Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

builderscon tokyo 2018で電子名札バッジを製作して配布した、そしてその後日談

uzulla
February 16, 2019

builderscon tokyo 2018で電子名札バッジを製作して配布した、そしてその後日談

2019/02/16 低レベル勉強会

https://lowleveltokyo.connpass.com/event/118150/

uzulla

February 16, 2019
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Programming

Transcript

 1. builderscon tokyo 2018Ͱిࢠ໊ࡳ
  όοδΛ੡࡞ͯ͠഑෍ͨ͠ɺͦͯͦ͠
  ͷޙ೔ஊ
  » 2019/02/16 ௿Ϩϕϧษڧձ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  »
  » uzulla (͏ͣΒ)
  » Hachioji.pm
  » PHPer

  View Slide

 3. ࡞੒ܦҢͳͲ͸ҎԼͰτʔΫ͠·ͨ͠
  ͷͰɺͦͪΒΛͲ͏ͧ
  » https://www.youtube.com/watch?v=n7Cldd0oIEc
  » https://speakerdeck.com/uzulla/shi-lu-arudan-dang-zhe-
  gamita-mi-gazietuto-kai-fa-nian-shi
  » "࣮࿥ ṖΨδΣοτ uzulla" Ͱݕࡧ

  View Slide

 4. όοδΛ࡞ͬͯ഑ͬͨ
  » ిࢠ໊ࡳ
  » builderscon tokyo 2018
  » 200ݸΛ࡞੒
  » ༧උΛ͍Ε210ݸͷ෦ࡐ
  » ෆྑ෦඼Ͱ5ݸ͘Β͍׬੒ͤͣ

  View Slide

 5. ໨ඪ
  » ΠϕϯτͷڠࢍΛืΔͨΊ
  » ϝϧΧϦ
  » αϙʔλʔʢݸਓεϙϯαʔʣ

  View Slide

 6. ໨ඪ̎
  » ࢲ͕΄͍͠
  » ࡞ͬͯΈ͍ͨɺ࣋ͬͯͳ͍
  » ΈΜͳʹ͍ͬͯ͡Έͯ΋Β͍͍ͨ
  » (ޙड़

  View Slide

 7. ϋʔυ΢ΣΞ
  » ໦ͷ൘
  » raspberry pi zero w
  » e-paper
  » usb battery
  » PCB͸࡞Βͳ͔ͬͨʂ

  View Slide

 8. ຊମιϑτ΢ΣΞ
  » Linux base
  » Python
  » (bash)
  » https://github.com/builderscon/electronic_badge_2018

  View Slide

 9. » ࣗಈεϥΠυγϣʔΞϓϦ
  » ىಈ࣌ͷࣗݾ਍அɺIpͳͲ৘ใදࣔ
  » USBϝϞϦ΍g_etherͰPCʹೝࣝͤ͞Δ
  » USBϝϞϦʹը૾ΛೖΕͯ࠶ىಈ͢ΔͱεϥΠυγϣʔʹ൓ө

  View Slide

 10. αʔόαΠυ
  » ͓ख࣋ͪͷεϚϗͰߋ৽Ͱ͖ΔΑ͏
  ʹ
  » (ϑϧϦηοτͰϢχʔΫID͕࠾൪͞
  ΕΔʣ
  » ձ৔ͷWifi৘ใΛϓϦηοτ

  View Slide

 11. ݁Ռͱͯ͠
  » ݟੵ΋Γ͕೉͔ͬͨ͠ɺ૝ఆͷഒʹͳͬͨ
  » ؔ܎֤Ґ͕ڐͯ͘͠Εͨ
  » ࣮ࡍͭͬͯ͘ΈͨΒɺσΧ͍ͳͲ͋ͬͨ
  » ϓϩτλΠϓΛ΋ͬͱ࡞Δ΂͖ͩͬͨ
  » ʢ͕ɺίετతʹ೉͠͞΋͋Δʣ

  View Slide

 12. ϋοΫ͸ͯ͠΋Β͑ͳ͍ʂ
  » ͦΕͳΓʹɺ໊ࡳͱͯ͠͸࢖ͬͯ΋Β͑ͨ
  » 5ਓҐ͸ؼ୐ޙʹʢ֬ೝ͔ͨ͗͠Γʣ΍ͬͯ͘Εͨ
  » ߴ଎ॻ͖׵͑
  » ਾ͑ஔ͖σΟεϓϨΠ΁
  » ౳
  » ΋ͬͱָʹʁఘΊΔʁ

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. վળ͢΂͖ܽ఺ʢϨϏϡʔ
  » ॏ͍ʂ
  » ॏ͞
  » ىಈ࣌ؒ
  » ଞͷۤ৘͸͋Μ·Γ(?)ͳ͔ͬͨ
  » ʢॏ͘ͳ͘ͳͬͨΒվΊͯۤ৘͕Ͱͦ͏)

  View Slide

 17. ৺࢒Γ
  » ʮ͋Γ΋ͷʯͷٕज़Ͱ͜ͳͯ͠͠·ͬͨ
  » PCB࡞੒Λᷖճͨ͠
  » ࠓ΋ɺ͕͜͜Ή͔ͣͯ͘͠ωοΫ
  » Ͳ͏ʹ͔…͍ͨ͠…
  » ిݯʢճ࿏ɾి஑ʣ೉͍͠Ͱ͟͝Δ
  » ίετࢼࢉΉ͔͍ͣ͠

  View Slide

 18. ΍ͬͯྑ͔ͬͨॴ
  » ͜͏͍ͬͨ৔ͰൃදͰ͖Δ͜ͱʢস
  » ΢ΣϒɺαʔόʔαΠυͷٕज़Λ׆͔ͤ͹৭ʑͰ͖Δͱ͸͓΋ͬͨ

  View Slide

 19. ࠓޙ
  » ࠓ೥΋΍Ζ͏ͱ͍͏࿩Λ͍ͯ͠Δ(8຤഑෍)
  » ·ͩڠࢍ͕ͳ͍ʢ༧ࢉ͕ͳ͍ʣ
  » ͔͠͠ɺԿΛ࡞Δ͔۩ମతʹܾΊͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  » ʢ͜Ε͸ڠࢍاۀ͔ΒΈͨΒɺʮ௻Δ͠ͷ঎඼ʯͳͷͰʣ
  » (XXXX)?(XXXXXX)?
  » ͕Μ͹Δͧ

  View Slide