$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ペパボ新卒研修座学、コンテナのお話 /the-skelton-of-whales

ペパボ新卒研修座学、コンテナのお話 /the-skelton-of-whales

KONDO Uchio

August 18, 2016
Tweet

More Decks by KONDO Uchio

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Զࣗ਎͕ίϯςφʹͳΔ͜ͱͩ 6DIJP,POEP(.01&1"#0JOD 99UIF࠲ֶ ίϯςφܕԾ૝Խೖ໳ IUUQTXXXqJDLSDPNQIPUPT!/$$#:4"

 2. ൪௕ɺΤϯδχΞ ۙ౻͏͓ͪ!VE[VSB ٕज़ج൫νʔϜϓϦϯγύϧ

 3. ൪௕ɺΤϯδχΞ ۙ౻͏͓ͪ!VE[VSB ٕज़ج൫νʔϜϓϦϯγύϧ ࣮͸ͦ͏ͩͬͨΜͰ͢ʂ ஌ͬͯ·ͨ͠ʁ

 4. Ծ૝Խͷ͓͞Β͍ 1.

 5. Ծ૝Խʹ͸͍Ζ͍Ζ͋Δͦ͏ͳ wͻͱ·ͣͭԡ͓͖͑ͯ͞·͠ΐ͏ wϋΠύʔόΠβʔܕ wϗετ04ܕ wίϯςφܕʢ04ϨϕϧͷԾ૝Խʣ

 6. ϋΠύʔόΠβʔܕʢωΠςΟϒϋΠύʔόΠβʣ w9FOɺ,7.ͳͲɺଞʹ7.8BSF&49Jɺ)ZQFS7ʜʜ wઐ༻ͷ04Λར༻ͯ͠ɺͦͷ্ʹͨ͘͞Μ04Λฒ΂Δʢ&49JͳͲʣ w-JOVY,FSOFMࣗମΛϋΠύʔόΠβʔͱͯ͠׆༻ʢ,7.ʣ w४Ծ૝Խͱ׬શԾ૝Խͷҧ͍ w͍ͣΕʹͤΑɺʮҰͭͷϋʔυ΢ΣΞʯͷ্ʹͨ͘͞Μ04Λ্ཱͪ͛Δ͜ͱ ͕Ͱ͖Δ

 7. ϗετ04ܕʢϗετϋΠύʔόΠβʣ w7JSUVBM#PY΍7.8BSF1MBZFS'VTJPO͕୅දత w൚༻తͳ04ͷ্ʹઐ༻ͷιϑτ΢ΣΞΛಋೖ wϋΠύʔόΠβܕΑΓ͸ख͕ܰͩɺΦʔόʔϔου΋͋Δ w͜ΕΛ࢖ͬͯ΋ɺʮҰͭͷϋʔυ΢ΣΞʯͷ্ʹͨ͘͞Μ04Λ্ཱͪ͛Δ͜ ͱ͕Ͱ͖Δ

 8. ϏϧͷςφϯτͷΑ͏ʹɺͨ͘͞Μ04͕ࡌ͍ͬͯΔ IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJϋΠύʔόΠβ ϋΠύʔόΠβ ϗετܕ

 9. ίϯςφܕ wҰͭͷ04ͷ্ʹͨ͘͞Μͷʮίϯςφʹϛχ04ʯΛ্ཱͪ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ wʮϛχ04ʯ͸͍ΘΏΔຊ෺ͷ04ΑΓখ͍͞ͷͰɺ্ཱ͕ͪΓ͕ૣ͘ɺಈ͖΋ ͍ܰʢޙड़ʣ w·ͨɺϗετ04ࣗମ͕ʢϗετܕϋΠύόΠβܕͰʣԾ૝Խ͞Εͯͯ΋0, wʢଞͷԾ૝ԽํࣜͰ͸ଟ͘ͷ৔߹OFTUFE7.͸੍ݶ͕͋ͬͨΓɺಛघͳઃఆ ͕ඞཁͩͬͨΓɺ͋Δ͍͸ෆՄೳʣ

 10. ͋ͷֆͰ͢ IUUQXXXKBZXBZDPNXQDPOUFOUVQMPBETEPDLFSJNBHFQOH

 11. ίϯςφԾ૝Խʹֶ͍ͭͯ΅͏ɻ Ή͠ΖखΛಈ͔ͦ͏ɻ 2.

 12. ίϯςφͱ͸Կ͔ʁ wϛχ04ʜʜ04ͱݴͬͨͳ w͋Ε͸ӕͩ

 13. ίϯςφͱ͸

 14. ಛผͳଐੑΛ࣋ͬͨ ϓϩηεʹଞͳΒͳ͍

 15. ϓϩηεͱ͸ w04͕࣮ߦ͞Εͨιϑτ΢ΣΞΛ؅ཧ͢Δ୯Ґ wϓϩάϥϜΛ࣮ߦ͢ΔͱɺͦΕ͕ϝϞϦʹ৐ͬͯɺ࣮ߦͷࡍͷίϯςΫετ͕ Ӡʑ͔Μ͵Μ w04ʢΧʔωϧʣ͔Β΋ɺ·ͨϢʔβ͔Β΋؆୯ʹѻ͑Δ୯Ґ wʢຊߨٛͰ͸ࠓޙίϯςφԾ૝ԽʹΑΔ؀ڥΛ04ͱ͸ݺ͹ͳ͍ɻ
 ɹ04ʹίϯςφͷ฼؋ͱͳΔϗετ04ɹͱߟ͑ͯ0,ʣ

 16. ಛผͱ͸ wϓϩηε͸ɺͦ΋ͦ΋͍Ζ͍ΖͳଐੑΛ͍࣋ͬͯΔ w࣮ߦϢʔβʔɺΧϨϯτσΟϨΫτϦɺϓϩάϥϜຊମͷ৔ॴͳͲ wͦͷதͰ΋ wଞͷϓϩηεͱͷϦιʔεͷִ཭ w04ͷϦιʔεͷར༻ʹର͢Δ੍ݶ wʹؔ͢ΔػೳΛ૊Έ߹ΘͤΔͱɺ͔͋ͨ΋ಠཱͨ͠ϚγϯͬΆ͘ѻ͑ΔͷͰɺ ͦͷΑ͏ͳٕज़ͷ૊Έ߹ΘͤΛʮίϯςφܕԾ૝ԽʯͱݺͿ͜ͱ͕͋Δ

 17. ͔͜͜Β࣮शʹೖΓ·͢ IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ*OUFSNPEBM@DPOUBJOFS

 18. -JOVY/BNFTQBDF 2.1.

 19. ՝୊ wunshareͱ͍͏ίϚϯυͷϔϧϓΛද͍ࣔͯͩ͘͠͞ wೋͭλʔϛφϧΛ্ཱͪ͛ͯɺ wҰͭͷλʔϛφϧͰsudo unshare --uts -- /bin/bashΛ࣮ߦ whostnameίϚϯυͰϗετ໊Λมߋͯ͠Έ·͠ΐ͏ wuname

  -a, hostname ͷ݁ՌΛɺλʔϛφϧͦͷ̍ͱɺͦͷ̎ͰʢVOTIBSF ͯ͠ͳ͍ํʣͰൺֱ͍ͯͩ͘͠͞
 20. ͍Ζ͍ΖͱVOTIBSFͰ͖Δ༷ࢠ

 21. -JOVY/BNFTQBDFͱ͸ w04ʹؔ͢Δ༷ʑͳϦιʔεʹ͍ͭͯɺʮ໊લۭؒʯΛ࡞ΓɺҰͭͷΧʔωϧ ͷ্Ͱ༷ʑͳϦιʔεΛڞଘͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δٕज़ wྫ͑͹ w654/BNFTQBDFʜϗετͱผͷϗετ໊ʢͳͲʣΛར༻Ͱ͖Δ w.PVOU/BNFTQBDFʜಠཱͨ͠Ϛ΢ϯτϙΠϯτΛར༻Ͱ͖Δ w1*%/BNFTQBDFʜ͋Δϓϩηε͔ΒԼͷϓϩηεʹ͍ͭͯɺಠཱͨ͠࠾൪ ͕Ͱ͖Δ

 22. ௥Ճ՝୊ wҎԼͷίϚϯυΛ࣮ߦͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ • sudo unshare --uts -- /bin/bash -c \


  'hostname udzura.example.jp; echo new process: $$; exec /bin/sleep 9999' & wͦͷޙɺʮOFXQSPDFTTʯͱ͍ͬͨද͕ࣔग़·͢ͷͰɺ wͦͷදࣔΛ΋ͱʹOTFOUFSΛ࢖ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻ •sudo nsenter --uts=/proc/23639/ns/uts /bin/bash wͦ͜Ͱ্ཱ͕ͪΔCJOCBTI͸Ͳ͏͍͏؀ڥͰ͔͢
 23. DISPPUCJOENPVOU 2.2.

 24. -JOVY 6/ 9 ͷجຊ͸ϑΝΠϧγεςϜ w'JMFTZTUFN)JFSBSDIZ4UBOEBSE wVTS WBS UNQ IPNF ʜʜ

  wز͔ͭͷσΟϨΫτϦʹ͸ಛผͳҙຯ͕͋Γɺٯʹݴ͏ͱ
 ن໿ʹ൓͢ΔΑ͏ͳϑΝΠϧ΍σΟϨΫτϦΛ࡞੒͢Δͱେมͳ͜ͱʹ΋ wຊ෺ͷϑΝΠϧʢʁʣͷ΄͔ɺ
 ͋ΒΏΔ৘ใ͕ϑΝΠϧʢQSPDσΟϨΫτϦɺEFWσΟϨΫτϦʜʣ
 25. ՝୊ wEFCPPUTUSBQ ίϚϯυΛΠϯετʔϧ͍ͯͩ͘͠͞ wࠓͷϗετ04͸6CVOUV9FOJBMͱ͠·͢ɻ w%FCJBOKFTTJFͷ؀ڥΛEFCPPUTUSBQͰ࡞ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻ •debootstrap --components=main --variant=minbase 


  jessie /tmp/myjessie http://ftp.jp.debian.org/debian/ wͦͷϑΝΠϧγεςϜͷதʹʮೖͬͯʯΈ·͠ΐ͏ɻ
 Ͳ͏͍͏؀ڥ͕ݟ͑·͔͢ʁ
 26. None
 27. DISPPU wϓϩηεͷϧʔτϑΝΠϧγεςϜΛೖΕସ͑Δ wࣗ෼ΑΓ্ͷϑΝΠϧγεςϜ͸ݟ͑ͳ͍ wʢൈ͚ग़͢ํ๏͸ز͔ͭ͋Δʣ

 28. ྫ͑͹ύοέʔδ͕ҧ͏

 29. ௥Ճ՝୊ wDISPPU͞Εͨ؀ڥʹ͍ͭͯɺҎԼͷΑ͏ͳ؀ڥʹ͢Δʹ͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍Ͱ͢ ͔ɻ w഑Լ͸ϦʔυΦϯϦʔͰ͋Δ wϢʔβ͸SPPU഑Լ͚ͩߋ৽Ͱ͖Δ wߋ৽ͨ͠಺༰͸ɺϗετͷWBSMJCVTFS@SPPUҎԼʹอଘ͞ΕΔ

 30. ճ౴ྫ mkdir /var/lib/user_root mount --bind /tmp/myjessie /tmp/myjessie mount --bind -o

  remount,ro /tmp/myjessie mount --bind /var/lib/user_root /tmp/myjessie/root root@udzura:~# chroot /tmp/myjessie root@udzura:/# touch /test.txt touch: cannot touch '/test.txt': Read-only file system root@udzura:/# touch /root/test.txt root@udzura:/# ls -l /root/ total 0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 8 06:14 test.txt
 31. CJOENPVOUͱ͸ wಉ͡ϑΝΠϧγεςϜΛෳ਺ͷσΟϨΫτϦʔʹඞཁͳ͚ͩϚ΢ϯτ͢Δػೳ wDISPPUͨ͠ઌͱɺ͢ΔલͷϗετͰϑΝΠϧγεςϜΛڞ༗Ͱ͖Δ wྫMJCͱCJOΛڞ༗ͯ͠ಉ͡ίϚϯυΛ࢖͏ wྫIPNFEJSFDUPSZΛڞ༗͠ɺͦ͜ͷΈXSJUBCMFʹ͢Δ wྫΞϓϦέʔγϣϯͷσϓϩΠઌΛڞ༗͠ɺෳ਺ίϯςφͰ࢖͍ճ͢

 32. CJOENPVOU OBNFTQBDF w.PVOUOBNFTQBDFͱͷ૊Έ߹ΘͤͰɺ wϗετ͔Βɺήετ͕ͲͷΑ͏ͳCJOENPVOUΛߦ͍ͬͯΔ͔Λಠཱͤ͞Δ w͋Δ͍͸ήετͷؒͰͲͷΑ͏ͳϚ΢ϯτϙΠϯτ͕͋Δ͔Λִ཭͢Δ͜ͱ ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ wʢͳ͓ɺOBNFTQBDFʹΑͬͯத਎͕มΘΔϚ΢ϯτϙΠϯτ΋͋Δɻ ɹɹFHQSPD TZT NRVFVFʜʣ

 33. DHSPVQ 2.3.

 34. $POUSPM(SPVQ wϓϩηεΛάϧʔϓԽ͠ɺͻͱ·ͱΊͰ༷ʑͳ੍ݶΛ͔͚ͨΓɺ؅ཧΛͨ͠Γ ͢Δػೳ w۩ମతʹ͸ɺ$16΍ϝϞϦͷϦιʔεར༻΍ɺϒϩοΫσόΠε΁ͷ*0ɺQJE ਺ͷ্ݶͳͲɺ༷ʑͳ΋ͷΛ؅ཧͰ͖Δ wίϯςφతʹ͸ɺ$16΍ϝϞϦΛϓϩηεͷ·ͱ·ΓͰԾ૝తʹ؅ཧͰ͖Δͷ ͰɺΑΓಠཱͨ͠04Β͘͠࢖͑ΔͨΊʹศརͳػೳ

 35. ՝୊ w$16ͭͷ7.Λ࡞ΓɺͭͷίΞΛ࢖͍੾ΔΑ͏ͳϓϩάϥϜΛॻ͍ͯ͘ ͍ͩ͞ɻݴޠɺ؀ڥ౳ԿͰ΋0,Ͱ͢ɻ wUPQίϚϯυͰ࢖͍ͬͯΔ༷ࢠΛ
 ֬ೝ͠·͠ΐ͏ɻ

 36. ίΞΛ࢖͏ϓϩάϥϜͷࡶͳճ౴ྫ cat <<RUBY | ruby - & def fib(n); n<2?1:fib(n-2)+fib(n-1);

  end 8.times.map do fork do loop do fib(rand(128)) end end end.each {|p| Process.waitpid p } RUBY ## ఀࢭ: killall ruby
 37. ൃల՝୊ wDHSPVQΛ࢖ͬͯɺಉ͡ϓϩάϥϜΛ૸Βͤͯ΋
 ϗετͷ$16ͷ͏͚ͪͭͩΛ࢖͏Α͏ʹม͑ͯΈ·͠ΐ͏ wগ͚ͩ͠᠘͕͋ΔͷͰώϯτɿ wDQVTFUDQVTͱDQVTFUDQVT͸྆ํʹ஋͕ͳ͍ͱϓϩηεΛొ࿥Ͱ͖ͳ͍ wSFGTIUUQEIBUFOBOFKQEFpBOU

 38. ճ౴ྫ mkdir /sys/fs/cgroup/cpuset/ruby001 echo 0 > /sys/fs/cgroup/cpuset/ruby001/cpuset.mems echo 0-1 >

  /sys/fs/cgroup/cpuset/ruby001/cpuset.cpus echo $$ > /sys/fs/cgroup/cpuset/ruby001/tasks cat <<RUBY | ruby - & def fib(n); n<2?1:fib(n-2)+fib(n-1); end 8.times.map do fork do loop do fib(rand(128)) end end end.each {|p| Process.waitpid p } RUBY top # then hit `1'
 39. None
 40. ௥Ճ՝୊ w6CVOUV9FOJBMͷLFSOFM͸ͰɺQJETαϒγεςϜΛαϙʔτ͍ͯ͠·͢
 
 
 
 
 wίϯςφͷྗͰɺGPSLCPNC߈ܸΛճආ͢ΔσϞΛ࡞ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻ wΦϖϛεΛ͢Δͱ໭ͬͯ͜ͳ͍ͷͰɺ৻ॏʹɺ҆શͳ7.Ͱʜ

 41. -JOVY$BQBCJMJUJFT 2.4.

 42. έʔύϏϦςΟͱ͸ w௚༁͢Δͱɺʮݖݶʯ w͍ΘΏΔSPPUϢʔβͷݖݶ͸ઈେͰɺͦΕΏ͑ʹةݥ΋൐͏ w҆શ͔ͭศརʹαʔόӡ༻౳Λ͢΂͘ɺʮݖݶΛ੾Γ෼͚Δʯൃ૝͕ੜ·Ε ͨɻͦΕ͕έʔύϏϦςΟ

 43. έʔύϏϦςΟͷྫ wྫ͑͹ɺ wϙʔτ൪ະຬͷ͍ΘΏΔʮಛݖϙʔτʯΛϓϩηεͰ࢖༻͢Δݖར wੜͷ*1σʔλτϥϑΟοΫΛݟΔݖར w࣌ࠁΛઃఆ͢Δݖར wϓϩηεΛLJMM͢Δݖར wΦϓʔφΛങ͏ݖར͸ͳ͍

 44. έʔύϏϦςΟͷϧʔϧ IUUQNBOPSHMJOVYNBOQBHFTNBODBQBCJMJUJFTIUNM

 45. έʔύϏϦςΟͷϧʔϧ wԡ͑͞Δͱ͍͍͜ͱɿ wέʔύϏϦςΟͷू߹ʢέʔύϏϦςΟηοτʣ͕ɺ
 ʙʢΧʔωϧʹΑΓʣछྨ͋Δ wϓϩηεͱϑΝΠϧʹέʔύϏϦςΟ͕͋Δ wό΢ϯσΟϯάηοτͱ͍͏ɺFYFDϑΝϛϦͷؔ਺Λ࣮ߦ͢Δʢผͷϓϩά ϥϜʹੜ·ΕมΘΔʣࡍͷ৽͍͠έʔύϏϦςΟͷࡍʹॏཁͳηοτ͕͋Δ w-JOVY͔Β௥Ճ͞Εͨ"NCJFOUέʔύϏϦςΟηοτ

 46. ՝୊ wDBQTIΛΠϯετʔϧ͍ͯͩ͘͠͞ wDBQTIͷϚχϡΞϧΛݟͯɺݱࡏར༻Ͱ͖Δʢ&⒎FDUJWFͳʣ
 έʔύϏϦςΟΛ֬ೝ͢ΔίϚϯυΛ࣮ߦ͍ͯͩ͘͠͞

 47. ͞ΒͳΔ՝୊ wSPPUϢʔβʹ΋͔͔ΘΒͣɺҎԼͷΦϖϨʔγϣϯ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΔΑ͏ͳ؀ڥ Λ࡞੒͍ͯͩ͘͠͞ɻ࣮ࡍʹͰ͖ͳ͍Τϥʔϝοηʔδ΋ද͍ࣔͯͩ͘͠͞ w࣌ࠁͷઃఆ͕Ͱ͖ͳ͍ wLJMM͕Ͱ͖ͳ͍ wϢʔβ੾Γସ͑ suίϚϯυͷൃߦ ͕Ͱ͖ͳ͍ wNPVOUίϚϯυ͕ൃߦͰ͖ͳ͍ wDBQBCJMJUZΛมߋͨ͠؀ڥΛ৽͘͠࡞੒Ͱ͖ͳ͍


  ɹɹʢͨͩ͠ɺό΢ϯσΟϯάηοτΛར༻͢Δ৔߹ʣ
 48. ͦͷଞ 2.5.

 49. ҎԼͷػೳ΋࢖͏ͷͰݴٴ·Ͱ wTFUVJETFUHJE w࣮Ϣʔβ*%ɺ༗ޮϢʔβ*%ɺอଘϢʔβ*%ʜ w3FTPVSDF-JNJU SMJNJU wϑΝΠϧσΟεΫϦϓλ਺ͷ੍ݶͳͲ wʮVMJNJUͰ࢖͏΍ͭʯ vagrant@localhost:~$ ulimit

  -n 10 vagrant@localhost:~$ ruby -e "(1..30).to_a.map { p open('/dev/urandom') }" #<File:/dev/urandom> #<File:/dev/urandom> #<File:/dev/urandom> -e:1:in `initialize': Too many open files @ rb_sysopen - /dev/urandom (Errno::EMFILE) from -e:1:in `open' from -e:1:in `block in <main>' from -e:1:in `map' from -e:1:in `<main>'
 50. ͦͯ͠఻આ΁ʜʜ 3.

 51. ͜͜·Ͱ঺հͨ͠-JOVYͷػೳͳΜͰ͕͢ wجຊతʹશ෦γεςϜίʔϧͱ͍͏΍ͭ
 ʢ͋Δ͍͸ͦΕΛϥοϓͨ͠ϥΠϒϥϦؔ਺ʣΛܦ༝ͯ͠࢖͏͜ͱ͕ଟ͍ wͳͷͰɺ$ݴޠΛ͍֮͑ͯͳ͍ͱͳ͔ͳ͔ෑډͷߴ͍ػೳͰ΋͋Δ wͰ͕͢ɺࠓͷ๻Β͸ɺ͜ΕΒͷػೳΛNSVCZΛ௨ͯ͠࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢

 52. )BDPOJXB IUUQTXXXqJDLSDPNQIPUPTNPPOMJHIUCVMC$$#:

 53. )PXUPJOTUBMM wQBDLBHFDMPVEͰ഑෍த w6CVOUV9FOJBMͳΒ͖ͬͱεοͱೖΔɻ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ udzura/haconiwa/script.deb.sh | sudo bash

  sudo apt-get install haconiwa
 54. ࢖͏ͷ͸ wࠓճ͸IBDPOJXBίϚϯυ͡Όͳ͍Αʂ wIBDPSCͱ͍͏όΠφϦ͕ೖ͍ͬͯΔͷͰɺͦͬͪΛ࢖͏ wਖ਼ମ͸ɺ༷ʑͳίϯςφؔ܎ͷNHFNΛ૊ΈࠐΜͩNSVCZ

 55. TBNQMFDPEF #!/usr/bin/hacorb Namespace.unshare(Namespace::CLONE_NEWPID) Namespace.unshare(Namespace::CLONE_NEWNS) p = Process.fork do Dir.chdir “/tmp/myjessie"

  # લ൒Ͱ࡞ͬͨDebianͷrootfs Dir.chroot "/tmp/myjessie" Mount.new.mount "proc", "/proc", type: "proc" exec "/bin/bash" end Process.waitpid p
 56. ·ͬ͞Βͳ1*%OBNFTQBDFΛͭ͘Δαϯϓϧ

 57. ίϯςφػೳͱNHFNͷରԠ ػೳ ରԠ͢ΔNSVCZHFN /BNFTQBDF NSVCZOBNFTQBDF ϑΝΠϧγεςϜͷૢ࡞ NSVCZEJS NSVCZNPVOU HSPVQ NSVCZDHSPVQ

  έʔύϏϦςΟ NSVCZDBQBCJMJUZ ͦͷଞɺϓϩηεૢ࡞ NSVCZQSPDFTT NSVCZFYFD
 58. IBDPSC͸ ͪΐͬͱͨ͠ௐࠪɺ࣮ݧʹศར͔΋ʁ

 59. ૯ׅ 4.

 60. ศརͳࢿྉͰ͢ wֶͭͬͯ͘Ϳ-JOVYίϯςφͷཪଆ wIUUQTTQFBLFSEFDLDPNIBZBKPUVLVUVUFYVFCVMJOVYLPOUFOBGBMTFMJDF w͍·͞Βฉ͚ͳ͍-JOVYίϯςφͷجૅ04$,ZPUP wIUUQTTQFBLFSEFDLDPNUFOGPSXBSEPTDLZPUP w 5FO'PSXBSE͞Μ͸ϒϩάɺHJIZPͷهࣄɺͦͷଞ΋શ෦ཁνΣοΫ

 61. ʮશ෦ೖΓʯ΋͍͍͚ΕͲ

 62. ਂ۷Γͯ͠΋໘ന͍ ͦΕ͕ίϯςφٕज़ IUUQTDPNNPOTXJLJNFEJBPSHXJLJ'JMF)VNQCBDL@8IBMF@4LFMFUPO@.VTFVN@PG@0TUFPMPHZKQH

 63. ʮશ෦ೖΓʯͷҰาઌʹ ڵຯΛ࣋ͬͯΈΑ͏ IUUQTDPNNPOTXJLJNFEJBPSHXJLJ'JMF%SJGU@PG@)BSSBDIPW@.JOF@ KQH$$#:@4"

 64. ࣌ؒͳͲ͕ͳ͘ೖΒͳ͔ͬͨ͜ͱʜʜ wTUSBDF͕ΊͪΌͪ͘Όศརͳ݅ wίϯςφͷษڧʹݶΒͣศརͳͷͰɺ࢖͍͜ͳͤΔͱ͍͍Ͱ͢Ͷ