Speaker Deck

AgileJapan2016 サテライト宮崎(公開版)/agilejapan2016 MIYAZAKI

by t-saito

Published July 27, 2016 in Technology

非公開部分を削除するなど、当日発表と一部異なる部分があります