  View Slide

 198. ͓ӄ༷Ͱγϯδ͸
  ୭΋৴༻͠ͳ͘ͳΓ·ͨ͠
  ʢԿ

  View Slide

 199. ͱ͍͏ͷ͸

  View Slide

 200. ެ։͍ͯ͠Δ
  WebαΠτͳͲ΁ͷ
  ߈ܸ͔Β৘ใ࿙Ӯ
  ͱ͔΋͋Γ·͕͢

  View Slide

 201. ͦΕΑΓ΋

  View Slide

 202. USBϝϞϦૠͯ͠
  σʔλ΋ͬͯͬͪΌ͏ͱ͔

  View Slide

 203. ࣗ෼ͷεϚϗܨ͍Ͱ
  σʔλ΋ͬͯͬͪΌ͏ͱ͔

  View Slide

 204. Ոͷύιίϯͱ
  Ϋϥ΢υαʔϏεʹܨ͍Ͱ
  σʔλ΋ͬͯͬͪΌ͏ͱ͔

  View Slide

 205. தʹ͸ѱҙΛ΋ͬͯ΍Δਓ΋
  ͍ΔͷͰ͕͢

  View Slide

 206. ͍͍ͩͨ͸
  ʮͦΜͳͭ΋Γ͸ແ͔ͬͨʯ

  View Slide

 207. ʮࡴͭ͢΋Γ͸ແ͔ͬͨʯ

  View Slide

 208. 1ճͷॏେΠϯγσϯτͰ

  View Slide

 209. ձࣾ͸ඈͼ·͢
  ʢ࣮ࡍʹඈ͹ͳͯ͘΋
  ͦΕ͘Β͍ͷ֮ޛ͸ඞཁʣ

  View Slide

 210. ͳͷͰɺੑળઆ͸ηΩϡϦςΟ
  ͱ͍͏؍఺Ͱ͸੒Γཱͨͳ͍
  ͱࢥ͍·ͨ͠

  View Slide

 211. ͱ͋Δ
  େखήʔϜاۀ͞Μͱͷ
  ҿΈձͰ

  View Slide

 212. ʮISMSࣙΊΑ͏ͱ
  ࢥͬͯΔΜͰ͢ΑͶʯ

  View Slide

 213. ͍͍ͱࢥ͏ɻ

  View Slide

 214. ISMSΑΓ΋ང͔ʹ
  ࠓ࣌ͳݱ࣮తͳ
  ΑΓ࣮ફతͳ
  ηΩϡϦςΟӡ༻͕
  PDCAͰճͬͯΔΜͰ͢΋ͷ

  View Slide

 215. ͜ͷล͸ɺͱ͋Δࠃࡍج४ͷ
  ؂ࠪһͱ࿩ͯͯ͠΋
  ಉ͡Α͏ͳ࿩୊ʹͳΓ

  View Slide

 216. ʮن͕֨࣌୅ʹ௥͍͍͍ͭͯ
  ͳ͍ͷͰɺࡉ͔͍͜ͱ͸ྟػ
  ԠมʹਐΊ͍ͨͰ͢ʯ

  View Slide

 217. ;Ήʔͦ͏Ͱ͔͢ʔ

  View Slide

 218. ͡Ό͋ࠓ࣌ͷن֨ͬͯ
  Ͳ͏ͳͷʁͱࢥͬͯ

  View Slide

 219. ISO27017
  ͬͯΏʔࠓ࣌ͬΆ͍ͷ͕
  ͋ΔΜͰ͕͢

  View Slide

 220. ΋ͪΖΜ৽͍͠෺޷͖ͳ
  γϯδͱͯ͠͸ɺ
  ͜Ε΋ߦ͘༧ఆͰ͸
  ͋Δ΋ͷͷ

  View Slide

 221. ͱ͋Δେख
  ๭؂ࠪһͷ
  ൃݴ

  View Slide

 222. ʮޚࣾͷ৔߹͸ҙຯͳ͍Ͱ͢Αʯ

  View Slide

 223. ·͔͡

  View Slide

 224. ηΩϡϦςΟʹ
  ׬ᘳͬͯ
  ઈରʹ
  ͳ͍͡Όͳ͍Ͱ͔͢

  View Slide

 225. ͔ͩΒԿࣄʹ΋
  ج४͕ඞཁͩͱࢥ͏ΜͰ͢

  View Slide

 226. ૊৫ʹԿͷج४΋ͳ͍ͱ͔ɺ
  औҾઌͷؔ܎Ͱ࢓ํແ͘ͱ͔
  ͦʔΏʔͱ͖
  ೝূܥ͸ศརͩͱࢥ͍·͕͢

  View Slide

 227. ͡Ό͋ϓϥΠόγʔϚʔΫ
  ࣋ͬͯΔ͔Βͬͯ
  ઈରʹݸਓ৘ใ
  ࿙Εͳ͍͔ͬͯ
  ͦ͏͡Όͳ͍͠

  View Slide

 228. IPS/IDS/WAF
  ࢖ͬͯΔ͔Βͬͯ
  ઈର҆શͱ͸ݴ͑ͳ͍͠

  View Slide

 229. PCIDSS Ϩϕϧ1·Ͱ΍ͬͯ
  ӡ༻ճͯ͠Δ͔Βͬͯ
  ઈରʹΫϨδοτΧʔυ৘ใ
  ͕࿙Εͳ͍ͬͯ༁͡Όͳ͍͠

  View Slide

 230. ηΩϡϦςΟʹઈରͬͯ
  ͳ͍ͱࢥ͏ΜͰ͢

  View Slide

 231. ࣌୅͸ͲΜͲΜมΘΔ͠
  ηΩϡϦςΟͷ͋Γ͔ͨ΋
  ໨·͙Δ͘͠มΘΓ·͢ΑͶ

  View Slide

 232. ͔ͩΒେࣄͳͷ͸ࣗࣾج४
  Λ
  ެ։ग़དྷΔ͘Β͍ʹ
  ಁ໌ੑΛߴΊΔ͜ͱ
  ͩͱࢥ͏ΜͰ͢

  View Slide

 233. Ϋϥ΢υΫϥ΢υݴ͍ͬͯΔ
  ͜ͷ࣌୅ʹٻΊΒΕΔ
  ηΩϡϦςΟͱ͸
  ಁ໌ੑͷࣄͩͱࢥ͍·͢

  View Slide

 234. ͜ͷลΓ͸ւ֎ͷํ͕
  ਐΜͰΔͳ͊ͱ͍͏
  ҹ৅͕͋ͬͯ

  View Slide

 235. ͱ͍͏͔ITશൠ͕
  ೔ຊ஗Εؾຯͬͯ
  ײ͡΋൱Ί·ͤΜ͕
  ʢશͯͰ͸ͳ͍Ͱ͕͢ʣ

  View Slide

 236. ͱ͋ΔIDaaSͰ
  ৘ใ࿙Ӯࣄ͕݅͋Γ·ͨ͠

  View Slide

 237. LastPass
  ͝ଘ͡Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 238. Ϋϥ΢υ্ʹࣗ෼ͷϩάΠϯ
  ύεϫʔυΛอ؅͢Δͱ͍͏
  ͚ͩ͜͜ฉ͘ͱ
  ڪΖ͍͠αʔϏεͰ͕͢ɺ
  ࣮ࡍ࢖͏ͱ௒ศར

  View Slide

 239. Ϛελʔύεϫʔυ
  ͱ͍͏ͷΛઃఆͯ͠ɺ
  ͦΕ͚͓͚֮ͩ͑ͯ͹ɺ
  ଞͷαʔϏεͷύεϫʔυ͸
  ֮͑ͳͯ͘΋͍͍Α͍ͬͯ͏
  αʔϏεͳͷͰ͕͢ɺ

  View Slide

 240. ֎෦͔Βͷ߈ܸͰ
  ͜ͷϚελʔύεϫʔυ͕
  ྲྀग़͢Δͱ͍͏
  க໋తͳࣄނ͕ى͖·ͨ͠

  View Slide

 241. ݁Ռతʹ͸ͦͷύεϫʔυ͸
  ҉߸Խ͞Εͨঢ়ଶͩͬͨͷͰɺ
  ߈ܸऀ͕෮߸Խͯ͠ར༻͢Δ
  ͜ͱ͸ग़དྷͳ͍ͱ͍͏݁࿦Ͱ
  ऴΘͬͨͷͰ͕͢

  View Slide

 242. ར༻ऀ͔Βͨ͠Βؔ܎ແ͘
  Ѩඓڣש
  ൷൑ͷཛྷ

  View Slide

 243. ͦͷதͰ΋ɺ
  ͳΔ΄Ͳͱࢥͬͨίϝϯτ͕
  ͋Γ·ͯ͠ɺ

  View Slide

 244. ෆຬ͕͋ΔͳΒ͹ɼαʔϏεͷར༻
  ΛࢭΊͨํ͕Α͍Ͱ͠ΐ͏ … ࢲͨ
  ͪͷΠϯλʔωοτ͸ɼࠃՈϨϕϧ
  ͷࢧԉΛड͚ͨ߈ܸʹࡽ͞Ε͍ͯ·
  ͢ɻ͢΂ͯͷߦಈɼσδλϧσόΠ
  ε಺ͷ͢΂ͯͷΤϯτϦɼ઀ଓ͢Δ
  Πϯλʔωοτͷ͢΂ͯ͸੬ऑͰ͢ɻ
  ͦͷதͰՄೳͳ࠷ળͷࡦ͕ɼࠓճى
  ͬͨ͜͜ͱͳͷͰ͢ …

  View Slide

 245. ΫϨʔϚʔͨͪͷ΍͍ͬͯΔ
  ͜ͱ͸ɼྑ৺తͳاۀʹର͠
  ͯɼ໰୊ͷൃදΛࢭΊͤ͞Δ
  ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ୭ʹ΋ϝϦο
  τ͸͋Γ·ͤΜɻ

  View Slide

 246. Կ͕ى͖͔ͨΛൃද͢Δ͜ͱ
  ʹΑͬͯɼଞͷاۀ͸ɼपล
  ๷ޚͰͦΕʹԠ͑Δ͜ͱ͕Ͱ
  ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ …

  View Slide

 247. Πϯλʔωοτʹ઀ଓ͢Ε͹ɼ
  ୭΋߈ܸ͔Β҆શͰ͸͋Γ·
  ͤΜɻใࠂͷಁ໌ੑʹΑͬͯ
  ͷΈɼద੾ͳηΩϡϦςΟ͸
  ୡ੒Ͱ͖ΔͷͰ͢ɻ

  View Slide

 248. ͔ͩΒͦ͜
  cloudpack͸
  ύεϫʔυΛೖྗ͢Δͱ͍͏
  ߦҝͦͷ΋ͷΛ
  γεςϜͰΧόʔ͢Δ͜ͱͰ
  ࣙΊͨͷͰ͕͢

  View Slide

 249. ͩͱͯ͠΋ಁ໌ੑ͸ॏཁͩ

  View Slide

 250. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  ͜Μͳͷ࡞Γ·ͨ͠

  View Slide


 251. View Slide

 252. ηΩϡϦςΟϗϫΠτϖʔύʔ
  ΛಡΜͰΈΔ

  View Slide

 253. ηΩϡϦςΟʹର͢Δಁ໌ੑ
  Λ֬อ͢ΔͨΊʹɺ
  SOC 2؂ࠪͰهड़͞Εͨ
  ಺༰Λ؆ૉԽͯ͠ɺ
  ؂ࠪһͷίϝϯτΛ
  ল͍ͨ΋ͷ͕
  ϕʔεͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 254. ࣾ಺Ͱ࡞ͬͨಡΈ෺Ͱ͸
  ͋Δ΋ͷͷɺ؂ࠪ๏ਓ΍
  ֤ηΩϡϦςΟ؂ࠪһɺ
  AWSJapan΍
  τϨϯυϚΠΫϩͳͲͷ
  اۀʹΑΔઐ໳తͳ
  ϨϏϡʔ΋ߦΘΕ͍ͯ·͢

  View Slide

 255. ͦͷํ͕৴ጪੑ΋
  ߴ·Γ·͢͠

  View Slide

 256. ·ͣ࢝Ίʹ
  ʮ੹೚ڞ༗Ϟσϧʯ
  ʹ͍ͭͯղઆ͍ͯ͠·͢

  View Slide


 257. View Slide

 258. ͓٬༷͕ࣗ͝਎Ͱ࡞੒͞Εͨ
  ϓϩάϥϜ΍σʔλͷηΩϡ
  ϦςΟ͸ɺࣗ͝਎Ͱอޢͯ͠
  ͍ͩͨ͘ඞཁ͕͋Γ·͢

  View Slide

 259. ͪΐͬͱಥ͖์͍ͯ͠Δײ΋
  ͋Γ·͕͢ɺͦ͏Ͱ͸ͳͯ͘

  View Slide

 260. ͜Ε·ͰΦϯϓϨϛε؀ڥͰ
  ͸શͯʹ͍ͭͯηΩϡϦςΟ
  Λ֬อ͢Δඞཁ͕͋ͬͨ͜ͱ
  ͱൺֱ͢Δͱɺ͓٬༷͕ηΩϡ
  ϦςΟΛ֬อͯ͠௖͘ൣғ͕
  ݶఆ͞Ε͍ͯ·͢ΑͶɺ
  ͱ͍͏͜ͱͰ͢

  View Slide

 261. ͦͷޙɺ
  ࣄۀ֓ཁͷઆ໌͕͋Γʔͷ

  View Slide

 262. ֤ೝূͷ࿩͕͋Γʔͷ

  View Slide

 263. BCPରࡦͷ࿩͕͋Γʔͷ

  View Slide

 264. cloudpack CSIRT
  ͷ࿩΋͍ͯ͠·͢

  View Slide

 265. CSIRTͱ͸ɺ੬ऑੑ৘ใΛ
  ऩूͯ͠ɺͦͷӨڹͷ༗ແͱ
  ۓٸ౓ʹ͍ͭͯ൑அͯ͠ɺ
  ରԠΛߦ͏νʔϜͷࣄͰ͢

  View Slide

 266. ޙ΄Ͳࡉ͔͘આ໌͠·͢

  View Slide

 267. ͰɺηΩϡϦςΟ૊৫ͷઆ໌
  ͕͋Γʔͷ

  View Slide

 268. ڭҭମ੍ͷઆ໌͕͋Γʔͷ

  View Slide

 269. ਖ਼ࣾһʹΑΔӡ༻ۀ຿ͷ਱ߦ
  ಺෦͔Βͷ߈ܸϦεΫΛ࠷খ
  ݶʹ཈͑ΔҰ؀ͱͯ͠ɺ
  cloudpackӡ༻ۀ຿ʹؔΘΔ
  ελοϑʹ͍ͭͯ͸ɺਖ਼ࣾһ
  ޏ༻ܖ໿Λߦ͍ͬͯΔͱ
  ॻ͍ͯ͋Γ·͢

  View Slide

 270. ଓ͍ͯ
  ϑΝγϦςΟͷ࿩Ͱ͢
  ݐ෺ɾ෦԰ͷηΩϡϦςΟ

  View Slide

 271. ΧʔυΩʔೝূͱ͔
  ؂ࢹΧϝϥͱ͔
  ిݯ͕ແఀిͱ͔
  ϩά͸ແظݶอଘͱ͔
  ͦΜͳ࿩Ͱ͢

  View Slide

 272. ࣍͸ωοτϫʔΫ෦෼

  View Slide


 273. View Slide

 274. ೝূγεςϜ΍
  ύεϫʔυϙϦγʔ
  ೝূ৘ใͷҰݩ؅ཧ
  ʹ͍ͭͯઆ໌

  View Slide

 275. ӡ༻ۀ຿୺຤ͷηΩϡϦςΟ
  Ξϯν΢ΠϧεೖΕΔͱ͔
  ϩάऔΔͱ͔
  USBϝϞϦ͸࢖͑·ͤΜͱ͔
  ͋Γ͕͚ͪͩͲɺͪΌΜͱॻ
  ͍ͯެ։͢Δ

  View Slide

 276. ࣍͸VPN୺຤
  ϦϞʔτͰܨ͍Ͱ͘Δਓ΋͍Δ͚Ͳɺ
  Ͳ͏΍ͬͯηΩϡϦςΟΛ
  ୲อ͍ͯ͠Δ͔͍ͬͯ͏
  ࿩Λॻ͍͍ͯ·͢
  ূ໌ॻೝূͱ͔ɺঝೝ੍ͱ͔ɺ
  ୺຤ͷ҉߸Խͱ͔

  View Slide

 277. ଞʹ΋ɺۀ຿ωοτϫʔΫ
  ͦͷ΋ͷͷ੬ऑੑݕࠪͱ͔
  ϖωτϨςετͱ͔΋
  ΍ͬͯΔ࿩Λॻ͍͍ͯ·͢

  View Slide

 278. AWSͷӡ༻อकΛ͍ͯ͠Δ
  cloudpackʹͱͬͯ
  ؊৺ͳͷ͸
  ͔͜͜ΒઌͰ͢

  View Slide

 279. cloudpack͔ΒAWS΁ͷ
  ΞΫηεʹؔ͢ΔηΩϡϦςΟ

  View Slide

 280. ސ٬Linux΍Windows΁ͷ
  ΞΫηε͸Ͳ͏ͯ͠Δ͔

  View Slide


 281. View Slide

 282. શͯͷຊ൪؀ڥʹ͸
  ౿Έ୆ܦ༝Ͱͳ͍ͱ
  ΞΫηεͰ͖ͳ͍
  ౿Έ୆΁͸ADೝূ͕ඞཁ
  શͯͷૢ࡞͕ಈըͰ
  ه࿥͞ΕΔ
  ʢOCRͯ͠ςΩετԽ΋ͯ͠Δʣ

  View Slide

 283. ͳͷͰɺADͰແޮԽͨ͠
  Ϣʔβʔ͸
  ސ٬؀ڥʹ͸
  ΞΫηεͰ͖ͳ͍

  View Slide

 284. AWSϚωδϝϯτίϯιʔϧ
  ͸Ͳ͏͔

  View Slide


 285. View Slide

 286. ී௨͸ϒϥ΢βΛ։͍ͯ
  ΞΧ΢ϯτ໊ͱ
  ύεϫʔυΛೖྗ͠·͕͢

  View Slide

 287. ΞΧ΢ϯτ໊΋
  ύεϫʔυ΋͋Γ·ͤΜͷͰ

  View Slide

 288. ࣾ಺ઐ༻WebαʔϏε
  ͔ΒͰͳ͍ͱ
  ϩάΠϯͰ͖·ͤΜ
  ౰વɺ
  ΞΫηεϩά͕࢒Γ·͢

  View Slide

 289. ࣮ࡍʹͲ͏΍ͬͯ
  ϩάΠϯ͢Δ͔
  ಈըͰ͓໨ʹ͔͚·͢
  ʢॳͷࢼΈͳͷͰ
  Ұ࣌ఀࢭͱ͔Θ͔Γ·ͤΜ
  ͝ΊΜͳ͍͞ʣ

  View Slide


 290. https://www.youtube.com/watch?v=BUEvNrrrqnU
  ౰೔͸σϞ͠·͕ͨ͠
  ҎԼͷURL͔ΒͲ͏ͧ

  View Slide

 291. ϩάͷ࿩
  AWSͷૢ࡞ϩά͸
  શͯऔಘ͍ͯ͠·͢
  ʢCloudTrailϩάʣ

  View Slide

 292. ͋·Γʹ΋๲େͳͷͰ
  Splunk΍Logstorage
  ͱ͍ͬͨαʔυύʔςΟ੡ͷ
  πʔϧͰՄࢹԽ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 293. ͦͯ͠CSIRTͷ͓࿩

  View Slide

 294. ੹೚ڞ༗Ϟσϧͷ࿩͕
  ͋Γ·ͨ͠

  View Slide

 295. ͓٬༷ͷ੹೚ൣғ෦෼Ͱ
  ੬ऑੑ͕
  ෼͔͍ͬͯͨͱͯ͠
  ͦؔ͜܎ͳ͍͔Β
  ஌Βͳ͍ͽΐʔΜ
  ͳΜͯ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜʂ

  View Slide


 296. View Slide

 297. ͋ͱ͸αʔϏε঺հͳͲͳͲ
  ͋Γ·ͯ͠

  View Slide

 298. શ48ϖʔδ

  View Slide

 299. ݁ߏαΫαΫಡΊ·͢ͷͰ
  ͳʹ͔ͷࢀߟʹ
  ͳͬͨΓͨ͠Β
  خ͍͠Ͱ͢…

  View Slide

 300. 2015೥ͷ6݄ࠒʹॻ͍ͨͷͰ
  ͦΖͦΖ͍Ζ͍Ζ௚ͦ͏ͱ
  ࢛ۤീ͓ۤͯ͠Γ·͕͢

  View Slide

 301. ԿʹͤΑಁ໌ੑ͕େࣄ
  ͱ͍͏͜ͱͰ

  View Slide

 302. cloudpackͰ͸
  ϗϫΠτϖʔύʔࡇΓ
  ͕։࠵தͰ͢

  View Slide

 303. ηΩϡϦςΟͷΈͳΒͣ
  MSP΍֤छαʔϏεͷ
  ϗϫΠτϖʔύʔΛॻ͍ͯɺ
  ͱʹ͔͘ެ։͍ͯ͘͠ͱ͍͏
  ํ਑Ͱ͢

  View Slide

 304. ΋͠ࣄނͬͯ΋
  ٽ͔ͳ͍
  ϏϏΒͳ͍
  Ӆ͞ͳ͍ʂʂ

  View Slide

 305. ͱ͸͍͑

  View Slide

 306. ެ։͢Δ͜ͱͰඇ೉ΛཋͼΔ
  ͜ͱ΋͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 307. ͦͷఔ౓ͷରࡦͰ
  େৎ෉ͩͱࢥͬͯΜͷʁ
  ͬͯͳ۩߹Ͱ…
  ؤுͬͨͷʹ͔ͳͽ͍…

  View Slide

 308. ͍΍͍΍ɺͦ͏͡Όͳͯ͘

  View Slide

 309. ׬ᘳͳηΩϡϦςΟͳΜͯ
  ͋Γ·ͤΜ͔Β

  View Slide

 310. ੵΈॏͶੵΈॏͶ

  View Slide

 311. 1ͭͷେ͖ͳରࡦͰ
  େৎ෉ʂ͍ͬͯ͏ͷ͸
  ΋͸΍ͦΕࣗ਎͕
  ϘτϧωοΫʹͳΔࣄ͕͋ͬͯ
  ӡ༻͕ਏ͍ΜͰ͢ΑͶ

  View Slide

 312. ബ͍૚ΛԿຕ΋Կຕ΋ॏͶͯ
  ੵΈॏͶ͍ͯ͘
  ΦχΦϯϨΠϠʔηΩϡϦςΟ
  ۄͶ͗๷ޚ

  View Slide

 313. ֎ଆ͚ͩ͡Όແͯ͘
  ಺ଆ͔Βͷ߈ܸ΍ࣄނ΋
  ͔ͬ͠ΓରॲɾରԠग़དྷΔΑ
  ͏ʹ͍ͨ͠Ͱ͢Ͷ
  ΦχΦϯϨΠϠʔํࣜͳΒ
  ࣮૷͠΍͍͢ͱࢥ͍·͢Α

  View Slide

 314. AWSʹݶͬͨ࿩Λগ͠

  View Slide

 315. Ϋϥ΢υαʔϏεͬͯɺ
  ͍ΖΜͳηΩϡϦςΟରࡦΛ
  ֤͕࣮ࣾࢪ͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢

  View Slide

 316. ྫ͑͹AWS͸Ͳ͏͔

  View Slide


 317. View Slide

 318. ͳΜ͔͍ͬͺ͍͋ͬͨ

  View Slide

 319. • PCI DSS Ϩϕϧ 1
  • SOC 1/ ISAE 3402
  • SOC 2
  • SOC 3
  • FIPS 140-2
  • CSA
  • FedRAMP (SM)
  • DIACAP ͓Αͼ FISMA
  • ISO 27001
  • MPAA
  • ୈ 508 ৚/VPAT
  • ITAR

  • HIPAA
  • DoD CSM Ϩϕϧ 1-2ɺ3-5
  • ISO 9001
  • CJIS
  • FERPA
  • G-Cloud
  • IT-Grundschutz
  • IRAPʢΦʔετϥϦΞʣ
  • MTCS Tier 3 Certification

  View Slide

 320. ͳΔ΄ͲΘ͔ΒΜ

  View Slide

 321. ͖ͬ͞΋ݴ͍·ͨ͠
  ؂ࠪΛ໨తͱͯ͠͸͍͚ͳ͍

  View Slide

 322. ࣮ࡍʹͲΜͳ
  ηΩϡϦςΟରࡦ͕
  औΕΔͷ͔ɺ
  ͪΌΜͱධՁͯ͠ΈΔ͜ͱ͕
  େࣄ

  View Slide

 323. ྫ͑͹AWSʹ͸
  rootΞΧ΢ϯτ
  ͱ
  IAMΞΧ΢ϯτ
  ͱ͍͏ΞΧ΢ϯτ͕͋Γ·͢
  ࡉ͔͘ݴ͑͹APIΩʔͱ͔͋Γ·͕͢

  View Slide

 324. LinuxͰ
  Α͘ݴΘΕ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 325. root͸࢖ͬͪΌμϝͽΐΜ

  View Slide

 326. AWSͰ΋ͦͷ௨Γ

  View Slide

 327. جຊతʹ͸
  IAM

  Identity and Access
  Management
  Λ࢖͍·͠ΐ͏
  ͱ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 328. ൃߦͨ͠ΞΧ΢ϯτʹରͯ͠
  ͲΜͳݖݶΛ౉͔͢
  ΊͪΌͪ͘Όࡉ͔͘
  ઃఆͰ͖Δ
  ͠ɺ

  View Slide

 329. ʮݸʯΛಛఆͰ͖ΔͷͰ
  ϩάʹՁ஋͕ग़Δ

  View Slide

 330. ࣄނͬͨͱ͖ʹ
  ΞΧ΢ϯτ΋ఀࢭ͠΍͍͢

  View Slide

 331. ଞͷΫϥ΢υαʔϏε͸
  Ͳ͏ͩΖ͏͔

  View Slide

 332. ଟཁૉೝূ͸
  ؆୯ʹઃఆग़དྷ·͔͢ʁ

  View Slide

 333. ඞཁͳਓʹ
  ඞཁͳ͚ͩͷݖݶΛ
  ౉͢͜ͱ͕ग़དྷ·͔͢ʁ

  View Slide

 334. ΋ͷʹΑͬͯ͸
  ࣾ֎͔ΒͷΞΫηεΛ
  ېࢭ͢Δ͜ͱ΋
  ग़དྷΔͱ͍͍͔΋Ͱ͢ΑͶ

  View Slide

 335. ͦ͏ʂ
  ͔ͩΒͦ͜େࣄͳͷ͸

  View Slide

 336. ص্ධՁ
  ʢྑͦ͞͏ͩͬͨΒ
  ࣮ࡍ࢖ͬͯΈΔʣ

  View Slide

 337. ࣗࣾʹΨΠυϥΠϯ͕
  ແ͚Ε͹ɺ
  ઌఔͷΨΠυϥΠϯΛࢀߟʹ
  ࡞Γ·͠ΐ͏

  View Slide

 338. ͜ͷ࿩͸
  ͩͪ͘͢Μϒϩάʹ΋
  ॻ͖·͕ͨ͠

  View Slide

 339. ௒ϕϯνϟʔͰ
  3ਓ͘Β͍͔͍͠ͳ͔ͬͨ
  ্ཱͪ͛ؒ΋ͳ͍ձࣾʹ
  ͖ͬ͞ͷධՁγʔτͷ಺༰Λ
  ؙ͝ͱฉ͍ͨ͜ͱ͕͋Γ·͢

  View Slide

 340. Կ͕͍ͬͯ͢͝

  View Slide

 341. ଈ೔Ͱશ෦ճ౴௖͖·ͨ͠

  View Slide

 342. ༧૝௨Γ্ཱͪ͛ؒ΋ͳ͍
  Ϋϥ΢υαʔϏε͕ͩͬͨ
  ނʹ
  ڧݻͳηΩϡϦςΟ
  ͱ͸ݴ͑ͳ͍΋ͷͷ

  View Slide

 343. ͖ͪΜͱճ౴͍͚ͯͨͩͨ͠ɺ
  ͔͠΋ެ։ͯ͠΋ྑ͍ͱ
  ݴͬͯ௖͚ͨͷʹ͸
  ײಈ͠·ͨ͠

  View Slide

 344. ͲΜͳαʔϏεΛ
  ར༻͢Δʹ΋
  ϦεΫ͕͋Δͷ͸
  ౰ͨΓલͰ͢

  View Slide

 345. ࣗࣾͷαʔϏεͩͬͨΒ
  100%҆શ͔ͬͯ
  ͦ͏Ͱ͸ͳ͍Ͱ͢ΑͶ

  View Slide

 346. Ϋϥ΢υʹͳΔͱ
  ͲΜͲΜ෼͔Βͳ͘ͳΔ
  ͱ͍͏ؾ͕ͯ͠͠·͏
  ͔ͩΒ͖ͪΜͱධՁͯ͠
  ಁ໌ੑΛ֬อ͢Δ

  View Slide

 347. ߋʹ৘ใΛࣾ಺Ͱڞ༗ͯ͠
  ԿʹؾΛ͚ͭΕ͹ྑ͍͔Λ
  ߟ͑ͯ࢖͏

  View Slide

 348. Ϋϥ΢υ࣌୅ͷྲྀΕͷ଎͞ʹ
  ηΩϡϦςΟ͸
  ௥͍ͭ͘Μ͡Όແͯ͘
  Ҿͬு͍͔ͬͯͳ͖Ό
  ͍͚ͳ͍
  ͱࢥ͏ΜͰ͢

  View Slide

 349. LastPassͷ݅Ͱ΋
  ࿩͠·͕ͨ͠

  View Slide

 350. ࣄۀऀؒͰ΋৘ใΛ
  ڞ༗Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͯ
  ΑΓྑ͍αʔϏεΛ
  Έͳ͞ΜͱҰॹʹ࡞Γ্͛ͯ
  ͍͘͜ͱ͕ग़དྷͨΒ
  ಁ໌ੑͷߴ͍
  ૉ੖Β͍͠ະདྷ͕͋Δͳͱ
  ࢥ͍·ͨ͠

  View Slide

 351. ׬
  ͳͷͰ͕͢

  View Slide

 352. એ఻

  View Slide


 353. T - :441 6 6 S
  t i cf W n AC 3 1 1 2 rC vy
  t t n l n D E n C r Sf po
  Sf r S i ei CA C
  a C E ei 1 1
  s Sf r CA
  W a A c
  0 . .4. 6 /64 2 :441 6 6

  View Slide
 354. GET!
  Twitter

  View Slide


 355. @awscloud_jp
  @jawsdays
  !0
  +(
  #jawsdays
  #jawsphoto

  *1
  %",.2$! 3!


  ,
  84-&!
  17:009 )6 #3/5
  9:00916:30 Tweet'7
  Workshop

  View Slide


 356. AWSެࣜFacebookΛϑΥϩʔͯ͠
  AWS

  (&5
  ެࣜFacebookͷ
  ʰ͍͍Ͷʂʱ਺͕ ૿͑Ε
  ͹૿͑Δ΄Ͳɺ Ϗʔۄ
  ͕ͳ͘ͳΓɺ࠷ޙʹ
  Ԡื༻Ϋʔϙϯ൪߸͕
  ݱΕ·͢ʂ

  View Slide


 357. "84'BDFCPPL ϖʔδʹ
  ͍͍Ͷʂ͠Α͏ʂ
  ΞϚκϯ ΢Σϒ αʔϏε
  17࣌ʙͷ࠙਌ձʹͯɺԠื༻URLΛެ։͠·͢
  http://bit.ly/AWS-JP-FB

  View Slide

 358. ͞Βʹ

  View Slide


 359. ग़ுʰދ͸ͪձʱin HOOTERS ৽॓ʂ
  ʢࢀՃඅແྉɾҿΈ์୊ʣ
  ͜ͷ͋ͱ19:00 - 21:00

  View Slide


 360. ͜Μͳ͓ళͰձࣾઆ໌ձΛ͢Δͱ͍͏νϟϨϯδਫ਼ਆ

  View Slide


 361. /P ಺༰ ୲౰
  -BNCEB ൺاɺଜओ
  %FW0QT ݹ౉ʢൺاɺଜओʣ
  ৘γεɾηΩϡϦςΟ γϯδ

  43&ʢ4JUF3FMJBCJMJUZ
  &OHJOFFSJOHʣ
  ۨᖒ
  ୤ൡ ޙ౻ɺ૿ా
  ΤϯυϢʔβʔ੮ /55υίϞळӬ༷ɾകᖒ༷

  View Slide

 362. ࢀՃ৚݅

  View Slide

 363. cloudpackʹͪΐͬͱͰ΋
  ڵຯ͕͋Ε͹ࢀՃOK
  Ͱ΋ۭ͖੮͕࢒ΓΘ͔ͣ

  View Slide

 364. ࢀՃ͍ͨ͠ਓ͸
  ͜ͷ͋ͱ
  γϯδͷͱ͜Ζʹ
  ͍Βͬ͠Ό͍·ͤʂ

  View Slide

 365. ׬

  View Slide