$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

php.iniの話

uzulla
December 03, 2016

 php.iniの話

builderscon tokyo 2016
20161203
uzulla

uzulla

December 03, 2016
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Programming

Transcript

 1. php.iniͷ࿩

  View Slide

 2. builderscon tokyo 2016
  2016/12/3

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  uzulla

  View Slide

 4. ͦΜͳ͜ͱΑΓ

  View Slide

 5. PHP7.1.0
  release!

  View Slide

 6. !!!!!!
  » Nullable types
  » Void return type
  » Iterable pseudo-type
  » Class constant visiblity modifiers
  » Square bracket syntax for list() and the ability to specify keys
  in list()
  » Catching multiple exceptions types

  View Slide

 7. View Slide

 8. ࿩͠Λ໭͠·͢

  View Slide

 9. ͑ͬɺphp.iniͷ࿩ΛҰ࣌ؒʁ

  View Slide

 10. View Slide

 11. ʮօ͞ΜPHPΛ஌͍ͬͯ·͢ʯ

  View Slide

 12. » ΋͸΍஌Βͳ͍ͱ͸ݴΘ͞ͳ͍
  » ͳͷͰɺPHP͕Ͳ͏͍͏΋ͷͳͷ͔ͱ͍͏ͷ͸লུ

  View Slide

 13. php.iniΛ͍ͬͯ͠·͔͢ʁ
  » php࣮ߦ࣌ͷ༷ʑͳεΠον
  » ಺෦ͷจࣈίʔυͱ͔…
  » ೔෇ܭࢉ࣌ͷλΠϜκʔϯͱ͔…

  View Slide

 14. จࣈίʔυؔ࿈Ͱͷྫ
  php > echo strlen("͍͋͏͓͑");
  15
  » strlen͸ϚϧνόΠτඇରԠؔ਺
  » UTF-8Ͱ͸̍จࣈ͕3όΠτͳͷͰɺ5จࣈ͕15όΠτͱͯ͠ܭࢉ͞Ε
  ͍ͯΔ

  View Slide

 15. ໪࿦PHP͸ϚϧνόΠτͷจࣈྻ΋ಡΈॻ͖Ͱ͖·͢ɻ
  php > echo mb_strlen("͍͋͏͓͑");
  5
  » ϚϧνόΠτରԠؔ਺(mbؔ਺)Λ࢖͏ࣄͰਖ਼͘͠ॲཧ͕Ͱ͖Δ
  » ͨͩ͠ɺੈͷத͸UTF-8͚ͩͰ͸ͳ͍
  » UTF-16LE, SJIS, EUC-JP ...

  View Slide

 16. mbؔ਺͸ɺѻ͏จࣈίʔυΛઃఆ͔Β൑அ͍ͯ͠Δ
  php > var_dump( ini_get("mbstring.internal_encoding"));
  string(5) "UTF-8"
  » ͔ͩΒɺ͖͞΄Ͳmb_strlen͕ਖ਼͘͠਺͑ΒΕͨ
  » mbstring.internal_encodingͱ͍͏Ωʔʹɺ
  "UTF-8"ͱ͍͏஋͕͸͍͍ͬͯ·͢ɻ
  ͜Ε͕php.iniͷઃఆͰ͢ɻ
  » ͜͏͍͏ઃఆ͕ɺʢ؀ڥʹΑΔ͕ʣΏ͏ʹ200ݸҎ্͋Δ

  View Slide

 17. ઃఆΛɺUTF-8͔Βม͑ͯΈΔ
  php > echo mb_strlen("͍͋͏͓͑");
  5
  php > ini_set("mbstring.internal_encoding", "SJIS-win");
  php > echo mb_strlen("͍͋͏͓͑");
  8
  » ͱ͍͏͜ͱͰɺ಺෦ॲཧΛSJIS-win(cp932)ʹ͢Δͱ…
  » ͦͷ৔͔ΒΤϥʔ΋ͳ͘ɺจࣈ਺͕ਖ਼͘͠Χ΢ϯτͰ͖ͳ͘ͳΔɻ

  View Slide

 18. ʮͳΜͰݴޠʹ͜ΜͳεΠον͕͋Δͷʁίʔυʹ͔͚͹͍͍ͷͰ͸ʁʯ
  » ʢͦΕ΋ʢ͋Δఔ౓ʣͰ͖·͕͢ʣ
  » ࠩҟΛphp.iniʹूΊɺίʔυ͸मਖ਼ແ͘ಈ͔͍ͨ͠ͱ͍͏ر๬ͱɺ
  » ʢ࣮ࡍɺ͜Ε͸͔ͳΓ੒ޭ͍ͯ͠Δʣ
  » աڈͷޓ׵ੑΛอͭͨΊͷ౒ྗͳͷͰ͢ɻ
  » ʢͨͱ͑͹ੲ͸UTF-8ͳΜͯ࢖ΘΕͯͳ͔ͬͨ͠ʣ

  View Slide

 19. ·ͱΊ
  » PHP͸ઃఆϑΝΠϧ͕͋Δ
  » தʹ͸େྔͷઃఆεΠον͕͸͍͍ͬͯΔ
  » ͦΕ͸ɺΩʔͱ஋ͷू߹Ͱ͋Δ

  View Slide

 20. php.iniͷྺ࢙

  View Slide

 21. php.iniͷྺ࢙
  » php.ini͸php3͔Βొ৔
  » 1998೥ͷࣄ
  » ݱࡏͷ࠷৽͸php7.1.0
  » ࠓ͸2016೥
  » 18೥ͷ݄೔͕ྲྀΕ͍ͯ·͢ɻ

  View Slide

 22. PHP3.0ͷphp.ini-distʢൈਮʣ
  [PHP_3]
  engine = On ; enable PHP 3.0 parser
  short_open_tag = On ; allow the tag. otheʙ
  precision = 14 ; number of significant dʙ
  y2k_compliance = Off ; whether to be year 2000ʙ
  safe_mode = Off
  safe_mode_exec_dir =
  max_execution_time = 30 ; Maximum execution tiʙ
  memory_limit = 8388608 ; Maximum amount of meʙ
  error_reporting = 7

  View Slide

 23. PHP7ͷiniʢൈਮ
  [PHP]
  engine = On
  short_open_tag = Off
  precision = 14
  serialize_precision = 17
  zend.enable_gc = On
  expose_php = On
  max_execution_time = 30
  max_input_time = 60
  memory_limit = 128M
  error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT

  View Slide

 24. มΘͬͯͳ͍Ͱ͢Ͷ
  » օ͞Μ͕਌͠Έ͋Δ߲໨͹͔Γ
  » safe_mode΍y2k_complianceʢջ͔͍͠ʣͱ͔͸ফ͑ͨ
  » memory_limitͷσϑΥϧτͱ͔͸ແ࿦(?)૿͑ͨ
  » error_reporting͸ఆ਺Խ
  » php3 213ߦ => php7 1933ߦ
  » ʢίϝϯτ͕ಛʹ૿͑ͨʣ

  View Slide

 25. » ʮphp.iniͷ஌ࣝ͸20೥࢖͑Δ!ʯʢ͔ͩΒʁ
  » ͨͿΜ php8,9,10΋ʂʢ͋Δͷ͔ʁ
  » ͍҃͸PHP2020ͱ͔Ͱ΋͔ͭ͑ΔͩΖ͏
  » ʮ(͓ͦΒ͘)20೥Ҏ্࢖͑Δphp.iniΛ֮͑Δͷ͸όϦϡʔ!(?)ʯ
  » ʮͳΜͱHHVMͰ΋͔ͭ͑Δٕज़✌ʯ
  » (.hdfͱ͍͏ίϯϑΟά͸ແ͔ͬͨࣄʹ͞Εͭͭ͋Δ)

  View Slide

 26. ͱ͍͏͜ͱͰ
  » օ͞Μͷҙཉ͸༙͍͖ͯ·ͨ͠ʁ!
  » ʢҙཉ͕༙͍ͨΒਅ໘໨ʹ࿩͠ɺҙཉ͕ͳͦ͞͏ͳΒ…"ʣ

  View Slide

 27. جૅ஌ࣝ

  View Slide

 28. جૅ஌ࣝ
  » php͸ΠϯλϓϦλݴޠͰ͢
  » ΢ΣϒΞϓϦέʔγϣϯ։ൃʹ࢖ΘΕΔલఏͰ͢
  » ࠓ೔͸phpΛ
  » ࣮ߦΤϯδϯ
  » SAPI
  » ͰɺΘ͚ͯߟ͑·͠ΐ͏

  View Slide

 29. PHPͷ࣮ߦ؀ڥͬͯ৭ʑ͋Δ
  » Apache+mod_php
  » Apache+CGI
  » nginx+FastCGI
  » IIS+FastCGI
  » builtin server
  » (΋ͬͱ͋Δ)

  View Slide

 30. PHPͷੌ͍ॴ
  » ͜ΕΒόϥόϥͷ࣮ߦ؀ڥͰ
  » ʮಉҰίʔυͷWordPress͕ಈ͘ʯ
  » ͱ͍͏Ϩϕϧͷޓ׵ੑ͕͋Δ
  » ͭ·Γ…

  View Slide

 31. PHP͸ɺίʔυमਖ਼ແ͠ʹ
  12ԯ
  ͷαΠτͰಈ͘ʂ

  View Slide

 32. ʮ30ԯͷσόΠεͰಈ͘Javaʹ͸ෛ͚ͨʢʣʯ

  View Slide

 33. ʢࡶͳࣄΛ͍͍·ͨ͠ʣ
  » ਺ࣈͷཧ۶ͷग़య
  » Netcraftᐌ͘ɺωοτͷαΠτ਺͸໿15ԯɺ
  » https://news.netcraft.com/archives/2016/11/22/
  november-2016-web-server-survey.html
  » w3techsᐌ͘ɺPHPγΣΞ͸82%
  » https://w3techs.com/
  » ʢ15ԯͷ80%͕12ԯʣ

  View Slide

 34. େ෼਺ࣈ͸੝Γ·͕ͨ͠
  » ࣮ࡍɺPHPͷ99%ͷ࣮ߦ؀ڥͰ
  » ͋ͷWordPress΍Β͕
  » PHPͷίʔυमਖ਼ෆཁͰ͏͘͝ʂ
  » ͜Εͦ͜PHP!!

  View Slide

 35. » ʮઈରͩͳʁྫ֎ͳ͠ʁʯʮ΢ο…શ෦ࢼͨ͠༁Ͱ͸ແ͍…ʯ
  » ʮগͳ͘ͱ΋ɺCLI͸ผ…ʯʮӕ͖ͭͩʂʂʯ

  View Slide

 36. ʢҰ෦ͷΈͳ͞Μʣ
  ʮ͑ͬɺͦΕͬͯੌ͍ͷʁʯ

  View Slide

 37. » ʮ͡Ό͋ɺPerlͰɺmod_perlͱCGIͱPlackͰ̍ίʔυͰಉ౳ʹಈ
  ࡞͢Δ΢ΣϒΞϓϦͷॻ͍ͯΑʂʂʂʂʯ
  » ʮ͡Ό͋ɺRubyͰʢ͈́ʯ
  » ʮ͡Ό͋ɺ͡Ό̱ʢ͈́ʯ
  » ʮʢ͈́ʯ
  » ʢεʔύʔΤϯδχΞͳΒॻ͚Δ͔΋͠Εͳ͍͚Ͳɺ
  ɹ૬౰มͳίʔυʹͳΔʣ

  View Slide

 38. ؀ڥͷࠩΛຒΊͯΔͷ͕SAPI
  » SAPI͕ɺ؀ڥͱPHPΤϯδϯͷؒͰͱΓͳ͍ͯ͠Δ
  » SAPIͷ͓ӄͰɺphpʢͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜʣ͸
  » echo͢Ε͹ϒϥ΢βʹग़Δ
  » Τϥʔ͕ΤϥʔϩάʹͰΔ
  » $_POST΍$_FILEͰύϥϝλ͕ͱΕΔ
  » ແ৺Ͱηογϣϯ͕࢖͑Δʢ$_COOKIE౳ɺhttpϔομʣ
  » …ͱ͍ͬͨ͜ͱ͕ීวతʹѻ͑Δ

  View Slide

 39. SAPIͱ͸ʁ
  » Server API ͷུ
  » mod_phpɺCGIɺFastCGIɺCLIɺ౳ʑ
  » ૊Έ߹ΘͤΔhttpd΍؀ڥʹ߹ΘͤͯબͿ
  » apacheͳΒmod_php,CGI,FastCGI
  » nginxͳΒFastCGI
  » IISͳΒCGI,FastCGI

  View Slide

 40. ͦΕͧΕͰ݁ߏҧ͏
  » ಉ͡ʮPHPʯ͚ͩͲɺSAPIຖʹҧ͏όΠφϦͩͬͨΓ͢Δ
  » mod_php͸libphp7.soɺCGI͸php-cgiɺCLI͸php
  » ʢFastCGIͱCGIΈ͍ͨͳྫ֎΋͋Δ͚Ͳʣ

  View Slide

 41. » httpdͱಉҰϓϩηεͰ͏͘͝ ʢmod_phpʣ
  » ඪ४ೖग़ྗͰ΍ΓͱΓ͢Δ ʢCGI,CLIʣ
  » FastCGIϓϩτίϧͰ΍ΓऔΓ͢Δ ʢFastCGIʣ
  » httpͰ΍ΓऔΓ͢Δ …ͷ͸ͳΜͱແ͍
  » ʢBuiltin server͸։ൃ༻Ͱ͢ʣ

  View Slide

 42. » (ྫ֎΋͋Γ·͢)
  » (ʮPHPࣗମʯ͕httpdʹͳΔ΍ͭͱ͔
  » (reactPHP
  » (Swoole
  » (AppServer.IO
  » (౳
  » (Ͱ΋ɺݟͨࣄͳ͍Ͱ͠ΐʁ)

  View Slide

 43. Ͱɺຊ୊ͷphp.iniͱSAPIɺͲ͏ؔ܎͕ʁ
  » ৭ʑΛSAPI͕ٵऩͯ͠ɺphpίʔυʹ͸ޓ׵ੑ͕͋Δ
  » ͔͠͠ɺphp.ini͸ͦ͏΋͍͔ͳ͍ͷͰ͋ͬͨ
  » αʔόʔߏ੒͕શવҧ͏
  » ౰વɺઃఆͷ࢓ํ΋݁ߏҧ͏
  » ໪࿦ɺઃఆͰ͖Δ߲໨͕ଟগҧ͏
  » ͭ·Γɺphp.iniΛ஌Δʹ͸SAPIΛҙࣝ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 44. ۩ମతʹ͸ʁ
  » ޙड़͠·͢
  » php.iniͷ৔ॴ͕ҧ͏
  » օେ޷͖.htaccess͕ͳ͔ͬͨΓ
  » σϑΥϧτ஋͕มΘΔ
  » ౳

  View Slide

 45. ్த·ͱΊ
  » ༷ʑͳ࣮ߦ؀ڥ͕͋Δ͕ɺphp͸Ͳ͜Ͱ΋ಉ༷ʹಈͧ͘ʂ!
  » ࠩҟ͸SAPI౳͕ٵऩ͍ͯ͠Δ"
  » ͔͠͠ɺphp.iniʢ΍ͦͷपลʣ͸ͦͷݶΓͰ͸ͳ͍#
  » ʢͱ͸͍͑ɺϝδϟʔͳ؀ڥͷ৘ใ͸άάΕ͹͙͢Ͱ͖ͯ·͢ɻ
  ɹେਓؾPHPͩ΋Μʣ
  » ʢ"PHP ʹΑΔ hello world ೖ໳"ͱ͍͏هࣄ͕ͱͯ΋ྑ͍Ͱ͢
  ɹhttp://tech.respect-pal.jp/php-helloworld/ʣ

  View Slide

 46. php.iniΛݟΔ

  View Slide

 47. [PHP]
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ; About php.ini ;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for
  ; configuring many of the aspects of PHP's behavior.

  engine = On
  expose_php = On
  max_execution_time = 30
  max_input_time = 60

  View Slide

 48. Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔!
  » /etc ҎԼΛ୳͢
  » CLIͰ php --ini
  » phpinfo() ͷʮLoaded Configuration Fileʯͱ
  ʮAdditional .ini files parsedʯ
  » php_ini_loaded_file() ͱ
  php_ini_scanned_files();ͷฦ஋

  View Slide

 49. ஫ҙ
  » ✅ʮௐ΂͍ͨ؀ڥͷɺௐ΂͍ͨϑΝΠϧͰ͠Β΂Ζʂʯ
  » ⚠ʮCLIͷphpͱɺوํ͕ௐ΂͍ͨ؀ڥ͸ຊ౰ʹಉ͡php͔ʁʯ
  » ·Δ͖ͬΓผͷϑΝΠϧͳΜͯࣄ͕βϥʹ͋Δ#
  » SAPIͰphp.iniͷ৔ॴ͕ࢦఆͰ͖Δ
  » ଞʹ΋͋Δ͚Ͳޙड़
  » ⚠ඇtext/htmlͳAPI౳͸phpinfo()͸໘౗ͩͧʢޙड़ʣ

  View Slide

 50. ඞવతʹ
  » php_ini_loaded_file() ͱ php_ini_scanned_files();ͷฦ஋͕ɺ
  ҆શͩͱ͓΋ΘΕ·͢ʢݸਓతҙݟͰ͢ʣ
  » ͜ΕΛฦ஋Ͱऔಘ͠ɺͲ͔͜ͷϑΝΠϧʹͰ΋ॻ͖ग़͍ͯͩ͘͠͞
  » ʢ!ʮ໘౗ɺ஫ҙ͢Ε͹php --ini΍phpinfoͰ͍͍ͷͰ͸ʁʯ
  ɹ"ʮ͸͍ɺ΅͘΋Αͦ͘ΕͰௐ΂·͢ʯʣ

  View Slide

 51. ௐ΂͍ͨॴʹίʔυૠೖ
  $info = php_ini_loaded_file().",\n";
  $info .= php_ini_scanned_files();
  error_log($info); // ϑΝΠϧʹग़ྗ
  ҎԼ݁Ռ
  /Users/uzulla/.phpenv/versions/7.0.1/etc/php.ini,
  /Users/uzulla/.phpenv/versions/7.0.1/etc/conf.d/xdebug.ini,
  /Users/uzulla/.phpenv/versions/7.0.1/etc/conf.d/my_special.ini

  View Slide

 52. tips: σόοάϩάΛͲ͔͜ʹग़͢ͳΒ…
  » file_put_contents('/tmp/info.txt', $info);
  » ఆ൪ɺָͰ͸͋Δ
  » ೋճ૸ͬͨΒ্ॻ͖͞ΕͪΌ͏…ʢAppend͢Δʁʣ
  » /tmp ʹݟ͔ͭΒͳ͍ࣄ΋
  » ࠷ۙ͸ private tmp ͱ͍͏΋ͷ͕͋ͬͯͳ…

  View Slide

 53. » phpʹ͸error_log()ͱ͍͏ศརؔ਺͕͋Δ
  » error_log($info);
  » نఆͷΤϥʔϩάʹͰ·͢
  » ʢͨͱ͑͹ɺapacheͷerror_logʹग़Δʣ
  » error_log($info, $filename); ͱϑΝΠϧ໊ࢦఆ΋Ͱ͖·͢
  » ʮ௕͍ͱ੾ΓࣺͯΒΕΔͷͰɺͦͷ৔߹͸php.iniͰ
  log_errors_max_lenΛ;΍͠·͠ΐ͏ʯʮ͏ʔΜʯ

  View Slide

 54. ॴͰ…
  » php.iniͬͯҰ͔ͭ͠ͳ͍ΠϝʔδͳΜ͚ͩͲɺͳΜͰෳ਺͋Δͷʁ
  /Users/uzulla/.phpenv/versions/7.0.1/etc/php.ini,
  /Users/uzulla/.phpenv/versions/7.0.1/etc/conf.d/xdebug.ini,
  /Users/uzulla/.phpenv/versions/7.0.1/etc/conf.d/my_special.ini

  View Slide

 55. » Config file scan directoryͱΑ͹Εɺ࠷ۙΑ͔ͭ͘ΘΕ͍ͯ·͢
  » php --ini ౳Ͱ͠Β΂ΒΕ·͢(Scan for additional .ini files)
  » ༗ΔσΟϨΫτϦҎԼͷ *.ini ͕શ෦ಡ·Ε·͢ɺ/etc/php.ini ͱ
  ಉ౳
  » ʮΠϯϑϥετϥΫνϟʔΞζίʔυʹͽͬͨΓ!ʯ
  » ʢphp.iniͷઃఆΛॻ͖׵͑Δͷʹɺsedͱ͔΋͏ͨ͘͠ͳ͍͔Β
  Ͷ…ʣ
  » ͳ͓ɺಉҰͷઃఆهड़͕͋ͬͨ৔߹ɺ্ॻ͖͞Ε·͢

  View Slide

 56. ·ͱΊ
  » php.iniͷ৔ॴ͕օ͞ΜΘ͔Γ·ͨ͠Ͷ
  » ܁Γฦ͠ʹͳΔͷͰ͕͢ɺ͔ͳΒͣ
  ✅ʮௐ΂͍ͨϑΝΠϧͷɺௐ΂͍ͨߦͰௐ΂Δʯ
  ࣄΛ๨Εͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞Ͷɻ

  View Slide

 57. php.iniΛॻ͘

  View Slide

 58. » php.ini͸ςΩετͷઃఆϑΝΠϧͰ͢
  » ݟͨΒղΔఔ౓ͷγϯϓϧͳ΋ͷͰ͢
  » Ͳ͏͍͏߲໨͕͋Δ͔͸ɺphp.netΛΈΑ͏ʢࡶʣ

  View Slide

 59. ϑΥʔϚοτʹ͍ͭͯ
  ; comment here
  [hoge]
  key = value
  key2 = "this is value2"
  key3 = On
  key4 = This is value4 ; ΫΦʔτ͸࣮͸ෆཁ

  View Slide

 60. » γϯϓϧͳɺΩʔͱ஋ϖΞ
  » ;ͷޙ͸ίϝϯτͰ͢
  » [ʙ]͜Ε͸ແࢹ͞Ε·͢ɺԿΛॻ͍ͯ΋ҙຯͳ͍Ͱ͢ɻ
  » ͦ͏ʮ⚠sectionʹҙຯ͸ແ͍ʯΜͰ͢ʢҎ֎ͱ஌ΒΕͯͳ͍ʣ
  » ໨ҹͰ͔͠ͳ͍
  » (hoge[] = fugeͱ͍͏ॻ͕ࣜ͋Δ͕ɺݟ͔͚ͳ͍)

  View Slide

 61. ܕ͸(࣮࣭)ೋछྨ͚ͩ
  » String
  » Boolean
  » On/Off, true/false, yes/no,none
  » ⚠boolean͸ஸೡʹ͔͍͋ͭ·͠ΐ͏

  View Slide

 62. » (integer)
  » ʢͬͯ͋Δ͚Ͳɺ࣮࣭StringͰ͸…ʣ

  View Slide

 63. ಉ͡Ωʔ͕͋Ε͹ɺ্ॻ͖Ͱ͢
  mbstring.strict_detection = On
  mbstring.strict_detection = Off
  // OffʹͳΓ·͢
  » ॏෳ͸ΤϥʔʹͳΓ·ͤΜ

  View Slide

 64. » ͨͩ͠ɺॱং͕ҙຯΛ࣋ͭ৔߹΋͋Γ·͢
  » ྫɿmbstring.languageͱmbstring.internal_encoding
  » ྫɿdefault_charsetͱinternal_encoding
  » ʢলུ͞Εͨͱ͖ɺ͋Δ஋Λ҉໧ͰσϑΥϧτͱͯ͠࢖͏ɺ౳ʣ

  View Slide

 65. ಥવphp.iniΫΠζʂ

  View Slide

 66. ҎԼͷߦɺͲΕ͕ʮΤϥʔʯʂʁ
  k1 = 1
  k2 = True
  k3 = On
  k4 = "On"
  k5 = text contain
  new line.
  k6 = text

  View Slide

 67. ਖ਼ղ͸ɺʮΤϥʔʯʹ͸ͳΓ·ͤΜʂʂ
  » ʮΤϥʔͰ͓͜ΒΕͳ͍͚Ͳʯk5ͷ஋͸"text contain"ͱͳΔ
  » A=B ܗࣜҎ֎͸ಡΈඈ͹͞ΕΔ
  » ⚠ͭ·Γɺϛεͬͯ΋͖͔ͮͳ͍ͧʢ஫ҙʂʣ
  » ⚠BooleanʹޡͬͨςΩετΛ͋ͯͯ΋ແࢹ͞Ε·͢
  » Α͋͘Δྫ: hoge = enable ͱ͔…

  View Slide

 68. ୈೋ໰

  View Slide

 69. ҎԼͷߦɺͲΕ͕ʮΤϥʔʯʂʁ
  ೔ຊਓ = ೔ຊޠ
  # hoge = 1
  1
  echo
  !
  ⭕=❌
  []
  ]

  View Slide

 70. ਖ਼ղ͸ɺʮΤϥʔʹͳΓ·ͤΜʯʂʂʂʂ
  » ⚠܁Γฦ͠ʹͳΓ·͕͢ɺϛεͬͯ΋ؾ͚ͮͳ͍ͧ

  View Slide

 71. ΤϥʔʹͳΔͷ͸ҎԼ͘Β͍Ͱ͢
  » ߦͷઌ಄ʹ =
  » ಉҰߦʹ ] Ͱด͡ΒΕ͍ͯͳ͍ [

  View Slide

 72. ͱ͜ΖͰɺಠࣗͷΩʔ͸ೖΕΒΕΔͷ͔ʁ
  » ࣗ෼ͷΞϓϦͷม਺ͱ͔ɺτʔΫϯͱ͔
  » ෆՄೳͰ͢ɺແࢹ͞Ε·͢ɻ
  » ͦ͏͍͏ศར؀ڥม਺Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 73. ؀ڥม਺ΛಡΈࠐΊΔΑ
  » mysqli.default_user = ${MYSQL_DEFAULT_USER}
  » ͔ͭͬͨ͜ͱ͸΄΅ແ͍ͳ…!
  » ʢPHPੈքͰ͸ɺ͋·Γ؀ڥม਺͸͔ͭΘΕͳ͍(ओ؍ʣʣ

  View Slide

 74. ΤϥʔʹͳΒͳ͍ͷා͍ʁlint͍ͨ͠ʁ
  » iniΛύʔε͢Δؔ਺͸͋Γ·͢
  » parse_ini_file, parse_ini_string
  » http://php.net/manual/ja/function.parse-ini-file.php
  php > var_dump(parse_ini_file('dummy.ini'));
  array(9) {
  ["k1"]=>
  string(1) "1"

  View Slide

 75. » ͨͩ͠ɺʮphp.iniʯͱͯ͠ਖ਼͍͔͠Ͱ͸ͳ͍
  » ⚠php.iniͱͯ͠ਖ਼͍͔͠lint͢Δπʔϧ͸ແ͍
  » ʢͭΒ͍ʣ
  » ํ๏͸ޙड़͠·͕͢ɺઃఆͨ͠Βඞͣ֬ೝ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 76. ൓ө͢Δʹ͸…
  » php ࣮ߦ؀ڥΛ࠶ىಈ
  » apache
  » php-fpm
  » ౳

  View Slide

 77. ൓ө͞Εͳ͍Μ͚ͩͲʁ!
  » ͪΌΜͱ࠶ىಈͨ͠ʁCLIͱmod_php͸ผͰ͢Α
  » nginxΛ࠶ىಈͯ͠ͳ͍ʁ(fpmΛ࠶ىಈ͠·͠ΐ͏)
  » php.iniͷ৔ॴɺؒҧ͑ͯͳ͍ʁ
  » ಠཱͨ͠phpinfo()Ͱ͸൓ө͞Εͯͳ͍ʁ
  » ൓ө͕ޙʑ্ॻ͖͞Ε͍ͯͳ͍ʁʢޙड़ʣ
  » ҰԠϩά΋ݟΑ͏

  View Slide

 78. ·ͱΊ
  » php.ini͸ςΩετͷઃఆϑΝΠϧ
  » จ๏ϛε΍هೖϛε͸εϧʔ͞ΕΔͧ
  » ઃఆͨ͠Βɺ͙֬͢ೝ
  » ൓өʹ͸࠶ىಈ

  View Slide

 79. php.iniΛௐ΂Δ

  View Slide

 80. » !ʮ͖ͬ͞࿩ͨ͠ͷͰ͸ʁʯ
  » "ʮphp.iniϑΝΠϧ(ઃఆ)ͱɺphp.ini(ݱ࣮)͸ҧ͏ʯ

  View Slide

 81. Ͳ͜Ͱ΋ઃఆͰ͖ͯศརͳphpͷઃఆ৔ॴࣄྫ
  » php.ini ΍ scan dirͷ.ini
  » httpd.conf ΍ nginx.conf
  » .htaccess ΍ .user.ini
  » ϢʔβʔϓϩάϥϜ಺
  » ʮ͋Δؔ਺(౳)Λ࣮ߦ͢Δͱɺ҉໧ʹมΘΔʯ
  » ؀ڥม਺ɺWindowsͷϨδετϦ…etcetc

  View Slide

 82. » ͭ·Γɺphp.iniʢϑΝΠϧʣΛ͍͘Βݟͯ΋ແବͱ͍͏͜ͱͩʂ
  ϫϋϋϋʂ!

  View Slide

 83. » ϫϋϋͰ͸ͳ͍!

  View Slide

 84. ͳ͓
  » ʮͲ͜Ͱઃఆ͞ΕΔ͔ʯΛશ෦ௐ΂Δࣄ͸ࠔ೉
  » ͦ΋ͦ΋ɺͲ͜Ͱઃఆ͞Εͨͷ͔͕໾ཱͭࣄ΋গͳ͍
  » ⚠มΘ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ɺͲ͔͜Ͱҙਤ͕͋ͬͯ΍͍ͬͯΔ
  » ⚠্ҐͰ͔͑ͪΌ͏ͱϩΫͳ͜ͱʹͳΒͳ͍

  View Slide

 85. ͓΋͍ͩ͠·͠ΐ͏
  » ✅ʮௐ΂͍ͨ؀ڥͷɺௐ΂͍ͨϑΝΠϧͰ͠Β΂Ζʂʯ

  View Slide

 86. » ͱɺ͍͏͜ͱͰɺօ͞Μ͸php.iniʢཧ૝ʣΛݟ্ͨͰɺphp.iniʢݱ
  ࣮ʣ΋ݟΔඞཁ͕͋Δͷͩͬͨ…ɻ

  View Slide

 87. ௐ΂ΔͨΊͷؔ਺
  » phpinfo > লུ
  » ini_get > Α͔ͭ͘͏
  » ini_get_all > ࢲ͸Α͔ͭ͘͏
  » get_cfg_var > ໨త͕ҧ͏

  View Slide

 88. ࢝·ΓͱऴΘΓͷ஍ɺphpinfo()
  phpinfo();
  » ͢΂͕ͯ͜͜ʹ͋Δ
  » جຊதͷجຊ

  View Slide

 89. ม਺ʹΩϟϓνϟ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰ…
  ob_start();
  phpinfo();
  $info = ob_get_clean();
  file_put_contents('/tmp/phpinfo.html', $info);
  » ͠ΜͲ͍ɺͷͰɺඍົɻ

  View Slide

 90. ini_get()
  » ini_get ( string $varname )
  » ݱࡏͷઃఆΛҰͭऔಘͰ͖Δ
  » ⚠ࣦഊ࣌ʹ͸False͕ฦΔ
  » ⚠ฦ஋͸ʮStringʯͰ͋Δ

  View Slide

 91. ʮࣦഊ࣌ʹfalseΛฦ͠·͢ʯ
  » ϛΤϛΤͷ᠘
  » ⚠PHPͷࣗಈม׵ͰɺfalseͱۭจࣈΛϛεΔ
  » Α͋͘Δϛε͕ҎԼ
  if( ini_get('display_error') ){
  die('display_error͸ফ͠·͠ΐ͏');
  }

  View Slide

 92. if( ini_get('display_errors') ){
  die('display_errors͸ফ͠·͠ΐ͏');
  }
  » ʢ͜ͷίʔυ͕Ͳ͏ͳͷ͔ɺͱ͍͏ͷ͸ଞॴʹஔ͘ͱͯ͠ʣ
  » ͨͩ͘͠͸display_errorsʢݸਓతʹΑ͋͘ΔTypoʣ
  » ΩʔΛؒҧ͑Δͱɺ͔ͳΒͣfalseʹͳΔ
  » ʮ·͋ɺ===΍Ε͹͍͍Ͱ͢ΑͶʂʯʢ܇࿅͞Εͨਓؒͷൃ૝ʣ

  View Slide

 93. ʮini_get͸StringͰฦ͖ͯ͠·͢ʯ
  » ͦ͏Ͱ͔͢
  » ΈͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 94. // php.iniʢϑΝΠϧʣͰ͸ Off ͩͱ…
  short_open_tag = Off
  // ͜ͷΑ͏ʹۭจࣈ͕ฦͬͯ͘Δ
  php > var_dump(ini_get('short_open_tag'));
  string(0) ""
  » php.ini هड़ͷ··Ͱ͸ͳ͍ʢྫ֎΋͋Δʣ
  » มΘΔͷ͸ྑ͍͕ɺॳݟࡴ͠Ͱ͢
  » ͳͥ On/Offɺtrue/falseɺ1/0 ౳Ͱͳ͍ͷ͔…
  » ʮࣗಈม׵ͷPHPͰ͢ɺ׳Ε·͠ΐ͏!ʯ

  View Slide

 95. php > var_dump( ini_get('upload_max_filesize'));
  string(4) "2M"
  » upload_max_filesize ͸هड़͕ͦͷ··Ͱ͖ͯ·͢
  » upload_max_filesize ͷࢦఆʹ͸ɺK,M,GͳͲͷ୹ॖه๏͕࢖͑ͯਓ
  ͕ಡΈ΍͘͢Ͱ͖Δɻ
  » http://php.net/manual/ja/
  faq.using.php#faq.using.shorthandbytes
  » ͔͜͠͠ΕʹΑͬͯҾ͖ى͜͞ΕΔ൵ܶʂ()

  View Slide

 96. php > echo ini_get('upload_max_filesize');
  2M // 2Mbyte = 2*1024*1024
  if( 1*1024*1024 > ini_get('upload_max_filesize') )
  { die("plz more!!!"); } //-> plz more!! // ͋ΕΕΕʁ
  php > echo (int)"2M"; // "2M"Λ਺஋΁Ωϟετ
  2
  » ⚠օ͞Μ͝ଘ͡ɺ"2M" ͕ධՁͰ 2 ʹͳΔ҆ఆͷࣗಈม׵
  » ͪͳΈʹɺ୹ॖه๏ΛόΠτʹม׵͢Δؔ਺͸ͳ͍ɻͳΜͰ΍…
  » ֤ࣗॻ͔͘ɺൿ఻ͷͨΕΛάάΓ·͠ΐ͏(෗ͬͯͳ͍͔֬ೝ΋)

  View Slide

 97. ࿩Λ໭ͯ͠
  » ini_get()ͷ࿩Ͱͨ͠Ͷ

  View Slide

 98. ini_get_all()
  » ini_get_all([str $extension [,bool $details]])
  » ݱࡏͷઃఆΛɺશ෦ΛऔಘͰ͖Δ
  » Ҿ਺͸(null, false)͕͓͢͢Ί
  » ฦ஋͸Ωʔͱ஋ͷ഑ྻ

  View Slide

 99. php > var_dump(ini_get_all());
  array(233) {
  ["allow_url_fopen"]=> // Ωʔ໊
  array(3) {
  ["global_value"]=> // άϩʔόϧͷ஋ʢʁʣ
  string(1) "1"
  ["local_value"]=> // ݱࡏͷ஋
  string(1) "1"
  ["access"]=> // ΞΫηεϨϕϧ
  int(4)
  }

  View Slide

 100. null, false ࢦఆྫ
  php > var_dump( ini_get_all(null,false));
  array(233) {
  ["allow_url_fopen"]=>
  string(1) "1"
  ["allow_url_include"]=>
  string(0) ""

  View Slide

 101. ໪࿦͜͏͢Ε͹୯ମͷ஋΋ͱΕ·͢
  var_dump( ini_get_all(null, false)['display_errors'] );
  string(0) ""
  » ⚠ͱ͜Ζ͕ɺini_getͱ͸ڍಈ͕ҟͳΔ

  View Slide

 102. php > var_dump(ini_get('upload_tmp_dir'));
  string(0) ""
  php > var_dump(ini_get_all(null, false)['upload_tmp_dir']);
  NULL // ಥવͷNULLʂʂ
  » ʮ໊લ͕ࣅͯΔ͚ͩͰɺೋͭؔ਺ͷฦ஋͕ಉ͡ͱ୭͕ݴͬͨʁʯ
  » ຊདྷ upload_tmp_dir ͸ɺ(php.netᐌ͘)σϑΥϧτ͕NULL
  » ini_getͷ΄͏͕ਖ਼͘͠(?)ͳ͍
  » ܕΛҙࣝͨ͘͠ͳΓ·͢Ͷʂ

  View Slide

 103. ͭ·Γɺ஋͸औΕΔ͕ཁ஫ҙ
  » ࠓճ͸var_dumpΛ͔ͭͬͯ·͕͢ɺฦ஋͕ͳ͍ͷͰॻ͖ग़ͮ͠Β͍!
  » phpinfoͱಉ༷ɺob͔ͭ͑͹औΕΔ
  » print_rͰ͸ฦ஋ʹग़དྷΔͷʹ…

  View Slide

 104. ΈΜͳେ޷͖print_r͸…
  php > echo print_r("",1); // ͳʹ΋Ͱͳ͍
  php > echo print_r(null,1); // ͳʹ΋Ͱͳ͍
  php > echo print_r(true,1); // true͸1ʹͳΔ…
  1
  » ͜ͷΑ͏ʹprint_r͸ܕΛͩ͞ͳ͍
  » ͠ܕͳ͍ͷͰɺผͷಓ۩͕ඞཁ

  View Slide

 105. ༨ஊɿ͜ͱ͋Δຖʹ͜ͷෆຬΛݴ͏ࢲ
  » var_dump͸ɺԿނม਺ʹΩϟϓνϟͰ͖ͳ͍ͷͩΖ͏…
  » ΈΜͳࢥ͏Ͱ͠ΐ…ࢥΘͳ͍ʁ
  » ๭ࣝऀʮob͔͓ͭ͏ΑʯࢲʮͳΜͰ΍ʂob͞ΘΓͨ͘ͳ͍͠ɺΊΜ
  Ͳ͍΍Ζʂʯ
  » ผͷࣝऀʮਂԕͳΔཧ༝͕͋ΔͷͩΖ͏ʢ࡞ͬͯΔਓʹฉ͚ʣʯࢲ
  ʮ͔ͨ͠ʹ…ʯ

  View Slide

 106. meanwhile in php conference 2015...
  » PHP࡞ऀͷϥεϜε͕͖͍ͯͨ
  » ʮࣃϒϥγʯͰ༗໊ͳਓ
  » ϔλͳӳޠͰ͜ͷ݅Λ௚ૌ࣭໰
  » ࡞ऀʮͦΕ͸ͦ͏͍͏΋ͷͩɺobΛ͔ͭ͑!ʯࢲʮ͸͍…"ʯ
  » PHPʹٹ͍͸ͳ͔ͬͨ
  » ࢲʹ৯͍Լ͕Δӳޠྗ΋ͳ͔ͬͨ(fin…)

  View Slide

 107. ༨ஊऴΘΓ
  » var_dumpͷر๬͸௵͑·ͨ͠ͷͰɺଞͷख๏ͷ঺հ

  View Slide

 108. serialize()
  php > echo serialize(0); // i:0;
  php > echo serialize("false"); // s:5:"false";
  php > echo serialize(false); // b:0;
  php > echo serialize(null); // N;
  » Ұจࣈ໨Ͱܕ͕Θ͔ͬͯศརʂ!
  » i:int, s:string, b:bool, N:null
  » օɺPHPͷγϦΞϥΠζܗࣜΛಡΉΑ͏ʹͳΓ·͢ʢΑͶʁʣ

  View Slide

 109. json_encode
  php > echo json_encode(""); // ""
  php > echo json_encode(null); // null
  php > echo json_encode(true); // true
  php > echo json_encode("true"); // "true"
  php > echo json_encode(1); // 1
  php > echo json_encode("1"); // "1"
  » ܕ΋ɺͪΌΜͱΈΕ͹Θ͔Δ!

  View Slide

 110. ݸʑͰͳ͘ɺશ෦ͷઃఆΛݟ͍ͨ࣌͸
  php > echo json_encode(ini_get_all(null,false), JSON_PRETTY_PRINT);
  {
  "allow_url_fopen": "1",
  "allow_url_include": "",
  "arg_separator.input": "&",
  » ݁ՌΛjson_encodeͰɺJSON_PRETTY_PRINT
  » ൺֱʹ΋ศརͰ͢ʢॏཁʣ!

  View Slide

 111. jsonͱdiffͰࡶʹൺֱ͢Δྫ!
  $ diff 56.json 7.json
  26c25
  < "date.timezone": "Asia\/Tokyo",
  ---
  > "date.timezone": "",
  42c41
  < "error_reporting": "-1",
  ---
  > "error_reporting": "22527",
  » ֤ࣗπʔϧΛద౰ʹ

  View Slide

 112. tips͓ΘΓ
  » ✅ී௨͸ json_encode() ͕Ұ൪Ͱ͸ʁ
  » ػցతॲཧʹ΋޲͍͍ͯΔ
  » ଞʹvar_export()ͳͲ΋͔ͭ͑·͢ɺ΄΅jsonʹ͍ۙ͠ݟ΍͢͞
  » serialize() ΛਓྗͰಡΉͷʹ͸ɺ਺࣌ؒ͸ܦݧ͕͍Δ

  View Slide

 113. get_cfg_var
  » ॳظͷphp.iniͷઃఆΛऔಘͰ͖Δ
  » ·͋ɺ࢖Θͳ͍
  » ini_get_allͷ$detail=trueͰ·͔ͳ͑Δ

  View Slide

 114. தٳΈ
  » ini_get/ini_get_allͰݱࡏͷઃఆΛ֬ೝ
  » ✅ܕ΍ɺ୹ॖه๏ͷةݥੑΛ͖ͪΜͱҙࣝɺ೺Ѳ͠Α͏
  » ⚠ಛʹini_getͷฦ஋͕Stringͳͷ͸஫ҙͤΑ
  » #ini_get_allΛjson_encodeͳͲͰ੔ܗ͢ΔͱҰཡੑߴ͍͠ɺjson
  ͔ͩΒൺֱʹศར

  View Slide

 115. php.iniʹ ઃఆ͢Δ

  View Slide

 116. » ֬ೝͨ͠Β࣍͸ઃఆͰ͢ΑͶ
  » ʮ΋͏΍ͬͨͷͰ͸ʁʯʮͦͷ݅Ͱ͸ͳ͍ʯ
  » php.ini(ϦΞϧ)ͷઃఆ͸ʮ࣮ߦ࣌ʹมߋͰ͖Δʯ

  View Slide

 117. ઃఆʹ͔ͭ͏ؔ਺
  » ini_set()
  » ΄Μͱ͏ʹΑ͔ͭ͘͏
  » ini_alter()ͱ͍͏Alias͕͋Δ͕ɺݟ͔͚ͨࣄ͸ͳ͍
  » ini_restore()
  » ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍

  View Slide

 118. ini_set
  » ini_set ( string $varname , string $newvalue )
  » Ωʔͱ஋Ληοτ͠·͢
  » ஋͸StringͰ͢ʢ஫ҙʣ
  » ⚠ฦ஋͸ʮมߋલͷ஋ʯͰ͢ʢ஫ҙʣ
  » ⚠ࣦഊ࣌͸FALSE͕ฦΓ·͢ʢ஫ҙʣ
  » ⚠ઃఆͰ͖ͳ͍΋ͷ΋͋Γ·͢(ޙड़)

  View Slide

 119. ஋͸StringͰ͢
  » ѱ͍༧ײ͔͠͠ͳ͍!
  » ࣮ࡍѱ͍ࣄʹɺ᠘͕͋Δ

  View Slide

 120. php > ini_set('mbstring.strict_detection', 'On');
  php > var_dump(ini_get('mbstring.strict_detection'));
  string(2) "On"
  php > var_dump(mb_get_info()['strict_detection']);
  string(3) "Off" <-- !!??
  » mbstring.strict_detectionͰ֬ೝ
  » boolܕͳͷͰɺphp.iniͰ͸"On"Λࢦఆ͢Δ
  » ͔͠͠ini_set ͸ɺ"On"Λਖ਼͘͠ड͚෇͚·ͤΜʂ!

  View Slide

 121. ৭ʑͳ஋Λini_setܦ༝Ͱboolʹ͍ΕΔͱ…
  » OnʹͳΔ
  » true, 1, -1
  » OffʹͳΔ
  » false, "true", "false", 0, "On", "Off"
  ͏ʔΜ͜ͷ!

  View Slide

 122. ࢿྉΛΈͯΈ·͠ΐ͏
  » php.iniͰ͸ true/false,on/off, yes/no, none ͱࢦఆ͢Δ
  http://php.net/manual/ja/configuration.file.php
  ; ࿦ཧ஋͸ɺ࣍ͷ͍ͣΕ͔Ͱࢦఆ͠·͢
  ; true, on, yes
  ; ·ͨ͸ false, off, no, none
  » ͔͠͠ɺ"true"Λ͍ΕΔͱɺΦϑʹͳΔ…ͷ͕…
  » ·͕ͪ͑ͳ͚Ε͹Ͳ͏ͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͍!

  View Slide

 123. ͍ͬͯ͏͔Ͷɺ
  » mbstring.strict_detection͸
  » Booleanͱ͔͍ͯ͋Δͷʹ
  » (php.netᐌ͘)σϑΥϧτ͸"0"ͳΜͩΑ
  » ͏͙͙͙…Booleanͱ͸…

  View Slide

 124. ͦ΋ͦ΋ɺini_get͢Δͱ
  » ʢલड़΋͠·͚ͨ͠Ͳʣ
  » BooleanͰɺOffͷͱ͖ʹini_get͢Δͱ""ʢۭจࣈʣ͕͔͑ͬͯ͘
  ΔͷͰɺOffͳΜͯͳ͔ͬͨΜ΍…ɻʢ༗Γ·͢ʣ

  View Slide

 125. ଞʹ΋ҋ͕
  » σϑΥϧτNULLͷmbstring.substitute_character
  » ini_setͰNULLΛ͍Εͯ΋""ʹͳΔΑ͒…
  » ʢͨͩɺ""≒NULLͰ͋Γɺࠔͬͨ͜ͱ͸ͳ͍…ʣ
  php > ini_set('mbstring.substitute_character', null);
  php > var_dump(ini_get_all()['mbstring.substitute_character']);
  string(0) ""

  View Slide

 126. ݸਓͷײ૝Ͱ͢
  » ʢbool૬ख͸ʣ1ͱ0Λ࢖͏ͱΑ͍
  » 0/1ͷࢦఆ͸php.iniͰ΋࢖͑·͢
  » php.netʹ͸ॻ͍ͯແ͍͚Ͳ…ɻ
  » "On"ɺ”Off”ͷ͜ͱ͸Θ͢ΕΑ͏…
  » ʢݸਓͷײ૝Ͱ͢ʣ

  View Slide

 127. தٳΈ·ͱΊ
  » ini_setͰphp.iniͷઃఆΛม͑ΒΕΔ
  » ✅Ҿ਺͸str͕ͩɺ૬ख͕boolͷ৔߹1/0͕ແ೉ʢݸਓͷײ૝Ͱ͢ʣ
  » ਖ਼͍͠ਓ͸ɺphp.iniͱini_setͰ࢖͍෼͚͍ͯͩ͘͞"

  View Slide

 128. ΞΫηεϨϕϧ

  View Slide

 129. » ઌఔͷ௨Γɺphp.iniͷઃఆ͸࣮ߦ࣌΋มߋͰ͖Δ
  » ͨͩ͠ɺini_setͰͦͷ৔ͰมߋͰ͖ͳ͍΋ͷ΋͋Δ
  » ͦͷ੍ݶΛʮΞΫηεϨϕϧʯͱ͍͏
  » ̐ஈ֊ʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 130. ΞΫηεϨϕϧ͸࢛छ
  » PHP_INI_ALL =>Ͳ͜Ͱ΋ઃఆՄೳɺଟ͕͘ίϨ
  » PHP_INI_USER =>΄΅ଘࡏ͠ͳ͍
  » PHP_INI_PERDIR =>.htaccess,.user.ini,php.ini,httpd.conf(౳)
  » PHP_INI_SYSTEM =>php.iniɺhttpd.conf(౳)

  View Slide

 131. » PHP_INI_ALL
  » Ͳ͜Ͱ΋
  » PHP_INI_PERDIR
  » .htaccessɺ.user.ini͕ར༻Ͱ͖Ε͹Մೳ
  » PHP_INI_SYSTEM
  » αʔόʔ؅ཧऀͷΈ͕มߋՄೳ

  View Slide

 132. ͳͥશ͕ͯPHP_INI_ALLͰ͸ͳ͍ͷ͔
  » ϢʔβϓϩάϥϜ࣮ߦલʹඞཁͳ৘ใ
  » ηΩϡϦςΟతͳཧ༝ͳͲ
  » (Α΄Ͳͷࣄ͕ͳ͚Ε͹ɺALLͰ͢ɺ։์తͰ͢)

  View Slide

 133. » ॴͰɺʮΞΫηεϨϕϧʯ໊ͬͯশ͕ਖ਼͔ࣜෆ໌ʢʁʣ
  » Ϩϕϧ͕هࡌ͞ΕͨҎԼͷURLͳͲʹ͸ಛʹ໊শ͕ͳ͍…
  » http://php.net/manual/ja/configuration.changes.modes.php
  » ͜͜Ͱ͔ͭΘΕ͍ͯΔͷͰɺଟ෼ਖ਼໊ࣜশͩͱ͓΋͍·͢…
  » http://php.net/manual/ja/function.ini-get-all.php

  View Slide

 134. Α͋͘ΔϋϚΓɺҎԼ͸PHP_INI_ALLͰ͸ͳ͍
  » PHP_INI_SYSTEM
  » sendmail_path
  » max_file_uploads
  » upload_tmp_dir

  View Slide

 135. » PHP_INI_PERDIR
  » max_input_varsɺmax_input_time
  » auto_append_fileɺauto_prepend_file
  » post_max_size
  » session.use_trans_sid
  » short_open_tag
  » upload_max_filesize

  View Slide

 136. ·ͱΊ
  » php.iniʹ͸̐छͷΞΫηεϨϕϧ͕͋Δ
  » ͨͩɺ؅ཧऀ੍͕ݶͨͦ͠͏ͳɺmemory_limitͱ͔ɺ
  max_execution_timeΈ͍ͨͳͷ΋ALLͰ͋Δ
  » ηΩϡϦςΟ౳ΑΓɺΠϯλϓϦλͳͲͷಈ࡞্ͷ౎߹͕ϝΠϯͷ۠
  ෼͚ͬΆ͍
  » ʮphp.iniͬͯݖҖ͕ͳ͘ͳ͍…ʁβϧͰ͸ʁʯ
  » ΋ͬͱ΋ɺͦΕΛ๷͙खஈ΋͋Δ(ޙड़)

  View Slide

 137. SAPIຖʹಠಛͳ
  php.iniͷઃఆํ๏

  View Slide

 138. » ͢Ͱʹड़΂ͨΑ͏ʹɺSAPIͱ͍͏΋ͷ͕͋Δ
  » ͦΕͧΕͰɺগ͚ͩ͠ಠࣗͷઃఆํ๏͕͋Δ
  » php.iniͷઃఆΛ੍ݶ͢Δํ๏͕͋Δ
  » ͍͔ͭ͘Λ͝঺հ

  View Slide

 139. CLI
  ྫɿ
  /etc/php.ini
  /etc/php/conf.d/*.ini

  View Slide

 140. CLI
  » /etc/php.ini౳
  » ͋Δ͍͸-c /path/to/php.ini php.iniΛύεͰࢦఆ
  » ͋Δ͍͸/etc/php-cli.ini ͷઃஔ
  » ຊདྷͷphp.iniͷdirʹɺphp-{SAPI໊}.ini͕͋Δͱphp.iniʹ༏
  ઌ͞ΕΔ

  View Slide

 141. CLI͸ಠಛ͕͋͞Δ
  » CLI͸͍͔ͭ͘ڍಈ͕ҧ͏ʢ૬ख͕TERMͳͷͰʣ
  » phpinfoग़ྗ͕txtϞʔυʹͳͬͨΓ
  » ࣮ߦ࣌ؒͳͲ֤छϦϛοτ͕֎ΕͨΓ
  » CLI͸खܰͰ৭ʑ֬ೝͰ͖Δ͕ɺσϑΥϧτ஋͕มΘΔͷͰɺςετ
  ʹ࢖͏࣌͸஫ҙ͠·͠ΐ͏
  » cli͸-d memory_limit=-1ͳͲͱCLIΦϓγϣϯͰࢦఆՄೳ

  View Slide

 142. apache+mod_php
  ྫɿ
  /etc/php.ini
  /etc/php/conf.d/*.ini
  /etc/apache/httpd.conf
  /etc/apache/conf.d/some.conf
  /var/www/html/.htaccess
  /var/www/html/abc/.htaccess

  View Slide

 143. apache+mod_php
  » /etc/php.ini౳
  » ͋Δ͍͸PHPIniDir ࢦఆͰphp.iniͷ৔ॴΛࢦఆ
  » httpd.conf΍.htaccess
  » ͍͔ͭ͘௥ՃͷσΟϨΫςΟϒ͕ར༻Մೳʹ

  View Slide

 144. mod_phpͷ௥ՃσΟϨΫςΟϒ
  » php_value key value ͱStringͷઃఆ͕Մೳ
  » php_admin_value ಉ্͕ͩɺϢʔβ͕ઃఆ্ॻ͖Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  » php_flag key on ͱBoolͷઃఆ͕Մೳ
  » php_admin_flag ಉ্͕ͩɺϢʔβ͕ઃఆ্ॻ͖Ͱ͖ͳ͘ͳΔ

  View Slide

 145. mod_phpͷ௥ՃσΟϨΫςΟϒྫ
  php_admin_value memory_limit 128M
  php_admin_value max_execution_time 10
  php_flag display_errors off

  View Slide

 146. ίϐϖ͠Α͏ͱͯ͠Α͋͘Δ᠘
  » (httpd.conf΍ɺಛʹ.htaccessʹ͓͍ͯ…ʣ
  » ʮphp_value(౳)ೖΕͨΒΤϥʔʯ
  » ͦͷαʔό͸mod_phpೖͬͯͳ͍ͷͰ͸ʁ
  » ͦͷ؀ڥ͸mod_phpͰ͸͘ɺCGI/FastCGIͰ͸ʁ

  View Slide

 147. » ʮ൓ө͞Εͳ͍ͧʁʯ
  » mod_php͸ೖ͍ͬͯΔ͕ɺલड़ͷ௨ΓCGI/FastCGIͰPHPΛ͔ͭ
  ͍ͬͯΔ
  » ΞΫηεϨϕϧΛແࢹ͍ͯ͠Δ
  » ࢒೦ɺఆ਺͸࢖͑ͳ͍ͷͩʢྫ:E_NOTICEʣ
  » ࠶ىಈΛΘ͢Ε͍ͯΔ

  View Slide

 148. CGI
  ྫɿ
  /etc/php.ini
  /etc/php/conf.d/*.ini
  /var/web/html/.user.ini

  View Slide

 149. CGI
  » /etc/php.iniͳͲ
  » .user.ini
  » .htaccessͷphp_value౳ͷ୅༻ɺه๏͸php.iniͱಉ͡
  » ಉҰDir͔ΒDocRoot·Ͱͷؒʹઃஔ͢Δ
  » Ұ౓ಡΉͱσϑΥϧτͰ̑෼Ωϟογϡ͞Ε·͢
  » publicʹஔ͘=࿙Ӯʹ஫ҙʂʢ.htaccessΈ͍ͨʹ403ʹ͠Α͏ʣ

  View Slide

 150. nginx+FastCGI
  ྫɿ
  /etc/php.ini
  /etc/php/conf.d/*.ini
  /etc/php/php-fpm.conf
  /etc/php/php-fpm.d/*.conf
  /etc/nginx/nginx.conf
  /var/web/html/.user.ini

  View Slide

 151. nginx+FastCGI
  » جຊCGIͱಉ༷ʢphp.iniɺ.user.iniʣ
  » nginxͷfast_cgi_paramͰ௥ՃࢦఆՄೳ
  » fastcgi_param PHP_VALUE "memory_limit=-1;
  max_execute_time=-1";
  » ಉ༷ʹɺPHP_ADMIN_VALUE΋͋Δ
  » /etc/php-fpm.conf(ϓʔϧઃఆϑΝΠϧɺ࣍ϖʔδ)

  View Slide

 152. ϓʔϧઃఆϑΝΠϧ
  php_flag[display_errors] = off
  php_admin_value[error_log] = /var/log/fpm-php.www.log
  php_admin_flag[log_errors] = on
  php_admin_value[memory_limit] = 32M
  » ·ͨ৽ͨͳه๏͕͏·Εͨ…!

  View Slide

 153. ʮ͋ΕɺWindowsͷ࿩͸ʁʯ
  » ͸͍
  » GUIͳͲͰɺઃఆͨ͠ΓɺϨδετϦ(!)ͳͲ͕ɺ͋Γ·͢ɻ
  » ϨδετϦ͸͔ͭΘͳ͍Ͱɺphp.ini΍.user.iniΛ͔͍ͭ·͠ΐ͏
  » ࠷ۙͷIIS͸ී௨FastCGIΒ͍͠ͷͰɺFastCGIͷࢿྉΛΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 154. ·ͱΊ
  » php.iniͷޙʹɺ֤SAPIʹΑΔઃఆ͕Ͱ͖Δ
  » ֤SAPIͰઃఆϑΝΠϧ΍ख๏͕͕ͪ͏
  » ઃఆͰ͖ΔΩʔ໊ͳͲ͸ಉ͡
  » ⚠ͨͩ͠ɺphpͷఆ਺͸ར༻Ͱ͖ͳ͍ʢ஫ҙʣ
  » ✅php_admin_*ͰɺϢʔβʔʹ੍໿Λͭ͘ΕΔ

  View Slide

 155. όʔδϣϯؒࠩҟ

  View Slide

 156. 㙽ʹ֯มΘΔɺϚΠφʔͰมΘΔ
  » PHP͸ϚΠφʔόʔδϣϯΞοϓʢx.y.zͷyʣͰ΋ͬ͘͢͝มΘΔ
  » ʢsemverͰ͸ͳ͍ͷͰɺҙຯ͕ҧ͏͕ʣ
  » z͘Β͍ͳΒɺେମେৎ෉…େମͶ…
  » ͭ·ΓͲ͕͜มΘͬͯ΋৴༻ͮ͠Β͍ͬͯ͜ͱͩͳɺΨοϋοϋ
  » ʢΨοϋοϋͰ͸ͳ͍ʣ

  View Slide

 157. ͍ʹ͑͠ͷ࣮ߦ؀ڥ
  » PHP5.1ɺ5.2ɺ5.3͋ͨΓ͸7ͱ͸૬౰͕ͪͬͨΓ͢Δ
  » ʮͦͷ࣌୅Λੜ͖͖ͯͨԶͨͪʯʹ͸Α͍͚Ͳɺͦ͏Ͱ΋ͳ͍ਓ͸ͭ
  Βͦ͏
  » php.netͷ෇࿥ΛΑΈ·͠ΐ͏
  » ࣮ػͰ৺ߦ͘·Ͱࢼ͠·͠ΐ͏
  » ςετ༻ʹݹ͍phpΛϏϧυ͢Δͷʹ͔ͭΕͨΒɺ
  ݹ͍LinuxσΟετϦΛDL͢ΔͱΑ͍Ͱ͢(ਅإ)

  View Slide

 158. σϑΥϧτมߋΛ֬ೝ͢Δ
  » php.netʹ͸ʮ෇࿥ʯͱ͍͏ʮ͜Εͦ͜ຊฤʯΈ͍ͨͳ৘ใ͕͋Δ
  » ͦ͜ΛͪΌΜͱνΣοΫ͢Ε͹ɺେମେৎ෉
  » php -n -aͰiniΛϩʔυͤͣʹini_get_allΛಈ͔ͯ͠ɺࠩΛݟΔ
  » ͕ࠩ͋ͬͨΒɺద੾ʹຒΊΔiniΛॻ͘
  // ϦϞʔτͱखݩΛ֬ೝ͢Δ༗໊ςΫɻ͕ͩɺલड़ͨ͠Α͏ʹ҆қʹcliͰ֬ೝ͢Δͷ͸͓קΊ͠ͳ͍ɻ
  diff <(php -r 'phpinfo();') <(~/.phpenv/versions/5.6.9/bin/php -r 'phpinfo();')
  diff <(php -r 'phpinfo();') <(ssh remote 'php -r "phpinfo();"')
  diff <(ssh remote1 'php -r "phpinfo();"') <(ssh remote2 'php -r "phpinfo();"')

  View Slide

 159. ্͕Γଓ͚Δόʔδϣϯɺେม
  » ࡢࠓ͸PHPͰ΋ΨϯΨϯόʔδϣϯΛ্͍͛ͯ͘ελΠϧ
  » όʔδϣϯ্͛Δલʹςετ͠·͠ΐ͏Ͷʙ
  » php΋ɺphpenvͱ͔Ͱෳ਺όʔδϣϯ؅ཧ͠΍͘͢ͳΓ·͔ͨ͠Β
  » ʢೖΕ΍͍͢ͱ͸ݴ͍ͬͯͳ͍ʣ
  » σΟετϦͷඪ४ɺಛʹRH΍CentOS͸ͷΜͼΓͯ͠ΔͷͰɺΏΔ;
  Θ೿͸ͦΕͰ…
  » ʢver͸্͕Βͳ͍͚Ͳɺ͋Δఔ౓ύον͸߱ͬͯ͘ΔͷͰ…ʣ

  View Slide

 160. tips ୔ࢁͷphp.iniΛ๊͑ͨԶͨͪ͸Ͳ͏͢Ε͹
  » ຖճphp.iniΛΤσΟλͰ͍͡Δͷ͸େมͳͷͰ…
  » php.ini͸͞ΘΒͣɺඞཁͳઃఆΛ͔͍ͨiniΛconf.dʹίϐʔ͠ɺ্
  ॻ͖͢Δͱָ
  » ࢲ͸ɺखݩͷphpenv૬ख͸πʔϧΛ͔͍ͯͲ͏ʹ͔ͯ͠·͢
  » https://github.com/uzulla/setmyphpini.php

  View Slide

 161. tips Ͱ΋ɺmod_php͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷΑ
  » php-build΍phpbrew͕͋Δݱ୅Ͱ΋ɺmod_php͸Ұखؒ
  » ͪΌΜͱapacheͰ֬ೝ͢Δ͔͠ͳ͍…
  » ࢲ͸apacheΛbuiltin serverΈ͍ͨʹαοͱཱͯΔπʔϧΛॻ͍ͯɺ
  ͦΕͰ΍ͬͯ·͢
  » https://github.com/uzulla/apachehere
  » ʢlibphpX.soͭ͘Δͷ͸ɺґવͱͯ͠μϧ͍ʣ

  View Slide

 162. ·͋ɺΧοίΠΠձࣾ͸
  » CIͱ͔ΛͪΌΜͱ͘ΜͰ΍ͬͯΔΜ͡ΌΖʁ
  » ࣮ࡍɺαʔόʔΛࣗ༝ʹͰ͖ΔͳΒɺΑͦ͞͏
  » ಥવαʔόʔͷftpΞΧ΢ϯτ͕ϝʔϧ͞Εͯ͘ΔΑ͏ͳɺ໺ྑͷ
  PHPer͸ͦ͏΋͍͔ͳͯͭ͘Β͍ʢ۪ஒʣ
  » ͕Μ͹Ζ͏…!

  View Slide

 163. ͪΐͬͱٳܜ
  ࣭໰͍͟͝·͔͢ʁ

  View Slide

 164. » ͱ͍͏͜ͱͰɺphp.iniͱͦͷ༇շͳ஥ؒୡͷ͓࿩Ͱͨ͠
  » άάΔͱͰͯ͘Δ͠ɺphp.netʹ͍͍ͩͨͷͬͯ·͢ʢ౰વ͕ͩʣ
  » ✅ʮͦͷߦͰͷphp.ini(ϦΞϧ)͔͠৴༻͢Δͳɺඞͣ֬ೝͤΑʯ
  » ✅ʮSAPIͰઃఆख๏͕มΘΔʯ
  » ݴ͍͍ͨࣄ͸͜ͷೋߦͰ͢

  View Slide

 165. ͔͜͜Βઌ͸
  » php.iniͰઃఆͰ͖Δ֤߲໨ʹ͍ͭͯͷ͓࿩…
  » ʮͭ·Γ͜͜·Ͱ͸جૅ஌ࣝͩͬͨΜͩΑʂʂʂʯΩ
  » ΩΩΩ ʮͳɺͳΜͩͬͯʔ͈́ʯ
  » ʮPHPΉ͔ͣ͠ਿ಺ʁʯʮͨ͠ֈʯ

  View Slide

 166. ͓඼ॻ͖
  ϑΝΠϧΞοϓϩʔυɺmbstringɺηογϣϯɺassertɺdbɺcurlɺη
  ΩϡϦςΟɺϝʔϧɺ೔෇ɺΤϥʔͱϩάपΓɺϦιʔε੍ݶ

  View Slide

 167. ΤϥʔͱϩάपΓ

  View Slide

 168. ·ͣݴ͍͍ͨͷ͸
  » άάͬͯग़ͯ͘Δʮ͜͏΍ͬͨΒΤϥʔ͕͖͑·ͨ͠ʂʯ
  » ͷ8ׂ͘Β͍͸ʮΤϥʔ͕Έ͑ͳ͘ͳͬͨʯ͚ͩͰ͋Δ
  » !μϝઈରʂʂʂʂ

  View Slide

 169. log_errors = On ; ͦ΋ͦ΋ΤϥʔϩάΛऔΔ͔
  error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
  display_errors = Off ; ը໘ʹΤϥʔΛग़͔͢
  display_startup_errors = Off ; PHPͷىಈγʔέϯεʹ͓͍ͯൃੜͨ͠ΤϥʔΛը໘ʹग़͔͢
  log_errors_max_len = 1024 ; Τϥʔϩάͷ࠷௕ʢ੾Γࣺͯ
  error_log = ; ग़ྗઌɺলུ࣌SAPI΁
  html_errors = On ; SAPI΁ग़ྗ࣌ɺΤϥʔจࣈྻΛhtmlԽ͢Δ͔

  View Slide

 170. » phpͷΤϥʔ͸͔ΘΓͭͭ͋Δ
  » php<=5.6 ྫ֎ͱΤϥʔ͕ผ
  » php>=7 ྫ֎ͱΤϥʔ͕ʮࣅͯΔʯ
  » Errorʢ಺෦తʹ͸ྫ֎ͳͷ͕ͩɺϢʔβʔ͸࡞Εͳ͍ʣ
  » Exceptionʢྫ֎ˍϢʔβʔྫ֎ʣ
  » ྫ֎΋Ωϟον͖͠Εͳ͚Ε͹ΤϥʔͱͳΓɺͦΕ͸ϩάʹग़Δ

  View Slide

 171. » ʢphp7Ҏલ͸ɺΤϥʔ͕ThrowableͷൽΛඃ͍ͬͯͳ͍͚ͩͰɺ
  php.iniʹ͓͚Δѻ͍ํͱͯ͠͸ͦ͜·Ͱ͔ΘΓ·ͤΜʣ

  View Slide

 172. Τϥʔʹ͸छྨ͕͋Δ
  » 16ݸ͋Δʢଟ͗͢ͳ͍ʁʣ
  » NOTICE΋ΤϥʔͰ͢
  » E_NOTICE,E_ERROR,E_DEPRECATEDͳͲ
  » http://php.net/manual/ja/errorfunc.constants.php

  View Slide

 173. » error_reporting ʹεΠονࢦఆ͢Δ
  » දݱ͸਺஋͕ͩɺఆ਺ͷϏοτԋࢉͰࢦఆͰ͖Δ
  » PHPer͕།ҰϏοτԋࢉΛ͢Δ৔Ͱ͢ʢʁʣ
  » ྫ E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
  » = 22527 ɺ֮͑ΒΕΔ͔ʂ(ͳͷͰbitԋࢉ)
  » શ෦ͷΤϥʔ͔Βɺඇਪ঑ΤϥʔͱɺStrictΤϥʔΛൈ͍ͯΔ
  » ఆ਺ͳͷͰ*.ini΍ini_setҎ֎Ͱ͸͜ͷه๏͸͔ͭ͑ͳ͍
  » ʮԿ΋ߟ͑ͣɺ-1 ʹ͓͚ͯ͠͹Φοέʔʯʢݸਓͷײ૝Ͱ͢ʣ

  View Slide

 174. » ͍ͬͯ͏͔ɺ-1 Ҏ֎ʹઃఆ͢Δਓ͸ɺΘ͔͍ͬͯΔͷ͔ͳ͍ͷ͔
  » ࠷ॳʹ͔͍͚ͨͲɺݟ͑ͳͯ͘͠Δ͚ͩͰ͸ʁ
  » E_DEPRECATED͸ɺݱ৔ʹΑͬͯ͸ʮΘ͔Δʙ࢓ํͳ͍ΑͶʙʯ
  » E_NOTICEΛάϩʔόϧʹམͱ͢ਓ͸ָ؍తͰɺਓੜָͦ͠͏()
  » Θ͔ͬͯ΍ͬͯΔͳΒ͍͍ͱ͓΋͍·͢
  » ʮPHP͸੍ࣗ৺͕΋ͱΊΒΕΔݴޠʯ

  View Slide

 175. » log_errors_max_len
  » ΨϯΨϯμϯϓ͢Δਓ͸ͷ͹͠·͠ΐ͏
  » display_errorsɺdisplay_startup_errors
  » ։ൃ࣌͹͔Γ͸Onͷ΄͏͕͸͔ͲΔࣄ͸ଟ͍Ͱ͢
  » PHP͸ࠣࡉͳΤϥʔ͸ɺͦͷ··͢͢Μ͡Ό͏ͷͰɺdisplay͠ͳ
  ͍ͱΤϥʔϩάݟͳ͍͔͗Γແݴɻ
  » ʮΤϥʔ͸ΤϥʔʂNoticeͰ΋ͱ·ͬͯ΄͍͠ʂʯ
  » ʢࢭΊΔςΫ΋͋Γ·͢ʣ

  View Slide

 176. » error_log
  » ະࢦఆ࣌͸SAPIͷΤϥʔϩά΁ɺࢦఆ͢Δͱ޷͖ͳϑΝΠϧ΍
  SYSLOGʹΤϥʔΛग़ͤ·͢ɻ
  » ApacheͷΤϥʔϩά͸๲େ͗ͯ͢ݟͮΒ͍ͱ͔ɺਂԕͳཧ༝ͰΤ
  ϥʔϩά͕ཌ೔ʹͳΒͳ͍ͱݟΕͳ͍ɺ౳ͷ৔߹ʹศར()
  » ॻ͖ࠐΊͳ͍৔߹ɺSAPIͷϩάʹϑΥʔϧόοΫ͞Ε·͢
  » ͏͔ͬΓ ini_set('error_log', 'php.log');ͱ͔΍ͬͯɺެ։
  σΟϨΫτϦʹग़ྗ͠ͳ͍Α͏ʹؾΛ෇͚͍ͯͩ͘͞Ͷɺϑϧύε
  ࢦఆʹͳΔΑ͏ʹॻ͜͏ʂ

  View Slide

 177. » ⚠error_log͸ɺphp.iniͰࢦఆ͠ͳ͍΄͏͕͍͍
  » ⚠Builtin server΍CLIͰը໘ʹΤϥʔͰͯ͜ͳ͘ͳΓ·͢(᠘)
  » SAPIଆͷphp_value౳Ͱઃఆ͢Δͷ͕ྑ͍Ͱ͠ΐ͏
  » (͋Δ͍͸ɺہॴini_set͕Α͍͔ͱ)
  php > echo ini_get("error_log");
  /tmp/php_errors.log
  php > echo $a; // ະఆٛม਺Λ৮͍ͬͯΔͷͰɺΤϥʔ͕ͰΔ͸͕ͣͩग़ͳ͍
  php > ^D
  $ tail /tmp/php_errors.log
  [XXXX] PHP Notice: Undefined variable: a in php shell code on line 1

  View Slide

 178. » ϩάϩʔςʔγϣϯͱ͔ɺແ͍ɻ
  // init.dͰɺ؀ڥม਺ࢦఆͰɺޙ͸࠶ىಈͰ…ʂʁ
  export D_OF_WEEK=`date +%w`
  rm -f /path/to/php_errorlog.$D_OF_WEEK
  // php.ini
  error_log = php_errorlog.${D_OF_WEEK}
  - ʢδϣʔΫͰ͢ʣ
  - ૉ௚ʹlogrotateઃఆͯ͠࠶ىಈͨ͠΄͏͕ປ͕ߴ͍Ͱ͢
  - ύΠϓͰ͖ͳ͍ͷͰɺ rotatelogsͱ͔͸࢖͑͵

  View Slide

 179. ·ͱΊ

  View Slide

 180. -1

  View Slide

 181. » error_reporting = -1 ͕࠷ڧ!
  » ʢલड़ͷ௨Γ੔਺ͳͷͰʣ֬ೝ͠΍͍͢͠
  » ʮ͔͠͠ݱ࣮ੈք͸ਏ͍ۤ͘͠"ʯ
  » E_NOTICE͕མͱͯ͋ͬͨ͠ΒɺղΓ΍͍͢ةݥϑϥά
  » ෆՄආͳίʔυ͸ɺͦ͜Ͱ͚ͩerror_reportingΛม͑ͨΓ@Λ
  ͚ͭΑ͏ɺ΍ͬͺΓPHP͸ศར

  View Slide

 182. ೔෇

  View Slide

 183. date.timezone ·ΘΓ
  date.timezone = "Asia/Tokyo"
  ;date.default_latitude = 31.7667
  ;date.default_longitude = 35.2333
  ;date.sunrise_zenith = 90.583333
  ;date.sunset_zenith = 90.583333

  View Slide

 184. date.timezone
  » ✅㙽ʹ֯ઃఆ͠Α͏
  » "Asia/Tokyo"
  » ઃఆ͠ͳ͍ͱɺօେ޷͖strtotime౳ͰWarn͕ग़Δ
  » …ͷ͸PHP5.6·Ͱɺ7͔ΒUTC͕σϑΥϧτʹͳͬͨ
  » ⚠Ή͠Ζ᠘ʹͳͬͨͷͰ͸ʁ

  View Slide

 185. date.timezoneͷมભ…
  » date.timezone͸WarnΛແࢹ͢Ε͹ɺUTC(υΩϡϝϯτͰ͸GMT)
  » աڈɺTZ ؀ڥม਺ΛಡΜͰ͍͕ͨɺ5.4͔Βࢀর͠ͳ͘ͳͬͨ
  » ᐌ͘ʮλΠϜκʔϯͷ൑ఆ࣌ʹɺOS͔ΒಘΒΕΔ৘ใʹཔΒͳ͍Α͏
  ʹͳΓ·ͨ͠ɻ ਪଌʹجͮ͘λΠϜκʔϯ͸৴པͰ͖ͳ͍͔ΒͰ͢ʯ
  » TZ͸͔֬ʹ͘͢͝ॏཁͩΑͶʂͰ΋ͦΕͳΒඞਢͷ··ͰΑ͔ͬͨͷ
  Ͱ͸…

  View Slide

 186. ༨ஊɿṖͷҢ౓ܦ౓
  ;date.default_latitude = 31.7667
  ;date.default_longitude = 35.2333
  ;date.sunrise_zenith = 90.583333
  ;date.sunset_zenith = 90.583333
  » ʮdate_sunrise() ͱ date_sunset() ͰͷΈ࢖༻͞Ε·͢ɻʯ
  » ͳΜͱద੾ʹઃఆ͢Δ͜ͱͰ೔ͷग़ͱ೔ͷೖΓΛܭࢉͰ͖·͢ʂ
  » php.iniʹ࣋ͭඞཁ͕͋ΔͷͩΖ͏͔…ਂԕͳΔཧ༝͕͋Γͦ͏ʂ

  View Slide

 187. mbstring ౳

  View Slide

 188. ৭ʑ͋Δ͚Ͳɺେ఍͜ΕͰΑ͍✅
  default_charset = "UTF-8" ; Content-Type ͷσϑΥϧτ
  internal_encoding = "UTF-8"
  [mbstring]
  mbstring.language = Japanese
  mbstring.internal_encoding = "UTF-8"
  mbstring.strict_detection = On

  View Slide

 189. ༨ஊ(ʁ)ʮdefault_charsetͱ͸Ұମ…ʯ
  ; Use of this INI entry is deprecated, use global internal_encoding instead.
  ; internal/script encoding.
  ; Some encoding cannot work as internal encoding. (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
  ; If empty, default_charset or internal_encoding or iconv.internal_encoding is used.
  ; The precedence is: default_charset < internal_encoding < iconv.internal_encoding
  ;mbstring.internal_encoding =
  » ʮmbstring.internal_encodingͱ͔࣌୅஗Εɺ
  ࣌୅͸default_charsetҰՕॴͰ͓̺!!!ʯ
  » ࢲʮ΁ʔͦ͏ͳΜͩʯ

  View Slide

 190. » ʮʢdefault_charset͸ʣ mbstring.internal_encoding ͕ະઃఆ
  ͷ৔߹ͷσϑΥϧτͱͯ͠΋༻͍ΒΕ·͢ʯ
  » ΁ʔɺ͍͢͝ɺָͰ͍͍Ͷʂ
  » ͕ʂ࢒೦ʂ
  » SJIS-win͸ɺೖΕͯ΋൓ө͞Εͳ͍ʂʢίϝϯτʹ΋ॻ͍ͯ͋Δʣ
  » eucJP-win΋μϝͬΆ͍ʂ
  » UTF-8ͳΒɺͦ΋ͦ΋σϑΥϧτ΍Ζ͕͍
  » ʮ…·ɺੲͳ͕Βʹઃఆ͠·͢Θɺ৴༻Ұ൪ʯ

  View Slide

 191. ͦ΋ͦ΋…
  » ʮσϑΥϧτ஋ʯͱ͍͏͜ͱ͸ɺ
  » ࣮ߦ࣌ʹdefault_charsetΛมߋͯ͠΋ɺ
  mbstring.internal_encodingͳͲʹ΋൓ө͞ΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͛͞
  » ʢphp.iniΛಈతʹ͍͡ΔࡍʹൺֱతΑ͋͘ΔλΠϓͷ᠘Ͱ͢ʣ
  » ͜ͷΑ͏ʹɺPHPʹ͸͠͹͠͹มͳظ଴Λ͍͔ͩͤΒΕɺཪ੾ΒΕΔ
  ͜ͱ͕ྑ͋͘Γ·͢ɻ
  » ͱ͍͏͜ͱͰ༨ஊऴΘΓ

  View Slide

 192. ௥ՃͰ…
  » mbstring.substitute_character
  » จࣈྻͷΤϯίʔσΟϯάΛม׵ͨ͠ࡍʹɺม׵Ͱ͖ͳ͔ͬͨจࣈ
  Λʮήλ(ˤ)ʯ౳ͷಛఆจࣈʹஔ׵͢Δ͜ͱͰɺม׵࿙Ε౳ΛΘ͔
  Γ΍͘͢Ͱ͖Δɻ
  » SJIS,EUC,JISڞଘ࣌୅ͷҨ෺ײ͋Δ
  » UTF-8ͷ࣌୅͸΋͏͍Βͳ͍ͷͰ͸
  » ʢͱɺࢥ͍͍͚ͨͲ·ͩ·ͩcp932Λ࢖͏ࣄ͸͋ΔͶ…ʣ

  View Slide

 193. ҎԼ͸ةݥͳͷͰར༻͠ͳ͍͜ͱ!
  ;mbstring.http_input =
  ;mbstring.http_output =
  ;mbstring.encoding_translation = Off
  ;mbstring.func_overload = 0
  ;mbstring.http_output_conv_mimetype=
  » ؒҧͬͯ΋ʮศརʂʯͱࢥͬͯ͸͍͚ͳ͍

  View Slide

 194. ·ͱΊ
  » ✅σϑΥϧτ͸UTF-8ʹͳ͚ͬͨͲɺ֮ࣗͷҝʹࢦఆ͠·͠ΐ͏ɻ
  » ࣗಈม׵ܥɺؔ਺Φʔόʔϩʔυ͸μϝઈର
  » ίϝϯτ΍php.netͱ࣮ػͷ৯͍ҧ͍͸ɺૉ௚ʹ࣮ػ༏ઌ͠·͠ΐ͏
  » ଞʹ΋ɺίϝϯτʹ͋Δ
  http://php.net/internal-encoding
  ͳͲͷURL͕404ͩͬͨΓ͢ΔͷͰ͢
  » ʮphp.net࠷ߴʂʯͱ͔͍͍·͕͢ɺͦΜͳ΋ΜͳͷͰ͢

  View Slide

 195. Ϧιʔε੍ݶ

  View Slide

 196. Ϧιʔε੍ݶ
  » PHPer͕ॳΊͯάάΔࣄʹͳΔͷ͕͜͜Β΁ΜͰ͸
  » max_execution_time = 30
  » memory_limit = 128M
  » ʢ࣮ࡍ͸ɺ΋ͬͱ΋ͬͱ΁Βͯ͠΋Α͍ʣ

  View Slide

 197. ҆શห
  » PHP͸ͲΜͳʹΞϗͳίʔυΛ͔͍ͯ΋ɺ͜͜Β΁ΜΛҋӢʹ޿͛ͳ
  ͚Ε͹ʢൺֱతʣ҆શͳͷͰ͢
  » ʮPHP͸ΏΔ;ΘίʔυΛࣻ͢!ʯ
  » ʢ৚݅ࣜΛ͍ͭ΋ϊϦͰॻ͍ͯɺແݶϧʔϓ͢Δͷݟ͔ͯΒ௚͢λ
  Πϓͷਓͱ͔ʣ
  » ʢ2GB͘Β͍͋ΔϩάϑΝΠϧͷઌ಄1ߦΛͩͨ͢Ίʹɺશ෦Λ
  file_get_contentsͨ͠Γ͢Δਓͱ͔ʣ

  View Slide

 198. צҧ͍͞Ε͕ͪͳࣄ
  » max_execition_time͸CPU࣌ؒҎ֎ɺಛʹI/O࣌ؒ͸ϊʔΧ΢ϯτ
  ͳͷͰ஫ҙ
  » ʮʢ࣌ܭΛݟͯʣ͋ͱ10ඵͰڧ੍ऴྃʯͰ͸ͳ͍ɻ
  » ⚠ͨͱ͑͹DBϚλʔͳߴෛՙͰ͸શવऴྃ͠ͳ͍
  » ී௨ͷ΢ΣϒΞϓϦͰԿඵ΋CPU࣌ؒ৯͏ͳΜͯ͋Γ͑ͳ͍
  » ʢצҧ͍ͯ͠ɺApache+mod_phpͰΨϯΨϯϓϩηε਺Λ্͛Δɺ
  ِεέʔϧΞοϓපʹؕΔ=>ѱԽ͕Ճ଎ʣ

  View Slide

 199. » ʢͦΕΑΓ΋લʹɺϒϥ΢β΍ NAT ͷ TCPηογϣϯ͕੾ΕͨΓʣ
  » ʢࣅͨΑ͏ͳʮΧ΢ϯτͷ࢓ํΛޡղʯ͸ηογϣϯपΓͳͲʹ΋ଟ
  ͍ʣ

  View Slide

 200. ʮPHP͸ΏΔ;ΘίʔυΛࣻ͢ʯ͕…
  » ʮԿ΋ߟ͑ͣʹศརͩͱ͔͍͍ͭͭɺ
  memory_limit = 1024M ͱ MaxClients 512
  ͱ͔ίϐϖͰઃఆ͢Δͷ͸ΏΔ͞Μ!ʯ
  » ʮPHP͸੍ࣗ৺͕΋ͱΊΒΕΔݴޠʯ

  View Slide

 201. » memory_limitͱɺfpmͳΒϓϩηε਺΋΄Ͳ΄Ͳʹ͠Α͏
  » ʢfpmͷpm.max_children)
  » ʮ΄Ͳ΄Ͳͱ͸ʁʯʮଟͯ͘΋ίΞ਺ͷ10ഒ͑ͯͨ͜ΒɺҰ౓ݕ
  ূͯ͠΋Α͍ͷͰ͸ʯ(ݸਓͷײ૝Ͱ͢)
  » ʮmod_php͸ʁʯʮલஈʹnginxஔ͘ͱΑ͍ͷͰ͸()ʯ
  » ࣗ৴͕ͳ͍ʁisuconͬͯ΍ͭͷաڈ໰ͰͨΊͯ͠ΈΔͱ͍͍Αʂ!
  ԾʹΘ͔ͣʹεϧʔϓοτ্͕ͬͯ΋ɺϝϞϦރׇͰͷswap΍OOM
  Killerͷڪාͱ͸௼Γ߹Θͳ͍Α

  View Slide

 202. ελοΫ·ΘΓ
  » pcre.backtrack_limit=100000
  » pcre.recursion_limit=100000
  » ෳࡶͳਖ਼نදݱɺ͋Δ͍͸σΧΠσʔλΛॲཧ͢Δͱ͜Εʹ͔͔Δ͜
  ͱ͕͋Γ·͢
  » Կ͔ҟৗͳ͜ͱΛ΍͍ͬͯͳ͍ʁ
  » ͔ͨ͠ͳ͘େ͖͘͠·͠ΐ͏

  View Slide

 203. ϑΝΠϧΞοϓϩʔυ

  View Slide

 204. file_uploads = On
  upload_tmp_dir =
  upload_max_filesize = 2M
  max_file_uploads = 20
  post_max_size = 8M

  View Slide

 205. » PHP͸ϑΝΠϧΞοϓϩʔυΛͲͷ؀ڥͰ΋ͪΌΜͱѻ͑Δɺ
  ͛͑͢ʂʂ
  » ʢ౰ͨΓલʹฉ͑͜Δ͚Ͳɺ݁ߏ໘౗ͳΜ΍Ͱ…ʢ࿝֐ʣ)

  View Slide

 206. » upload_max_filesize͸΄Ͳ΄Ͳʹ
  » ϑΝΠϧαΠζ͕σΧΠͱ߈ܸʹ΋ͳΓ͏Δ
  » ࠷ۙ͸ճઢ଎͍͠ɺDiskͷখ͍͞ΠϯελϯεͩͱϠϥΕΔ
  » post_max_sizeͷมߋΛ๨Ε͕ͪ
  » post_max_size > upload_max_filesize
  » ʢෳ਺Ξοϓϩʔυ਺΋ߟྀ͠·͠ΐ͏ʣ

  View Slide

 207. » 2GBҎ্ͷΞοϓϩʔυΛѻ͏৔߹͸…
  » ʮҟৗʁେৎ෉ʁʯʮҎ্Ͱ͢ɺେৎ෉Ͱ͢ʯ
  » 64bit؀ڥʹ͠·͠ΐ͏
  » php>=5.6ʹ͠·͠ΐ͏
  » nginx/apacheͷઃఆʢ੍ݶʣ΋֬ೝ͠·͠ΐ͏
  ʢඇৗʹΑ͋͘ΔϋϚϦॴʣ
  » ܦ࿏ʹ͋ΔϦόʔεϓϩΩγ΋

  View Slide

 208. » ʮͳΜ͔memory_limitʹ౰ͨͬͨʂ;΍ͦ͏ʂ!ʯ
  » ڊେϑΝΠϧΛม਺ʹϩʔυͯ͠͸μϝʢ౰ͨΓલʣ
  » file_get_contentsΛ࢖͏ͳ
  » fread౳Λ͔͍ͭͬͯͩ͘͞
  » GeneratorΛ͔͍ͭͬͯͩ͘͞
  » Stream WrapperΛ͍ͭͬͯͩ͘͘͞

  View Slide

 209. » upload_tmp_dir
  » লུ࣌ɺsystemͷtmpΛ͔͍ͭ·͢
  » ؀ڥ΍ΞϓϦ಺༰ʹΑͬͯ͸ɺ҆શͳॴʹม͑Α͏

  View Slide

 210. ·ͱΊ
  » খ͍͞ϑΝΠϧαΠζͳΒ؆୯ʂPHP࠷ߴʂ
  » େ͖͍ϑΝΠϧαΠζͩͱ᠘͕୔ࢁʂͦΕͰ΋PHP࠷ߴʂ

  View Slide

 211. ηΩϡϦςΟؔ࿈

  View Slide

 212. » PHPࣗମ͸σϑΥϧτͰ΋ͦΕͳΓʹେৎ෉
  » 12ԯͷαΠτ()͕શ෦΍ΒΕͨΓ͸ͯ͠ͳ͍
  » ʮΘΓͱʯͶ…HTTPOXYͱ͔͚͋ͬͨͲ
  » ༗໊ͳOSS͕Ϡό͍!
  » ʮEOLͳόʔδϣϯͷPHP͸͋͛ͯ͜ʂʯʢϙδγϣϯτʔΫͰ͢ʣ

  View Slide

 213. » max_input_time
  » ʮεΫϦϓτ͕ POSTɺGET ͳͲͷೖྗΛ ύʔε͢Δ࠷େͷ࣌ؒΛɺ
  ඵ୯ҐͰࢦఆ͠·͢ɻ ͜Ε͸ɺαʔόʔଆͰ PHP ͕ىಈ͔ͯ͠Βε
  ΫϦϓτͷ࣮ߦΛ։࢝͢Δ·Ͱͷ࣌ؒͰ͢ɻʯ
  » Α͘Θ͔ΒΜͶʁਖ਼௚Զ΋Α͘Θ͔ΒΜ
  » େ఍͜Ε͸΋ͬͱ΁Βͤ·͢
  » ʮ͜ΕηΩϡϦςΟͳͷʁʯʮ͏ʔΜ…͍ΕΔॴ͕…ʯ

  View Slide

 214. » max_input_nesting_level = 64
  » PHP͸hoge[hage]Έ͍ͨͳύϥϝλ͕ࣗಈతʹ഑ྻͱͯ͠ѻ͑Δɺ
  ͦͷ࠷େਂ͞Ͱ͋Δɻ
  » σϑΥϧτͷ64͸ɺͭ·Γ64࣍ݩม਺·ͰڐՄ
  » ͦΜͳʹڪΖ͍͠ϓϩάϥϜ͕͋ΔͷͩΖ͏͔…!
  ͱೲಘͤ͞Δύϫʔ͕PHPʹ͸͋Δ
  » ਫ਼ʑ5ͱ͔Ͱ͸ʁ

  View Slide

 215. » max_input_vars = 1000
  » POST΍GETͷΫΤϦύϥϝλͷ࠷େ਺
  » 1000Λଟ͍ͱΈΔ͔গͳ͍ͱΈΔ͔ɺਓʹΑ༷ͬͯʑͰ͠ΐ͏ɺͲ
  ͏Ͱ͔͢ʁ
  » 1000ͰͨΓͳ͍͜ͱ͸͋Δʢਅإʣ
  » ओʹDoSରࡦ͕ϕʔεʢϋογϡίϦδϣϯ߈ܸͱ͔ʣ
  » ௒͑ΔͱʁWARN͕Ͱͯɺ੾ΓࣺͯΒΕͯɺ࣮ߦ͸ਐߦ͢Δʢ஫ҙʣ

  View Slide

 216. ͜ͷ͋ͨΓɺߜ͍ͬͯ͘ͷ͸ਖ਼͍͠ͷ
  ͕ͩ
  » ߈ܸͷୈҰ೾໨͘Β͍·Ͱ͸΍Βͳͯ͘΋͍͍ΜͰ͸
  » ✅PHPͰͷKISSͱ͸ɺͰ͖Δ͜ͱͳΒσϑΥϧτઃఆͰ͔ͭ͏͜ͱ
  Ͱ͋Δʢཁग़యʣ
  » ͔͠͠ɺ͍͔ͭରԠ͢ΔͨΊʹ஌͓͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 217. » open_basedir = /var/www/html:/tmp
  » phpίʔυ্͔Β͸ࢦఆ͞Εͨpathͷ֎ΛಡΈॻ͖Ͱ͖ͳ͍Α͏ʹ
  » ʮ҆શͦ͏ͩʂ͜Ε͸PHPքͷSELinux͔ʂ!ʯ
  » ʢͭ·Γɺ͙͢ʹΦϑʹ͞Ε·͢ʣ
  » ʢ͔͠΋ɺPHP_INI_ALLͰ͢ʣ
  » ෳ਺ࢦఆ࣌͸PathΛ:Ͱͭͳ͙͕ɺWinͷ৔߹͸;Ͱͭͳ͙
  » Ұจࣈͷ୅ΘΓʹɺ௕͍PATH_SEPARATORఆ਺Λ͔ͭ͑͹ղܾ

  View Slide

 218. » allow_url_fopen = On
  » $html = file_get_contents('https://example.com/');
  » ΛڐՄ͢Δ͔
  » ڐՄ͠·͠ΐ͏!
  » ʢ͜Ε͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨΒͳͥPHPΛ͔͍ͭͬͯΔͷ͔ٙ໰Λ๊͍ͯ͠
  ·͏…ʣ

  View Slide

 219. » allow_url_include = Off
  » require ('http://example.com/super_lib.php');
  » ΛڐՄ͢Δ͔ɻ
  » ʮϠόͳ͍ʁ!ʯʮωοτ͔ΒίʔυDLͱ͔Ҿ͘Θ"ʯ
  » curl https://hoge/installer.sh | bash
  ͬͯ΍ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓ͸ͦ͏ݴͬͯ΋ྑ͍
  » Ͱ΋·͊ɺແ͍Θʔ

  View Slide

 220. » sql.safe_mode = Off
  » ʮ໊લ͔Βͯͭ͠Αͦ͏ʂ!ʯ
  » ͔͠͠ʮPHPͰ͍͏ͱ͜Ζͷsafe_modeʯͱ͍͏ҙຯͰ͋Γɺผʹ
  safeͰ͸ͳ͍"
  » ʮΦϯʹ͢ΔͱɺσϑΥϧτ஋͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔσʔλϕʔε઀ଓؔ
  ਺͸ɺ Ҿ਺Ͱࢦఆ͞Εͨ஋ΑΓ΋σϑΥϧτ஋Λ༏ઌͯ͠࢖༻͠·
  ͢ɻ ʯ
  » ʢphpʹ͓͚Δʮsafe modeʯͱ͸ɺϢʔβʔͷϙΧʢ΍ѱҙʣΛଟ
  গअຐ͢Δͱ͍͏ҙຯͰ͢ʣ

  View Slide

 221. » expose_php = On
  » X-Powered-By: PHP/7.0.9 ͳͲΛӅ͢
  » ·͋Φϑʹ͍ͨ͠ਓ͸Φϑʹͨ͠΄͏͕ΑΖ͍͠
  » ʢϔομʔʹPHP͔͍ͬͯͯ͋Δͱ͏Ε͍͔͠Β൱ఆͮ͠Β͍ʣ
  » ෭࡞༻ͱͯ͠ɺʮΠʔελʔΤοάʯ͕͔ͭ͑ͳ͘ͳΓ·͢

  View Slide

 222. View Slide

 223. » ·͋ɺPHP5.5͔Β͸΋ͱ΋ͱແ͍
  » ʢ͔͠͠ɺapacheͰ͸͏͚͘͝ͲɺbuiltinserverͰ͸͏͔͝ΜͷΑ
  Ͷ͜Εɻʣ

  View Slide

 224. disable_functions =
  disable_classes =
  » ؔ਺΍ΫϥεΛېࢭͰ͖Δ
  » ຊ೔ࢄʑ͔ͭͬͨini_setͳͲΛࡴͤΔ
  » ʮͳ͓ɺecho͸ؔ਺Ͱ͸ͳ͍ͷͰېࢭͰ͖ͳ͍ɺ͜Ε౾ͳʯ

  View Slide

 225. ϝʔϧ

  View Slide

 226. ࠷ॳʹॻ͍͓͕ͯ͘…
  » ϝʔϧؔ࿈ͷઃఆΛ͍͡Δ৔߹ɺmail()ͱ͔ɺmb_send_mail()ͱ͔
  ͷڍಈΛม͍͑ͨͷͩΖ͏ͱ͓΋͏
  » ⚠΍Ί͓ͯ͜͏⚠
  » ✅ྑ͍ϝʔϧૹ৴ϥΠϒϥϦΛ͔͓ͭ͏ʂ
  » ͢ΔͱͩͶɺઃఆͷ΄ͱΜͲ͕ཁΒͳ͘ͳΔΜͩͳ…
  » ʮͦ΋ͦ΋ɺएऀ͸Mailgunͱ͔SESͱ͔͔ͭ͏Μ͡ΌΖʁʯ

  View Slide

 227. » sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail -t -i"
  » ͍͍ͤͥɺsendmailͷPath͕มΘͬͯΔ৔߹ʹมߋ
  » ௨ৗɺ͜ͷpathʹsendmail͕͋ΔͷͰมߋ͢Δඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 228. tips: sendmail_pathʹࣗ࡞ͷϓϩάϥϜΛࢦఆ͢Δͱศར
  #!/usr/bin/perl
  my $out_file_name = '/tmp/mailout';
  open(my $fh, ">>", $out_file_name) or die $!;
  while(){
  print $fh $_;
  }

  View Slide

 229. » ʮPerl΍Μ͚ʂʯ
  » ʮ͹Ε͔ͨʯ

  View Slide

 230. » (ଞʹ΋߲໨͸͋Δ͚Ͳɺຊ౰ʹ͍ͬͯ͡ྑ͍͜ͱͳ͍ͷͰলུ)

  View Slide

 231. ηογϣϯ

  View Slide

 232. » PHP࠷ߴศརػೳͷҰͭɺηογϣϯ
  » ʮPHP͸ϑϨʔϜϫʔΫͩʂʯ
  » ݴޠʢʁʣʹηογϣϯػೳ͕͋ΔͷͰɺຊ౰ʹָ
  » ͜Ε͚ͩͰ60෼࿩ͤΔ(?)

  View Slide

 233. PHPҎ֎ͷݴޠͷํʑ΁ɺPHPͷηογϣϯ͸…
  » ద੾ʹൃ൪͞ΕͨηογϣϯID͚͕ͩCookieʹอଘɺૹ৴͞Εɺ
  » ΞΫηε࣌ʹ͸ɺࣗಈతʹSIDʹώϞ෇͍ͨΩʔΛݩʹɺ
  » (ࣗ࡞΋Ͱ͖Δ)ηογϣϯετϨʔδϋϯυϥ͔ΒσʔλΛͻ͖ͩ
  ͠ɺ$_SESSION΁σγϦΞϥΠζɻ
  » ऴྃ࣌ʹ͸ɺࣗಈతʹٯํ޲Ͱ$_SESSIONΛγϦΞϥΠζͯ͠อଘɻ
  » ηογϣϯIDͷ࠶ׂΓ౰ͯ΋ܰʑʂ
  » …ͱɺ͍ͬͨ΋ͷ͕ݴޠʢ؀ڥʣͰ༻ҙ͞Ε͓ͯΓ·͢ɻ

  View Slide

 234. » PHPͷηογϣϯػೳ͸େ͖͘ೋͭͷػೳʹΘ͚ΒΕ·͢
  » ηογϣϯIDͷ؅ཧ
  » ετϨʔδ

  View Slide

 235. » ηογϣϯID(SID)ͷ؅ཧ
  » ԿͰ΍ΓऔΓ͢Δ͔
  » URL
  » Cookie
  » IDͷੜ੒ɺ؅ཧ
  » γʔυ
  » ௕͞ʢڧ౓ʣ
  » ηΩϡϦςΟڧԽͷઃఆ

  View Slide

 236. » ΋͸΍ςϯϓϨɺSessionͰCookieΛ࢖͏֤छઃఆ
  session.use_cookies = 1 ; SIDΛCookie͔ΒಡΊΔΑ͏ʹ
  session.use_only_cookies = 1 ; ͍·Ͳ͖URLʹຒΊࠐ·ͳ͍ͷͰɺOn
  session.name = PHPSESSID ; CookieΩʔ໊
  session.cookie_secure = 1 ; httpsͰͷΈηογϣϯͷCookieΛ΍ΓͱΓ
  session.cookie_domain = ; ະࢦఆͰݱࡏͷυϝΠϯʹͳΔͷͰɺ௨ৗෆཁ
  session.cookie_path = / ; ηογϣϯΫοΩʔͷPath
  session.cookie_httponly = 1 ; SIDΛJS͔Βݟ͑ͳ͘͢Δ
  session.use_strict_mode = 1 ; SIDΛ஫ೖͤ͞ͳ͍

  View Slide

 237. session.cookie_lifetime = 0 ; ηογϣϯΫοΩʔͷExpireΛࢦఆ
  » 0͸ϒϥ΢βΛด͡Δ·Ͱ༗ޮ
  » ʢݱ୅Ͱʮϒϥ΢βΛด͡Δʯͱ͸…ʁʣ
  » sessionΛҡ࣋͢Δʹ͸ɺద੾ʹઃఆ͢Δ
  » ʮࠓ͔ΒNඵʯ
  » ผ్ɺετϨʔδͷlifetimeͷઃఆ΋͍Δʢޙड़ʣ
  » ʮ௕͔͋͘͞Δ΂͠ʯͷٞ࿦͸͜͜Ͱ͸͠ͳ͍

  View Slide

 238. » Ψϥέʔ࣌୅͸ऴΘͬͨɺURLʹSIDؔ࿈͸Onʹ͠ͳ͍
  » ηΩϡϦςΟతʹɺϩΫͳ͜ͱʹͳΓ·ͤΜ
  session.use_trans_sid = 0 ; URLͷηογϣϯIDΛड͚ೖΕΔ͔ʁ
  session.referer_check = ; ͦͷ৔߹ɺड͚ೖΕΔυϝΠϯΛݻఆ

  View Slide

 239. ηογϣϯIDͷੜ੒खஈؔ܎
  » ηΩϡϦςΟʹίμϫϦ͕͋ΔͳΒม͑ͯ΋Α͍ͷͰ͸
  » มߋ͢Δͱɺݱࡏͷશηογϣϯ͕ফ͑·͢ʢ౰ͨΓલ͕ͩ…ʣ
  session.hash_function = 1 ; ηογϣϯͷϥϯμϜจࣈͷ௕͞
  ; 0:md5͔1:sha1͔ࢦఆͰ͖Δɺ͚Ͳ7.1Ͱফ͑·ͨ͠
  session.entropy_length = 32 ; PHP 7.1Ͱফ͑·ͨ͠
  session.entropy_file = /dev/urandom ; PHP 7.1Ͱফ͑·ͨ͠

  View Slide

 240. ͳ͓ɺphp7.1͸͜ͷΑ͏ʹγϯϓϧʹͳͬͨ
  » php.iniͷσϑΥϧτͩͱޙํޓ׵ੑͷͨΊʹ26จࣈʹͳ͍ͬͯΔ
  ͕ɺ΋ͬͱͷ͹ͨ͠΄͏͕͍͍ͧͱ͍͏͜ͱΒ͍͠ɻ
  ; Shorter length than default is supported only for compatibility reason.
  ; Users should use 32 or more chars.
  ; Default Value: 32
  ; Development Value: 26
  ; Production Value: 26
  session.sid_length = 26

  View Slide

 241. session.auto_start = 0 ; ࣗಈతʹηογϣϯΛ։࢝͢Δ͔Ͳ͏͔
  » େ఍ͷίʔυͰ͸ࣗલͰsession_start()͍ͯ͠·͢ͷͰɺ
  session.auto_start͸ΦϑͰΑ͍Ͱ͢
  » ෆཁͳ࣌͸͏͔͝ͳ͍ͷͰෛՙ΋͕͞Γ·͢

  View Slide

 242. session.cache_limiter = nocache ; Ωϟογϡͤ͞ͳ͍
  session.cache_expire = 180
  » ηογϣϯ͕͍ͭͨϨεϙϯεΛͲ͏Ωϟογϡͤ͞Δ͔
  » ͳʹ͔ͷ౎߹΍ෛՙͷࣄΛଞॴʹ͢Ε͹ɺσϑΥϧτͰେৎ෉

  View Slide

 243. » ηογϣϯετϨʔδʢϋϯυϥʣ
  » ௨ৗ͸file
  » memcachedͱ͔ͷ֦ுΛ͍ΕΔͱɺ૿͑Δ
  » KVSΈ͍ͨͳΫϥεΛ࣮૷͢Δͱɺࣗ࡞Ͱ͖Δ
  » ෳ਺୆ͷαʔόʹ͢ΔͳͲͰมߋ͢Δ

  View Slide

 244. session.save_handler = files ; σϑΥϧτͷfileετϨʔδΛ࢖͏
  session.save_path = "/tmp" ; fileετϨʔδͷઃఆͰɺͲ͜ʹ৘ใΛอଘ͢Δ͔
  » session.save_pathʹ͸ηογϣϯ৘ใ͕อଘ͞ΕͨେྔͷϑΝΠϧ
  ͕Ͱ͖Δ
  » अຐͩͱ͔ɺCronͰ૟আ͞Εͳ͍Α͏ʹͱ͔ɺnfsͰڞ༗͍ͨ͠
  ͱ͔(ݹ)ɺඞཁ͕͋Ε͹มߋ͢Δ
  » ʢύʔϛογϣϯʹ஫ҙʂʣ
  » ʮPHPҎ֎ͰɺηογϣϯϑΝΠϧΛࣗલͰಡΈॻ͖͢ΔʯͳͲ
  ͱ͍ͬͨɺڧ·ͬͨΞϓϦΛॻ͘ͳΒ͜ͷpathΛ֬ೝ͢Δ

  View Slide

 245. » $_SESSIONΛγϦΞϥΠζ͢ΔϋϯυϥΛࢦఆ
  » ʮมߋ͢Δͷʁڧ͍Ͷʙʯ
  session.serialize_handler = php ; $_SESSIONΛԿͰγϦΞϥΠζ͢Δ͔
  ; ଞʹphp_serializeͳͲ͕͋Δ
  ;session.lazy_write = On ; 7͔Βɺߋ৽͕͋Δ৔߹ͷΈॻ͖ࠐΉࣄͰੑೳ޲্
  » ղͬͯΔਓ͚͕͍ͩ͡Δ߲໨Ͱ͢

  View Slide

 246. » ηογϣϯͷ༗ޮظؒؔ࿈
  » gc_maxlifetimeɺσϑΥϧτͷ24෼͸୹͍Α͏ͳɺ௕͍Α͏ͳ…
  session.gc_maxlifetime = 1440 ; ηογϣϯ༗ޮظؒɺඵ
  ; ΞΫηεຖʹgc_probability/gc_divisorͷαΠίϩΛৼΓɺ
  ; ֬཰తʹsessionͷGCཁٻ͕ߦΘΕΔ
  session.gc_probability = 1
  session.gc_divisor = 1000

  View Slide

 247. ηογϣϯ༗ޮظؒͷܾΊํ
  » session.cookie_lifetimeͰɺSID(Cookie)ͷण໋Λద੾ʹ௕͘͠
  ·͠ΐ͏
  » session.gc_maxlifetimeͰɺετΞ͞Εͨ৘ใ͕ഁغ͞ΕΔ·Ͱͷ
  ظؒΛԆ͹͠·͠ΐ͏
  » Ͳ͕ͬͪ੾Εͯ΋ηογϣϯʢʹอଘ͞Εͨ৘ใ͸ʣফ͑·͢
  » ʮԿނผͳͷʁʯʮSID؅ཧͱɺετϨʔδ͸ผͷ֓೦ͳΜͰʯ

  View Slide

 248. ʮʢηογϣϯʣΩϨͯͳʙ͍ʯ
  » ετϨʔδଆͷGC͸ɺαΠίϩ೚ͤɺஸ౓ʹফ͑Δ͜ͱ͸ͳ͍
  » ʮԿ෼Ͱηογϣϯ͕੾ΕΔͷ͔อূ͍ͯͩ͘͠͞ʯʮ໘౗ͳ…ʯ
  » ͦͷ৔߹ɺExpireΛPHPʹ೚ͤΔͳΒఘΊͯɺ$_SESSIONͷதʹ
  ࣌ࠁ෇͖ͷ৘ใΛ͍Ε·͠ΐ͏
  ; ͳ͓ɺ͜ͷΑ͏ͳΠΧαϚαΠίϩ͸۪ߟͰ͢
  session.gc_probability = 1
  session.gc_divisor = 1

  View Slide

 249. » ʮ͡Ό͋gc_divisorΛ૿΍͢ͱ͍ܰͷ͔ʂʁʯͬͯࢥ͏͔΋͠Ε·ͤ
  Μ͕ɺ͍͔ͭ͸GC͕૸ͬͯɺͦΕ͸ͦΕͰॏ͍ॲཧʹͳΓ·͢ɻ
  » ʢISUCONͳΒ͍͍͔΋Ͷ͆ʣ

  View Slide

 250. » ݬͷػೳɺupload_progress
  ;session.upload_progress.enabled = On
  ;session.upload_progress.cleanup = On
  ;session.upload_progress.prefix = "upload_progress_"
  ;session.upload_progress.name = "PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS"
  ;session.upload_progress.freq = "1%"
  ;session.upload_progress.min_freq = "1"
  » ͳΜͱʮϑΝΠϧΞοϓϩʔυͷϓϩάϨεόʔʯΛग़ͤΔ
  » ΞοϓϩʔυதʹผͷϦΫΤετΛඈ͹ͯ͠ɺηογϣϯΛݟΔͱɺ
  ਺஋͕औΕΔ
  » ਅ໘໨ʹ͔ͭͬͨ͜ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 251. session.hash_bits_per_character
  » ͓ೃછΈͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏

  View Slide

 252. View Slide

 253. » ʮͳΜͱʂදʹೋճొ৔͠·͢ʂʯ
  » ͖ͬͱॏཁ͔ͩΒͳΜͰ͠ΐ͏ʂ
  » ʢ͔ͭͬͨ͜ͱͳ͍ʣ
  » ʮ·ͨɺPHP 7.1.0 Ͱ࡟আ͞Ε·ͨ͠ɻʯ
  » ʮ͑ʁphp.iniϑΝΠϧʹ࢒ͬͯΔΜ͚ͩͲ…ʯʢini_get͸Ͱ͖·ͤ
  ΜͰͨ͠ʣ
  » ʢ㙽ʹ֯·͋ɺͦΜͳ͔͍͋ͭͩͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷʣ

  View Slide

 254. ·ͱΊ
  » ηογϣϯपΓ͸7.1Ͱͪΐͪ͜ΐ͜࢓༷͕มΘΓ·ͨ͠
  » σϑΥϧτͰ͔ͭͬͯΔਓʹ͸ؔ܎ͳ͍͚Ͳɺ৭ʑ֦ுͨ͠Γͯ͠Δ
  ڧ͍ਓ͸஫ҙ͕ඞཁ
  » ʮࡢ೔͙͢ʹϏϧυ͚ͨ͠Ͳɺ7.1ͱ͔͍ͭ࢓ࣄͰ࢖͑ΔΜͩΖ
  ͏…ʯʮ͋͞…ʯ

  View Slide

 255. Assert

  View Slide

 256. » ࣮͸ੲ͔Β͋Δ
  » 7͔ΒϓϦϓϩηεͰࡴͤΔΑ͏ʹͳͬͨ
  » ࣜධՁ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  » ։ൃ؀ڥ͚ͩͰ࢖ΘΕΔ΋ͷͰ͢
  » ͳʹ͔͜ΕͰϩδοΫΛॻ͍ͯ͸͍͚ͳ͍
  » ʮ͔͜͜Βීٴ͢Δͷ͔ͳ…ʁʯ

  View Slide

 257. ; -1 ίϯύΠϧ࣌ແࢹɺ0 ࣮ߦ͠ͳ͍ɺ1 ࣮ߦ͢Δ
  zend.assertions = -1
  ;assert.exception = On ; fail࣌ྫ֎(ʁ)εϩʔ
  ; ͜ΕҎԼ͸ԼҐޓ׵ੑͷͨΊ࢒͍ͬͯΔ͕ɺ͔ͭ͏ͳͱ
  ;assert.active = On
  ;assert.warning = On
  ;assert.bail = Off
  ;assert.callback = 0
  ;assert.quiet_eval = 0

  View Slide

 258. » εϩʔͱ͍͏͕ɺ\ErrorͷࢠͳͷͰɺ\ExceptionͰ͸Ωϟον͞Ε
  ͳ͍
  » PHPͰ౤͛ΒΕΔྫ֎͸ɺThrowableͱ͍͏਌͔ΒɺErrorͱ
  ExceptionʹΘ͔Ε͓ͯΓɺաڈͷίʔυ͸ExceptionΛ਌ͱͯ͠
  ͍ͨͷͰʮී௨ʯ͸ʹ͗ΓͭͿ͞Εͳ͍ͧ
  » 7͔Βྫ֎ͱΤϥʔ͕ͲͪΒ΋ʢجຊతʹ͸ʣʮThrowʯʹͳͬ
  ͨɻ
  » Ωϟον͸Ͱ͖Δ
  » ͨͩ͠ɺError͸ϢʔβʔΫϥεͰ௨ৗܧঝͰ͖ͳ͍

  View Slide

 259. curl

  View Slide

 260. curl.cainfo=/path/to/cacert.pem
  » SSL certificate problem: unable to get local issuer
  certificateΈ͍ͨͳΤϥʔ͕ग़ͨΒରԠ
  » ূ໌ॻ͸ݕূͯͦ͜͠ɺCURLOPT_SSL_VERIFYPEERΛfalseʹ͢Δͱ͔
  μϝઈର
  » cacert.pem͸https://curl.haxx.se/ca/cacert.pemͳͲ͔Βೖख

  View Slide

 261. DB

  View Slide

 262. ͸͖ͬΓ͍ͬͯɺphp.iniͰ
  DBͱ͔ͷઃఆͳΜͯͤ͑΁Μ
  ͷͰলུ

  View Slide

 263. ·ͱΊʹ͸͍͍͖ͬͯ·
  ͢ʂ

  View Slide

 264. ୔ࢁ͋Δͧʂࠓ೔࿩ͤͳ͔ͬͨ͜ͱ
  » cgi.force_redirectͱ͔ͷ࿩
  » urlrewriterͷ࿩
  » filterͷ࿩
  » realpth_cacheͱ͔ͷ࿩
  » zend.enable_gcͷਆ࿩
  » report_memleaksͷظ଴ͱઈ๬

  View Slide

 265. ຊτʔΫશମͷ·ͱΊ

  View Slide

 266. ͋͋ʂphp.ini໘౗͍͘͞ʂ
  » ʮphp.iniͳΜͯͳͯ͘͠͠·͑͹͍͍ʂ!ʯ
  » લड़΋͚ͨ͠Ͳɺͳͯ͘΋͏͖͝·͢
  » ͨͩ͠ɺphpͷόʔδϣϯΞοϓͰσϑΥϧτ͸มΘΔ
  » ʮϚΠφʔͰେมߋ͕ೖΔࣄͰఆධͷ͋ΔPHPʯ
  » ΤϯίʔσΟϯάͷσϑΥϧτ͕UTF-8ʹ
  » datetime.zoneσϑΥϧτ͕UTCʹ
  » ʮ೺Ѳ͠ଓ͚Δ͘Β͍ͳΒɺphp.iniΛॻ͍ͨํ͕ϚγͰ͸ʯ

  View Slide

 267. » ʮͨΕͰ͍͍͡ΌΜ!ʯ
  » ·͋ɺݱ࣮ͱͯͦ͠ΕͰ΋͍͍Μ͚ͩͲɺϋϚͬͨ࣌ͭΒ͍
  » ಛʹɺΑ͘Θ͔ΒΜଞਓͷPHP؀ڥ͸Α͘Θ͔ΒΜ
  » ͦ͏͍͏ॴ͸ʮͳΜ͔৭ʑม͑ͨΒۮવಈ͍ͨʂʯˠʮൿ఻ͷλ
  ϨԽʯ͓ͯ͠Γ…
  » ʮ͜Ε΋͏͍Βͳ͍Ͱ͠ΐʯʮফ͞ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ʂʯ
  » ʮ͜ͷ.htaccess͕ஔ͚ͳ͚Ε͹ࢮʯʮͪ͜ͱΒnginxʯ
  » ౳ͷ໰౴͕ൃੜ

  View Slide

 268. » ʮphp.iniʹઃఆ͕͋Δͱ؅ཧ͕େม…!ʯͱࢥ͏ਓ΋ଟ͍
  » ຊ຤స౗ͬΆ͍͚Ͳɺʮશ෦ίʔυʹຒΊࠐΈʯ
  » ࣮͸ɺ͜Ε͸͜ΕͰղܾࡦͰ΋͋Δ
  » ʢPHP_INI_SYSTEMͳͲ͸࢒Δ͕…ʣ
  » ࢲ΋ɺini_setΛଟ༻͢Δ
  » ͔͠͠ɺࣗ෼Ҏ֎͕৮Δ͔΋͠Εͳ͍Μͩͧ
  » CLIͰόονճ͢ͱ͖ʹϋϚΔͧ

  View Slide

 269. ʮ΍͸Γphp͸ѱ͍ݴޠʂຣࡴ͢Δʂ!"ʯ
  » php.ini͕ʢ΋ʁʣ΍΍ͯ͘͜͠΋ɺPHPΛݏ͍ʹͳΒͳ͍Ͱͩ͘͞
  ͍པΉ
  » ීஈ͔Β࢖͍ͬͯΕ͹ɺ׳Ε͍͖ͯ·͢ͷͰ…
  » ຊ೔ͷࢿྉ͸ීஈ࢖͍ͷൣғΛ݁ߏΧόʔ͍ͯ͠ΔͷͰ…͕Μ͹ͬ
  ͯ…
  » ฉ͍ͯ͘Εͯ΋͍͍ͷΑʁ

  View Slide

 270. php.iniϚελʔʹͳΔʹ͸
  » php.netΛख़ಡ͢Δʢ͕ɺ࠲ֶͰ৴༻͢Δͳʣ
  » php.iniΛख़ಡ͢Δʢ͕ɺ࠲ֶͰ৴༻͢Δͳʣ
  » ini_get_allͷ஋Λશ෦ݟ͍ͯ͘
  » ࣮஍ͰϋϚ֮ͬͯ͑Δ
  » 20೥͸࣋ͭphp.iniͩ͠ɺ͋ͱ10೥͸࢖ΘΕͦ͏(ʁ)

  View Slide

 271. ΍͍͖ͬͯ·͠ΐ͏!"

  View Slide

 272. ׬
  ࣭໰͋Γ·͢ʁ

  View Slide