Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ベイビーステップに学ぶ小さくとも確実に成長する方法 / babysteps-growth-method

VTRyo
August 23, 2018

ベイビーステップに学ぶ小さくとも確実に成長する方法 / babysteps-growth-method

2018/8/23 あにべん!資料

VTRyo

August 23, 2018
Tweet

More Decks by VTRyo

Other Decks in Education

Transcript

 1. [email protected]͏17 ηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔ
  #aniben

  View Slide

 2. ࡱӨېࢭͱڐՄ৔ॴ
  #aniben
  ຊମͷࡱӨېࢭ
  εϥΠυ

  View Slide

 3. ϋογϡλά #aniben
  VTRyo @3s_hv
  ͭͿ΍͍͍ͯ͜͏ʂ
  Ίͤ͟τϨϯυೖΓʂ
  #aniben

  View Slide

 4. Πϥετ͕࢖͑ͳ͍ͨΊจࣈଟ͘ͳΓ·ͨ͠
  ·ͨॴʑɺಠࣗͷख๏Ͱදݱ͠·͢
  ΦλΫͳͷͰૣޱʹͳΓ·͢
  ͝ཧղ͍ͩ͘͞
  #aniben

  View Slide

 5. ๻ͷਓੜΛม͑Δ΄ͲӨڹड͚ͨ࡞඼Ұཡ
  #aniben
  ΫϩεήʔϜʢ͋ͩͪॆͷ໺ٿອըʣ
  ϕΠϏʔεςοϓʢςχεʣ
  ͘͞Β૳ͷϖοτͳ൴ঁʢఱ࠽ͱຌਓʣ
  4)*30"#",0ʢ͓࢓ࣄΞχϝʣ
  ๻͚͕͍ͩͳ͍֗ʢ4'ϛεςϦʔʣ

  View Slide

 6. ࠓͷࣗ෼Λܗ੒͍ͯ͠Δ΄Ͳ
  ӨڹΛ༩͑ͨΞχϝΛ
  ࠓ೔͸શྗͰਪͯ͠ؼΔͥʂʂ
  #aniben

  View Slide

 7. ೥݄ʹ࠷ॳͷΞχϝ์ૹ
  ΅͘ͷࣾձਓੜ׆ͱ΄΅ಉ࣌ʂ
  ͦͷͨΊઈେͳӨڹΛड͚ͨ
  #aniben

  View Slide

 8. #aniben
  #BCZTUFQTUPHJBOUTUSJEFT
  খ͞ͳҰา͕΍͕ͯେ͖ͳ଍औΓʹͳΔ
  ࣗ෼ͷϒϩά໊͢Δ΄ͲӨڹΛ͏͚
  ࠲ӈͷ໏ͱͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 9. ࠓͷࣗ෼Λܗ੒͍ͯ͠Δ΄Ͳ
  ӨڹΛ༩͑ͨΞχϝ
  #aniben
  ΋͏͓Θ͔ΓͰ͢Ͷʁ

  View Slide

 10. Baby Steps
  ϕΠϏʔεςοϓ
  #aniben

  View Slide

 11. Baby Steps
  ϕΠϏʔεςοϓʹֶΜͩ
  খ͘͞ͱ΋࣮֬ʹ੒௕͢Δํ๏
  #aniben

  View Slide

 12. #aniben
  Baby Steps
  ϕΠϏʔεςοϓͱ͸ʁ
  ςχεͷָ͠͞Λ஌Δ
  ӡಈෆ଍ͩ͠ςχεͨ͠Ζʢద౰ʣ

  View Slide

 13. #aniben
  ϕΠϏʔεςοϓͷ
  ͕͜͜ੌ͍
  ϕΠϏʔεςοϓ͸
  ݱ୅ͷߟ͑ํʹ߹͍ͬͯΔ

  View Slide

 14. #aniben
  ैདྷͷεϙʔπ΋ͷʹ͋ͬͨ
  εϙࠜϧʔϧΛͿͬյͯ͠੒ޭ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 15. #aniben
  γΰΩ΍ମേΛߠఆతʹඳ͔ͳ͍
  ैདྷͷεϙʔπ΋ͷʹ͋ͬͨϧʔϧ
  ΛͿͬյͯ͠੒ޭ͍ͯ͠Δ
  ΧΫΠγ γϡϯεέ ॊͷŶşŽƃŢƄŐƁҰרൃചத
  ʢ[email protected]@OVITʣ5XJUUFSҾ༻

  View Slide

 16. #aniben
  ௕࣌ؒ࿅शͰڧͤ͘͞ͳ͍
  ैདྷͷεϙʔπ΋ͷʹ͋ͬͨϧʔϧ
  ΛͿͬյͯ͠੒ޭ͍ͯ͠Δ
  ΧΫΠγ γϡϯεέ ॊͷŶşŽƃŢƄŐƁҰרൃചத
  ʢ[email protected]@OVITʣ5XJUUFSҾ༻

  View Slide

 17. #aniben
  ոզʹ଱͑ؤுΔ࢟Λඒ͘͠ඳ͔ͳ͍
  ैདྷͷεϙʔπ΋ͷʹ͋ͬͨϧʔϧ
  ΛͿͬյͯ͠੒ޭ͍ͯ͠Δ
  ΧΫΠγ γϡϯεέ ॊͷŶşŽƃŢƄŐƁҰרൃചத
  ʢ[email protected]@OVITʣ5XJUUFSҾ༻

  View Slide

 18. #aniben
  ঁੑΩϟϥΛτϩϑΟʔ΍Τϩཁһʹ
  ͠ͳ͍
  ैདྷͷεϙʔπ΋ͷʹ͋ͬͨϧʔϧ
  ΛͿͬյͯ͠੒ޭ͍ͯ͠Δ
  ΧΫΠγ γϡϯεέ ॊͷŶşŽƃŢƄŐƁҰרൃചத
  ʢ[email protected]@OVITʣ5XJUUFSҾ༻

  View Slide

 19. #aniben
  ͍͡ΊΒΕͬࢠ͕ڧ͘ͳΔͨΊڝٕΛ
  ࢝ΊͨΓɺपғΛݟฦͨ͢Ίʹฃى͞
  ͤͳ͍
  ैདྷͷεϙʔπ΋ͷʹ͋ͬͨϧʔϧ
  ΛͿͬյͯ͠੒ޭ͍ͯ͠Δ
  ΧΫΠγ γϡϯεέ ॊͷŶşŽƃŢƄŐƁҰרൃചத
  ʢ[email protected]@OVITʣ5XJUUFSҾ༻

  View Slide

 20. #aniben
  ϕΠϏʔεςοϓͷ
  ͕͜͜ੌ͍
  ݱ୅Ͱָ͘͠ੜ͖Δώϯτ͕
  ٧·͍ͬͯΔ

  View Slide

 21. #aniben
  ಡΊ͹୭Ͱ΋ຊؾʹͳͬͯ͠·͏
  ϕΠϏʔεςοϓʹֶΜͩ͜ͱ
  ͱ͍͏Θ͚ͰֶͼΛಘͨ͜ͱΛ

  ঺հ͍ͯͥ͘͠

  View Slide

 22. #aniben
  ๻ֶ͕Μͩ
  τϐοΫ̐
  ָ͍͕͠࠷ڧͷΤϯδϯ
  খ͞ͳ͜ͱ͔Β͸͡ΊΔ
  ΍ͬͨ͜ͱ͸ແବʹ͸ͳΒͳ͍
  ࣗ෼ͷ಄Ͱߟ͑ൈ͘

  View Slide

 23. #aniben
  ָ͍͕͠࠷ڧͷΤϯδϯ
  ؾ͍ͮͨΒ͕࣌ؒܦ͍ͬͯΔ

  ⇛นଧͪͯͨ͠Β࣌ؒܦͬͯͨ
  ͦΕத৺ͷੜ׆ʹͳ͍ͬͯ͘

  ⇛͏·͘ͳΔͨΊʹਭ຾΍৯ࣄ͕มΘΔ
  औΓר͘؀ڥ͕มΘ͍ͬͯ͘

  ⇛ຊؾͷਓ͕͍Δͱ͜Ζ΁਎Λஔ͘

  View Slide

 24. #aniben
  খ͞ͳ͜ͱ͔Β࢝ΊΔ
  ΢ΥʔϛϯάΞοϓͰ΁͹ͬͨ

  ⇛૸Δͱ͜Ζ͔Β
  Ϙʔϧ͕ฦͤͳ͍

  ⇛ͻͨ͢ΒนଧͪͰϑΥʔϜΛ֬ೝ͢Δ

  View Slide

 25. #aniben
  ΍ͬͨ͜ͱ͸ແବʹ͸ͳΒͳ͍
  ͦͷ࣌ʑͰࣗ෼͕Ͱ͖Δ͜ͱΛ΍Γଓ͚Δ

  ⇛ϘʔϧΛฦٿ͢Δ͔͠Ͱ͖ͳ͍ͳΒͦΕ͚ͩΛపఈ
  ͢Δ
  ࢼ߹ʢΞ΢τϓοτʣ͠ଓ͚Δ

  ⇛ະܦݧͰ΋݁ՌΛϑΟʔυόοΫ͞Εଓ͚Δ
  ΍Γଓ͚ͨ͜ͱ͸ಘҙ෼໺ʹͳΓ

  ࣍ͷ෢ثʹ׆༻͞ΕΔ

  View Slide

 26. #aniben
  ࣗ෼ͷ಄Ͱߟ͑ଓ͚Δ
  ه࿥ͯ͠ᐆດΛͳ͘͠ɺৼΓฦΓɺ࣍Λܾ
  ΊΔ

  ⇛ඳ͍ͨཧ૝ʹҰ௚ઢʹͳΔ
  ߟ͑ΔͷΛ΍Ίͳ͍

  View Slide

 27. #aniben
  ֶͼ͕ਂ͗ͯ͢ײۃ·Δ
  ະܦݧ͔Βڧ͘ͳΔͨΊͷߟ͑ํ΍ઓ͍ํͷ
  ࣮༻ੑ͕͋Γ͗͢Δ
  “ָ͍͠”ͱ͍͏͜ͱ͕͜Ε΄Ͳ·ͰʹਓΛม
  ͑Δͷ͔ͱࢥΘͤͯ͘ΕΔ
  Ұॠʹ͔͚Δ৘೤ɺࣥ೦͸ڳΛ೤ͤ͘͞Δ

  View Slide

 28. ࿩͸ਚ͖ͳ͍Ͱ͕͢
  ͕࣌ؒɾɾɾʂ
  #aniben

  View Slide

 29. #aniben
  ΤʔͪΌΜʹ੒௕
  ੒௕ͱ͍͑͹ɾɾɾʁ

  View Slide

 30. #aniben
  ٕज़ॻయͰηΠνϣ
  ΢ɾδϟʔχʔΛग़ల
  ͠·͢ʂʂ
  খ͞ͳ͜ͱ͔Β࢝ΊΒ
  ΕΔηΠνϣ΢ϝιο
  υΛऩ࿥ʂ
  ΤʔͪΌΜͷΑ͏ͳη
  Πνϣ΢Λ͍ͨ͠ํ͸

  ͥͻ஑ାαϯ
  γϟΠϯγςΟ΁ʂ

  View Slide

 31. zมΘΓ͍ͨzΛԠԉ͍ͯ͠·͢

  [email protected]
  #aniben
  స৬-5ͷओ࠵
  ۦ͚ग़͠ΤϯδχΞ޲͚·ͱΊ

  4*FS࣍੥͚͔Β୤ग़ͨ͠࿩ͳͲ

  ⇛IUUQTCMPHWUSZPNF

  View Slide

 32. [email protected]͏17 ηΠνϣ΢ɾδϟʔχʔ
  ׬

  View Slide