$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

魔法の世紀の片鱗 (勤怠打刻を頑張らない話)

Tei1988
February 11, 2017

魔法の世紀の片鱗 (勤怠打刻を頑張らない話)

SpeeeKaigi #2で発表した資料です。

IFTTT, API Gateway, Step Functions, Lambdaを用いて勤怠打刻の自動化を行いました。

Tei1988

February 11, 2017
Tweet

More Decks by Tei1988

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ຐ๏ͷੈلͷยྡྷ 5FJ

 2. ΞʔαʔɾCɾΫϥʔΫ lॆ෼ʹൃୡͨ͠Պֶٕज़͸ɺ ຐ๏ͱݟ෼͚͕͔ͭͳ͍z

 3. ຐ๏ͷੈل ΧʔϜɾςΫϊϩδʔ ਓʹςΫϊϩδʔΛҙࣝͤ͞ͳ͍

 4. ͱ͜ΖͰ

 5. ۈଵͷଧࠁ

 6. ͏͔ͬΓ ๨Ε·ͤΜʁ

 7. None
 8. ˞Πϝʔδ

 9. None
 10. ઒ޱɹ५ lਓؒʹͱ֮ͬͯ͑Δ͜ͱ͸େࣄͰ͕͢ɼ๨ΕΔ͜ͱ ΋ͦΕͱಉ͘͡Β͍ॏཁͳҙຯΛ΋͍ͬͯ·͢ɻz IUUQXXXQTZDIPSKQJOUFSFTU⒎IUNM

 11. ਓؒ͸๨ΕΔ͜ͱͰਐา͖ͯͨ͠ଆ໘͕͋Δ

 12. ଧࠁ͢Δ͜ͱΛ๨Εͳ͍Α͏ʹ͢Δͷ͸ ຊ࣭తͳղܾࡦͰ͸ͳ͍

 13. 2ͦ΋ͦ΋ଧࠁ͸ਓ͕ߦ͏΋ͷʁ

 14. ଧࠁͷѱ॥؀

 15. ଧࠁͷѱ॥؀ Ұਓͩͱଧࠁʹ໰୊͸ݟ౰ͨΒͳ͍

 16. ଧࠁͷѱ॥؀ ଧࠁΛ͢Δਓ͕૿͑Δͱ

 17. ଧࠁͷѱ॥؀ ଧࠁ଴͕ͪൃੜͯ͠͠·͏

 18. ଧࠁͷѱ॥؀ ଧࠁػΛ૿΍͢͜ͱͰҰ࣌తʹຬͨ͞ΕΔ

 19. ଧࠁͷѱ॥؀ ਓ͕૿͑ΔͱίϨ͕܁Γฦ͞ΕΔ

 20. None
 21. 2ͦ΋ͦ΋ଧࠁ͸ਓ͕ߦ͏΋ͷʁ

 22. "ੈքͷෛʂ

 23. None
 24. ग़ࣾͨ͠Βग़͕ࣾۈଵʹه࿥͞Ε͍ͯΔ ୀࣾͨ͠Βୀ͕ࣾۈଵʹه࿥͞Ε͍ͯΔ ຐ๏ͷੈلͰ͸ʜ

 25. ຐ๏ͷੈلͰ͸ʜ ਓ͸ଧࠁΛҙࣝ͠ͳ͍

 26. ຐ๏ͷੈلͰ͸ʜ ଧࠁ๨Εͱ͍͏֓೦͕ͳ͍

 27. ຐ๏ͷੈلͰ͸ʜ ۈଵमਖ਼ґཔ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ ݄݅

 28. None
 29. ࠓͷςΫϊϩδʔͰͲ͏΍࣮ͬͯݱ͠Α͏ʁ

 30. None
 31. ग़ࣾͱୀࣾͷ൑ఆ

 32. None
 33. Ґஔ৘ใΛར༻ͯ͠ग़ࣾୀࣾΛ൑ఆ͢Δ

 34. ۈଵ΁ͷه࿥

 35. ˞ࣾ಺ͷۈଵγεςϜ

 36. 8&#"1*Λ࡞Δ

 37. Ͳ͏΍ͬͯͭͳ͛Δʁ

 38. None
 39. *'555Λ࢖͏

 40. ग़དྷͨ΋ͷ

 41. IPHFIPHF

 42. None
 43. None
 44. None
 45. ࠓճͷຐ๏ͷϨγϐ

 46. 4UFQ'VODUJPOT "1*(BUFXBZ -BNCEB ۈଵαʔό ߏ੒ *'555

 47. 4UFQ'VODUJPOT "1*(BUFXBZ -BNCEB ۈଵαʔό ߏ੒ *'555

 48. 4UFQ'VODUJPOT "1*(BUFXBZ -BNCEB ۈଵαʔό ߏ੒ *'555

 49. 4UFQ'VODUJPOT "1*(BUFXBZ -BNCEB ۈଵαʔό ߏ੒ *'555

 50. 4UFQ'VODUJPOT "1*(BUFXBZ -BNCEB ۈଵαʔό ߏ੒ *'555

 51. 4UFQ'VODUJPOT "1*(BUFXBZ -BNCEB ۈଵαʔό ߏ੒ *'555

 52. -BNCEB ௒ศརɻ࢖ͬͨ΄͏͕ѹ౗తʹָ

 53. -BNCEB w ϦΫΤετϑΟϧλ w ϩάΠϯ w ଧࠁ

 54. -BNCEB ग़ࣾ ϑΟϧλ ୀࣾ ϑΟϧλ ϩάΠϯ ଧࠁ

 55. -BNCEB

 56. 4UFQ'VODUJPOT

 57. 4UFQ'VODUJPOT

 58. "1*(BUFXBZ

 59. ౷߹ϦΫΤετઃఆ

 60. ౷߹ϦΫΤετઃఆ

 61. ౷߹ϦΫΤετઃఆ

 62. None