Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

ゆるWeb勉強会@札幌 OnLine #10 #ゆるWeb札幌

ゆるWeb勉強会@札幌 OnLine #10 #ゆるWeb札幌

ゆるWeb勉強会@札幌 第10回の挨拶スライド。
https://mild-web-sap.connpass.com/event/193518/
https://youtu.be/0GO-qpq8g5o

13725f35541aa680ed5f85d16b85947a?s=128

Kihara, Takuya

November 30, 2020
Tweet

Transcript

 1. UBDDL ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ ɹ0O-JOF 

 2. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢!! ͝ѫࡰ 2

 3. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ Webʹؔ͢Δ։ൃΛ΍͍ͬͯͯɺ
 ؾʹͳΔ͜ͱ΍஌Γ͍ͨ͜ͱΛɺ
 ΏΔͬͱΈΜͳͰڞ༗͍ͨ͠ɻ ͦ͏͍͏ษڧձͰ͢ɻ ΏΔ8FCษڧձͱ͸ 3

 4. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • ϑϩϯτΤϯυ • όοΫΤϯυ • Πϯϑϥ • ։ൃ؀ڥ΍ຊ൪؀ڥͷ࡞Γํ

  ༷ʑͳٕज़ɾ஌͕ࣝඞཁ 4
 5. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • WebʹڵຯΛ࣋ͪ࢝Ίͨਓ • ษڧΛͯ͠ϓϩάϥϜΛ֮͑࢝Ίͨਓ • ٸʹۀ຿Ͱඞཁʹͳͬͨਓ • ࢓ࣄͰ࢖͏Ҏ֎ʹ΋৽͍͜͠ͱΛ஌Γ͍ͨਓ

  ৭Μͳਓ͕͍ͨͪΔ 5
 6. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • ࣗ෼ʹͱͬͯͷ౰ͨΓલ͸ɺຊ౰ʹ౰ͨΓલ? • ଞͷਓʹฉ͍ͯΈ͍ͨ • ଞͷਓʹ஌ͬͯཉ͍͠ ౰ͨΓલͷ֬ೝΛ͍ͨ͠ 6

 7. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 7 ͦ͏͍͏͜ͱΛ ΈΜͳͰΏΔͬͱ࿩͢৔ॴ

 8. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ࠓ೔ͷεέδϡʔϧ 8 λΠτϧ ൃදऀ ࣌ؒ 20:00 Φʔϓχϯά tacck

  10෼ 20:05 Vue + TypeScript ͰφϯϓϨSPAΛ࡞ͬͨ࿩ YosukeHori ͞Μ 10෼ + Θ͍Θ͍ 20:25 Google App Engine + C# ʹΑΔը૾ॲཧαʔϏε shimat ͞Μ 10෼ + Θ͍Θ͍ 20:45 ٳܜ ΈΜͳ 10෼ 20:55 ʲ੍࡞தʳ࡞෺Ҩ఻ࢠૢ࡞ήʔϜ ཅ߳ ͞Μ 10෼ + Θ͍Θ͍ 21:15 ΍Β͔ͨ͠Ԍ্ϓϩδΣΫτʹ͍ͭͯ Cat_Maru ͞Μ 10෼ + Θ͍Θ͍ 21:35 AWS Amplify Ͱ࡞ͬͨ΋ͷΛৼΓฦΔ(2020೥൛) tacck 10෼ + Θ͍Θ͍ 21:55 ΤϯσΟϯά tacck 5෼
 9. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 9 ʮΘ͍Θ͍ʯͱ͸

 10. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ൃදͯ͘͠Εͨਓͷ಺༰Λݩʹɺ
 ΈΜͳͰ࣭໰ɾίϝϯτɾࢥͬͨ͜ͱɺ
 ͍ΖΜͳ͜ͱΛʮΘ͍Θ͍ʯͱָ͠Ή࣌ؒ! ʮΘ͍Θ͍ʯͱ͸ 10

 11. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 11 Ұ͚͓ͭͩ໿ଋ

 12. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ • ॳΊʹ࣭໰Λ͢Δਓ͸Ғ͍! • ଞͷਓ΋࣭໰͠΍͘͢ͳΔ • ૉ๿ͳ࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍! • ࣭໰ͷϋʔυϧΛԼ͛Δ

  • ؔ܎ͳ͍࣭໰Λ͢Δ͢Δਓ͸Ғ͍! • ࿩͕޿͕Δ ࣭໰ɾίϝϯτΛ͠Α͏ 12 https://togetter.com/li/1116798
 13. ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF ΏΔ8FCࡳຈ ௚઀੠Λฉ͚ͳ͍…… Ͱ΋ΦϯϥΠϯͩͱ 13

 14. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 14 ͦ͜Ͱ

 15. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 15 ͲΜͲΜ ͭͿ΍͖·͠ΐ͏ :PV5VCF-JWF$IBU΋Ͷ ΏΔ8FCࡳຈ

 16. ΏΔ8FCࡳຈ ΏΔ8FCษڧձ!ࡳຈ0O-JOF 16 ͱ͍͏Θ͚Ͱ ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢