A440

 A440

社内LT大会 0x64物語 #05 Number 資料

3f1b3c7b051241022d973fff2e713c1b?s=128

HORINOUCHI Masato

February 16, 2016
Tweet

Transcript

 1. A440 2016/02/16 0x64 Tales #05 Number Livesense Inc. HORINOUCHI Masato

 2. A440 ͬͯͳʹ? • ΦΫλʔϒ 4 ͷ A (ϥ) ͷप೾਺Λ 440Hz

  ͱ͢Δ͜ͱɻج४ϐο ν(Իߴ) ͱͯ͠ࠃࡍඪ४ͱͳ͍ͬͯΔɻ • 1955೥ ʹ ISO ʹΑΓ A=440 ͕ఆΊΒΕΔલ͸ྺ࢙తܦҢʹΑ Γ A=415, A=430, A=466 ͳͲ༷ʑͳج४ϐον͕༻͍ΒΕ͖ͯ ͨɻ • গʑߴ͍ج४ϐονͷํ͕՚΍͔ʹௌ͑͜ΔͷͰɺݱࡏͰ͸ A=442, A=444 ΍ͦΕΛӽ͑ΔΦʔέετϥ΋ଟ͍ɻ
 3. ΈΜͳ஌ͬͯΔ A440 • ࣌ใ • "me_signal.wav • 440Hz 440Hz 440Hz

  880Hz ͱ͍͏प೾਺Ͱ໐͍ͬͯΔɻ
 4. ΦΫλʔϒ • 1ΦΫλʔϒ্ͷԻΛ໐Β͢ʹ͸प೾਺Λ 2ഒʹ͢Δɻ • 1ΦΫλʔϒԼͷԻΛ໐Β͢ʹ͸प೾਺Λ 1/2ഒʹ͢Δɻ • ΦΫλʔϒ x

  ͷ A ͷप೾਺͸౳ൺ਺ྻ • 1 => 55, 2 => 110, 3 => 220, 4 => 440, 5 => 880 … • f(x) = 27.5 * (2 ** x)
 5. Ի཯ Իఔͷप೾਺ΛͲͷΑ͏ʹنఆ͢Δ͔ɻ • ฏۉ཯ • 1ΦΫλʔϒΛ 12౳෼ͨ͠Ի཯ɻ • (0..12).each {|i|

  2.0 ** (i.to_f / 12) } ͷ౳ൺ਺ྻɻ • ७ਖ਼཯ • ७ਖ਼Իఔ(प೾਺ൺ͕୯७ͳ੔਺ൺͱͳΔ)Λ༻͍ͨԻ཯ɻ • ࿨ԻͰഒԻͷ͏ͳΓ͕ൃੜ͠ͳ͍ɻCϝδϟʔͰͷ C-E-G ͕ 4:5:6 ͱͳΔɻ
 6. ฏۉ཯ͱ७ਖ਼཯ʹΑΔԻఔ ฏۉ཯ ͔ΒҾ༻

 7. σϞ CϝδϟʔͰશԻ֊ͱ C-E-G , F-A-C , G-B-D ͷࡾ࿨Իɻ • ฏۉ཯

  A440: temp_12tet_a440.wav • ฏۉ཯ A444: temp_12tet_a444.wav • ७ਖ਼཯ A440: temp_just.wav
 8. ࠓճͷݕূɺ ౰ॳ͸ϦΞϧλΠϜੜ੒ͨ͠೾ܗσ ʔλΛ /dev/dsp ʹग़ྗ͠Α͏ͱߟ ͍͑ͯͨͷ͕ͩ…ɻ

 9. σʔλͲ͏΍ͬͯ࡞ͬͨͷ? • MML ύʔαʔ࡞ͬͯ೾ܗσʔλʹม׵͢Ε͹ྑ͍ͷͰ͸… • ೾ܗσʔλ͑͞࡞ΕͨΒ .wav ग़ྗ΋؆୯ͩΑͶɻ • ೾ܗੜ੒ؔ਺ม͑Ε͹ਖ਼ݭ೾Ҏ֎΋ग़ྗͰ͖ΔΑͶɻ

  • ೾ܗσʔλΛ߹੒Ͱ͖Ε͹ϚϧντϥοΫԽͰ͖ΔΑͶɻ • ࡞ͬͯΈͨ ← ΠϚίί
 10. to be con(nued...