Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Perlに比べてPHPが不便(主観です) ああ…だから僕は…

uzulla
May 21, 2016

Perlに比べてPHPが不便(主観です) ああ…だから僕は…

LT at PHP Conference Fukuoka 2016

uzulla

May 21, 2016
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Perlʹൺ΂ͯPHP͕ෆศ
  ʢओ؍Ͱ͢ʣ
  ͋͋…͔ͩΒ๻͸…
  • date: 20160521
  • at: PHPΧϯϑΝϨϯε෱Ԭ 2016
  • speaker: uzulla

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ౦ͷํͷ͏ͣΒ(uzulla)Ͱ͢
  • ମܕతʹ΋ʮLʢΤϧʣʯͳํ
  Ͱ͢
  • ʢ෱Ԭͷudzura͞Μ͸ମܕ͸
  ʮRʢϨΪϡϥʔʣʯͰ͢
  Ͷʣ
  • Perlք۾Ͱ͸PHPͷਓͱ͍Θ
  Ε·͕͢ɺPHPք۾Ͱ͸Perl
  ͷਓͱ͍ΘΕ͍ͯΔؾ͕͠·
  ͢

  View full-size slide

 3. Perlʹൺ΂ͯ
  PHP͕ෆศ
  ʢओ؍Ͱ͢ʣ

  View full-size slide

 4. ʮPerlͷΧοίΠΠϠπ
  ʢओ؍ʣ
  ΛPHPͰ΋͔͍͍ͭͨ
  ͧʂʂʯ

  View full-size slide

 5. ͋͋…͔ͩΒ๻͸…

  View full-size slide

 6. yay
  • h#ps:/
  /github.com/marcioAlmada/yay
  • Yay is a high level PHP preprocessor
  • Not ready for real world usage yet !

  View full-size slide

 7. ϓϦϓϩηοαͱ͸ʁ
  • Cͱ͔Ͱ͓ೃછΈ
  • ίϯύΠϧ࣌ʹίʔυΛಈతʹม׵
  • ఆ਺΍ɺϚΫϩஔ׵
  • yay͸PHPίʔυΛม׵͠ɺPHPίʔυͱͯ͠ग़ྗ
  ͢ΔτϥϯεύΠϥΈ͍ͨͳͷ
  • ࠓճ͸PHPͷߏจΛվ଄͢Δͷʹ͔͍ͭ·͢

  View full-size slide

 8. ͱΓ͋͑ͣࢼ͢πʔϧ
  • github.com/uzulla/yay-tester.php
  • evalͯ͠ΔͷͰةݥͰ͢!खݩͰ͔͍ͭ·͠ΐ͏
  • ʮ҆શͳϨϯαόͳΒ͏͔ͯ͝͠΋͍͍…ʁʯ
  ʢԥΒΕͦ͏ͳͷͰࣗॏ͠·ͨ͠ʣ
  • PHP>=7
  ʢevalΛtryʙcatch (\Throwable $e) {}Ͱ
  ଈࢮճආʣ

  View full-size slide

 9. say
  • say "hogehoge";
  • say͸echoΑΓҰจࣈগͳ͍ʂ
  • վߦ͕෇͘ͷ͕࠷ߴʹศརʂ
  • ʮPerl6͡ΌΜʯ
  ʮp5Ͱ΋use feature 'say'͢Ε͹…ʯ

  View full-size slide

 10. # ͜ͷʮmacroʯͱ͍͏ॴΛyay͕ࢀর͢Δ
  macro { say ·string()·message } >> {
  echo ·message;
  echo PHP_EOL;
  }
  # ͜͜·Ͱmacro
  say "say!";
  say "yes!";

  View full-size slide

 11. say "say!";
  say "yes!";
  // ↓
  echo "say!";
  echo PHP_EOL;
  echo "yes!";
  echo PHP_EOL;

  View full-size slide

 12. unless
  • unless($flag){}
  • if(!$flag){}ͱಉ͡
  • ʮ!Λॻ͚͹͍͍͡Όͳ͍ʯ
  ʮif( ! isKakin())Έ͍ͨͳͷ୔ࢁଓ͘ͱͭΒ͍…ʯ
  ʮisHikakin()Λͭ͘Ε͹͑͑΍Μʯ
  ʮͳΔ΄Ͳʁʯ

  View full-size slide

 13. macro {
  unless (···expression) { ···body }
  } >> {
  if (! (···expression)) { ···body }
  }
  $isSuccess = true;
  unless($isSuccess){
  echo('failed');
  }

  View full-size slide

 14. $isSuccess = true;
  unless($isSuccess){
  echo('failed');
  }
  // ↓
  $isSuccess = false;
  if (! ($isSuccess)) {
  echo('failed');
  }

  View full-size slide

 15. range ԋࢉࢠ
  • for(1 .. 10){ print $_; }
  • ਖ਼௚͔ͳΓཉ͍͠

  View full-size slide

 16. macro {
  foreach ( T_LNUMBER·S .. T_LNUMBER·E
  as T_VARIABLE·INDEX )
  { ···body }
  } >> {
  foreach ( range(T_LNUMBER·S , T_LNUMBER·E)
  as T_VARIABLE·INDEX )
  { ···body }
  }
  foreach( 1 .. 10 as $_ ){ echo $_; }

  View full-size slide

 17. foreach( 1 .. 10 as $_ ){
  echo $_;
  }
  // ↓
  foreach ( range(1 , 10) as $_ ){
  echo $_;
  }

  View full-size slide

 18. range ԋࢉࢠ ͦͷ̎
  • ʮrange()Ͱforeachͱ͔μϝͰ͠ΐʯ
  ʮ͸͍ʯ
  • ʢੲͷPerl͸PHPಉ༷ʹڊେ഑ྻ͕Ͱ͖͍ͯͨ
  ʢΒ͍͠ʣʣ
  • ʢࠓճ͸࣮૷͠ͳ͍͚Ͳ('a' .. 'z')ͳͲ΋

  View full-size slide

 19. macro {
  foreach ( T_LNUMBER·S .. T_LNUMBER·E
  as T_VARIABLE·INDEX )
  { ···body }
  } >> {
  $__itelatorGenerator =
  itelatorGenerator(T_LNUMBER·S, T_LNUMBER·E);
  foreach ( $__itelatorGenerator as T_VARIABLE·INDEX )
  { ···body }
  }
  function itelatorGenerator($init, $fin){
  $num = $init;
  while(1){
  if( $fin < $num ) { return $num++; }
  yield $num++;
  }
  }
  foreach( 1 .. 10 as $_ ){ echo $_; }

  View full-size slide

 20. function itelatorGenerator($init, $fin){
  $num = $init;
  while(1){
  if( $fin < $num ) { return $num++; }
  yield $num++;
  }
  }
  // ͜͜·Ͱڞ௨
  foreach( 1 .. 10 as $_ ){ echo $_; }
  // ↓
  $__itelatorGenerator·cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da
  = itelatorGenerator(1, 10);
  foreach ( $__itelatorGenerator·cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da as $_ )
  { echo $_; }

  View full-size slide

 21. ਖ਼نදݱϚονͱஔ׵
  • Ϛον
  • if( "123" =~ /2/ ){ }
  • ஔ׵
  • $abc =~ s/a/A/;
  • ݸਓతʹ͸݁ߏ޷͖
  • ʮPerlه߸ଟਿʯ
  ʮperlopͰάάΕʯ

  View full-size slide

 22. macro {
  T_VARIABLE·A =~ /T_STRING·B/
  } >> {
  preg_match(
  '/'. ··stringify(T_STRING·B) .'/u',
  T_VARIABLE·A
  )
  }
  if($abc =~ /a/){ echo 1; }

  View full-size slide

 23. if($abc =~ /a/){
  echo 1;
  }
  // ↓
  if(preg_match( '/'. 'a' .'/u' ,$abc )){
  echo 1;
  }
  # օ͞Μ͕͍͍͍ͨ͜ͱ͸ղΔ

  View full-size slide

 24. macro {
  T_VARIABLE·A =~ s/T_STRING·B/T_STRING·C/
  } >> {
  T_VARIABLE·A =
  preg_replace(
  '/'. ··stringify(T_STRING·B) .'/u',
  ··stringify(T_STRING·C) ,
  T_VARIABLE·A
  )
  }
  $abc = 'abc';
  $abc =~ s/a/v/;
  echo $abc;

  View full-size slide

 25. $abc =~ s/a/v/;
  // ↓
  $abc = preg_replace(
  '/' . 'a' . '/u',
  'v' ,
  $abc
  );

  View full-size slide

 26. ༨ஊ:JS෩ਖ਼نදݱϚον
  • if($abc./a/){ ... }
  • ʮOOPͬΆ͍ʂʯ
  ʮݩʑΦϒδΣΫτࢦ޲ݴޠ͔ͩͧͬ͠Γ͠Ζʯ
  • ʮPHPͳΒ −>Ͱ͸ʁʯ
  ʮͤ΍ͳʯ

  View full-size slide

 27. macro {
  if( T_VARIABLE·A./T_STRING·B/ ){ ···body }
  } >> {
  if( preg_match(
  '/'. ··stringify(T_STRING·B) .'/u' ,
  T_VARIABLE·A ) )
  { ···body }
  }
  $abc = 'abc';
  if($abc./a/){
  echo 1;
  }

  View full-size slide

 28. if($abc./a/){ echo 1; }
  // ↓
  if( preg_match(
  '/'. 'a' .'/u' ,
  $abc
  )
  ){ echo 1; }

  View full-size slide

 29. yadayada
  • ...
  • ʮޙͰ࣮૷͢Δ͔Β...ʯͱ͍͏࣌ͷʮ...ʯ
  • ౸ୡ͢Δͱɺྫ֎্͕͕Δ
  • //TODOΑΓ΋Θ͔Γ΍͍͢…͔΋…͠Εͳ͍

  View full-size slide

 30. macro { ... } >> {
  throw new \Exception ('Unimplemented');
  }
  if(1){
  ...
  }

  View full-size slide

 31. if(1){
  ...
  }
  // ↓
  if(1){
  throw new \Exception ('Unimplemented');
  }

  View full-size slide

 32. block scope
  • {ʙ}
  • ϒϩοΫͷதͰείʔϓ͕ग़དྷΔ
  • ͋ΔҙຯҰ൪ϚΫϩͬΆ͍
  • ΊͬͪΌ΄͍͠ʂʂʂ

  View full-size slide

 33. macro { { ···body } } >> {
  ( function( $arg ) {
  extract( $arg );
  ···body
  } ) ( get_defined_vars() ) ;
  }
  $abc = 'abc';
  {
  $abc = 'def';
  echo $abc, PHP_EOL;
  }
  echo $abc, PHP_EOL;

  View full-size slide

 34. {
  $abc = 'def';
  }
  // ↓
  ( function( $arg·cfSNIPda ) {
  extract( $arg·cfSNIPda );
  $abc = 'def';
  } ) ( get_defined_vars() ) ;

  View full-size slide

 35. use
  • ʮPHPͷuseͬͯͳΜͳͷɺಡΈࠐΜͰ͘Εͳ͍ͷ
  Α͘Θ͔Βͳ͍Μ͚ͩͲ…ʯʢ༑ਓͷJVMܥϓϩ
  άϥϚஊʣ
  ʮͨɺ͔ͨ͠ʹ…ʯ
  • useͰຊ౰ʹrequire_once͢Ε͹ղܾ

  View full-size slide

 36. macro {
  use ·ns()·type ;
  } >> {
  use ·type ;
  __require( ··stringify(·type) ) ;
  }
  function __require($class){
  $array = explode('\\', ltrim($class, '\\'));
  $path = implode('/', $array);
  $filename = $path.'.php';
  require_once($filename);
  }
  use \This\Is\Test;

  View full-size slide

 37. use \This\Is\Test;
  // ↓
  use \This\Is\Test ;
  __require( '\This\Is\Test' ) ;

  View full-size slide

 38. use strict;
  use warnings;
  • ͍ܰΤϥʔͰ΋ऴྃ͢Δ
  • ͋΍͍͠ॴͰܯࠂ͢Δ
  • ʢຊ౰͸΋͏ͪΐͬͱҙຯ͕͋Δʣ
  • ʢηοτ͍ͯ͠ΔΤϥʔϋϯυϥ࡞๏͸ݸਓతझ
  ຯͰ͢ʣ

  View full-size slide

 39. macro { use strict; } >> {
  set_error_handler(
  function($errno, $errstr, $errfile, $errline){
  throw new \Error($errstr);
  }
  );
  }
  macro { use warnings; } >> { error_reporting(-1); }
  use strict;
  use warnings;
  echo $a;

  View full-size slide

 40. use strict;
  use warnings;
  // ↓
  set_error_handler(
  function(
  $errno·cfSNIPda,
  $errstr·cfSNIPda,
  $errfile·cfSNIPda,
  $errline·cfSNIPda
  ){
  throw new \Error($errstr·cfSNIPda);
  }
  );
  error_reporting(-1);

  View full-size slide

 41. ·ͱΊ
  • yayͬͯ݁ߏศརͰ͸ʂʢʁʣ
  • ʮҰਓϓϩδΣΫτ΍झຯͳΒͳʂʯ
  • ஔ׵ͱ͔Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺ
  ʢͪΌΜͱॻ͚͹ʣ͔ͳΓյΕͮΒ͍
  • ग़ྗ͞ΕΔͷ͸ɺຊ౰ͷPHPͳͷͰ҆৺ʢʁʣ
  • ୯७ͳϧʔλʔఆٛͷDSLͳΒͭ͘Ε·ͨ͠

  View full-size slide

 42. ຊ౰ʹ΍Δਓ΁ͷίϝϯτ
  • yayɺυΩϡϝϯτ͕ςετίʔυ͔͠ͳ͍ͷͰௐ
  ΂Δͷ͕େม
  • τʔΫϯछͷT_VARIABLE౳͸
  github/nikic/PHP-Parser
  • ύʔαʔͷ·ls౳͸
  github/marcioAlmada/yay/src/
  parsers.php
  • ʮͱʹ͔࣮͘૷ͱςετίʔυΛݟΔΜͩʯ

  View full-size slide

 43. • ·ͱ.ͱɾΛؒҧ͑ͯେม
  • middle dot
  • ʮ·(00B7)ͬͯɺීஈͲ͏΍ͬͯೖྗ͢ΔΜ΍…ʯ
  • ʮதࠇΛ·(00B7)ʹม׵͢Δpreprocessor͕ඞཁͰ
  ͸ʯ

  View full-size slide

 44. __halt_compiler();

  View full-size slide

 45. ʮyapc8oji Ͱάάͬͯ͘ΕཔΉʯ
  τʔΫԠืͯ͘͠Εʂʂ̍

  View full-size slide

 46. ͓·͚ɿshort closure
  • ( )->{ }

  View full-size slide

 47. macro {
  (···condition) -> { ···body }
  } >> {
  function ( ···condition ) { ···body }
  }
  $a = ($v)->{ echo $v; };
  $a('abc');

  View full-size slide

 48. $a = ($v)->{ echo $v; };
  // ↓
  $a = function ( $v ) { echo $v; };

  View full-size slide

 49. Defined-Or, //= ԋࢉࢠ
  • $a //= 'default';
  • ʢ//͸??ͱಉ͡ʣ
  • ຊؾͰཉ͍͠
  • 7.xͰདྷΔʢ͚ͲઌऔΓͱ͍͏͜ͱͰʣ
  => https://wiki.php.net/rfc/
  null_coalesce_equal_operator

  View full-size slide

 50. macro { T_VARIABLE·A ??= } >> {
  T_VARIABLE·A = T_VARIABLE·A ??
  }
  $a ??= 123;
  echo $a;

  View full-size slide

 51. $a ??= 123;
  echo $a;
  // ↓
  $a = $a ?? 123;
  echo $a;

  View full-size slide

 52. splitͱjoin
  • ʮͲ͏ͯ͠΋Explode/Implode͕׳Εͳ͍ʯ
  ʮ׳ΕΖʯ
  ʮͳͥจࣈ਺Λ૿΍͢ํ޲ʹߦͬͨͷ͔ʯ
  ʮఘΊΖʯ
  • PHP7Ͱ͍ͭʹফ໓͠·ͨ͠Ͷ

  View full-size slide

 53. macro { split } >> { mb_split }
  macro { join } >> { implode }
  print_r( split(",", "a,b,c") );
  print_r( join(",", ["a","b","c"]) );
  # PHP7Ͱsplit()͕ͳ͘ͳͬͯ΋
  # mb_split͸ͷ͍ͬͯ͜ΔΜͩΑͳ͋…

  View full-size slide

 54. split(",", "a,b,c");
  join(",", ["a","b","c"]);
  // ↓
  mb_split(",", "a,b,c");
  implode(",", ["a","b","c"]);

  View full-size slide