Inside mml2wav.rb

Inside mml2wav.rb

社内LT大会 0x64物語 #05 Number 資料

3f1b3c7b051241022d973fff2e713c1b?s=128

HORINOUCHI Masato

February 16, 2016
Tweet

Transcript

 1. Inside mml2wav.rb 2016/02/16 0x64 Tales #05 Number Livesense Inc. HORINOUCHI

  Masato
 2. σϞ • εϖϥϯΧʔ ϝΠϯςʔϚ ΄͛ • spelunker.wav • h0p:/ /lifecycle.s165.xrea.com/mml1.html

  ͔ΒҾ༻ • FF4 ௨ৗઓಆۂ • ff4_bu0le.wav • h0p:/ /www.geociDes.jp/Dfa_adiru/57ff4 ͔ΒҾ༻
 3. MML ઌఔͷԻ཯σϞͷ MML 1. T120 V15 O4 L4 R CDEF

  GAB>C< R C1& C1 F1& F1 G1& G1 2. T120 V15 O4 L4 R C1& C1& R R4E2.& E1 R4A2.& A1 R4B2.& B1 3. T120 V15 O4 L4 R R1 R1 R R2G2& G1 R2>C2& C1 R2D2& D1 track 1ʙ3 Ͱಉ࣌ൃԻ਺ 3 ͱͳΔ ← ޡ༻͚ͩͲ͍ΘΏΔ 3࿨Իɻ
 4. ػೳ (1) • ྔࢠԽϏοτ਺: 8bit / 16bit • αϯϓϦϯάप೾਺: 8kHz

  / 44.1kHz / 48kHz (೚ҙมߋՄ) • ೾ܗ: ਖ਼ݭ೾ / ϊίΪϦ೾ / ۣܗ೾
 5. ػೳ (2) • ෼ղೳ(ppq): 48 / 96 / 480 (೚ҙมߋՄ)

  • τϥοΫ਺: ແݶ (ੑೳґଘ) • εςοϓ਺: ແݶ (ੑೳґଘ) • Իߴ: A440 / A442 / A444 (೚ҙมߋՄ) • Ի཯: 12ฏۉ཯ / ७ਖ਼཯
 6. Ͱ͖ͳ͍͜ͱ • εςϨΦग़ྗ • ࡾ֯೾ • Τϯϕϩʔϓ • ϊΠζग़ྗ •

  σϡʔςΟʔൺมߋ
 7. ରԠίϚϯυ • MML ͷओͳίϚϯυ͸΄ͱΜͲରԠɻ • O > < • C

  D E F G A B + - • R • [0-9]+ (਺ࣈ) . (dot) • T L V Q &
 8. ॲཧϑϩʔ 1. MML → ؆қ MIDI γʔέϯεσʔλʹม׵ • note number

  / step5me / gate5me / velocity 2. γʔέϯεσʔλ → -1.0 ʙ 1.0 ͷ೾ܗσʔλʹม׵ 3. τϥοΫຖͷ೾ܗσʔλΛ߹੒ 4. ߹੒ޙͷ೾ܗσʔλΛ WAV ʹΤϯίʔυ
 9. ·ͱΊ • MML ͷύʔε͸؆୯ɻ • ֤ॲཧΛந৅Խ͢ΔͱɺػೳΛޙ෇͚͠΍͍͢ɻ • ͦͷͨΊ࠷దԽ͕͞Ε͓ͯΒͣॲཧ͕৑௕Ͱॏ͍ɻ • ΑΓਖ਼֬ʹγʔέϯεԽ͢Δͱ

  .mid ΁ͷม׵΋Ͱ͖Δ༧ײɻ • ςʔϚ͔Βܹ͘͠୤ઢͨ͠ɻ • ͱ͸͍͑ͱͯ΋ָ͠ΊͨͷͰେຬ଍ɻ
 10. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠