Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

サーバーレスを語るときに僕が語ること LT 版 / What I Talk About When I Talk About Serverless - LT

Tori Hara
PRO
September 06, 2017

サーバーレスを語るときに僕が語ること LT 版 / What I Talk About When I Talk About Serverless - LT

この LT がベースの Serverlessconf Tokyo 2017 版はこちら: https://speakerdeck.com/toricls/what-i-talk-about-when-i-talk-about-serverless-and-its-potential

サーバーレスについて最近思っていることをポエムにする試みの LT 版. サーバーレス過激派です.

Presented at Serverless Meetup Tokyo #5.

Tori Hara
PRO

September 06, 2017
Tweet

More Decks by Tori Hara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls "ǙȜǴȜȐǝ"ƿகƸƕźƘˍŹகƸƀƕ Yasuhiro HARA Sep 6, 2017

  LT ࡱ
 2. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls About Me Yasuhiro HARA @toricls ▶︎

  ҥەࣶƘ್˄ƄƓűƸJAWS-UGǗȗǪǮ٧౩ ▶︎ ϭƄŸƱƐƌƀƕƗűAlpine Linux Meetup ▶︎ AWS Certified SA / DevOps Engineer Professional
 3. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ❤ ढ़ࣁߖƿுŸƘƆƸǙȜǴȜȐǝřǓȍNJǭǽȗǤȜࡒڀ۹ ❤ Docker/Container, CI/CD ୸୯țೇ௤

  ▶︎ SRE, ׸଼ǗȗǙȏǣȗǬ at About Me Yasuhiro HARA @toricls
 4. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ȁnjȄ ۙڒƛ஋

 5. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Disclaimer ȟ౩్࠴ƗȵաŹΧƫƹƸƌƮ ǝȍLjǭƛ˨್ɆҥƜůƷƫƈǀ ⚠ ŷϴƛƌƮƘ˨್ƄƫƄƌ

 6. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Disclaimer ࢨڪࡋƔƜઈ̐ƛ਽ŵƿҞ˦Ƙ ୭க͎ƔźƓűƗűƛƔ ƕƀƺƖƀƺȆǯȋȆǯȋƄƫƆ ⚠

 7. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls thanks for your cooperation ढ़Źݎ࣍ƔԩƂƹƗűƵų Ɓ̰͡ƿŷീűƄƫƆ

 8. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls इనƛǙȜǴȜȐǝߖ̿

 9. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls My Open-Sourced "Serverless" Projects pingbot github-codebuild-integration

  cobolambda уէः୤ GitHub PR ƿʎƐƌ զƌƷ̣ƛ್ࣲȓȜǓǹȑȜƿ AWS CodeBuild ƔƯ ҩࢨƆƸ ࢨɨƛքୟ֭COBOL ƿ AWS LambdaƔ ࡒࢪƱƷ̿ŸƆ pingbot github-codebuild-integration cobolambda
 10. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls pingbot ֎ܗ؂ࢹπʔϧ

 11. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github.com/toricls/pingbot

 12. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github.com/toricls/pingbot

 13. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github.com/toricls/pingbot CloudWatch Events rate(1 minute) dispatcher.js

  invoke scan targets targets health-checker.js http/https target website put result results result-processor.js slack-notifier.js invoke Web App serve static website hosting credentials.get scan targets get result Slack stream
 14. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github-codebuild-integration AWS CodeBuild & GitHub ࿈ܞπʔϧ

 15. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github.com/toricls/github-codebuild-integration

 16. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github.com/toricls/github-codebuild-integration

 17. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls github.com/toricls/github-codebuild-integration ƀƀƛStep Functionsř నŜCloudWatch EventsƘ ਧźهŵƫƆ

 18. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ

 19. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ ƀƛLjǕƓƸSaaSƿ ̙ࣄƆƹƝ ǮNJűǙȜǴȜȐǝƱƔඵ A ͞Μ

  (Ծ໊)
 20. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ ƊƹƐƓʈŹډƄűƛ෇෇ ઈ̐ƌƎƛǻȑǤǓǬƛۙ௨ࣶƗʕʱƘǹǍȜǏǝƄƓ್ࣲƄƓűżƌƮƘ۸૜ƛ౩̐Ɯ1??1ƬƌűƗƯƛƿॷݑࣶƘʎƐƓűƀųƉ7C?FƗٹ੬ƐƓ ǙȜǴȜȐǝdžȜǑǪǓǥȇȜࣶƗݔ֍ŹȟગƘԳŹƸ̣Ÿƶڰ఻ƘůƐƌ஋ƍƕ֒ųǀƔƆŹřƗƉƊƹƶŹ"ǙȜǴȜȐǝ"ƕୂࢨƂƹƸƛ෇ ƯƄŸƄƓʈƯډƄżƗűƛƔƜ

 21. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ ƀƛLjǕƓƸSaaSƿ LambdaƕৰƬΙƼƈƓ ǮNJűǙȜǴȜȐǝƱƔඵ A ͞Μ

  (Ծ໊)
 22. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ųȜǀ ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ

 23. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls 1??1ƿΧǀƍݙןǙȜǴȜȐǝƅưƗű ƕ୭ƐƓűƸƼžƔƜůƷƫƈǀ ⚠

 24. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls džȗǥ1??1ƔƜůƷƫƈǀ 1??1шѝźƔƆ ⚠

 25. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ A ͞Μ (Ծ໊) ƀƛLjǕƓƸSaaSƿ LambdaƕৰƬΙƼƈƓ

  ǮNJűǙȜǴȜȐǝƱƔඵ
 26. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ţǙȜǴȜভࢪŸƶƛ୫٪Ť ƕűųٹ੬ƍžƔؤŵƓűƸ ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ

 27. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ţǙȜǴȜভࢪŸƶƛ୫٪Ť Ɯ"ǙȜǴȜȐǝ"ƛ۸૜ƛ౩̐ ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ

 28. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls CEڑґƛ#VNPCQQdžǻȎǕȜǛȋȗƿ .'%?RCU?Wƕ*[email protected]?ƘఏƈƸ ƯƄţǙȜǴȜভࢪŸƶƛ୫٪ŤŹǙȜǴȜȐǝƛȅLjȗǬǸǧǓƍƕƄƌƶ

 29. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ॷƬಈƗƸȓȜǓdžȍNJȗǭ ࢀࡼƘƗƸݮ੧֕ e.g. ExpressdžǻȎƿAPI Gateway &

  LambdaƆƸ
 30. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ţǙȜǴȜভࢪŸƶƛ୫٪Ť ƕűųٹ੬"ƍž"Ɣ ǙȜǴȜȐǝƿؤŵƓűƸ ڦɟƛ"ǙȜǴȜȐǝ"ƘׂƅƸƀƕ

 31. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls "ǙȜǴȜȐǝ"ƛۙ௨

 32. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ڞऺƗ̛৙ƛȱƔǛǝǪȄƿݙןƆƸƀƕƔ ˕ƹƌdžȜǑǪǓǥȇȜƿպƶƹƸƀƕ "ǙȜǴȜȐǝ"ƛۙ௨

 33. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ઈ̣Ԣൠǻȑǟǝƛভࢪƿ٪ܵƆƸƀƕ "ǙȜǴȜȐǝ"ƛڞऺƗ̛৙

 34. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ̅ࢪ್ѬƫƔƛǎȜǴȜǼǧǭ ǽȗǤȜȑǧǓLjȗ պʇƛजƹƗűர׸଼ Ԣൠǻȑǟǝƛভࢪƿ஦ƮƸǫȅȎǧǬ

 35. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ǙȜǴȜভࢪŸƶƛ୫٪ ՆʕƗǗȗǸȉȜǪLJȗǔȎǡȜǝ ǻȑǟǝƛǝǕȜȎȗǔভࢪŸƶƛ୫٪ Ԣൠǻȑǟǝƛভࢪƿ஦ƮƸȅȎǧǬ

 36. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƀƹƶƛȅȎǧǬțǫȅȎǧǬƘౖƄƌ džȜǑǪǓǥȇȜƀƊŹ "ǙȜǴȜȐǝțdžȜǑǪǓǥȇȜ"ƔƜ෇ "ǙȜǴȜȐǝ"ƛۙ௨

 37. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƖǀƗdžȜǑǪǓǥȇȜŹౖƄƓűƸŸ

 38. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ Event-Driven Architecture

 39. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ ݙןϲƘƀųűųƛŹఏƐƓűƗű

 40. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ ȎǓnjǝǬƘӇƄƓȐǝȁȗǝƿǙȜǺƄƗű

 41. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ Request Response Ȇǫȏ ƔƜƗż Subscribe

  & Publish Ȇǫȏ
 42. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ Lambda S3 event S3

 43. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ Lambda SNS S3 event

 44. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ Lambda API Gateway SNS Publish

 45. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ ಈୟƗƛƜ ţƖƛǨȜȏțǙȜǷǝƿʎųŸŤƔƜƗű

 46. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls Ԣൠǻȑǟǝভࢪƛ٪ܵƘౖƄƌdžȜǑǪǓǥȇȜ 0COSCQR0CQNMLQCƿەմƄƗűɣৰƬ [email protected]@C[email protected]ƂƹƸɣৰƬ

 47. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƑƫƷǙȜǴȜȐǝdžȜǑǪǓǥȇȜƕƜ෇

 48. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ƑƫƷ෇ ƗǀŸűƺűƺƱƹƎưų ǜȋǺǑȉȜǜȋǺǻȑǟǧǙȜ

 49. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls

 50. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls ݹƫƔƘƯųƎƴƐƕűűƫƕƮࣄֿƄƓ̌इƄƓźƫƆ

 51. SUPINF Inc. // twitter.com/toricls λ ŷƄƫű