Church Numerals

Church Numerals

社内LT大会 0x64物語Reboot #0x0C Lambda 資料

3f1b3c7b051241022d973fff2e713c1b?s=128

HORINOUCHI Masato

March 26, 2018
Tweet

Transcript

 1. Church Numerals 2018/03/26 0x64 Tales Reboot #0x0C Lambda Livesense Inc.

  OB HORINOUCHI Masato
 2. νϟʔν਺ͱ͸ • ࣗવ਺ΛϥϜμࣜͰදݱ͢Δํ๏ͷͻͱͭ • ؔ਺Ͱ਺஋Λද͍ͯ͠Δ

 3. ϥϜμܭࢉ • ϥϜμܭࢉͰ 2 + 3 = 5 Λܭࢉͯ͠ΈΑ͏

 4. νϟʔν਺ͷఆٛ 0 := λf x. x 1 := λf x.

  f x 2 := λf x. f (f x) 3 := λf x. f (f (f x)) ↓RubyͰॻ͘ͱ… cn_0 = lambda { |f, x| x } cn_1 = lambda { |f, x| f.call(x) } cn_2 = lambda { |f, x| f.call(f.call(x)) } cn_3 = lambda { |f, x| f.call(f.call(f.call(x))) }
 5. ޙଓ SUCC := λn f x. f (n f x)

  ↓RubyͰॻ͘ͱ… succ = lambda { |n| lambda { |f, x| f.call(n.call(f, x)) } }
 6. Ճࢉ PLUS := λm n f x. m f (n

  f x) ↓RubyͰॻ͘ͱ… plus = lambda { |m, n| lambda { |f, x| m.call(f, (n.call(f, x))) } }
 7. Rubyͷੈք΁ͱม׵ • ͩʔͬͱઆ໌͖͚ͯͨ͠Ͳɺ্هͰఆٛͨؔ͠਺͸νϟʔν਺ (lambda)ͳͷͰ… • RubyωΠςΟϒͷ਺஋දݱʹม׵͍ͯ͋͛ͨ͠ɻ def cn_to_i(cn) cn.call(lambda {

  |x| x + 1 }, 0) end
 8. σϞ

 9. Next Step ܭࢉػϓϩάϥϜͷߏ଄ͱղऍ (௨শ SICP) MITͷೖ໳ίʔεͰ࢖͏ܭࢉػՊֶͷ༏ ΕͨڭՊॻ ϋϧɾΤΠϒϧιϯ, δΣϦ ʔɾαεϚϯ,

  δϡϦʔɾαεϚϯڞஶ(࿨ ాӳҰ༁)ʮܭࢉػϓϩάϥϜͷߏ଄ͱղ ऍ ୈೋ൛ʯ(ϐΞιϯɾΤσϡέʔγϣϯ 2000೥). දࢴͷຐज़ࢣΏ͑ʹͦ͏͍ΘΕ Δ. LISP/Schemeੈքͷ੟యͷͻͱͭ.
 10. ·ͱΊ • SICP ಡॻձͰνϟʔν਺ΛֶΜͩͱ͖ɺࢀՃऀશһṖͷײಈɻ • ΈΜͳ SICP ಡΜͰͶɻ • Ruby

  ͷ Lambda ͸ .call ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷͰɺಡΈॻ͖͠ ਏ͍…ɻ
 11. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠