Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ざっくり理解するクラウドの基礎

 ざっくり理解するクラウドの基礎

サポーターズ勉強会資料
https://supporterz.connpass.com/event/49090/

サポーターズ

February 17, 2017
Tweet

More Decks by サポーターズ

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͬ͘͟Γཧղ͢Δ
  Ϋϥ΢υͷجૅ
  αϙʔλʔζษڧձ@2017/02/16
  ۙ৿३ฏ

  View Slide

 2. ࢀՃ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  • 19:00-19:10 ࣗݾ঺հ
  • 19:10-19:20 ΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠσϞ
  • 19:20-19:50 Ϋϥ΢υʹ͍ͭͯ
  • 19:50-20:10 Ϋϥ΢υͷϝϦοτɺσϝϦοτ
  • 20:10-20:30 ࣭ٙԠ౴

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 6. ۙ৿”΃͍”३ฏ
  HALେࡕ
  WEB։ൃֶՊ̏೥

  View Slide

 7. ࠷ۙ΍ͬͯΔ͜ͱ

  View Slide

 8. ITΠϕϯτݕࡧΞϓϦ
  eventory (iOS)

  View Slide

 9. 18೥ VOYAGE GROUP಺ఆऀ

  View Slide

 10. ࢀՃऀ΁ͷ࣭໰

  View Slide

 11. ֶੜͷਓ

  View Slide

 12. Ϋϥ΢υؔ࿈Ұ੾৮ͬͨ͜ͱͳ͍ਓ

  View Slide

 13. Ϋϥ΢υͷΠϝʔδڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide

 14. Ͱ͸ɺຊ୊ʹೖΓ·͢ɻ

  View Slide

 15. ීஈ͸ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ

  View Slide

 16. ࠓ೔࿩͢͜ͱ͸ΞϓϦέʔγϣϯ

  ΤϯδχΞͱͯ͠ɺ஌͓͖͍ͬͯͨ
  ͜ͱΛֶ΂Δؾ͕͠·͢ɻ

  View Slide

 17. Ϋϥ΢υͬͯͳΜͩΖ͏

  View Slide

 18. Ϋϥ΢υ
  Ϣʔβʔ͔ΒݟͯΫϥ΢υʢӢɺωοτϫʔΫʣ
  ͷதʹϓϩόΠμ͕ఏڙ͢Δ֤छαʔϏε͕

  ͋Δɻ Ϋϥ΢υίϯϐϡʔςΟϯάͱ͸ɺ

  ίϯϐϡʔλωοτϫʔΫΛϕʔεͱͨ͠

  ίϯϐϡʔλࢿݯͷར༻ܗଶͰ͋Δɻ
  Wikipedia

  View Slide

 19. ͭ·ΓɺͲ͏͍͏͜ͱʁ

  View Slide


 20. View Slide

 21. Gmail͸Ϋϥ΢υαʔϏεͰ͢

  View Slide

 22. ࣮ମ͕ͳͯ͘΋ɺΠϯλʔωοτ௨ͯ͠ɺ

  αʔϏεΛར༻͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻ

  View Slide

 23. Ϋϥ΢υͱର৅తͳܗଶ͕ɺ

  ΦϯϓϨϛεɻ

  View Slide

 24. ΦϯϓϨϛεΘ͔Δਓ

  View Slide

 25. ΦϯϓϨϛε
  اۀͳͲ͕৘ใγεςϜΛࣗࣾͰอ༗͠ɺ

  ࣗࣾͷઃඋʹ͓͍ͯӡ༻͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ
  ʮpremiseʯͱ͸ߏ಺ɺళ಺ͱ͍͏ҙຯͷӳޠ
  Ͱɺฏͨ͘ݴ͑͹ΦϯϓϨϛεͱ͸ࣗࣾӡ༻ͷ͜
  ͱͰ͋Δɻ
  IT༻ޠࣙయόΠφϦ

  View Slide

 26. ͭ·Γɺࣗࣾαʔόʔ

  View Slide

 27. Ϋϥ΢υ : Ͳ͔ͬͷαʔόʔ
  ΦϯϓϨϛε : ࣗࣾαʔόʔ

  View Slide

 28. Ϋϥ΢υͷೝࣝ߹Θͤ

  View Slide

 29. ར༻ऀ͔ΒݟͨΒɺͲͬͪ΋
  Ϋϥ΢υαʔϏεͱ͍͏ೝࣝʹͳΔɻ
  GmailΈ͍ͨͳͷఏڙ͍ͯ͠Δձࣾ

  View Slide

 30. ࠓճ͸ར༻ऀࢹ఺Ͱ͸ͳ͘

  View Slide

 31. ࣗࣾαʔόʔͰαʔϏεఏڙ
  Ϋϥ΢υͰαʔϏεఏڙ

  View Slide

 32. ࣗࣾαʔόʔͰαʔϏεఏڙ
  Ϋϥ΢υͰαʔϏεఏڙ
  ͜Ε

  View Slide

 33. σϓϩΠσϞ

  View Slide

 34. σϓϩΠʁ
  ιϑτ΢ΣΞͷ෼໺Ͱɺ։ൃͨ͠ιϑτ΢ΣΞΛར༻Ͱ͖Δ
  Α͏ʹ࣮ࡍͷӡ༻؀ڥʹల։͢Δ͜ͱΛσϓϩΠͱ͍͏͜ͱ
  ͕͋Δɻ

  Πϯετʔϧʢinstallʣʹ͍ۙҙຯ͕ͩɺαʔόίϯϐϡʔλ
  ্Ͱӡ༻͞Ε֎෦͔ΒωοτϫʔΫΛ௨ͯ͡ར༻͞ΕΔιϑ
  τ΢ΣΞ΍ɺଞͷιϑτ΢ΣΞ͔Βࢀর͞ΕΔίϯϙʔωϯ
  τͳͲΛɺར༻Մೳͳঢ়ଶʹ͢ΔɺΞΫηεՄೳʹ͢Δɺͱ
  ͍ͬͨχϡΞϯε͕͋Δɻ
  IT༻ޠࣙయόΠφϦ

  View Slide

 35. ϦϦʔεͱ͔Ξοϓσʔτ

  View Slide

 36. σϞ͠·͢

  View Slide

 37. tikasan/gae-go-starter

  View Slide

 38. https://for-handson.appspot.com

  /api/get?name=supporterz

  View Slide

 39. ར༻͢Δ
  σϓϩΠσϞ
  σϓϩΠ
  ΞϓϦ

  View Slide

 40. ΤϯυϙΠϯτ
  https://for-handson.appspot.com

  • /api/get?name=test (GET)

  • /api/post (POST)

  • /api/put (PUT)

  • /api/delete (DELETE)

  View Slide

 41. ؆୯Ͱ͠ΐʔʁ

  View Slide

 42. ΦϯϓϨϛεͷ৔߹

  View Slide

 43. ΦϯϓϨϛεͷ৔߹
  • αʔϏεͷࠓޙͷར༻ऀ਺ͷ༧૝Λ͢Δɻ
  • αʔόʔͷεϖοΫΛܾఆ͢Δɻ
  • αʔόʔͷஔ͖৔ॴΛܾΊΔɻ
  • αʔόʔௐୡ͢Δɻ
  • ryryryry

  View Slide

 44. ར༻͢Δ
  ΦϯϓϨΠϝʔδ
  σϓϩΠ
  ΞϓϦ

  View Slide

 45. ΋͠ɺ༧૝֎ʹར༻ऀ͕૿͑ͨΒ

  View Slide

 46. ΦϯϓϨϛεͷ৔߹
  • αʔϏεͷࠓޙͷར༻ऀ਺ͷਪҠΛ༧૝͢Δ
  • αʔόʔͷεϖοΫΛܾఆ͢Δɻ
  • αʔόʔௐୡ͢Δɻ
  • εέʔϧ͢ΔͨΊͷઃఆ΍ΒͳΜ΍Βʔʔʔ

  View Slide

 47. େมͰ͢

  View Slide

 48. Ϋϥ΢υͷ৔߹

  View Slide

 49. Ϋϥ΢υͷ৔߹
  • εέʔϧ͕؆୯ɻ
  • ैྔ՝ۚͳͷͰɺαʔϏεͷར༻ऀ਺͕༧૝
  Ͱ͖ͳ͍ύλʔϯʹ޲͍ͯΔɻ
  • αʔόʔͷ্ཱ͕͙ͪ͛͢ग़དྷΔɻ

  View Slide

 50. ͦ΋ͦ΋ɺεέʔϦϯάΑ͘෼͔Βͳ͍ਓ

  View Slide

 51. εέʔϦϯά
  εέʔϦϯάͱ͸ɺʢର৅ͷن໛ʹԠͯ͡ʣ

  ૿ݮ͢Δɺ֦େɾॖখ͢ΔɺͳͲͷҙຯΛ࣋ͭӳ
  ୯ޠɻϝσΟΞٕज़ͷ෼໺Ͱ͸ɺը૾΍ಈըͳͲ
  Λը໘ʹදࣔ͢Δࡍʹɺը໘΍දࣔྖҬͷ޿͞ʹ
  ߹Θͤͯࣗಈతʹ֦େɾॖখ͢Δ͜ͱΛεέʔϦ
  ϯάͱ͍͏ɻ
  IT༻ޠࣙయ

  View Slide

 52. εέʔϦϯάʹ͸ɺ

  ਨ௚ɺਫฏεέʔϧͷ̎ͭ͋Δ

  View Slide

 53. ਫฏεέʔϧʢεέʔϧΞ΢τʣ

  View Slide

 54. εέʔϧΞ΢τ
  ར༻ऀ͕ٸܹʹ૿͑ͨ
  εέʔϧΞ΢τʂ
  ΍͹͍

  View Slide

 55. ਨ௚εέʔϧʢεέʔϧΞοϓʣ

  View Slide

 56. εέʔϧΞοϓ
  ར༻ऀ͕ٸܹʹ૿͑ͨ
  εέʔϧΞοϓʂ
  ΍͹͍

  View Slide

 57. εέʔϧ͕ॊೈʹ࣮ߦग़དྷΔͷ͕ɺ

  Ϋϥ΢υͷେ͖ͳڧΈͰ͢ɻ

  View Slide

 58. σϞ͸PaaSͱ͍͏ܗଶͰ͢ɻ

  View Slide

 59. PaaSʁ

  View Slide

 60. PasS : Platform as a Service

  View Slide

 61. ͭ·ΓɺͳΜͩɻ

  View Slide

 62. ̋aaSγϦʔζͷͻͱͭͰ͢ɻ

  View Slide

 63. ̋aaS
  • Analytics as a Service AaaS ౷ܭɺղੳ
  • Backend as a Service BaaS ϢʔβʔೝূɺҐஔ৘ใαʔϏεɺϓογϡ௨஌ͳͲ
  • Backup as a Service BaaS όοΫΞοϓ
  • Communication as a Service CaaS ௨৴ɺϏσΦձٞɺWEBձٞͳͲ
  • CI as a Service CI-aaS CI(ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ)ɺ
  • Data as a Service DaaS σʔλશମ
  • Desktop as a Service DaaS σεΫτοϓ؀ڥ
  • Database as a Service DBaaS σʔλϕʔε

  View Slide

 64. ΊͬͪΌ͋ΔʢೖΓ੾Βͳ͔ͬͨʣ

  View Slide

 65. ࠓճ͸ɺ3ͭʹߜͬͯ࿩͠·͢ɻ

  View Slide

 66. IaaS : Infrastructure as a Service
  PaaS : Platform as a Service
  BaaS : Backend as a Service

  View Slide

 67. ͪΐͬͱٳܜೖΓ·͢

  View Slide

 68. IaaS

  View Slide

 69. IaaS : Infrastructure
  ৘ใγεςϜͷՔಈʹඞཁͳԾ૝αʔόΛ͸͡Ίͱͨ͠ػࡐ΍ωοτ
  ϫʔΫͳͲͷΠϯϑϥΛɺΠϯλʔωοτ্ͷαʔϏεͱͯ͠ఏڙ
  ͢Δܗଶͷ͜ͱΛࢦ͠·͢ɻগʑཚ๫ʹ۠෼͢Δͱɺ͜Ε·Ͱͷϗε
  ςΟϯάαʔϏεͱݴΘΕΔαʔϏεͱఏڙൣғͷ۠෼Ͱ͸΄΅ม
  ΘΓ·ͤΜɻ

  Ͱ͸Կ͕ҟͳΔ͔ͱݴ͏ͱɺIaaSͷ࠷ޙͷʮαʔϏεʯͱ͍͏఺ʹͳ
  Γ·͢ɻαʔόΛར༻͢Δࡍʹඞཁͳϋʔυ΢ΣΞͷεϖοΫ΍OS
  ΛɺϢʔβʔ͕ࣗ෼Ͱࣗ༝ʹબఆͯ͠ɺωοτϫʔΫӽ͠ʹར༻͢Δ
  ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ
  Ϋϥ΢υΤʔε

  View Slide

 70. ࣗલͰΧελϜ
  ར༻͢Δ
  IaaS
  Πϯετʔϧ
  σϓϩΠ
  ΞϓϦ

  View Slide

 71. VPSͱಉ͡͡ΌͶʁ

  View Slide

 72. VPS : Virtual Private Server
  όʔνϟϧɾϓϥΠϕʔτɾαʔόͱ͸

  Ұ୆ͷ෺ཧతͳαʔόίϯϐϡʔλ্ͰԾ૝త
  ͳαʔόίϯϐϡʔλΛԿ୆΋ىಈ͢Δٕज़ʹ
  Αͬͯͭ͘ΒΕͨԾ૝తͳαʔόίϯϐϡʔλ
  Ͱ͋Δɻ
  Wikipedia

  View Slide

 73. ΄ͱΜͲಉ͡ͳؾ͕͢Δɻ

  View Slide

 74. ൺֱ
  VPS

  αʔόʔΛ̍୆͝ͱͷ୯ମܖ໿ɻʢֹ݄ݻఆʣ

  εέʔϧ͕೉͍͠ɻ
  IaaS

  αʔόʔΛ̍୆͝ͱͷ୯ମܖ໿ɻʢֹ݄ݻఆɺैྔ՝ۚʣ

  εέʔϧ͕ग़དྷΔɻΦʔτεέʔϧ΋ग़དྷΔɻ

  VLANͳͲͷωοτϫʔΫઃఆ͕ग़དྷΔɻ

  ϩʔυόϥϯαɾɾɾͱʹ͔͘৭ʑ

  View Slide

 75. IaaSͷϝϦοτɺσϝϦοτ͸ɺ

  ΋ͷ͘͢͝આ໌͕௕͘ͳΔͷͰɺ

  ͋ͱͰɺ·ͱΊͯ࿩͠·͢ʂ

  View Slide

 76. PaaS

  View Slide

 77. PaaS : Platform as a Service
  ιϑτ΢ΣΞΛߏங͓ΑͼՔಈͤ͞ΔͨΊͷ౔୆ͱͳΔϓϥο
  τϑΥʔϜΛɺΠϯλʔωοτܦ༝ͷαʔϏεͱͯ͠ఏڙ͢Δɻ
  ։ൃऀ͸ɺϓϥοτϑΥʔϜ্Ͱߏஙͨ͠αʔϏεΛࣗ෼ͷސ
  ٬ʹఏڙ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

  ۩ମతʹ͸ɺΠϯϑϥɺDBMSɺϢʔβΠϯλϑΣʔεͳͲͷ
  γεςϜ։ൃखஈͱͳΔπʔϧ΍ɺ։ൃͨ͠γεςϜΛӡ༻͢Δ
  ͨΊͷ؀ڥΛΠϯλʔωοτΛ௨ͯ͡ʮαʔϏεʯͱͯ͠ఏڙ
  ͠ɺֹ݄࢖༻ྉͳͲͷܗͰऩೖΛಘΔࣄۀϞσϧͰ͋Δɻ
  Wikipedia

  View Slide

 78. σϞ͸PaaSͰ͢ɻ

  View Slide

 79. ࠷ॳ͔Βಈ͘

  ؀ڥ͕͋Δɻ
  ར༻͢Δ
  PaaS
  σϓϩΠ
  ΞϓϦ

  View Slide

 80. IaaSͷ৔߹

  View Slide

 81. ࣗલͰΧελϜ
  ར༻͢Δ
  IaaS
  Πϯετʔϧ
  σϓϩΠ
  ΞϓϦ

  View Slide

 82. ΠϯϑϥͷߏஙΛؙʑল͚Δ

  View Slide

 83. PaaS͸ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃ

  εϐʔυײΛେࣄʹग़དྷΔܗࣜͰ͢ɻ

  View Slide

 84. ΊͬͪΌศར͡ΌͶʁ

  View Slide

 85. σϝϦοτ΋໪࿦͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 86. PaaSΛ૝ఆͯ͠ॻ͍ͨίʔυ͸

  ଞ؀ڥͰ͸ಈ͔ͳ͍͜ͱ͕͋Δɻ

  View Slide

 87. ࢖͏ϝιου͕ҧͬͨΓɺ
  PaaSͷύοέʔδͷϝιουΛ

  ࢖Θͳ͍ͱಈ͔ͳ͔ͬͨΓɻ

  View Slide

 88. ࠓճ͸GCPͷGAEͰ঺հ͠·͢ɻ


  GCP : GoogleͷΫϥ΢υ


  GAE : GCPͷPaaS

  View Slide

 89. ྫɿͦ΋ͦ΋ϝιου͕มΘΔ

  View Slide

 90. PaaS
  GVOD
  3VO
  \
  FFDIP/FX

  dddddddddddd
  F(&5 lBQJHFU BQJ(FU

  dddddddddddd
  F1SF NJEEMFXBSF3FNPWF5SBJMJOH4MBTI


  IUUQ)BOEMF F
  ŠŠŠŠŠF4UBSU lz

  ^

  View Slide

 91. ྫɿϩʔΧϧͩͱಈ͔ͳ͍

  View Slide

 92. ετϨʔδαʔό
  Cloud Storage


  ϑΝΠϧ΍ը૾ͷஔ͖৔ॴ

  View Slide

 93. ϩʔΧϧͰςετ σϓϩΠࡁΈͷΞϓϦ
  ઃఆϑΝΠϧ
  ΞΫηεͰ͖Δ
  ແཧ

  View Slide

 94. PaaS͸ศརͰ͕͢ɺ
  ศརͳͷ͸ϧʔϧΛཧղͨ͠Β
  ͱ͍͏ײ͡Ͱ͢ɻ

  View Slide

 95. BaaS

  View Slide

 96. BaaS
  BaaSͱ͸ɺεϚʔτϑΥϯΞϓϦ޲͚ͷ

  WebΞϓϦέʔγϣϯ͕ඞཁͱ͢Δαʔόଆͷ
  ༷ʑͳػೳΛΠϯλʔωοτΛ௨ͯ͡αʔϏε
  ͱͯ͠ఏڙ͢ΔΫϥ΢υαʔϏεͷҰछɻ
  IT༻ޠࣙయ

  View Slide

 97. Firebase஌ͬͯΔਓ

  View Slide

 98. Firebase
  • Ϣʔβʔೝূ
  • ϓογϡ௨஌
  • ϦϞʔτίϯϑΟά
  • ετϨʔδ
  • ͦͷଞ৭ʑ

  View Slide

 99. ͜ΕΒΛࣗલͰ࣮૷͢Δͱ

  ͳΔͱɺ݁ߏେมͰ͢ɻ

  View Slide

 100. FirebaseͷΑ͏ͳɺ

  BaaSΛ࢖͏ͱɾɾɾ

  View Slide

 101. ಋೖྫ
  JNQPSU6*,JU
  JNQPSU'JSFCBTF

  !6*"QQMJDBUJPO.BJO
  DMBTT"QQ%FMFHBUF6*3FTQPOEFS 6*"QQMJDBUJPO%FMFHBUF\

  WBSXJOEPX6*8JOEPX

  GVODBQQMJDBUJPO BQQMJDBUJPO6*"QQMJDBUJPO EJE'JOJTI-BVODIJOH8JUI0QUJPOTMBVODI0QUJPOT
  40CKFDU"OZ0CKFDU>
  #PPM\
  '*3"QQDPOpHVSF
  ɹŠŠŠŠ͜ΕͰऴΘΓ
  SFUVSOUSVF
  ^
  ^

  View Slide

 102. ָʂʂʂʂʂ

  View Slide

 103. ͪΐͬͱFirebaseͷը໘ݟͤ·͢ɻ

  View Slide

 104. BaaS͸جຊతʹศརͰɺ

  ࢖Θͳ͍ख͸ͳ͍ɻ

  View Slide

 105. ͕

  View Slide

 106. ৽͍͠ػೳʹ௥ैग़དྷͯ

  ͍ͳ͍͜ͱ΋͋Δɻ

  View Slide

 107. iOSͷ࠷৽ͷϦονϓογϡ௨
  ஌ʹ͸ରԠͯ͠ͳ͍ͳͲɻ

  ʢ࢓ํͳ͍ؾ΋͢Δʣ

  View Slide

 108. Ϋϥ΢υͷϝϦοτɺσϝϦοτ

  View Slide

 109. ͜͜·Ͱ௕ʑͱ࿩Λ͖ͯ͠·͕ͨ͠

  ·ͱΊʹೖΓ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 110. େมศརͳΫϥ΢υͰ͕͢ɺ

  શͯͷ૊৫Ͱಋೖ͞Ε͍ͯͳ͍

  ཧ༝͕͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 111. ΦϯϓϨϛεͱൺֱ͠ͳ͕Βɺ

  ϝϦοτɺσϝϦοτΛ

  ঺հ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 112. Ϋϥ΢υͱΦϯϓϨϛεͷҧ͍
  • ػີੑ
  • ಋೖεϐʔυ
  • ॊೈੑ
  • ಁ໌ੑ
  • ಋೖίετ
  • αʔϏεܧଓੑ

  View Slide

 113. ػີੑ

  View Slide

 114. ػີੑ
  Ϋϥ΢υΛར༻ͯ͠ɺΠϯλʔωοτ্ͷճઢ͔Β

  ৘ใ͕࿙ΕΔ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ(SSL΍VPNͷԸܙ)

  ͔͠͠ɺԾʹϢʔβʔ৘ใ͕࿙Εͨ৔߹͸ɺͲΕ͚ͩ
  ৘ใ͕҉߸Խ͞Ε͍ͯͨͱͯ͠΋ऴΘΓͰ͢ɻ

  Ϋϥ΢υαʔϏε͸୭Ͱ΋ΞΫηε͠Α͏ͱࢥ͑͹

  ग़དྷΔ఺͸ΦϯϓϨϛεͱେ͖͘ҧ͏ɻ

  View Slide

 115. ઈରʹΠϯλʔϯωοτ্ʹ

  σʔλΛஔ͖ͨ͘ͳ͍Ҋ݅Ͱ͸ແཧɻ

  View Slide

 116. σʔλ΁ͷΞΫηεͯ͠Έ·͢ɻ

  View Slide

 117. ಋೖεϐʔυ

  View Slide

 118. ಋೖεϐʔυ
  ࠓճͷߨٛͷং൫Ͱ΋࿩͠·͕ͨ͠ɺ

  Ϋϥ΢υ͸ಋೖ͕؆୯Ͱ͢ɻҰํͷΦϯϓϨϛε͸

  αʔόʔΛߪೖͯ͠ɺ৔ॴ΋༻ҙͯ͠ʙͳͲΛͯ͠ɺ

  Α͏΍͘ಈ͔͢͜ͱ͕ग़དྷ·͢ɻ࣌ؒ΋࿑ྗ΋

  ͔͔Γ·͕͢ɺͦΕʹରͯ͠Ϋϥ΢υ͸͍͔ͭ͘ͷ

  ૢ࡞Ͱ਺෼଴ͯ͹ɺ४උ׬ྃ͠ӡ༻͢Δ͜ͱ͕ग़དྷ·͢ɻ

  View Slide

 119. ͙͢ʹ࡞ͬͯɺ͙͢ʹϦϦʔε

  ͍ͨ࣌͠ʹ͸ɺΫϥ΢υ͸ڧ͍ɻ

  View Slide

 120. Πϯελϯε্ཱͪ͛σϞ͠·͢ɻ

  View Slide

 121. ॊೈੑ

  View Slide

 122. ॊೈੑ
  Ϋϥ΢υͷIaaSͰ͸ɺͦͦ͜͜ΧελϜ͢Δ͜ͱ͕

  ग़དྷ·͕͢ɺ͋͘·ͰɺΫϥ΢υͷαʔϏεఏڙऀͷ࡞ͬ
  ͨϧʔϧͱ͸ҧͬͨಠࣗͷߏ੒ʹ͸Ұ੾ग़དྷ·ͤΜɻͦ
  ͷͨΊɺҰൠతͳߏ੒ͳΒϋϚΔ͜ͱ͸ͳ͍Ͱ͕͢ɺ

  มΘͬͨߏ੒͕ඞཁͳཁ݅ʹ͸ෆ޲͖ͱݴ͑·͢ɻ

  View Slide

 123. ಁ໌ੑ

  View Slide

 124. ಁ໌ੑ
  αʔόʔͷॴࡏɺߏ੒ɺपΓͷ؀ڥͳͲҰ੾

  ෼͔Γ·ͤΜɻ෼͔Βͳ͍͜ͱʹΑͬͯػີੑ
  Λ֬อ͍ͯ͠ΔͷͰɺ࢓ํͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻٯ
  ʹΦϯϓϨϛε͸શͯΛࣗલͰ༻ҙग़དྷΔͷͰɺ
  ༧ظͤ͵τϥϒϧʹૺ۰͠ʹ͍͘ͱݴ͑·͢ɻ


  AWS΋Ұ෦ͷࣾһ͔͠৔ॴ஌Βͳ͍Β͍͠ɻ

  View Slide

 125. ΠϯελϯεΨνϟ͸

  νϡʔχϯάฒʹେࣄͩͬͨΓ͠·͢

  View Slide

 126. ಋೖίετ

  View Slide

 127. ಋೖίετ
  Ϋϥ΢υͰ͸ैྔ՝੍ۚ·ͨ͸ݻఆྉۚͷͲͪΒ͔Ͱ͢ɻ
  େମͷػೳ͕ैྔ՝੍ۚͰɺར༻ճ਺ʹରͯ͠՝ۚ

  ͞Ε·͢ɻͭ·Γɺ࢖ΘΕͳ͚Ε͹අ༻΋҆͘ࡁΈ·͢ɻ


  ҰํͰΦϯϓϨϛε͸ɺॳظඅ༻͕େ͖͍୅ΘΓʹɺ

  ݻఆඅ༻ͳͷͰɺਖ਼͘͠αʔϏεʹରͯ͠ͷෛՙ૝ఆ͕
  ग़དྷ͍ͯΕ͹ɺେن໛ͳαʔϏεʹ͓͍ͯ͸ߴ͍

  ίετύϑΥʔϚϯεΛൃش͠·͢ɻ

  View Slide

 128. ίετ

  View Slide

 129. ཁ݅ʹ߹Θͤͨ࠾༻͕େࣄ

  View Slide

 130. झຯͰ΍ΔͳΒΫϥ΢υྑͦ͞͏

  View Slide

 131. αʔϏεܧଓੑ

  View Slide

 132. αʔϏεܧଓੑ
  Ϋϥ΢υͷ৔߹ɺఏڙऀʹґଘ͍ͯ͠ΔͷͰɺ

  ྫ͑͹ɺࠓճͷྫͷGCP͕ࢮΜͩΒɺΞϓϦέʔγϣϯ͸
  ౰વͰ͕͢ɺҰॹʹࢮʹ·͢ɻ


  ΦϯϓϨϛε΋ಉ༷ͰαʔϏεܧଓ͕ग़དྷͳ͍Մೳੜ͸ɺ

  ൃੜ͠·͕͢ɺΫϥ΢υʹൺ΂ͨ৔߹ʹɺґଘؔ܎͸

  ௿͍ͱݴ͑·͢ɻ

  View Slide

 133. Ϋϥ΢υͷӡ༻ྫ

  View Slide

 134. Ϋϥ΢υͷӡ༻ύλʔϯ
  • ύϒϦοΫΫϥ΢υ
  • ϗεςουܕϓϥΠϕʔτΫϥ΢υ
  • ΦϯϓϨϛεܕϓϥΠϕʔτΫϥ΢υ
  • ϋΠϒϦουΫϥ΢υ


  ্ͷ̐ͭͷӡ༻ύλʔϯΛௐ΂Δͱ޾ͤʹͳΕͦ͏ɻ

  View Slide

 135. VPN
  ύϒϦοΫʢGCPͱ͔ʣ
  ϗεςου
  ΦϯϓϨϛε

  View Slide

 136. ΦϯϓϨ΋Ϋϥ΢υ΋࢖ͬͯӡ༻

  ݁ߏ࠾༻͞Ε͍ͯΔύλʔϯ

  View Slide

 137. ϋΠϒϦουύλʔϯ
  ΦϯϓϨɿސ٬৘ใ

  Ϋϥ΢υɿେྔτϥϑΟοΫ
  ΦϯϓϨɿϝΠϯαʔόʔ

  Ϋϥ΢υɿαϒαʔόʔʢΫϥ΢υམͪͨΒͱ͔ʣ

  View Slide

 138. Ϋϥ΢υΛֶͿϝϦοτ

  View Slide

 139. Ϋϥ΢υΛֶͿϝϦοτ
  • ϋοΧιϯͰΘΓͱ׆༂ग़དྷΔɻ
  • झຯͰ࡞ͬͨΞϓϦΛϦϦʔε͢Δͷʹ͸ஸ
  ౓Α͍ɻʢैྔ՝੍ۚͳͷͰʣ
  • खஈ͕૿͑ΔͷͰɺ୯७ʹྑ͍͜ͱɻ

  View Slide

 140. ֶΜͰ͓͍ͯଛ͠ͳͦ͞͏Ͱ͠ΐʁ

  View Slide

 141. Ϋϥ΢υ࢖ͬͯΈΑ͏ͱࢥͬͨਓ

  View Slide