$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Facebookの数学 暗算編

Taku Toguchi
September 05, 2012

 Facebookの数学 暗算編

アプリローンチ後の数値を予測しています。

Taku Toguchi

September 05, 2012
Tweet

More Decks by Taku Toguchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 'BDFCPPLͷ਺ֶ҉ࢉฤ
  ͱ͙ͪͨ͘
  ΞϓϦϩʔϯνޙͷޮՌΛ༧ଌ͢Δ

  View Slide 2. View Slide

 3. ࿀ਓ͕ผΕͨ೔
  %BWJE.D$BOEMFTT-FF#ZSPO
  *OGPSNBUJPO*T#FBVUJGVMOFU-FF#SZPODPN

  View Slide

 4. 0
  44
  88
  132
  176
  220
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14೔
  σΠϦʔ Ϣʔβʔ

  View Slide

 5. 0
  114
  228
  342
  456
  570
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14೔
  σΠϦʔ Ϣʔβʔ਺ ΢ΟʔΫϦʔ
  σΠϦʔϐʔΫ
  ΢ΟʔΫϦʔϐʔΫ

  View Slide

 6. σΠϦʔϐʔΫ
  0
  114
  228
  342
  456
  570
  1 2 3೔
  ɾ ೔໨ʹདྷΔ
  ɾ஗͘ͱ΋೔໨·ͰʹདྷΔ
  ɾ૝૾ΑΓ΋ૣ͘དྷΔ

  View Slide

 7. ΢ΟʔΫϦʔϐʔΫ
  0
  114
  228
  342
  456
  570
  6 7 8೔
  ɾσΠϦʔϐʔΫͷ೔ޙʹདྷΔ
  ɾԿ͔खΛଧͨͳ͚Ε͹͜ͷ··

  View Slide

 8. ೔ؒܭଌ
  500
  583
  667
  750
  833
  917
  1000
  5೔ 10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔

  View Slide

 9. ˋϧʔϧ

  View Slide

 10. ϧʔϧ
  500
  583
  667
  750
  833
  917
  1000
  5೔ 10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔

  View Slide

 11. Ϗʔϧˋফࣦ
  ΞαώϏʔϧʂ

  View Slide

 12. ࣗಈंˋফࣦ
  τϤλʂ

  View Slide

 13. εϚϗˋফࣦ
  J1IPOFʂ
  J1IPOFʂ

  View Slide

 14. څ༩ɾใुˋফࣦ
  ͦΜͳ͊ʂʂ

  View Slide

 15. 500
  567
  633
  700
  767
  833
  900
  5೔ 10೔ 15೔
  ϧʔϧ
  ɾ೔ʙ೔ͷഒ཰ΛΩʔʹ͢Δ
  ɾ೔ຖʹഒ཰͸ͣͭԼ͕Δ
  ɾΩʔഒ཰͸΄ͱΜͲͷ৔߹ɺYY

  View Slide

 16. ݕূ

  View Slide

 17. ΞϓϦ"ഒ཰
  1.00
  1.10
  1.20
  1.30
  10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦA
  ༧ଌ

  View Slide

 18. ΞϓϦ"Ϣʔβʔ਺
  500
  583
  667
  750
  833
  917
  1000
  5೔ 10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦA
  ༧ଌ

  View Slide

 19. ݕূ

  View Slide

 20. ΞϓϦ#ഒ཰
  1.00
  1.10
  1.20
  1.30
  10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦB
  ༧ଌ

  View Slide

 21. ΞϓϦ#Ϣʔβʔ਺
  150
  168
  187
  205
  223
  242
  260
  5೔ 10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦB
  ༧ଌ

  View Slide

 22. ̎਺஋༧ଌʹର͢ΔΞϓϩʔν

  View Slide

 23. ೝূμΠΞϩά

  View Slide

 24. ೝূμΠΞϩά
  ɾແҙຯʹϝʔϧΞυϨεΛऔಘ͠ͳ͍
  ɾͳͥͳΒ͞Βʹ཭୤͢Δ͔Β
  ɾٻΊΔݖݶͷଟ͞͸͋·Γؔ܎ͳ͍
  QVCMJTI@TUSFBNQVCMJTI@BDUJPOT
  ɾը໘໨͸͕εΩοϓ
  ɾͦ΋ͦ΋཭୤͢Δ

  View Slide

 25. ΞϓϦ"Ϣʔβʔ਺
  150
  168
  187
  205
  223
  242
  260
  5೔ 10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦA
  ༧ଌ

  View Slide

 26. ·ͱΊ
  ɾϐʔΫ͸ૣ͘དྷΔ
  ɾϧʔϧ
  ɾແҙຯʹϝʔϧΞυϨεΛऔಘ͠ͳ͍

  View Slide

 27. ྑ͍χϡʔεΛͭ

  View Slide

 28. ౤ߘʹΑΔϑΟʔυ࿐ग़
  ɾഒͷΠϯϓϨογϣϯ
  ɾ͕๚໰
  ɾਓ౤ߘͯ͠ਓਓ͕๚໰

  View Slide

 29. ༑ୡΛট଴͢Δ
  ɾQVTIͰΞΫγϣϯΛଅͤΔ
  ɾҎ্͕๚໰
  ɾਓট଴ͯ͠ਓਓ͕๚໰

  View Slide

 30. 0(ʹΑΔϑΟʔυ࿐ग़
  ɾഒͷΠϯϓϨογϣϯ
  ɾ͕๚໰
  ɾਓ౤ߘͯ͠ਓਓ͕๚໰

  View Slide

 31. ͓·͚

  View Slide

 32. 'BDFCPPLϖʔδͷ
  ౤ߘʹରͯ͠ͷ൓Ԡ
  ΞϓϦެ։ޙͷॳಈ

  View Slide

 33. ϑΝϯͷ༑ୡ×ϑΝϯ
  Y

  View Slide

 34. ࿩୊ʹ͍ͯ͠Δਓ×ϑΝϯ
  Z

  View Slide

 35. ͍͍Ͷ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ਓ਺

  [
  ࿩୊ʹ͍ͯ͠Δਓºʙ
  ˞࠷େ

  View Slide

 36. ͍͍Ͷ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ਓ਺
  [
  ϑΝϯͷ༑ୡ×ϑΝϯ
  Y
  ࿩୊ʹ͍ͯ͠Δਓ×ϑΝϯ
  Z
  º º
  ̎
  'BDFCPPLϖʔδͷ
  ౤ߘʹରͯ͠ͷ൓Ԡ

  ˞͜ΕʹϑΝϯήʔτɺೝূμΠΞϩάͷ཭୤Λ͔͚Δ㲈ॳಈ

  View Slide

 37. ࠓ೔ͷ·ͱΊ
  ɾϐʔΫ͸ૣ͘དྷΔ
  ɾϧʔϧ
  ɾແҙຯʹϝʔϧΞυϨεΛऔಘ͠ͳ͍
  ɾϑΟʔυʹ౤ߘͯ͠΋Β͓͏
  ɾ0(ΞΫγϣϯΛͱͬͯ΋Β͓͏
  ɾॳಈΛ༧ଌ͠Α͏

  View Slide

 38. ϑΝ΢ϯμʔ$50
  ͱ͙ͪͨ͘
  /&9'.
  IUUQOFYGN
  IUUQUXJUUFSDPNUBLVUPH

  View Slide

 39. ྫ֎ͷˋϧʔϧ
  ࢿྉݶఆ

  View Slide

 40. 500
  567
  633
  700
  767
  833
  900
  5೔ 10೔ 15೔
  ϧʔϧ
  ɾ೔ʙ೔ͷഒ཰ΛΩʔʹ͢Δ
  ɾ೔ຖʹഒ཰͸ͣͭԼ͕Δ
  ɾΩʔഒ཰͸΄ͱΜͲͷ৔߹ɺYY
  ˞Ωʔഒ཰͕ഒΛ௒͍͑ͯͨ৔߹
  ೔ʙ೔ͷ੒௕཰͔ΒҾ͘
  ഒʹɹഒʹɹഒʹҾ͘

  View Slide

 41. ݕূ

  View Slide

 42. ΞϓϦ$ഒ཰
  1.00
  2.00
  3.00
  4.00
  5.00
  6.00
  7.00
  10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦC
  ༧ଌ

  View Slide

 43. ΞϓϦ$Ϣʔβʔ਺
  150
  275
  400
  525
  650
  775
  900
  5೔ 10೔ 15೔ 20೔ 25೔ 30೔
  ΞϓϦC
  ༧ଌ

  View Slide