Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Shinjyuku.LT

3925ee6eaa41031bac799de0f4f528ec?s=47 to4iki
June 10, 2017

 Shinjyuku.LT

   /^⌒^へ
  / (0\))ノ)
  ξ ミ ̄⌒∞\
/⌒ヽ彳ミ (\___)
 ̄) ゞミ/ \WWW
`/ 彳ミ/ \二二フ
丿ゞミ/ \ |_
| 彳シ \ ⌒\ | \
| シハ  ヽVVV |VVV
| ⌒入 ) ノ)
ヽ_( <__/<_
 (_(ヽヽヽ(ヽヽヽ
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

3925ee6eaa41031bac799de0f4f528ec?s=128

to4iki

June 10, 2017
Tweet

Transcript

 1. Shinjuku.LT

 2. 1. ͳͥ΍Δͷ͔ 2. Ͳ͏΍Δͷ͔

 3. 1. LTʹ׳ΕΔ 2. ఆظతʹΞ΢τϓοτͰ͖Δ؀ڥΛ࡞Δ 3. ਓͷ࿩Λฉ͍ͯ஌ݟΛ૿΍͢ 4. ΤϯδχΞಉ࢜Ͱ஥ྑ͘ͳΓ͍ͨ

 4. ษڧձͰҰ൪ษڧʹͳΔͷ͸ɺൃදऀͱݴΘ ΕΔ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ ͱ͍͏͜ͱ͸ɺൃද͢ ΔػձΛͭ͘Δ͜ͰษڧʹͳΔਓ͕૿͑Δͷ Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ࢼΈͰ͢ɻ

 5. ༷ʑͳόοΫάϥ΢ϯυΛ࣋ͭਓୡͷ࿩Λฉ ͍ͯ஌ݟΛڞ༗Ͱ͖·͢ɻ ·ͨɺҙݟަ׵΋Ͱ͖·͢ɻϞνϕʔγϣϯ Upͷ͖͔͚ͬʹ΋ͳΔͰ͠ΐ͏ɻ

 6. 2. Ͳ͏΍Δͷ͔

 7. ɾ৔ॴ: େٱอIT݈อͷձٞࣨ or ϰΝϧݚڀॴ༷ ɾඅ༻: ৔ॴʹൺྫ͢Δ ɾස౓: ݄1 ɾൃද࣌ؒ: ~15෼Λ໨ॲʹ

  ɾ಺༰: ͳΜͰ΋
 8. https://www.shinjukult.tk

 9. Ҏ্ɻ Ͱ͸ɺ੝Γ্͍͖͛ͯ·͠ΐ͏!