$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

学習・推論パイプラインを構築する上で大切にしていること

 学習・推論パイプラインを構築する上で大切にしていること

kaggleやSIGNATEなどの分析コンペで使用する学習・推論パイプラインを構築する上で大切にしていること

Takanobu Nozawa

November 30, 2019
Tweet

More Decks by Takanobu Nozawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ֶशɾਪ࿦ύΠϓϥΠϯΛߏங͢Δ্Ͱ
  େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  $POOFIJUP*OD໺ᖒ఩র

  ෼ੳίϯϖ-5ձ

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸ʂ

  View Slide

 3. ࠓ೔ൃද͢Δ͜ͱ͸Լهͱएׯॏෳ͠·͢

  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUBLBQZEFUBGFOYJLPOQFOJPJUFUF[IFOHMJBOH
  HVBOMJOJQJCJTJUFJSVRVBOSFOMFJOJDIVBOFUBJYJBOHJ

  View Slide


 4. ΞδΣϯμ
  ࣗݾ঺հ
  ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  ‣ ֶशͷ࠶ݱੑ
  ‣ 1%$"ͷߴ଎Խ
  ‣ ҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έ
  ࣮૷ৄࡉ

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ

  View Slide


 6. ࣗݾ঺հ
  ໊લɿ໺ᖒ఩রʢ/P[BXB5BLBOPCVʣ
  ॴଐɿίωώτגࣜձࣾ
  ɹɹɿ͔ͨͺ͍!UBLBQZ
  w ʙίωώτʹ.-ΤϯδχΞͱͯ͠+0*/
  w ػցֶशʢ/-1ɺਪનγεςϜʣΛϝΠϯʹ΍ΓͭͭΠϯϑϥʢ"84ʣ΋ษڧத
  w ,BHHMFͨ͠ΓɺϒϩάʢIUUQTXXXUBLBQZXPSLʣॻ͍ͨΓɺ໺ٿͨ͠Γɺ
  ϥʔϝϯ৯΂ͨΓ͍ͯ͠·͢
  w ΦεεϝͷυϥϜࣜચ୕ػ͋ͬͨΒڭ͍͑ͯͩ͘͞

  View Slide


 7. ࣗݾ঺հ
  ˞ʮӾཡ਺ʯʮར༻ऀ਺ʯ͸ϝσΟΞͱΞϓϦͷ߹ܭ஋ʢ೥݄݄ͷฏۉ஋ʣ
  ˞ʮϚϚ޲͚/PΞϓϦʯ͸೥݄Πϯςʔδௐ΂ɹௐࠪର৅ɿ೛৷தʙ̎ࡀ̌ϲ݄ͷࢠڙΛ࣋ͭঁੑ O
  Λநग़
  ˞*OTUBHSBNͷϑΥϩϫʔ਺ɺ'BDFCPPLͷ͍͍Ͷ਺ɺ-*/&ͷͱ΋ͩͪ਺ͷ߹ܭ஋ ೥݄࣌఺

  ϚϚϦ ΞϓϦɾ8FC
  4/4 *OTUBHSBNɾ-*/&ɾ'BDFCPPL

  هࣄ
  ϚϚಉ࢜Ͱ೰ΈΛ૬ஊ͠߹͏2"ίϛϡχςΟΛத৺ʹ
  ϢʔβʔΛ֦େ͍ͯ͠·͢
  ʮϚϚϦʯͰϢʔβʔಉ͕࢜
  ͲΜͲΜܨ͕͍ͬͯ·͢
  ϚϚͷੜ׆ʹ໾ཱͭهࣄΛ
  ෯޿͍δϟϯϧͰ഑৴͍ͯ͠·͢
  ϚϚ޲͚/P̍ΞϓϦʹબग़
  ਓͷϚϚ͕બͿʮݱࡏ࢖͍ͬͯΔΞϓϦʯʹ
  ͯɺ߲໨ ଞͷϚϚʹΦεεϝ͍ͨ͠ɺೝ஌౓ɺ
  ར༻཰ɺརศੑɺ޷ײ౓
  Ͱ̍ҐΛ֫ಘ͠·ͨ͠
  هࣄ਺
  6,000 هࣄҎ্
  ྦྷܭϑΝϯ਺
  ໿
  85 ສਓ
  ˞
  ݄ؒӾཡ਺
  ໿
  1.5ԯճ
  ˞
  ݄ؒར༻ऀ਺
  ໿
  650ສਓ
  ˞
  ˞
  l೰ΈzͱzڞײzΛ࣠ʹϚϚʹدΓఴ͍
  ΞϓϦɾ8FCɾ4/4ͱଟ֯తʹαʔϏεΛల։͍ͯ͠·͢

  View Slide


 8. ࣗݾ঺հ
  0
  450,000
  900,000
  1,350,000
  1,800,000
  2014/4
  2014/5
  2014/6
  2014/7
  2014/8
  2014/9
  2014/10
  2014/11
  2014/12
  2015/1
  2015/2
  2015/3
  2015/4
  2015/5
  2015/6
  2015/7
  2015/8
  2015/9
  2015/10
  2015/11
  2015/12
  2016/1
  2016/2
  2016/3
  2016/4
  2016/5
  2016/6
  2016/7
  2016/8
  2016/9
  2016/10
  2016/11
  2016/12
  2017/1
  2017/2
  2017/3
  2017/4
  2017/5
  2017/6
  2017/7
  2017/8
  2017/9
  2017/10
  2017/11
  2017/12
  2018/1
  2018/2
  2018/3
  2018/4
  2018/5
  2018/6
  2018/7
  2018/8
  ݄ؒ౤ߘ਺
  ໿
  150ສ݅
  िʹ೔Ҏ্ىಈ͢Δ
  ΞΫςΟϒϢʔβʔ
  ໿
  50
  ਓʹਓ
  57$.
  ์ө
  ΞϓϦ૯%-਺ສ
  ਓʹਓ
  ਓʹਓ
  ਓʹਓ
  ਓʹਓ
  ˞
  ˞ʮϚϚϦʯ಺ͷग़࢈༧ఆ೔Λઃఆͨ͠Ϣʔβʔ਺ͱɺްੜ࿑ಇলൃදʮਓޱಈଶ౷ܭʯͷग़ੜ਺͔Βࢉग़
  ˞िʹճҎ্ىಈ͢ΔϢʔβʔ
  ˞
  ೥ʹग़࢈ͨ͠ϚϚͷʮਓʹਓʯ͕ϚϚϦΛར༻த
  ೔ຊ࠷େڃن໛ΛތΔϒϥϯυ΁ͱ੒௕͍ͯ͠·͢
  ˞

  View Slide

 9. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ

  View Slide


 10. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  ΊͬͪΌྑ͍είΞͷOPUFCPPL͕׬੒
  ˣ
  ͜ͷOPUFCPPLΛ%VQMJDBUFͯ͠ɺ΋ͬͱྑ͍Ϟσϧ࡞ͬͪΌ͏ͧʂ

  View Slide


 11. ҰํɺOPUFCPPLͷத਎͸ʜ

  View Slide


 12. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  <> import numpy as np
  import pandas as pd
  OPUFCPPLͷத਎
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  <> hogehoge
  <> hogehoge
  <> hogehoge
  ɾ
  ɾ
  ɾ

  View Slide


 13. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  <> import numpy as np
  import pandas as pd
  OPUFCPPLͷத਎
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  <> hogehoge
  <> hogehoge
  <> hogehoge
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  ηϧͷ࣮ߦॱ͕ͪ͝Όͪ͝Ό
  ˣ
  ࠶ݱੑ͕ͳ͍

  View Slide


 14. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  <> import numpy as np
  import pandas as pd
  OPUFCPPLͷத਎
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  <> submission.to_csv('submission.csv', index=False)

  View Slide


 15. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  <> import numpy as np
  import pandas as pd
  OPUFCPPLͷத਎
  ɾ
  ɾ
  ɾ
  <> submission.to_csv('submission.csv', index=False)
  ηϧ͕ଟ͘ɺಉ͡ܭࢉΛෳ਺࣮ߦ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  ˣ
  1%$"͕஗͘ͳΓ͕ͪ

  View Slide


 16. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  ʜʜʜʜʜ

  View Slide


 17. ύΠϓϥΠϯ͕ͳ͔ͬͨ࣌ͷπϥϛ
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@$PQZJQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  dOPUFCPPL-JHIU#(.@TDPSF@JQZOC
  ʜʜʜʜʜ
  OPUFCPPL͕ࡍݶͳ͘૿৩͠
  ؅ཧ͕ΊͪΌͪ͘Ό൥ࡶʹ

  View Slide


 18. ͜ΕΒͷπϥϛΛղফ͢΂͘
  ୤ɾOPUFCPPLʹνϟϨϯδ
  ˣ
  ͦΜͳதͰେ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͓఻͑͠·͢
  ˞&%"ͳͲ͸OPUFCPPLΛ࢖༻

  View Slide


 19. ౔୆͸͜ͷຊͰ͢

  View Slide

 20. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View Slide


 21. ͦͷ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ

  View Slide


 22. ͦͷ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  ϙΠϯτ͸̏ͭ

  View Slide


 23. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  w ͲΜͳಛ௃ྔΛ࢖ͬͯ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ

  View Slide


 24. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  w ͲΜͳಛ௃ྔΛ࢖ͬͯ
  w ͲΜͳύϥϝʔλʔΛ࢖ͬͯ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ

  View Slide


 25. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  w ͲΜͳಛ௃ྔΛ࢖ͬͯ
  w ͲΜͳύϥϝʔλʔΛ࢖ͬͯ
  w ͲΜͳ$7Λ࢖ͬͯ
  ֶश͔ͨ͠Λอଘ͓ͯ͘͠ɻ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ

  View Slide


 26. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  w ͲΜͳಛ௃ྔΛ࢖ͬͯ
  w ͲΜͳύϥϝʔλʔΛ࢖ͬͯ
  w ͲΜͳ$7Λ࢖ͬͯ
  ֶश͔ͨ͠Λอଘ͓ͯ͘͠ɻ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  %0//"อଘଇ

  View Slide


 27. ͦͷ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ

  View Slide


 28. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  w ͭͷQZUIPOεΫϦϓτͰ%0//"ΛঠѲ
  ࢖༻͢Δಛ௃ྔ
  ࢖༻͢Δύϥϝʔλ
  ࢖༻͢Δ$7
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ

  View Slide


 29. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  w ͭͷQZUIPOεΫϦϓτͰ%0//"ΛঠѲ
  ࢖༻͢Δಛ௃ྔ
  ࢖༻͢Δύϥϝʔλ
  ࢖༻͢Δ$7
  w GFBUVSFJNQPSUBODFͷݟ͑ΔԽ
  ࣍ͷ࣮ݧ΁ͷצॴΛ͔ͭΊΔΑ͏ʹ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ

  View Slide


 30. ͦͷ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 31. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ
  w %0///"Ϟσϧ΍ϩάϑΝΠϧΛɺ࣮ߦ͝ͱʹʮ೔࣌ʯ
  TV⒏YΛ͚ͭͨσΟϨΫτϦɾϑΝΠϧͰࣗಈ؅ཧ
  ࢖༻͢Δಛ௃ྔ ύϥϝʔλ $7
  ֶशͨ͠Ϟσϧ
  ֶशϩάϑΝΠϧ
  GFBUVSFJNQPSUBODF

  View Slide


 32. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ
  w %0///"Ϟσϧ΍ϩάϑΝΠϧΛɺ࣮ߦ͝ͱʹʮ೔࣌ʯ
  TV⒏YΛ͚ͭͨσΟϨΫτϦɾϑΝΠϧͰࣗಈ؅ཧ
  ࢖༻͢Δಛ௃ྔ ύϥϝʔλ $7
  ֶशͨ͠Ϟσϧ
  ֶशϩάϑΝΠϧ
  GFBUVSFJNQPSUBODF
  w 1VCMJDείΞΛσΟϨΫτϦͷ1SFpYʹ෇͚Δ͜ͱͰɺ
  1VCMJDͱMPDBMͷείΞͷରԠΛ෼͔Γ΍͘͢ʢৄࡉ͸ޙ΄Ͳʣ

  View Slide


 33. େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ
  w %0///"Ϟσϧ΍ϩάϑΝΠϧΛɺ࣮ߦ͝ͱʹʮ೔࣌ʯ
  TV⒏YΛ͚ͭͨσΟϨΫτϦɾϑΝΠϧͰࣗಈ؅ཧ
  ࢖༻͢Δಛ௃ྔ ύϥϝʔλ $7
  ֶशͨ͠Ϟσϧ
  ֶशϩάϑΝΠϧ
  GFBUVSFJNQPSUBODF
  w 1VCMJDείΞΛσΟϨΫτϦͷ1SFpYʹ෇͚Δ͜ͱͰɺ
  1VCMJDͱMPDBMͷείΞͷରԠΛ෼͔Γ΍͘͢ʢৄࡉ͸ޙ΄Ͳʣ
  ৄࡉΛݟ͍͖ͯ·͢

  View Slide

 34. ࣮૷ৄࡉ

  View Slide


 35. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒

  View Slide


 36. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒
  جຊతʹ1%$"Λճ͢ͱ͖ʹ͍͡Δͷ͸
  ͜ͷIPHFQZͷΈʹ͢Δ

  View Slide


 37. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒
  ֶशʹ࢖༻͢Δಛ௃ྔ

  View Slide


 38. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒
  ϋΠύʔύϥϝʔλ

  View Slide


 39. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒
  $7ͷઃఆ

  View Slide


 40. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒
  ֶशɾਪ࿦ɾTVC࡞੒

  View Slide


 41. ྫʣIPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  runner = Runner(run_name, ModelLGB, features, dataset.get('target'), params_lgb, cv, FEATURE_DIR_NAME, MODEL_DIR_NAME)
  runner.run_train_cv() # ֶश
  runner.run_predict_cv() # ਪ࿦
  Submission.create_submission(run_name) # submit࡞੒
  ֶशɾਪ࿦ɾTVC࡞੒
  w ࠶ݱੑΛ୲อ͢Δ޻෉
  w ߴ଎ͳ1$%"Λճͨ͢Ίͷ޻෉
  w ҙࣝ͠ͳͯ͘΋ॾʑ͕؅ཧͰ͖Δ޻෉
  ʹ͍͓ͭͯ࿩͠͠·͢

  View Slide


 42. ʙֶशͷ࠶ݱੑΛ୲อ͢ΔͨΊͷ޻෉ʙ

  View Slide


 43. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }

  View Slide


 44. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  QZUIPOIPHFQZ

  View Slide


 45. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  {
  "use_features": [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ],
  "model_params": {
  "boosting_type": "gbdt",
  "objective": "fair",
  "metric": "fair",
  "num_boost_round": 20000,
  "early_stopping_rounds": 1000,
  "verbose": 1000,
  "random_state": 999
  },
  "cv": {
  "method": "KFold",
  "n_splits": 5,
  "random_state": 42,
  "shuffle": true
  },
  "dataset": {
  "run_name": "lgb_1128_2003",
  "feature_directory": "../data/features/remove_outlier/",
  "target": "salary"
  }
  }
  IPHF@QBSBNKTPO
  QZUIPOIPHFQZ

  View Slide


 46. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  {
  "use_features": [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ],
  "model_params": {
  "boosting_type": "gbdt",
  "objective": "fair",
  "metric": "fair",
  "num_boost_round": 20000,
  "early_stopping_rounds": 1000,
  "verbose": 1000,
  "random_state": 999
  },
  "cv": {
  "method": "KFold",
  "n_splits": 5,
  "random_state": 42,
  "shuffle": true
  },
  "dataset": {
  "run_name": "lgb_1128_2003",
  "feature_directory": "../data/features/remove_outlier/",
  "target": "salary"
  }
  }
  IPHF@QBSBNKTPO
  QZUIPOIPHFQZ
  IPHFQZΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱʹΑΓ
  ࣗಈతʹKTPOϑΝΠϧ͕ੜ੒͞Ε
  ࢖༻ͨ͠ಛ௃ྔɾύϥϝʔλʔͳͲ͕શͯอଘ͞ΕΔ

  View Slide


 47. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  ʙֶशͷ࠶ݱੑʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  {
  "use_features": [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ],
  "model_params": {
  "boosting_type": "gbdt",
  "objective": "fair",
  "metric": "fair",
  "num_boost_round": 20000,
  "early_stopping_rounds": 1000,
  "verbose": 1000,
  "random_state": 999
  },
  "cv": {
  "method": "KFold",
  "n_splits": 5,
  "random_state": 42,
  "shuffle": true
  },
  "dataset": {
  "run_name": "lgb_1128_2003",
  "feature_directory": "../data/features/remove_outlier/",
  "target": "salary"
  }
  }
  IPHF@QBSBNKTPO
  QZUIPOIPHFQZ
  ͜Εͧ࠶ݱੑ

  View Slide


 48. ʙߴ଎ͳ1%$"Λճͨ͢Ίͷ޻෉ʙ

  View Slide


 49. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ

  View Slide


 50. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  ಛ௃ྔΛݮΒֶͯ͠श͍ͤͨ͞

  View Slide


 51. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  # "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  IPHFQZ ର৅ͷಛ௃ྔΛίϝϯτΞ΢τ

  View Slide


 52. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  # "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  IPHFQZ
  QZUIPOIPHFQZ
  ର৅ͷಛ௃ྔΛίϝϯτΞ΢τ

  View Slide


 53. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  # "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  IPHFQZ
  QZUIPOIPHFQZ
  ର৅ͷಛ௃ྔΛίϝϯτΞ΢τ
  ؆୯

  View Slide


 54. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ

  View Slide


 55. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  $7มֶ͑ͯश͍ͤͨ͞

  View Slide


 56. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'GroupKFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  'cv_target':'user'
  }
  IPHFQZ DWͷهࡌΛมߋ

  View Slide


 57. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'GroupKFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  'cv_target':'user'
  }
  IPHFQZ DWͷهࡌΛมߋ
  QZUIPOIPHFQZ

  View Slide


 58. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'GroupKFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  'cv_target':'user'
  }
  IPHFQZ DWͷهࡌΛมߋ
  QZUIPOIPHFQZ
  ؆୯

  View Slide


 59. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'KFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  }
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  features = [
  "age",
  "pclass",
  "family_size",
  "fare",
  "sibsp",
  "parch",
  "cabin"
  ]
  params_lgb = {
  'boosting_type': 'gbdt',
  'objective': 'fair',
  'metric': 'fair',
  'num_boost_round': 20000,
  'early_stopping_rounds': 1000,
  'verbose': 1000,
  'random_state': 999
  }
  cv = {
  'method': 'GroupKFold',
  'n_splits': 5,
  'random_state': 42,
  'shuffle': True,
  'cv_target':'user'
  }
  IPHFQZ DWͷهࡌΛมߋ
  QZUIPOIPHFQZ
  GFBUVSFJNQPSUBODFʹ͍ͭͯ

  View Slide


 60. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ

  View Slide


 61. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  ͜ͷંΕઢάϥϑ͕ద੾Ͱ͸ͳ͍ͷ͸ঝ஌͓ͯ͠Γ·͢ʜ
  ࠓ͸ΦϨΦϨӡ༻ͳͷͰ͜ͷ··์ஔ͓ͯ͠Γ·ͯ͠
  Ͳ͏͔ࢗͣ͞ʹ͓ئ͍͠·͢

  View Slide


 62. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  ಛ௃ྔ

  View Slide


 63. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  GPMEຖͷฏۉͱඪ४ภࠩ

  View Slide


 64. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  มಈ܎਺ʢඪ४ภࠩฏۉʣ

  View Slide


 65. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  ͜ͷ͋ͨΓͷಛ௃ྔ͸࡟ͬͯྑͦ͞͏
  ͱ͍͏צॴ͕௫ΊΔ

  View Slide


 66. ࣮૷ৄࡉ
  ֶशͱಉ࣌ʹGFBUVSFJNQPSUBODF͕ը૾ϑΝΠϧͱͯ͠ग़ྗ͞ΕΔ
  ʙߴ଎ͳ1%$"Λ໨ࢦͯ͠ʙ
  ͜ͷ͋ͨΓͷಛ௃ྔ͸࡟ͬͯྑͦ͞͏
  ͱ͍͏צॴ͕௫ΊΔ
  1%$"଎͘ճͤͦ͏ײ

  View Slide


 67. ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έͷ޻෉ʙ

  View Slide


 68. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 69. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  QMHC@@
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 70. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  QMHC@@
  1VCMJDͷείΞ
  ʢʣ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 71. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  QMHC@@
  ֶशΛҰҙʹಛఆ͢Δ໊લ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 72. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  QMHC@@
  ΞϧΰϦζϜͷࣝผࢠ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 73. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  QMHC@@
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͠೔࣌
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 74. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ

  View Slide


 75. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ
  w ಛ௃ྔ
  w ύϥϝʔλ
  w GFBUVSFJNQPSUBODF
  w ֶशϩά
  w Ϟσϧ
  w ਪ࿦ϑΝΠϧ
  ͕อଘ͞ΕΔ

  View Slide


 76. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ
  w ಛ௃ྔ
  w ύϥϝʔλ
  w GFBUVSFJNQPSUBODF
  w ֶशϩά
  w Ϟσϧ
  w ਪ࿦ϑΝΠϧ
  ͕อଘ͞ΕΔ
  ҙࣝͯ͠ͳ͍͚Ͳউखʹ؅ཧͰ͖ͯΔ

  View Slide


 77. ࣮૷ৄࡉ
  IPHFQZΛ࣮ߦͨ͋͠ͱͷϑΥϧμɾϑΝΠϧ
  ʙҙࣝ͠ͳͯ͘΋؅ཧͰ͖Δ࢓૊Έʙ
  w ಛ௃ྔ
  w ύϥϝʔλ
  w GFBUVSFJNQPSUBODF
  w ֶशϩά
  w Ϟσϧ
  w ਪ࿦ϑΝΠϧ
  ͕อଘ͞ΕΔ

  View Slide

 78. ·ͱΊ

  View Slide


 79. ·ͱΊ
  w ֶशɾਪ࿦ύΠϓϥΠϯ͍͍ͧʂ
  ύΠϓϥΠϯΛߏங͢Δ͜ͱͰԼهͷΑ͏ͳϝϦοτ͕͋Γʢࠓͷॴʣݸਓత
  ʹ͸ΊͬͪΌྑ͍ɻ
  ‣ ࠶ݱੑ
  ‣ ߴ଎ͳ1%$"
  ‣ ॾʑͷ؅ཧ
  w ্هͷΑ͏ͳ͜ͱ͕୲อ͞ΕΔͷͰ৺ཧత҆શੑ΋

  View Slide


 80. ϫΠ͸͜͏΍ͬͯΔͥʂ
  ͱ͍͏ͷ͕͋Ε͹ੋඇ࠙਌ձͰڭ͑ͯԼ͍͞ʂ

  View Slide


 81. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide