Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CDK支部のこれまでとこれから / jaws-ug-cdk-past-and-future

tomoki10
December 14, 2022

CDK支部のこれまでとこれから / jaws-ug-cdk-past-and-future

JAWS-UG CDK支部 #4の登壇内容です。2022年に出たJAWS-UGのCDK関連の発表をまとめました。

tomoki10

December 14, 2022
Tweet

More Decks by tomoki10

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JAWS-UG CDKࢧ෦ ୈ4ճ໨
  CDKࢧ෦ͷ͜Ε·Ͱͱ͜Ε͔Β
  CXࣄۀຊ෦ Delivery෦
  2022/12/14
  ࠤ౻ஐथ
  1

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  @tmk2154
  @tomoki10
  • ࠤ౻ஐथ
  • Ϋϥεϝιουגࣜձࣾ
  • CXࣄۀຊ෦ Delivery෦ ΞʔΩςΫτνʔϜ
  • ݱࡏɿαʔόʔαΠυ݉ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  • झຯɿࢄาɺಈըࢹௌʢΑ͒ͪΌΜͶΔ͎ʣ
  • ޷͖ͳAWSαʔϏεɿLambdaɺCDK

  View full-size slide

 3. 3
  ৺͹͔Γͷre:Invent re:Cap CDK

  View full-size slide

 4. ઃཱ·ͰͷܦҢͳͲ͸JAWS DAYS 2022ͷൃදΛݟ͍ͯͩ͘͞ʂ
  4
  JAWS-UG CDKࢧ෦ͷ੒Γཱͪ
  https://jawsdays2022.jaws-ug.jp/sessions/D01/

  View full-size slide

 5. ҎԼͷΑ͏ͳํΛର৅ʹ͠·͢
  • AWS CDK Conference Japanͱ͔ CDKࢧ෦ͱ͔ࠓ೥৭ʑ͋ͬͨͳ͋
  • ͋ΕʁͲΜͳൃද͋ͬͨΜ͚ͩͬʁ
  • Կ͔ؾʹͳΔ͋Ε͕͋ͬͨ͸͚ͣͩͲ๨Εͯ͠·ͬͨ…
  • ΞʔΧΠϒ௥͏ͷ΋͔͔࣌ؒΔͳ͋…
  ͦΜͳํʹ޲͚ͯ·ͱΊͯΈ·ͨ͠ʂ
  ͔ͤͬ͘৭ʑൃද͕͋ͬͨͷͰ͜͜Ͱࠓ೥ͷ࿩ΛৼΓฦΓ·͠ΐ͏ʂ
  5
  ର৅ͱ͢Δࢹௌऀ

  View full-size slide

 6. ࠓճ͸֤ΠϕϯτΛத৺ʹൃද಺༰ͷৼΓฦΓΛ͠·͢ʂ

  ࠓ·ͰCDKࢧ෦ϝϯόʔ͕ࢀՃ/։࠵ͨ͠JAWS-UGؔ࿈Πϕϯτ
  1. AWS CDK Conference Japan ࢀՃ
  2. JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ։࠵
  3. JAWS-UG CDKࢧ෦ #2 ։࠵
  4. JAWS DAYS 2022 - Satellites LTࢀՃ/ϫʔΫγϣοϓ։࠵
  5. JAWS-UG CDKࢧ෦ #3 ։࠵
  6. AWS CDK AMA(Ask me Anything) for JAWS-UG (Private)
  6
  JAWS-UG CDKࢧ෦ͷ͜Ε·Ͱ

  View full-size slide

 7. 2022೥4݄9೔ʹ։࠵͞Ε·ͨ͠ʂCDKࢧ෦ͷ্ཱͪ͛ͷ͖͔͚ͬʹʂ
  7
  AWS CDK Conference Japan
  https://jawsug.connpass.com/event/240422/

  View full-size slide

 8. 2022೥4݄9೔ʹ։࠵͞Ε·ͨ͠ʂCDKࢧ෦ͷ্ཱͪ͛ͷ͖͔͚ͬʹʂ
  8
  AWS CDK Conference Japan

  View full-size slide

 9. 2022೥4݄9೔ʹ։࠵͞Ε·ͨ͠ʂCDKࢧ෦ͷ্ཱͪ͛ͷ͖͔͚ͬʹʂ
  9
  AWS CDK Conference Japan

  View full-size slide

 10. 6݄1೔ʹ։࠵ʂLTΛট଴ͱެืɺࢧ෦ϝϯόʔͰొஃɻΞΠίϯ΋ܾఆ
  10
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://jawsug-cdk.connpass.com/event/246765/

  View full-size slide

 11. λΠτϧʮAWS Summit Online re:Cap - CDK & BLEAʯ

  BLEAΛ։ൃ͢Δࡍʹݕ౼ͨ͠CDKͷϊ΢ϋ΢ͳͲΛެ։
  11
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=473s

  View full-size slide

 12. λΠτϧʮCDKͰ͓खܰΧελϜϦιʔεʂʯ

  ʮ͜ΕCfnະରԠͳͷ͔ʯͰऴΘΒͤͳ͍ʂΧελϜϦιʔεͷ࢖͍ํͷ঺հ
  12
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=1323s
  ࢧ෦ϝϯόʔ
  ͔Θ͑͝͞Μ

  View full-size slide

 13. λΠτϧʮΠϯϑϥΤϯδχΞ͕CDK on TypeScriptΛਪ͢ཧ༝ ʯ

  ΠϯϑϥΤϯδχΞ؍఺ͰCDKͷૉ੖Β͠͞Λ೤หʂ
  13
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=2200s

  View full-size slide

 14. λΠτϧʮ͸͡ΊͯͷϓϧϦΫ - BLEA ฤʯ

  ϓϧϦΫͷྲྀΕΛϦΞϧʹઆ໌ɻొஃऀ͸ޙʹCDKຊମ΁ͷίϛοτ΋ʂ
  14
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=3130s

  View full-size slide

 15. λΠτϧʮAWS Amplify Ͱ৮ΕΔ AWS CDKʯ

  Amplify+CDKͰߏங͢Δ࣌ʹదͨ͠࢖͍ํ΍νʔϜߏ੒ΛσϞ༗ΓͰ঺հʂ
  15
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=3948s

  View full-size slide

 16. λΠτϧʮConstruct Hub ʹࣗ࡞ϥΠϒϥϦΛެ։͠Α͏ with projenʯ

  ֎෦ʹConstructΛެ։͢Δํ๏Λ঺հʂprojenͷ࢖͍ํ΋
  16
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=4858s

  View full-size slide

 17. λΠτϧʮCDKΛ׆༻ͯ͠೥ؒ700ສԁҎ্ͷίετΛ࡟ݮͨ͠࿩ʯ

  ΦϯϓϨ౿ऻͷߏ੒ΛΫϥ΢υωΠςΟϒʹ૊Έସ͑ͯίετ࡟ݮʂ
  17
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #1 ʙॳճ֦େ൛ʙ
  https://www.youtube.com/watch?v=WodQb4rNGmc&t=5743s
  ࢧ෦ϝϯόʔ
  Ώ͖ͬʔ͞Μ

  View full-size slide

 18. 7݄13೔ʹ։࠵ʂLTΛผ్ࢀՃر๬ऀͱCDKࢧ෦ϝϯόʔͰ࣮ࢪ
  18
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #2
  https://jawsug-cdk.connpass.com/event/251885/

  View full-size slide

 19. λΠτϧʮAWS CDKͰLambda Function URLsΛઃఆͯ͠Έͨ࿩ʯ

  LambdaΛ௚࣮ߦͰ͖ΔURLsͷ࡞Γํ΍αϯϓϧίʔυɺ஫ҙ఺Λ঺հʂ
  19
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #2
  https://www.youtube.com/watch?v=FgDPLc30z5s&t=405s

  View full-size slide

 20. λΠτϧʮΘͨ͘͠ɺ΍ͬͺΓCDKΛ࢖͍͍ͨͷͰ͢ΘʙCDK importฤʙʯ

  CDKʹطଘ؀ڥͷઃఆΛऔΓࠐΉimportػೳͷ࠷৽ಈ޲ʹ͍ͭͯ঺հʂ
  20
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #2
  https://www.youtube.com/watch?v=FgDPLc30z5s&t=1364s

  View full-size slide

 21. λΠτϧʮGAʹͳͬͨGolangͰCDKΛ৮ͬͯΈΑ͏ʯ

  CDKͷGolangରԠʹ͍ͭͯࡉ͔͍෦෼΋ؚΊͯσϞަ͑ͯ঺հʂ
  21
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #2
  https://www.youtube.com/watch?v=FgDPLc30z5s&t=2370s
  ࢧ෦ϝϯόʔ
  ͏·͔ͭ͞Μ

  View full-size slide

 22. 10݄8೔ʹࢀՃʂLTࢀՃ/ॳ৺ऀ޲͚ϫʔΫγϣοϓ։࠵
  22
  JAWS DAYS 2022 - Satellites
  https://jawsdays2022.jaws-ug.jp/

  View full-size slide

 23. 9݄7೔ʹ։࠵ʂLTΛެืͱCDKࢧ෦ϝϯόʔͰ࣮ࢪ
  23
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #3
  https://jawsug-cdk.connpass.com/event/256768/

  View full-size slide

 24. λΠτϧʮࣗݾྲྀ CDKͰෳ਺؀ڥΛ͔͋ͭ͏৔߹ͷύϥϝʔλʔͷೖྗͱGitϒϥϯνઓུͷ঺հʯ

  ύϥϝʔλΛTSͰॻ͘ύλʔϯ΍ಠࣗConstructͷ׆༻ɺϒϥϯνઓུʹ͍ͭͯ঺հʂ
  24
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #3
  https://www.youtube.com/watch?v=Nf3h79gVcoo&t=284s

  View full-size slide

 25. λΠτϧʮηΩϡϦςΟεΩϟϯπʔϧ cdk-nag Λ࢖ͬͯΈͨʯ

  CDKΛσϓϩΠલʹηΩϡϦςΟ؍఺ͰνΣοΫͰ͖Δcdk-nagͷ঺հʂ
  25
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #3
  https://www.youtube.com/watch?v=Nf3h79gVcoo&t=1275s

  View full-size slide

 26. λΠτϧʮTerraform ॳ৺ऀ͕ CDK for Terraform Λ৮ͬͯΈͨʯ

  AWS CDKͱCDKTFͷҧ͍΍ར఺ɺࠓޙͷ՝୊ΛσϞަ͑ͯ঺հʂ
  26
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #3
  https://www.youtube.com/watch?v=Nf3h79gVcoo&t=2100s

  View full-size slide

 27. λΠτϧʮTypeScriptͰॻ͘LambdaΛCDKͰ͍͍ײ͡ʹ؅ཧ͢Δʯ

  TS×LambdaΛ؆୯ʹσϓϩΠͰ͖ΔNodeJsFunctionΛ঺հʂTIPS΋༗Γ
  27
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #3
  https://www.youtube.com/watch?v=Nf3h79gVcoo&t=3133s

  View full-size slide

 28. λΠτϧʮAWS CDKΛ௨ͯ͠AWSΛֶͿʯ

  AWSͷγεςϜ։ൃͷྺ࢙͔ΒCDKʹḷΓண͘·ͰͷྲྀΕΛউखʹߟ࡯
  28
  JAWS-UG CDKࢧ෦ #3
  https://www.youtube.com/watch?v=Nf3h79gVcoo&t=3976s
  ࢧ෦ϝϯόʔ
  ͞ͱ͏

  View full-size slide

 29. 12݄6೔ʹ։࠵ʂCDKͷPdM΍։ൃऀΛަ͑ͯCDKࢧ෦ϝϯόʔͱ࣮ࢪ

  CDKͷ࠷৽Ξοϓσʔτৄղ΍೔ຊ͔ΒͷCDK΁ͷߩݙͷϋΠϥΠτ

  ࣄલʹTwitterͳͲͰूΊ࣭ͨ໰ʹ࣌ؒͷݶΓճ౴͍͖ͨͩ·ͨ͠ʂ

  29
  AWS CDK AMA for JAWS-UG
  https://www.youtube.com/watch?v=PKhN03iZcmc
  ʮcdk ama youtubeʯͰݕࡧʂ

  View full-size slide

 30. 12݄6೔ʹ։࠵ʂCDKͷPdM΍։ൃऀΛަ͑ͯCDKࢧ෦ϝϯόʔͱ࣮ࢪ

  CDKͷ࠷৽Ξοϓσʔτৄղ΍೔ຊ͔ΒͷCDK΁ͷߩݙͷϋΠϥΠτ

  ࣄલʹTwitterͳͲͰूΊ࣭ͨ໰ʹ࣌ؒͷݶΓճ౴͍͖ͨͩ·ͨ͠ʂ

  30
  AWS CDK AMA for JAWS-UG
  ʮcdk ama youtubeʯͰݕࡧʂ

  View full-size slide

 31. CDKʹ͍ͭͯ࿩͍ͨ͠ͱࢥͬͨ࣌ɺԿ΋ͳ͍͚Ͳ΍Δ͔ͱࢥͬͨ࣌ʹ࣮ࢪ

  ཚೖOKͰ͢ʂͨͩϋʔυϧߴ͍ͱࢥ͏ͷͰɺฉ͖ઐ΍TweetͰͷࢀՃ΋Մೳ
  31
  ͓·͚ɿTwitter Space΋ෆఆظ։࠵
  TwitterͰʮ@jawsug_cdkʯΛϑΥϩʔͯ͠νΣοΫʂ

  View full-size slide

 32. • དྷ೥΋LTձ͸ఆظ։࠵ʂ௚ۙ͸དྷ݄ʂॳ৺ऀͷొஃ΋ืूதʂ
  • Twitter Space΋ࢥ͍͍ͭͨ࣌ʹಥൃ or 1೔લʹࠂ஌࣮ͯ͠ࢪ
  ҎԼࠓޙͷҊ
  • CDK Ask me Anything Againʁ
  • Chalk Talk΋໘ന͍͔΋ (re:InventͷύΫϦ)
  • CDKͷମܥతઆ໌ɺ࠲ֶ
  • oyasumi CDKʁίʔυϦʔσΟϯάɺϋϯζΦϯશࠃΩϟϥόϯ
  • CDK re:Capɺlive codingɺJSII Deep Dive etc…
  32
  JAWS-UG CDKࢧ෦ͷ͜Ε͔Β

  View full-size slide