Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

railsdm2019

 railsdm2019

Takatoshi Maeda

March 22, 2019
Tweet

More Decks by Takatoshi Maeda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. αʔϏεΛ੒௕ͤ͞ΔԾઆݕূจԽͷ࡞Γํ
  @takatoshi-maeda
  Rails Developers Meetup 2019
  2019/03/22

  View Slide

 2. Agenda
  1. ࣗݾ঺հ / τΫόΠͷ঺հ

  2. ΠϯτϩμΫγϣϯ

  3. ྑ͍Ծઆݕূͬͯʁ

  4. νʔϜͰͷऔΓ૊Έํ

  5. ·ͱΊ

  View Slide

 3. ର৅ͱͯ͠ߟ͑ͨํ
  1. αʔϏεɾϓϩμΫτͷ࢓༷Λߟ͑ͳ͕Β࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δํ

  • ࣗ෼ͷ࢓ࣄͷ݁Ռ͕ɺ࢖ͬͯ͘Ε͍ͯΔਓʹͱͬͯͲΕ͚ͩخ͍͔͠஌Γ
  ͍ͨํ

  2. ϓϩμΫτνʔϜ΍ϓϩμΫτͦͷ΋ͷΛϦʔυɾϚωδϝϯτ͍ͯ͠Δํ

  • ଌΓํ΍ߟ͑ํͷώϯτʹͳΔ(͔΋͠Εͳ͍)

  View Slide

 4. ࣗݾ঺հ
  • લా ୎ढ़(@takatoshi-maeda)

  • גࣜձࣾτΫόΠɹ औక໾CTO

  • RailsΞϓϦ։ൃ / Πϯϑϥߏஙɺӡ༻ /
  ϓϩμΫτϚωʔδϝϯτ etc…

  • Railsྺ͸7೥

  • ॳΊͯ৮ͬͨόʔδϣϯ͸3.2

  • ޷͖ͳπʔϧ͸stackprof

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ - τΫόΠʹ͍ͭͯ
  • ಛച৘ใɺνϥγ৘ใΛ஍Ҭͷੜ׆ऀ
  ʹ഑৴͢ΔαʔϏε

  • খചళฮ༷͔Βݟͨͱ͖ʹ͸ϚʔέςΟ
  ϯάαʔϏε

  • େ໨ඪ͸͓ళͷࠓ೔͍͍ͱ͜ΖΛ୔ࢁ
  ͷਓʹݟͯ΋Β͏͜ͱ

  View Slide

 6. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 7. • ΠϯλʔωοταʔϏεͷ։ൃʹؔΘΔԾઆݕূɺվળʹ͍ͭͯͷ͓࿩
  • ๻ͨͪ͸ৗʹΰʔϧʹରͯ͠Ұ௚ઢʹ޲͔͍͍ͨ

  View Slide

 8. • ͔͠͠ݱ࣮͸؁͘ͳ͍
  • ਅ͙ͬ͢ਐΜͰΔͭ΋ΓͰ΋ࢥͬͨҎ্ʹӈԟࠨԟͯ͠ΊͪΌΊͪΌʹͳΔ

  View Slide

 9. • ਖ਼͍͠ϧʔτ͸੺͍ํ
  • ෺ཧͰݟ͑Δొࢁͷਖ਼͍͠ϧʔτ
  Ͱ͢Β೉͍͠
  • ๻ͨͪ͸ৗʹΰʔϧʹରͯ͠Ұ௚
  ઢʹ޲͔͍͍ͨ

  View Slide

 10. • Ͱ͸ɺண࣮ʹ͍͍ۙͮͯͨ͘Ίʹ͸Ͳ͏͢Δ͔ʁ
  • ࠓ೔͸ͦͷͨΊͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 11. BUILD
  LEARN
  MEASURE
  IDEA
  PRODUCT
  DATA
  1. ͍͍Ծઆݕূͬͯʁ
  2. νʔϜͰͷऔΓ૊Έํ
  Ծઆݕূ
  จԽ

  View Slide

 12. ͍͍Ծઆݕূͷ৚݅
  ɹ1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ɹ2. ఺ͱઢΛ༻͍ͨݕূ
  ɹ3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺

  View Slide

 13. 1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ɹ1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ɹ2. ఺ͱઢΛ༻͍ͨݕূ
  ɹ3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺

  View Slide

 14. 1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  ݕࡧΤϯδϯ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  ͜͜Λվળ͢Δͱ
  ૿͑Δ͸ͣͩʂ
  GOAL: ͓ళϖʔδϔ๚ΕΔਓΛ૿΍͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 15. 1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  ݕࡧΤϯδϯ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  GOAL: ͓ళϖʔδϔ๚ΕΔਓΛ૿΍͍ͨ͠ʂ
  10
  1
  5 4
  2 1
  1. ࠷΋ࠩ෼͕େ͖͍ͱ͜Ζʹ஫໨͢Δ

  View Slide

 16. 1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  1. ͱ͋Δ஍Ҭʹ͋Δ͓ళͱ͍҆΋ͷΛ஌Γͨ
  ͍͕
  2. ͓ళ͕132ళฮ΋͋ͬͯɺ஍ҬΛ͜ΕҎ্
  ࡉ͔͘ߜΓࠐΊͳ͍ͷͰɺ஌Γ͍ͨ৚݅Ͱ͓
  ళΛ஌Γ͍ͨϢʔβʔ͸໎͍ͬͯΔ
  3.ߜΓࠐΈػೳΛ࣮૷͢Δ͜ͱͰɺࣗ෼͕ؾ
  ʹͳΔϖʔδΛ஌͓ͬͯళϖʔδʹߦͬͯ͘
  ΕΔ͸ͣͩʂ

  View Slide

 17. 1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  ݕࡧΤϯδϯ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  ͜͜Λվળ͢Δͱ
  ૿͑Δ͸ͣͩʂ
  GOAL: ͓ళϖʔδϔ๚ΕΔਓΛ૿΍͍ͨ͠ʂ
  1. ԿނվળͰ͖Δ͔ͷγφϦΦ͕໌֬
  2. ظ଴ޮՌྔ͕େ͖͍ͱ͜Ζʹ஫ྗ

  View Slide

 18. ͍͍Ծઆݕূͷ৚݅
  ɹ1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ɹ2. ఺ͱઢΛ༻͍ͨݕূ
  ɹ3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺

  View Slide

 19. 2. ʮ఺ʯͱʮઢʯΛ༻͍ͨݕূ
  ݕࡧΤϯδϯ
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  ʁʁʁʁʁ
  ʁʁʁʁʁ

  View Slide

 20. 2. ʮ఺ʯͱʮઢʯΛ༻͍ͨݕূ
  ݕࡧΤϯδϯ
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  1. ߜΓࠐΈ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͔͸ߜΓࠐΈࣗମͷΫϦοΫ཰ͰܭଌՄೳ
  2. 1఺ͷΈͰ׬݁͢ΔࢦඪͳͷͰʮ఺ʯͷࢦඪ
  3. ػೳ͕ٻΊΒΕͯΔ͔౳ΛଌΕΔ

  View Slide

 21. 2. ʮ఺ʯͱʮઢʯΛ༻͍ͨݕূ
  ݕࡧΤϯδϯ
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  1. ͓ళϦϯΫͷΫϦοΫ਺ͷઈରྔͰଌΔʁ
  2. ͓ళϦϯΫͷΫϦοΫ཰ͰଌΔʁ
  ಋೖͨ͠UI͕ػೳͯ͠Δ͔Ͳ͏͔͸Θ͔Δ͕ɺ͓ళΛ୳ͤͯΔ͔Ͳ͏͔͸Ͳ͏ଌΔʁ
  -> PV͕૿͚͑ͨͩͷՄೳੑ͕͋Δ
  -> ୔ࢁߜΓࠐΜͰ͓ళΛݟ͚ͭͨ৔߹ɺ
  ΫϦοΫ཰͸Լ͕Δ(੒ޭ͍ͯ͠Δ͕ࢦඪ
  ͸Լ͕Δ)

  View Slide

 22. 2. ʮ఺ʯͱʮઢʯΛ༻͍ͨݕূ
  ʢ͜ͷϧʔτͷʣ੒ޭηογϣϯͷׂ߹
  ݕࡧΤϯδϯ
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  ϒοΫϚʔΫ τοϓϖʔδ
  ϝʔϧϚΨδϯ
  1. ઢͷࢦඪ͸ετʔϦʔΛද͢ࢦඪ
  2. ཧ૝ͷετʔϦʔΛͨͲͬͨϢʔβʔ͔͠੒ޭϢʔβʔ
  ʹΧ΢ϯτ͞Εͳ͍ͨΊϊΠζʹڧ͍
  3. ͨͩ͠ɺͲͷϦϯΫΛΫϦοΫ͔ͨ͠ͳͲͷɺߦಈ಺༰
  ͷৄࡉ͸Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 23. 2. ʮ఺ʯͱʮઢʯΛ༻͍ͨݕূ
  1. ಋೖͨ͠΋ͷ͕ҙਤ௨Γػೳ͢Δ͔͸ʮ఺ʯ
  ͷࢦඪͰݟΔ
  2. Ұ࿈ͷϢʔβʔମݧ͕޲্͍ͯ͠Δ͔ɺᆝଛ͠
  ͍ͯΔ͔͸ʮઢʯͷࢦඪͰݟΔ

  View Slide

 24. ͍͍Ծઆݕূͷ৚݅
  ɹ1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ɹ2. ఺ͱઢΛ༻͍ͨݕূ
  ɹ3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺

  View Slide

 25. 3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺
  ݕࡧΤϯδϯ
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ

  View Slide

 26. 3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺
  ݕࡧΤϯδϯ
  ஍Ҭ͓ళ·ͱΊϖʔδ
  •͍ͭ΋ͷങ͍෺Ͱ୳͍ͯ͠ΔϢʔβʔ
  •Ҿӽͨ͠͹͔ΓͰ͓ళΛ୳͍ͯ͠ΔϢʔβʔ
  •͓ग़͔͚ؼΓʹ͓ళΛ୳͍ͯ͠ΔϢʔβʔ
  ϢʔβʔϞνϕʔγϣϯ͸༷ʑ

  View Slide

 27. 3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺
  • Ϣʔβʔ͞Μ͕αʔϏεʹৼΕͯ͘
  Ε͍ͯΔ࣌ؒ͸ੜ׆ͷதͰҰ෦෼Ͱ͠
  ͔ແ͍
  •αʔϏεʹ;ΕΔલޙͷจ຺΍ɺจ຺
  ͷதͰͷײ৘ͷ༳Εಈ͖ʹେࣄͳώϯ
  τ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͸ଟ͍
  •௚઀໨ͰݟΔఆੑ৘ใΛ૿΍͍ͯ͘͠
  ߦಈ͕େࣄ

  View Slide

 28. ͍͍Ծઆݕূͷ৚݅
  ɹ1. ໰୊ͷ໌֬͞ɺظ଴ޮՌͷେ͖͞
  ɹ2. ఺ͱઢΛ༻͍ͨݕূ
  ɹ3. ϓϩμΫτʹด͡ͳ͍ࢹ໺

  View Slide

 29. BUILD
  LEARN
  MEASURE
  IDEA
  PRODUCT
  DATA
  1. ͍͍Ծઆݕূͬͯʁ
  2. νʔϜͰͷऔΓ૊Έํ
  Ծઆݕূ
  จԽ

  View Slide

 30. ɹ1. Agility
  ɹ2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  ɹ3. ԾઆݕূͷͨΊͷಓ۩Λॆ࣮ͤ͞Δ

  View Slide

 31. ɹ1. Agility
  ɹ2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  ɹ3. ԾઆݕূͷͨΊͷಓ۩Λॆ࣮ͤ͞Δ

  View Slide

 32. Photo by Olga Guryanova on Unsplash

  View Slide

 33. 1. Agility
  • νʔϜͰऔΓ૊Ήͱ͖ʹεϐʔυɺࢼ͢ճ਺͸ॏཁ

  • ࡉཻ͔͍౓Ͱ࣮ߦ͢Ε͹ɺࣦഊʹର͢Δ৺ཧతোน͸Լ
  ͕Δ

  • େ͖࣮͘ߦ͢ΔͱαϯΫίετόΠΞε͕ॏ͘ͷ͔͔ͬ͠
  ͯ͠·͏

  • ϦζϜΑ͘։ൃ͢Δͷ͸େࣄ

  • ৼΓฦΓͷཻ౓ͱස౓Λߟྀͯ͠2िؒͷεϓϦϯτϕʔε

  • 1िؒͩͱৼΓฦΓͷͨΊͷਐḿ͕࡞Γʹ͍͘

  View Slide

 34. ɹ1. Agility
  ɹ2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  ɹ3. ԾઆݕূͷͨΊͷಓ۩Λॆ࣮ͤ͞Δ

  View Slide

 35. 2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  4݄ 7݄ 10݄ 1݄ 4݄

  View Slide

 36. 2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  • ৭Μͳཻ౓ͷظؒͰৼΓฦΔ͜ͱ͕ͱͯ΋ॏཁ

  • 2िؒͷৼΓฦΓͰಘΒΕΔ஌ݟ͸ࢪࡦʹݶఆͨ͠΋ͷʹͳΓ͕ͪ

  • 1ϲ݄΍਺ϲ݄ͷ୯ҐͰৼΓฦΔ͜ͱͰɺେ͖ͳԾઆʹରͯ͠ݕূ͢Δ
  ػձ͕ಘΒΕΔ

  • େཻ͖͍౓ͷৼΓฦΓ͸ɺ૊৫Ͱ͸Ϛωʔδϟʔͷ੹຿Ͱ͋Δ͜ͱ͸ଟ͍

  • ͨͩ͠ɺνʔϜͰҰॹʹৼΓฦΔ΂͖

  • νʔϜͷڞ௨ݴޠΛ૿΍͠ɺԾઆϨϕϧΛ্͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  • ৼΓฦΓͷதͰɺϢʔβʔʹؔ͢Δٞ࿦ʹ࣌ؒΛׂ͘͜ͱ͕ॏཁ

  • ৼΓฦΓͰձ࿩͞ΕΔ಺༰͕จԽʹ௚݁͢Δ

  View Slide

 37. ɹ1. Agility
  ɹ2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  ɹ3. ԾઆݕূͷͨΊͷಓ۩Λॆ࣮ͤ͞Δ

  View Slide

 38. View Slide

 39. 3. ԾઆݕূͷͨΊͷಓ۩Λॆ࣮ͤ͞Δ
  •ʮ෼ੳख๏ͷڞ༗ʯ΍ʮ෼ੳϋʔυϧΛԼ͛ΔͨΊͷج൫੔උʯ౳ɺݕূͷεϐʔ
  υΛ্͛ΔͨΊͷಓ۩Λ૿΍͢͜ͱΛॏࢹ͍ͯ͠·͢

  •SQLͰ෼ੳ͢Δ৔߹ɺϋʔυϧΛԼ͛ΔͨΊʹதؒσʔλ΍ViewΛੜ੒͢Δ౳

  •ϩάσʔλͦͷ··ͩͱΫΤϦͰѻ͍ͮΒ͍έʔε͕ଟ͍

  •෼ੳख๏Λslackνϟϯωϧ΍ࣾ಺wikiͰͷڞ༗

  •෼ੳษڧձΛ։͍ͯνʔϜͰύλʔϯԽ͢ΔͱɺΈΜͳͷಓ۩͕૿͑ͯͱͯ΋ศ


  •ఆྔతͳ΋ͷ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺϢʔβʔΠϯλϏϡʔ΍ߦಈௐࠪͳͲ΋૊Έ߹ΘͤΔ

  •ࢦඪʹݱΕͳ͍ՕॴͰॏཁͳ͜ͱ͸ͨ͘͞Μ͋Δ

  View Slide

 40. ɹ1. Agility
  ɹ2. ௕ظɾதظɾ୹ظͰৼΓฦΔ
  ɹ3. ಓ۩Λॆ࣮ͤ͞Δ

  View Slide

 41. BUILD
  LEARN
  MEASURE
  IDEA
  PRODUCT
  DATA
  1. ͍͍Ծઆݕূͬͯʁ
  2. νʔϜͰͷऔΓ૊Έํ
  Ծઆݕূ
  จԽ

  View Slide

 42. αʔϏεΛ੒௕ͤ͞ΔԾઆݕূจԽͷܗ੒
  ྑ͍ৼΓฦΓΛ୔ࢁੵΈॏͶΔ
  ໰୊ΛݟΔ؟ͷղ૾౓Λߴ͘͢ΔͨΊʹ

  View Slide

 43. PR

  View Slide

 44. ڞʹಇ͘஥ؒΛืू͍ͯ͠·͢ʂ
  https://corp.tokubai.co.jp/recruitments/recruit.html

  View Slide

 45. ࠓ೔ͷ࠙਌ձʹεΠʔπεϙϯαʔͱͯ͠ڠࢍ͍ͯ͠·͢
  τΫόΠϝϯόʔ͓͢͢ΊεΠʔπΛἧ͖͑ͯ·ͨ͠ʂͥͻ৯΂ʹདྷ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 46. Thankyou!
  https://railsdm.herokuapp.com/issues/124

  View Slide