$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Forkwellの作り方

 Forkwellの作り方

at #forkwellnite vol.2

Tatsuro Baba

August 30, 2012
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Forkwell ͷ
  ࡞Γํ
  garbs Inc.
  R&D Div. ͹͹ͨͭΖ͏

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  me = {
  name: “അ৔ୡ࿠ʢ͹͹ͨͭΖ͏ʣ”,
  twitter: “@BabaTatsuro”,
  facebook: “https://facebook.com/tatsuro.baba”,
  programming: [‘Ruby’, ‘Ruby on Rails’, ‘JavaScript’]
  }

  View Slide

 3. ·ͣ࠷ॳʹҰݴ

  View Slide

 4. ͜ΜͳҙݟΛ௖͍ͯ·͢
  • Forkwell஗͍ΑͶ
  • GETඈ͹͠·ͬͯ͘ΔɺͦΓΌ஗͍Θ
  • ͨ·ʹ։͍ͯ஗͍͔Βͦͬͱด͡Δ
  • ஗͗ͯ͢ʢҎԼུ

  View Slide

 5. ͢Έ·ͤΜ͢Έ·ͤΜ

  View Slide

 6. ӶҙվળதͰ͢
  • @a_matsuda ͞ΜʹΑΔύϑΥʔϚϯενϡʔχϯάͱ͔
  • ΞϓϦέʔγϣϯαʔόʔͷஔ͖׵͑ͱ͔
  • CDNͷར༻ͱ͔
  ͷͪ΄Ͳ@a_matsuda ͞ΜΑΓ
  આ໌͕͋Δͱࢥ͍·͢

  View Slide

 7. Forkwell ͷ
  ࡞Γํ
  garbs Inc.
  R&D Div. ͹͹ͨͭΖ͏

  View Slide

 8. Forkwell ͷ
  ࡞Γํ
  ʢ։ൃϓϩηεฤʣ
  garbs Inc.
  R&D Div. ͹͹ͨͭΖ͏

  View Slide

 9. ։ൃνʔϜ
  ɹForkwellνʔϜ
  ϓϩάϥϚ ϓϩάϥϚ ϓϩάϥϚ ϓϩάϥϚ
  ٕज़؂म
  ݉ϓϩάϥϚ
  σβΠφʔ σΟϨΫλʔ Φʔφʔ Φʔφʔ
  ελʔτΞοϓʹͯ͠͸ଟ͍Ͱ͢ɻ

  View Slide

 10. ։ൃϓϩηε
  ΞδϟΠϧ෩ͳ։ൃϓϩηεΛ౿ΜͰ·͢ɻ
  2िؒͰ1ΠςϨʔγϣϯ
  λεΫ ό
  ά
  ετʔϦʔ
  ετʔϦʔ
  ό
  ά
  ό
  ά
  λεΫ

  View Slide

 11. ։ൃϓϩηε
  ࢖ͬͯΔπʔϧ
  ϗϫΠτϘʔυ

  View Slide

 12. ։ൃϓϩηε
  •ϓϥΠϕʔτϦϙδτϦͰιʔε؅ཧ
  •ػೳ௥Ճɾ৭ʑͳϝϯςφϯε͸Pull Request
  Λ࢖ͬͯίʔυϨϏϡʔ
  •ίϛοτΛरͬͯSkypeʹ௨஌͢ΔbotΛࣗ࡞

  View Slide

 13. ։ൃϓϩηε
  •ػೳ΍ٕज़తͳλεΫͳͲΛҰݩ؅ཧ
  •Ұਓ1ຕ࣋ͬͯߦͬͯɺσϓϩΠ͞ΕͨΒ׬ྃ
  •िΛ͜ͳ͍ͯͬͨ͠ΒେମͷνʔϜϕϩγςΟ
  ͕Θ͔Δͷ͕ͱͬͯ΋ศར

  View Slide

 14. ։ൃϓϩηε
  •όά΍αϙʔτؔ࿈͸શ෦͜͜
  •wikiΛ࢖ͬͯϊ΢ϋ΢΍஌ࣝΛू໿
  •͜͜͸΋͔ͨ͠͠ΒGitHub IssuesʹҠߦͨ͠
  ΄͏͕։ൃͷޮ཰͕ྑ͍͔΋
  ‣ͱɺউखʹࢥ͍ͬͯΔͱ͜Ζ

  View Slide

 15. ։ൃϓϩηε
  •νʔϜͷνϟοτ෦԰Λ࡞ͬͯ։ൃτʔΫ
  •ࣾ֎Ͱ࡞ۀͯ͠Δਓͱ΋ίϛϡχέʔγϣϯ
  •bot͔Βcommitͷ͓஌Β͕ͤಧ͘ͷͰɺίʔυ
  ϨϏϡʔ͠ʹ͍ͬͨΓͰ͖ͯศར

  View Slide

 16. ։ൃϓϩηε
  ͜Μͳײ͡ͷbot͕ಈ͍ͯ·͢

  View Slide

 17. ։ൃϓϩηε
  •น͕Ұ໘શ෦ϗϫΠτϘʔυʹͳͬͯ·͢
  •ϛʔςΟϯάதͱ͔ͷϝϞ࢒͠ʹศར
  •िͷৼΓฦΓͳΜ͔Ͱ΋࢖ͬͯ·͢
  ϗϫΠτϘʔυ

  View Slide

 18. ։ൃϓϩηε
  1. Pivotal Tracker ͔ΒετʔϦʔΛर͏
  2. ίʔυɺςετΛॻ͘
  3. Pull RequestΛग़͢
  ணख͔ΒσϓϩΠ·Ͱʢͦͷ1ʣ

  View Slide

 19. ։ൃϓϩηε
  1. དྷͨPull RequestΛϨϏϡʔ͢Δ
  2. ϑϧϘοίʹ͢Δ←͜͜ॏཁ
  3. ௚͢
  ணख͔ΒσϓϩΠ·Ͱʢͦͷ2ʣ

  View Slide

 20. ։ൃϓϩηε
  1. དྷͨPull RequestΛϨϏϡʔ͢Δ
  2. ϑϧϘοίʹ͢Δ←͜͜ॏཁ
  3. ௚͢
  ணख͔ΒσϓϩΠ·Ͱʢͦͷ2ʣ

  View Slide

 21. ։ൃϓϩηε
  ணख͔ΒσϓϩΠ·Ͱʢͦͷ2ʣ

  View Slide

 22. ։ൃϓϩηε
  ணख͔ΒσϓϩΠ·Ͱʢͦͷ2ʣ
  GitHub্Ͱ͔ͳΓୟ͔Ε͔ͯΒσϓϩΠ͞Εͯ·͢

  View Slide

 23. ։ൃϓϩηε
  1. ௚͢
  2. master ʹϚʔδ͢Δ
  3. σϓϩΠ͢Δ
  ணख͔ΒσϓϩΠ·Ͱʢͦͷ3ʣ

  View Slide

 24. ։ൃϓϩηε
  1. ඞͣෳ਺ਓͷ໨͕ೖΔͷͰόάΛੜΈʹ͍͘
  2. PR΁ͷࢦఠʹΑͬͯνʔϜશମͷٕज़ྗͷ޲্
  3. ػೳͷ׬੒͕τϥοΩϯά͠΍͘͢ͳΔ
  ͔ͳΓී௨ͷϓϩηεΛ౿ΜͰ·͢
  ͳͲͳͲɻ

  View Slide

 25. ͦͷଞ
  1. ίϛοτ࣌ͷίϝϯτ͸ӳޠͰ
  2. ؾʹͳͬͨΒεςʔδϯάʹ্͛ͯ֬ೝ
  3. ෆ҆఺͸ͳΔ΂͘ૣΊʹ͓͓͔͞Μʹฉ͘
  ৭ʑ։ൃ࣌ʹؾΛ͚͍ͭͯΔ͜ͱ
  ͳͲͳͲɻ

  View Slide

 26. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ΋͠ͳʹ͔͋Ε͹@BabaTatsuro ·Ͱʂ

  View Slide